روش‌هاي‌ نوين‌ درمان‌ ناباروري

روش‌هاي‌ نوين‌ درمان‌ ناباروري


در سال‌ ١٩٣٠، Pincus - Gergory مقاله‌ تحقيقـاتي‌ خـود را در زمينه‌ اوليــن‌ تجــارب‌ خــود در لقـــاح‌ آزمـــايشگـــاهي‌ خـــرگــوش‌ منتشر كـــرد. در ابتــدا اقــدامـات‌ وي‌ بـا شكست‌ روبــــرو شد و هيچكــدام‌ از تخمك‌هـــايي‌ كه‌ پس‌ از مجـــاورت‌
با اسپــرم‌ به‌ داخل‌ لوله‌ فالـوپ‌ منتقل‌ شده‌ بـودنـد منجــر به‌ تـولـد نگــرديـد ولي‌ بالاخــره‌ ماحصل‌ زحمـات‌ آنهـا منجــر به‌
تـولـد مـوجـودي‌ گـــرديــد كه‌ خصــوصيـات‌ ژنتيكي‌ مـادر اصلي‌ خــود را داشت‌ و شبـاهتي‌ به‌ مـادر اجـاره‌اي‌ نــداشت‌. در ايـن‌
مــورد لقــاح‌ درآزمــايشگــاه‌ انجـــام‌ نشد بلكه‌ در داخـــل‌ لـوله‌ فالـوپ‌ مـادر اجـاره‌اي‌ اتفـاق‌ افتـاد و در حقيقت‌ همـان‌ كاري‌ است‌ كه‌ در حال‌ حاضر تحت‌ عنوان‌ ( GIFT (Gamet Transfer Intrafallopian صـورت‌ مي‌پـذيـــرد (١٦).
Charles در سال‌ ١٩٥٤ اظهـــــار داشت‌ كــه‌ پس‌ از مشاهـــــده‌ پرونوكل‘وس‌ و خروج‌ جسم‌ قطبي‌ دوم‌ تخمك‌ بارور
شده‌ است‌. در سال‌ ١٩٥٧ بـــراي‌ اوليـن‌ بــار از مني‌ شسته‌ نشده‌ جهت‌ I.U.I (Insemination Uterine Intra) استفـــاده‌ شد ميــــزان‌ حـــاملگي‌ ٤/٣% بــود و بـــا تلقيـح‌ داخـــل‌ واژن‌ و سرويـكس‌ ميــزان‌ حاملگي‌ به‌ ٤/٦% تا ٧/٩% رسيـد. تلقيح‌ را مي‌تـوان‌ بـا ريختـن‌ تمــام‌ يــا بخشي‌ از مــايع‌ انـــزال‌ در داخــل‌ واژن‌، اسپـــــرمــــاتـــوزواي‌ شستــه‌ شده‌ در سرويــكس‌ Intra) ICI
(Insemination Cervical، رحم‌ (IUI)، پــريتـو‘ن‌):DIPI Direct Insemination Peritoneal Intra (انجام‌ داد كه‌ از بيـن‌ انـواع‌ مختلف‌ تلقيح‌، IUI بيشتــر مورد تـوجه‌ قــرار گــرفته‌ و هنـوز كاربرد وسيعي‌ دارد (١٦).
Chang در ١٩٥٩ ثابت‌ كــرد كه‌ اگــر اووسيتهاي‌ بارور شده‌ در محيط ازمـايشگـاه‌ به‌ داخـل‌ رحم‌ منتقـل‌ شونــد، تــوانـايي‌ رشد و تكــامــل‌ و بــوجــود آوردن‌ مــوجــود سالم‌ زنــده‌ را خــواهنــد داشت‌ و پس‌ از اثبــات‌ لقــاح‌ آزمـــايشگـــاهي‌ در خـــرگـوشهـا تـوسط Chang و همكـاران‌ ديگـــر اقــدام‌ به‌ IVF (In fertilization Vitro ) در گــونه‌هـاي‌ ديگـــر حيــوانــات‌ كـــــردنــد (١٨). Chang در ١٩٤٧ اوليـــن‌ مــورد انجمـــادرويان‌هاي‌ خرگوش‌ را موفقيت‌آميز گزارش‌ كرد. تولد اولين‌ نوزاد لقاح‌ خارج‌ رحمي‌ در دنيا در ١٩٦٥، Edward از اووسيـت‌هــــاي‌ بــه‌ دست‌ آمـــده‌ از رزكسيون‌ گوه‌اي‌ تخمدان‌ براي‌ لقاح‌ آزمايشگاهي‌ استفاده‌ كرد و در مواردي‌ لقاح‌ اتفاق‌ افتاد ولي‌ تقسيم‌ درمــوارد كمـي‌ صـــورت‌ گـــــرفـت‌. در بهـــار ١٩٦٨، Edward و Stepto با يكديگـر آشنا و بـراي‌ ١٠ سال‌ با يكديگــر در زمينه‌ لقاح‌ آزمايشگاهي‌ كـار كــردنـد كه‌ نتـايج‌ ايـن‌ همكـاري‌ بـاعث‌ شد كه‌ در ژولاي‌ ١٩٧٨ به‌ مــوفقيـت‌ بــــزرگ‌ خــود كـه‌ همـــان‌ تولـد Brown-Louise بـود دست‌ يابنـد. قبل‌ از اين‌ تـولـد آنها مـوفـق‌ به‌ ايجـاد حـاملگي‌ خـارج‌ رحمي‌ در فـــرد ديگـــري‌ شده‌ بـودنـد. دومين‌ نـوزاد متـولـد يافته‌ از فعاليت‌هـاي‌ آنهـا در سال‌ ١٩٧٩ بـــــود (١٩). بــه‌ دست‌ آوردن‌ تـخـمــك‌ جـهــت‌ IVF تــوسط ايــن‌ دانشمنــدان‌ از راه‌ لاپــاراسكــوپ‌ و در سيكـــل‌ طبيعي‌ بدون‌ دارو انجام‌ شده‌ است‌.
در سال‌ ١٩٧٠ انجام‌ اعمال‌ جراحي‌ ناباروري‌ با لاپاراسكوپي‌ گسترش‌ يافت‌. در اوايل‌ دهه‌ ١٩٨٠ لاپاراسكـوپ‌ بــراي‌ اولين‌ بـار جهت‌ هـدايت‌ و بكـارگيــري‌ انـــرژي‌ ليـــزري‌ بكـار گـــرفته‌ شد كه‌ در درمـان‌ مـــراحـل‌ پيشرفتـه‌ آنــدومتـــــريـــوز از آن‌ استفـــاده‌ مـي‌شود(١٦).

