اطلاعات جامع در مورد شرایط احداث باغ پرندگان

كليات ضوابط و معيارهاي احداث باغ پرندگان

مقدمه :

نگهداري از پرندگان وحشي در اسارت يا براي تكثير و پرورش آنها جهت استفاده از گوشت ، پر و ... مي باشد و يا به منظور مطالعه رفتار ، فيزيولوژي پرنده ، مشاهده زيبائيها ، صداي خوش و حتي حفاظت وتكثير يك گونه نادر صورت مي گيرد. بدين منظور بايد نگهداري از آنها در چهارچوب ضوابط و معيارهاي مشخصي انجام شود تا علاوه بر حفظ سلامتي و بقاي پرندگان محيطي مناسب و طبيعي براي مشاهده آنها فراهم گردد. در باغهاي وحش معمولاًمحوطه ها ويا قفسهايي با هدف نگهداري انواع پرندگان وجود دارد ولي بهترين حالت نگهداري از پرندگان رها سازي آنها در محيطي وسيع ولي سرپوشيده مي باشدكه باغ پرندگان ناميده مي شودو پرندگان مي توانند آزادانه در فضايي گسترده ولي سرپوشيده همانند زيستگاه طبيعي زندگي و پرواز نمايند. در چنين مكاني ارتفاع سقف بايد به صورتي باشد تا پرواز پرندگان دچار اختلال نگردد و تنظيم ميزان رطوبت ، دما و نور محيط تاحدامكان ميسر باشد و در صورت امكان از نور و جريان طبيعي هوا استفاده شود. البته جنس سقف، سازه ،ارتفاع ستونهاواجزاي محيط نيز بسيار مهم هستند كه در جاي خود به آنها اشاره خواهد شد.

كليات :

براي احداث باغ پرندگان با اهداف آموزشي، تحقيقاتي وتفريحي ضروري است ضمن كسب آگاهي در مورد خصوصيات انواع پرندگان از جمله رفتارها ، تغذيه ، توليدمثل ، لانه سازي و ..... تا جايي كه امكان دارد شرايط زيست طبيعي هر پرنده شبيه سازي گردد. يكي از نكات مهم تفكيك زيستگاه پرندگان براساس اقليم و نوع زيستگاه مي باشد به عبارتي پرندگان خشكي زي ، آبزي و كنار آبزي هر كدام ويژگيهاي خاصي دارند كه در ساخت باغ پرندگان بايد در نظر گرفت. بنابراين در هر زيستگاهي مي توان در جستجوي پرندگان مختص همان زيستگاه بود. همچنين از لحاظ سازگاري پرندگان نسبت به هم نيزبايد بررسي شوند بطور مثال پرندگان شكاري با گونه هايي كه مستقيماً مورد تغذيه و شكار آنها قرار مي گيرندنبايددر يك محل نگهداري گردند.درذيل موارديكه هنگام احداث باغ پرندگان بايد موردتوجه قرارگيرند بيان شده اند:

 


مطالب مشابه :


اطلاعات جامع در مورد شرایط احداث باغ پرندگان

نظير اضافه وزن نگردد از طرفي با استفاده از فنس مناسب جدا گالوانيزه 5/2
مصالح ساختمانی

وب سایت تخصصی مهندسی آبخیزداری - مصالح ساختمانی - این وب سایت درمورد رشته مهندسی آبخیزداری
برچسب :