منابع ارشد آبخیزداری و مرتعداری

منابع امتحـــــانی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی

کارشناسی ارشــد مهندسی منـــابع طبیعی - آبخیــزداری

 هیدرولوژی: کتاب هیدرولوژی کاربردی ۲ جلد (دکتر مهدوی)،  کتاب هیدرولوژی دکتر امین  علیزاده

آبخیزداری:جزوه آبخیزداری (دکتر نخجوانی) ،جزوه آبخیزداری دکتر سلاجقه، کتاب فرسایش آبی  دکترحسینقلی رفاهی.

جامعه شناسی روستایی:جزوه جامعه شناسی روستایی دانشگاه گرگان(دکتر خلیقی) - جزوه جامعه شناسی روستایی دانشگاه تهران - کتاب جامعه شناسی روستایی دکتر اسماعیل ازکیا

مرتعداری:جزوه مرتعداری دکتر ارزانی دانشگاه تهران -کتاب مرتع و مرتعداری دکتر منصور مصداقی- کتاب مرتع و مرتعداری در ایران دکتر محمد رضا مقدم

ژئومورفولوژی:کتاب های ژئومورفولوژی کاربردی جلد ۱ و جلد۲ (دکتر  حسن احمدی) -جزوه دکتر اختصاصی دانشگاه یزد

زمین شناسی:جزوه  دکتر فیض نیا دانشگاه تهران زمین شناسی عمومی دکتر مدنی - کتاب زمین شناسی دکتر معتمد دانشگاه تهران

جزوه خاک های خشک و نیمه خشک:  جزوات دانشگاه اصفهان و دانشگاه تهران کتاب خاک شناسی دکتر محمد جعفری(توصیه می شود کسانی که می خواهند در یکی از رشته های بیابانزادئی و یا مدیریت مناطق بیابانی امتحان بدهند حتماْ این جزوات را مطالعه بکنند). 


کارشناسی ارشد مهندسی منــابع طبیعی - مرتعــداری

حفاظت خاک و آبخیزداری:جزوه دکتر سلاجقه دانشگاه تهران -جزوه  آبخیزداری و یا کتاب حفاظت خاک و اصلاح آبخیزها (دکتر فیروز نخجوانی)  - کتاب فرسایش آبی و بادی(دو جلد) دکتر حسینقلی رفاهی 

مرتعداری: جزوه مرتعداری دکتر ارزانی دانشگاه تهران - کتاب مرتع و مرتعداری دکتر منصور مصداقی- کتاب مرتع و مرتعداری در ایران دکتر محمد رضا مقدم  و کتاب مرتعداری دکتر هادی کریمی

شناسایی گیاهان مرتعی: جزوه دکتر آذرینوند دانشگاه تهران - جزوه دکتر مصلح آرا دانشگاه یزد(اردکان) -  کتاب گیاهان مرتعی دکتر محمد حسین حکیمی میبدی

اصلاح و توسعه مراتع : کتاب اصلاح مراتع دکتر آذرینوند و زارع - فصل چهارم کتاب مرتع و مرتعداری دکتر منصور مصداقی

ارزیابی و اندازه گیری مرتع : فصل سوم کتاب مرتع و مرتعداری دکتر منصور مصداقی-جزوه دکتر ارزانی دانشگاه تهران - جزوه ارزیابی و آنالیز مراتع  دانشگاه گرگان - کتاب پایش اکولوژی برای حفاظت و کیفیت علوفه دامهای چرا کننده از مرتع دکتر ارزانی (چند فصل )

منابع کلیه رشته های  کارشناسی ارشد کشاورزی و فروش جزوات کارشناسی ارشد در آدرس زیر موجود می باشد روی آدرس کلیک نمائید.

  http://farmerarshad.blogspot.com/مطالب مشابه :


راه‌اندازی دانشگاه جامع علمی کاربردی مهارت جیرفت

راه‌اندازی دانشگاه جامع علمی کاربردی مهارت جیرفت - دانشگاه جامع علمی- کاربردی
لیست آدرس وب دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ایران

دانشگاههای دولتی پیام نور جامع علمی کاربردی و می هیات علمی (سما دانشگاه آزاد
دانشگاه های استان کرمان !

دانشگاه جیرفت. دانشگاه فنی جاوید دانشگاه جامع علمی کاربردی جیرفت. دانشگاه پیام نور
منابع ارشد آبخیزداری و مرتعداری

انجمن علمی منابع طبیعی دانشگاه انجمن علمی منابع طبیعی دانشگاه جیرفت کاربردی ۲
آشنایی با دانشگاه جامع علمی - کاربردی

آشنایی با دانشگاه جامع علمی - کاربردی کشاورزی جیرفت. آموزشی دانشگاه علمی کاربردی
چارت درسی گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه جیرفت

انجمن علمی منابع طبیعی دانشگاه جیرفت انجمن علمی منابع طبیعی دانشگاه هیدرولوژی کاربردی. 3.
چهارچوب مقاله و قواعد مقاله نویسی

انجمن علمی منابع طبیعی دانشگاه جیرفت انجمن علمی منابع طبیعی دانشگاه
استخدام نیروی قراردادی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

سیستم گلستان دانشگاه جیرفت. دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علمی کاربردی شهید
سوابق كيان پيشكار

عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد جیرفت. 12.دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکزتحقیقات کشاورزی
استاد کیان پیشکار

عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد جیرفت. درشهرستان جیرفت »دانشگاه علمی کاربردی
برچسب :