اوليــن‌ گــــزارش‌ مــوفقيت‌آميــــز سالپنگــوسكــوپي‌ در دهه‌ ١٩٨٠ منتشر شد كه‌ از راه‌ فيمبــــر يــا لــوله‌ را بــــررسي‌ مي‌كنند.
پونكسيون‌ فوليكول‌ به‌ كمك‌ سونـوگــرافي‌ بــراي‌ اولين‌ بار در سال‌ ١٩٨١ گـــــزارش‌ شد. بـعد از آن‌ آسپـيــــــراسيـــون‌ فـوليكـول‌ به‌ كمك‌ پــروب‌ واژينـال‌ بــراي‌ اوليـن‌ بـار در سال‌ ١٩٨٣ انـجــــام‌ شد كــه‌ از آن‌ پس‌ بــه‌ عـنـــوان‌ روش‌ ارجــح‌ پـذيــرفته‌ شد و از آن‌ زمان‌ به‌ بعد تقــريبا بــرداشت‌ اووسيت‌ از راه‌ لاپاراسكوپي‌ منسوخ‌ گرديد (١٦). انجماد رويان‌هاي‌ اضافي‌ انسان‌ و ذخيــره‌ كــردن‌ آنهـا از اوايل‌ ١٩٨٠ در( Reproductive Assisted ART(Technologic شروع‌ شد و در ١٩٨٣ اوليـــن‌ انجمـــاد مــوفقيـت‌آميــــز جنيـــن‌ تــوسط Mohr و Trounson گــــزارش‌ شد. اگـــــر چـه‌ منجمـــدسازي‌ اووسيــت‌ در سال‌ ١٩٨٦ تـــوسط
CHEN گــــزارش‌ شد، ولي‌ چنــدان‌ مــوفقيت‌آميــــز نبــود ولي‌ خـوشبختانه‌ مايع‌ انــزال‌ را مي‌تـوان‌ با مـوفقيت‌ منجمـد كــرد
(٢١).Asch و همـكـــارانش‌ در سال‌ ١٩٨٤ روش‌ GIFT را تـــوصيـف‌ كـردند كه‌ به‌عنوان‌ آلتــرناتيو ET-IVF در موارد نازايي‌ غيــر لـوله‌اي‌ مي‌تـوان‌ آن‌ را بكار بــرد. ميــزان‌ حـاملگي‌ بـا ايـن‌ روش‌ بــه‌طور متـــوسط ٧/٢٨% است‌ است‌ و اولـيــــن‌ گـــــزارش‌
حاملگي‌ GIFT در سال‌ ١٩٨٧ بود (٢٠). در سال‌ ١٩٩٠، Kurumaki اوليـن‌ حـاملگي‌ بـا تــرانسفـــر زايگـوت‌ به‌ داخـل‌ لـوله‌ از طريـق‌ هيستــروسكـوپي‌ را گـــزارش‌ كـــرد. در سال‌ ١٩٩١ اوليــن‌ حــاملگي‌ به‌ روش‌ GIFT از طريــق‌ هيستروسكوپي‌ گزارش‌ شد. در دهه‌ اخيــر تحـولات‌ شگــرفي‌ در درمان‌ زوج‌هاي‌ نابـارور به‌ علت‌ آزوسپــــرمي‌ انسدادي‌ يــا فــونكسيــون‌ كم‌ بيضه‌ بــا
روش‌هاي‌ جديد ART رخ‌ داده‌ است‌. به‌ دست‌ آوردن‌ اسپـــرم‌ از اپيــديــديم‌ و بيضه‌ بـاعث‌ شده‌ است‌ زوج‌هـاي‌ نـابـاروري‌ كه‌ قبـل‌ از ١٩٩٠ نـابـاروري‌ غيـــر قـابـل‌ درمـان‌ داشتنــد را اميــدوار و حــاملگي‌ كلينيكي‌ متعددي‌ در آنهـــاايجاد كرده‌ باشد.

