گونه هاي ادبي درمکتب ادبي کرمانشاه

اهداف همايش • تبيين نقش اديبان مکتب کرمانشاهي در تحول ، تطور ، رشد و تعالي زبان و فرهنگ ايران زمين. • تحليل مراتب و ميزان تأثير و تأثّر شاعران مکتب کرمانشاهي در عرصه ي نظم و نثر از گذشته تا حال. • معرفي جنبه هاي سبکي، لفظي و معنوي اديبان استان کرمانشاه در طول تاريخ ادبي ايران زمين به اقتضاي جنبه هاي خاص و ويژگيهاي اقليمي استان کرمانشاه. • تبيين مباني زيباشناسانه و آرايه اي و مباني اصول بلاغت و فصاحت در آثار اديبان استان کرمانشاه. • بررسي ابعاد مختلف عناصر زباني در آثار شاعران و نويسندگان استان کرمانشاه. • تبيين سيماي فرهنگ اصيل اسلامي در زواياي آثار ادبي استان کرمانشاه به عنوان پاره اي از کشور پهناور ايران. • تحليل مباني ديني و اخلاقي در آيينه ي آثار ادبي شاعران و نويسندگان استان کرمانشاه. • تحليل عناصر ملي و قومي در متون ادبي استان کرمانشاه. • معرفي عناصر فرهنگ بومي در زواياي متون ادبي مکتب کرمانشاه. محورهاي پژوهشي همايش مطالعات تحليلي، تاريخي و تطبيقي • بررسي تأثير و تأثّر اديبان کرمانشاهي در اعصار مختلف ادبي. • انجمن هاي ادبي در استان کرمانشاه و نقش آنها در تکوين ، تحول و تطور گونه هاي ادبي سبک کرمانشاهي. • بررسي متن و نثر نمايشنامه ها و فيلمنامه هاي کرمانشاهي. • تحليل جنبه هاي مختلف شعر تعليمي در مکتب کرمانشاهي. • تحليل آثار ادبي مطرح به لهجه ي کرمانشاهي. • تحليل جامعه شناسي ادبيات و جغرافياي ادبي استان کرمانشاه. • تحليل هويت ملي در آثار اديبان استان کرمانشاه. • تحليل مباني و ظرفيت هاي شادي و نشاط در ادبيات استان کرمانشاه. • تحليل عناصر فرهنگ بومي در آثار شعر از نويسندگان استان کرمانشاه. • عالمان ديني و هنر شاعري در استان کرمانشاه. • هويت ديني در ادبيات استان کرمانشاه. • ادبيات آييني در مکتب کرمانشاهي. • سيماي انسان و مباني انسان شناسي در ادبيات استان کرمانشاه. • فرهنگ انتظار در ادبيات استان کرمانشاه. • تنوع مشارب عرفاني در ادبيات استان کرمانشاه. • تصوف و عرفان در ادبيات استان کرمانشاه. • نثر ديني در ادبيات مکتب کرمانشاه. مطالعات ادبي هنري • پيوند شعر و هنر در ادبيات استان کرمانشاه. • جنبه هاي هنري و زيبايي شناسانه در متون ادبي استان کرمانشاه. • نقش شعر کرمانشاهي در موسيقي ايران. • تحليل جنبه هاي موسيقايي شعر در مکتب کرمانشاهي. • معرفي و تحليل گونه هاي ادبي منحصر به سبک کرمانشاهي. • تبيين اختصاصات سبک ادبي کرمانشاهي. • قالب هاي شعري در ادبيات کرمانشاهي. • تحليل عناصر زباني در آثار ادبي استان کرمانشاه. • تبيين جنبه هاي بلاغي آثار ادبي در مکتب کرمانشاهي. • تحليل جنبه هاي مختلف شعر غنايي در مکتب کرمانشاهي. • گونه هاي حماسه و حماسه سرايي در مکتب کرمانشاهي. • حليل جنبه هاي مختلف شعر انتقادي و طنزدر مکتب کرمانشاهي. • گونه هاي ادبي در ادبيات فلکلور و محلي استان کرمانشاه. • تحليل جنبه هاي مختلف ادبيات کودکان (کلاسيک و شفاهي) در مکتب کرمانشاهي. • تبيين تحول و تطور گونه هاي ادبي سبک کرمانشاهي. • طبقه بندي نثر و نثر نويسان استان کرمانشاه . • نوآوري هاي ادبي در سبک کرمانشاهي. • معرفي شاعران و نويسندگان صاحب سبک و تحليل ويژگي هاي سبکي و هنري آنان در ادبيات استان کرمانشاه. • گونه هاي ادبي در داستان نويسي مکتب کرمانشاهي. • گونه ها يا ژانرهاي فيلمنامه و نمايشنامه نويسي در مکتب کرمانشاهي. • نسخه شناسي آثار ادبي استان کرمانشاه با تکيه بر نسخه هاي شناخته نشده. استاد بهزاد در آيينه ي آثار مطالعات اجتماعي • منزلت انسان در آيينه ي اشعار استاد بهزاد. • هويت ملي در آثار استاد بهزاد. • ظلم ستيزي و عدالت خواهي در آثار استاد بهزاد. • تبيين انديشه هاي سياسي استاد بهزاد. • عناصر فرهنگ بومي در شعر استاد بهزاد. • ظرفيت هاي شادي و نشاط در آيينه ي اشعار استاد بهزاد. دين ، اخلاق و عرفان • عرفان و معنويت در آثار استاد بهزاد. • مهرورزي در آيينه ي انديشه ي استاد بهزاد. • جلوه هاي نيايشي در آيينه ي اشعار استاد بهزاد. • سيماي اهل بيت در اشعار استاد بهزاد. • غيرت ديني در اشعار استاد بهزاد. • هويت ديني در اشعار استاد بهزاد. • سيماي