پیراهن مبل را چگونه بدوزیم

image-11EA_4EB10AEB.jpg


image-114D_4EB10AEB.jpg

با توجه به تنوع موجود در مدل هاي مبلمان، براي دوخت پيراهن مبل، الگوي مشخصي نمي توان ارائه نمود، بلكه در اينجا هدف ما ارائه نحوه اندازه گيري، اندازه هاي مورد نياز و روش هاي دوخت پيراهن مبل پارچه اي است. براي اين منظور ابتدا مبل خود را به وسيله متر پارچه اي به طور دقيق اندازه گيري كنيد. اين اندازه گيري شامل موارد زير است:   ادامه مطلب
1- ارتفاع پشت 2- عرض پشت 3- ارتفاع دسته ها تا سطح زمين 4- عرض مبل 5- ارتفاع قسمت تكيه گاه از بالا تا سطح روي تشك (با احتساب قطر تكيه گاه) 6- طول پشتي (تكيه گاه) تا محلي كه به سطح پشت مبل متصل مي شود 7- فاصله انتهاي تشك تا سطح زمين 8- طول مبل از قسمت جلو در فاصله ميان دسته ها 9- ارتفاع دسته ها از سطح روي آنها تا سطح تشك كف 10- طول دسته ها از پشت تا جلو 11- ارتفاع دامن پايين مبل 12- طول دامن پايين مبل 
نكته: در طريقه اندازه گيري ياد شده، تشكچه هاي كف به صورت جداگانه در پيراهن مبل قرار نمي گيرند و پيراهن به صورت قالبي روي تشكچه ها و بقيه قسمت ها را مي پوشاند ولي اگر بخواهيد براي تشكچه ها پوششي جداگانه در نظربگيريد در هنگام اندازه گيري، تشكچه ها را برداشته و قطر تشكچه ها را به موارد 7 و 9 اضافه كنيد. در ضمن اندازه هاي كف مبل بدون تشك، ديواره هاي تشكچه ها و سطح زيرين آنها نيز مورد نياز است. در برخي از مدل ها قسمت رويه و نماي دسته ها را به صورت جداگانه بريده و به ديواره هاي دسته مي دوزند كه در اين صورت بايد قطر دسته ها جدا اندازه گيري شود. پس از آنكه كليه ابعاد اندازه گيري شد و مدل مورد نظر را انتخاب كرديد، با توجه به اندازه ها و مدل، ميزان قطعات لازم از پارچه در مدل، مستطيلي به عنوان نماد پارچه بر روي كاغذ كشيده و آن را تقسيم بندي كنيد. (عرض اغلب پارچه هاي مناسب پيراهن مبل 150 سانتي متر و يا 3 متر است.) حال به اين صورت ميزان پارچه مورد نياز خود را محاسبه كنيد. پس از تهيه پارچه، شما به دو طريق مي توانيد برش را انجام دهيد: 
روش اول: ابتدا از قسمت پشت مبل شروع كرده و پارچه را از گوشه آن قرار داده و با سوزن به مبل وصل كنيد. سپس در انتهاي آن قسمت، با احتساب مقداري جاي دوخت با مداد علامت گذاري كنيد. پس از پايان يك قسمت سوزن ها را برداشته و بخش ديگري از مبل را به همين طريقه علامت گذاري كنيد. نحوه اندازه گيري و علامت گذاري بايد مطابق به مدل انتخابي پيراهن باشد. پس از آنكه الگوي تمامي قسمت ها بر روي پارچه با مداد علامت گذاري و طراحي شد، ابتدا الگوي موجود را با اندازه هاي قبلي چك كرده، سپس برش را آغاز كنيد. 
روش دوم: طريقه دوم كاري راحت تر و مطمئن تر است. در اين روش از كاغذ الگوي نازك استفاده كنيد. كاغذ الگو را بر روي قسمت هاي مختلف مبل قرار داده و علامت گذاري كنيد. براي آنكه كاغذ به خوبي پارچه انعطاف پذير نيست، هر قسمت را پس از علامت گذاري و كشيدن طرح الگو و همچنين چك نهايي با جدول اندازه گيري، بريده و كنار بگذاريد. پس از آنكه تمامي الگوها آماده شد، آنها را بر روي پارچه انداخته و با در نظر گرفتن جاي دوخت حدود 2.5 سانتي متر در محلهايي كه نياز به قيطان دوزي است و يك سانتي متر در درزهاي معمولي، برش را انجام دهيد. در اين روش، شما مي توانيد پيش از خريد پارچه، الگوها را در آورده و از جمع اندازه الگوها پارچه مورد نياز را تهيه كنيد به اين صورت ديگر نيازي به رسم مستطيل فرضي نيز نخواهد بود. نكات مهم: اگر پارچه شما داراي طرح و نقشه خاصي است، در محل درزها و نحوه برش ها، هماهنگ كردن طرح ها و نقشه ها را در قطعات نزديك به هم در نظر داشته باشيد. 
براي اطمينان بيشتر در كسب نتيجه اي مطلوب مي توانيد ابتدا درزها را با سوزن و يا كوك به هم متصل كرده و بر روي مبل پرو كنيد. سپس چرخ ماشيني را انجام دهيد. 
بمنظور آنكه پيراهن راحت تر بر بدنه مبل قرار گرفته و بيرون آيد، شما مي توانيد يكي از درزهاي اصلي كناري را با احتساب ميزان بيشتري پارچه نسبت به جاي دوخت هاي ديگر، به دوختن زيپ و يا چسب هاي پارچه اي اختصاص دهيد.