فرزانگان (پيامبران و اهل بيت عليهم السلام) در اشعار استاد بهزاد. • فرهنگ انتظار در کلام استاد بهزاد. • پندهاي استاد بهزاد. مطالعات ادبي - هنري • تحليل سبک شناختي آثار استاد بهزاد. • تجلي قرآن در آيينه ي اشعار استاد بهزاد. • انواع ادبي (حماسي، تعليمي، غنايي، انتقادي و ... ) در آثار استاد بهزاد. • بررسي قالب هاي شعر استاد بهزاد. • موسيقي شعر در اشعار استاد بهزاد. • سيماي استاد بهزاد در شعر آييني. ضوابط مقالات رعايت موازين علمي _ پژوهشي در مقاله ( چکيده، مقدمه، پيشينه ، متن، نتيجه گيري، ارجاعات، فهرست منابع و مآخذ ، تصاوير) مقاله روي کاغذ A4 يك روحروف چيني شده وديسکت يا سي دي آن تحت برنامه ورد 2003 از طريق پست ويا از طريق ايميل ارسال گردد. مقاله هاي مصور بايد همراه با عکس و سي دي با کيفيت مطلوب ارائه گردد. مقاله قبلا در هيچ همايش يا مجله و فصلنامه اي ارائه نشده باشد. دبيرخانه ي همايش در انتخاب و ويرايش مقاله ها ي ارسالي مختار است. مقالات رسيده بازگردانده نخواهند شد. از صاحبان مقالات برگزيده به نحو مناسب و شايسته قدرداني مي شود. مقاله هاي پذيرفته شده براي ارائه و چاپ و يا منحصراً براي چاپ (کامل يا چکيده) در نظر گرفته مي شوند. دعوت به همکاري دبير علمي همايش بين المللي گونه هاي ادبي در مکتب ادبي کرمانشاه با هماهنگي معاون محترم پژوهشي دانشگاه رازي از آقايان دکتر مير جلال الدين کزازي و دکتر سيد علي اصغر مير باقري فرد و دکتر اسحاق طغياني به عنوان اعضاي هيأت علمي و کميته ي داوران همايش گونه هاي ادبي در مکتب ادبي کرمانشاه دعوت به همکاري نمود تا در کنار اعضاي هيأت علمي گروه زبان و ادبيات فارسي و اعضاي معرفي شده ي انجمن زبان و ادبيات فارسي و انجمن ترويج زبان و ادب فارسي به غناي هر چه بيشتر اين همايش بيافزايند. حمايت علمي همايش بين المللي گونه هاي ادبي در مکتب ادبي کرمانشاه انجمن ترويج زبان و ادب فارسي رسما با معرفي سه تن از استادان برجسته و صاحب نظر و عضو انجمن به شرح ذيل، حمايت علمي خود را از همايش بين المللي گونه هاي ادبي در مکتب ادبي کرمانشاه اعلام نمود و اضافه کرد که مقالات برتر و مورد تأييد اعضاي هيأت علمي و هيأت تحريريه را در مجله ي علمي ـ پژوهشي فنون ادبي و گوهر گويا و ساير مجله هاي انجمن چاپ خواهد کرد . 1- دکتر محمد جعفر ياحقي 2- دکتر توفيق سبحاني 3-دکتر مهري باقري حمايت علمي همايش بين المللي گونه هاي ادبي در مکتب ادبي کرمانشاه انجمن زبان و ادبيات فارسي رسما با معرفي سه تن از استادان برجسته و صاحب نظر و عضو انجمن به شرح ذيل، حمايت علمي خود را از همايش بين المللي گونه هاي ادبي در مکتب ادبي کرمانشاه اعلام نمود و اضافه کرد که مقالات برتر و مورد تأييد اعضاي هيأت علمي و هيأت تحريريه را در مجله ي علمي ـ پژوهشي پژوهشهاي ادبي چاپ خواهد کرد . 1-دکتر غلامحسين غلامحسين زاده 2- دکتر سعيد بزرگ بيگدلي 3- دکتر حسن ذوالفقاري اعضاي هيأت علمي و کميته ي داوران همايش بين المللي گونه هاي ادبي در مکتب ادبي کرمانشاه اعضاي هيأت علمي و کميته ي داوران همايش بين المللي گونه هاي ادبي در مکتب ادبي کرمانشاه با هماهنگي و معرفي انجمن زبان و ادبيات فارسي و انجمن ترويج زبان و ادب فارسي بر طبق حروف الفبا و به شرح ذيل معرفي شدند: 1- دکتر مهري باقري 2- دکتر سعيد بزرگ بيگدلي 3- دکتر حسن ذوالفقاري 4- دکتر توفيق سبحاني 5- دکتر قهرمان شيري 6- دکتر اسحاق طغياني 7- دکتر غلامحسين غلامحسين زاده 8- دکتر مير جلال الدين کزازي 9- دکتر فاطمه کلاهچيان 10- دکتر محمد ابراهيم مالمير (دبير علمي همايش) 11- دکتر سيد علي اصغر مير باقري فرد 12- دکتر محمد جعفر ياحقي تقويم همايش: آخرين مهلت ارسال چکيده و اصل مقالات: 30 مرداد ماه 89 زمان برگزاري همايش: 14 و 15 مهر 89 آدرس دبير خانه ي همايش: کرمانشاه ، دانشگاه رازي، دانشکده ي ادبيات و علوم انساني، دبير خانه ي همايش بين المللي گونه هاي ادبي مکتب ادبي کرمانشاه تلفن دبير علمي همايش: دکتر محمد ابراهيم مالمير 09188329220 تلفن همايش: 4283908 -0831 http://www.razi.ac.ir/maktabeadabi http://maktabeadabi.blogfa.com maktabeada[email protected] [email protected]


مطالب مشابه :


متن های ادبی زیبا درباره نماز

خدا زیباست - متن های ادبی زیبا درباره نماز - به نام خدایی که همین نزدیکی هاست
متن های ادبی برای تبریک سال نو

با تو هستم بي تو نيستم . - متن های ادبی برای تبریک سال نو -
زبان و نشانه

متن ادبي از زبان بهره مي‌گيرد، اما تا چه حدي مي‌توان از يافته‌هاي زبان شناسي در نقد ادبي
مكتب‌هاي ادبي

زلال ادب - مكتب‌هاي ادبي - ادبیات فارسی متوسطه زلال ادب پايگاه ادبي متن
ترجمه ادبي به شكل وحشتناكي غيراقتصادي است

با دكتر عباس پژمان، مترجم در بيشتر متن هاي ادبي، ظرافت هايي وجود دارد كه فهميدن آنها براي
متن هاي كوتاه عاشقانه و رمانتيك با عكس هاي زيبا و لاو

alone - متن هاي كوتاه عاشقانه و رمانتيك با عكس هاي زيبا و لاو - - alone
گونه هاي ادبي درمکتب ادبي کرمانشاه

• انجمن هاي ادبي در استان کرمانشاه و نقش آنها در تکوين • بررسي متن و نثر نمايشنامه ها و
چكونگي تدوين يك انشاي خوب و مناسب براي نماز

تعدادي از دانش آموزان متن هاي ادبي مناسبي را حفظ و در انشاي خود مي آورند در حالي كه ممكن است
متن هاي زيبا براي تبريک سال نو

متن هاي زيبا براي تبريک سال نو . متن عشقولانه و متن ادبي. سال نومي شود.
برچسب :