 


 ادامه مطلب کاور مبل مدل شماره 3 : مدل ستاره

طرز تهیه الگو :
1. الگوی شماره 1 : برای این الگو طول و عرض نشیمنگاه را اندازه گیری می کنیم که طول آن برابر با فاصله دو دسته و عرض آن برابر با فاصله تکیه گاه تا زمین می باشد که مستطیلی با ابعاد  90x85 سانتی متر رسم می کنیم. از دو گوشه انتهای نشیمنگاه 5 سانتی متر به داخل آمده و گوشه ها را گرد می کنیم.
الگو:
image-3FDF_4EB10CF6.jpg

2. الگوی شماره 2 : الگو برای قسمت تکیه گاه می باشد که طول و عرض تکیه گاه را اندازه گیری می کنیم و مستطیلی با ابعاد 130x60 سانتی متر رسم می کنیم. با توجه به بالای مبل بالای الگویمان را هلال یا صاف یا مدل مورد نظر رسم می کنیم. اگر تکیه گاه در پشت دسته ها قرار داشت از پایین الگو به اندازه پشت دو دسته از دو طرف مستطیلی پاک می کنیم.
الگو:

image-BF7D_4EB10AEB.jpg

3. الگوی شماره 3: این الگو برای قسمت پشت مبل در نظر گرفته شده که طول و ارتفاع پشت مبل را اندازه گیری می کنیم و مستطیلی با ابعاد 95x130 سانتی متر رسم می کنیم و با توجه به مدل بالای مبل، بالای الگویمان را هلال یا صاف یا مدل مورد نظر رسم می کنیم.
الگو:

image-7533_4EB10CF6.jpg

4. الگوی شماره 4 : الگوی دسته ی مبل می باشد که طول و عرض آن را باید اندازه گیری کنیم. برای طول از جلوی مبل تا قسمت تکیه گاه را اندازه گیری و برای عرض آن از قسمت نشیمنگاه تا زمین در قسمت پهلوی مبل اندازه گیری می نماییم که این اندازه برای مبل ما مستطیلی با ابعاد 90x50 سانتی متر می باشد.
الگو:

image-C05F_4EB10CF6.jpg

5. الگوی شماره 5: الگوی جلوی دسته ی مبل است. طول آن برابر با 20 سانتی متر است و برای چین دادن، آن را دو برابر می کنیم و برای ارتفاع آن از سر دسته ی مبل تا زمین که 55 سانتی متر در نظر می گیریم و بالای ان را با توجه به مدل بالای دسته ی مبل هلال می کنیم.
الگو:

image-2E42_4EB10CF6.jpg


طرز دوخت:
برای این طرح، از الگوی شماره 1 و 2 و 3 یک عدد نیاز داریم و از الگوی شماره ی 4 و 5 دو عدد بصورت قرینه نیاز داریم. بعد از درآوردن الگو و قرار دادن روی پارچه برای همه ی درزها 2 سانتی متر برای دوخت جا بگذارید.
1. ابتدا الگوی 1 و 2 را برش زده و طول نشیمنگاه را به طول تکیه گاه می دوزیم.
2. از الگوی 4 دو مرتبه به صورت قرینه برش زده و به قسمت عرض نشیمنگاه در دو طرف رو مبلی می دوزیم.
3. الگوی پشت را برش می زنیم و به پشت رو مبلی می دوزیم.
4. از الگوی شماره ی 5 دو بار به صورت قرینه برش می زنیم و جلوی دسته ی مبل بین دو درز الگوی شماره ی 1و 4 می دوزیم.
5. تمام پایین روکش را نیز لب دوزی می کنیم.
6. بعد از انداختن رویه ی مبل جلوی دسته یمبل را با کمک پاپیون می بندیم که با بستن پاپیون جلوی دسته ی مبل چین می خورد. به دو روش می توانیم از پاپیون استفاده کنیم :
روش اول: چهار مستطیل با ابعاد 7x60 سانتی متر روی پارچه برش زده و دو به دو از پشت پارچه دور تا دور آن را می دوزیم سپس پارچه را به رو می کنیم و بین دو درز الگوی 4 و 5 قرار داده و بعد از انداختن روی مبل به صورت پاپیون گره می زنیم.
روش دوم: از پاپیون آماده استفاده می کنیم و با کمک دکمه و بندینک در پشت پاپیون به جلوی دسته ی مبل نصب می کنیم. البته باید توجه داشته باشید که طول پاپیون باید برابر با طول جلوی دسته ی مبل باشد.


مطالب مشابه :


پیراهن مبل

با توجه به تنوع موجود در مدل های مبلمان، برای دوخت پیراهن مبل، الگوی مشخصی نمی توان روش
پیراهن مبل را چگونه بدوزیم

پیراهن مبل را اندازه گيري، اندازه هاي مورد نياز و روش هاي دوخت پيراهن مبل پارچه
روش دوختن پرده تاشو

پیراهن مبل و صندلی دوخت دامن روش دوخت: روش دوخت این نوع پرده مانند ظاهر آن بسیار ساده است
بیوگرافی پیراهن مبل آریا

پیراهن مبل آریا روش سفارش کار: * شما می توانید مدل های مختلف دوخت و و کاورهای تولید شده
پیراهن یقه هفت آستین قیفی

پیراهن مبل و صندلی دوخت دامن روش دوخت
روكش پارچه ای برای مبل

طراحی دوخت روش ها برای حفاظت از پارچه های نو و گران قیمت مبلی تهیه روكش و یا پیراهن مبل
آموزش دوخت بلوز آستین سر خود یقه گرد ساده

پیراهن مبل و صندلی دوخت دامن مبل کوسنی را نخرید، خودتان درست کنید! روش دوخت
جاسوزنی مشبک

پیراهن مبل و صندلی دوخت دامن مبل کوسنی را نخرید، خودتان درست کنید! ـ روشدوخت
دستکش فر

پیراهن مبل و صندلی دوخت دامن روش دوخت ابتدا با توجه به اندازه دست خود، دو شکل موجود در
برچسب :