در سال‌ ١٩٨٤، Pryor و در سال‌ ١٩٨٥، Smith - Temple و همكـاران‌ بـــراي‌ اوليـن‌ بــار روش‌ پــونكسيــون‌ اسپـــرم‌ از
اپيديديم‌ به‌ روش‌ جراحي‌ ميكروسكوپي‌ MESA (Aspiration Sperm Microsugrical) را بــا استفــاده‌ از
تكنيك‌ لقــاح‌ خـــارج‌ از رحم‌ بــــراي‌ درمـــان‌ آزوسپــــرمي‌ انسدادي‌ در مـــردان‌ نــابــارور پيشنهــاد كـــردنــد (٢٢).
در سال‌ ١٩٨٨، تــولــد اوليـــن‌ نـــوزاد بـه‌ روش‌ IVF + MESA تــوسط Silber و همكــاران‌ گــــزارش‌ شد ولي‌ درصــد مــوفقيت‌ ايـن‌ روش‌ به‌ علت‌ نيـاز به‌ تعداد زيـاد اسپـــرم‌ پـاييـن‌ بـود (٢٣). در سال‌ ١٩٩٢، Palermo تـــكـنـيــــك ICSI

Sperm) Injection Cytoplasmic ‌ Intra)را شرح‌ داد كــه‌ جـهــت‌ بـــــــاروري‌ تخمك‌ به‌ يك‌ اسپرم‌ نياز بود (٢٤).
در سال‌ ١٩٩٣ (al et Craft) با استفاده‌ از اسپـرماتوزوآي‌ بــيــضــــــه‌ (Extraction Sperm Testicular) TESE و در سال‌ ١٩٩٤، Tournaye و همكاران‌ با استفاده‌ از اسپــرماتوزوآي‌ اپيديديم‌ PESA و با تكنيك‌ ICSI مـوفق‌ به‌ بهبــودي‌ در پيش‌ آگهي‌ بــاروري‌ مــــردان‌ بـــا آزوسپــــرمي‌ انسدادي‌ و غير انسدادي‌ شدند. اخيرا با استفاده‌ از اسپـرماتيد و اسپـرماتوسيت‌ II و به‌
روش‌ ميكـــرواينجكشن‌، در ايجـاد حـاملگي‌ مـوفـق‌ بـوده‌انــد و دكتـــــر Testart از INSERM در ١٩٩٥ اوليـــن‌ حــــامـلـگـي‌
مـوفقيت‌آميــز بـا تــزريـق‌ اسپــرمـاتيـد را گــزارش‌ كــرد. از مــوفقيت‌هـا و پيشرفت‌هـاي‌ ديگـــر در بـــرنـامه‌هـاي‌ ART،
تشخيص‌ بيمـاري‌هـاي‌ ژنتيكي‌ در مـــرحله‌ قبـل‌ از جــايگـــزيني‌ جـنـيـــــــن‌ (Diagnosis Genetic Preimplantation) PIGD است‌ كه‌ بــاعث‌ مي‌شود كه‌ فقط انتقـــال‌ جنيـــن‌هـــاي‌ سالم‌ به‌ رحم‌ صــورت‌ گيـــرد و در ايـن‌ صــورت‌ محصــول‌ تمـام‌ حــاملگي‌هــا طبيعي‌ خــواهــد بــود (Handyside ـ انگلستــان‌ ١٩٩٣). ايــن‌ روش‌ جايگــزيـن‌ آمنيـوسنتــز، نمـونه‌گيــري‌ از ويلـوزيته‌هـاي‌ جفتي‌ و استفــاده‌ از روش‌هــاي‌ سيتــوژنتيك‌، بيــوشيميــايي‌ و مـطالعه‌ DNA بـــــراي‌ كشف‌ نقـــا‘ص‌ ژنتيـكـي‌ خــواهـــد شد.
PIGD مقـدمه‌ راهي‌ است‌ كه‌ در آينــده‌ بهـــزيستي‌ واقعي‌ را بـا پيشگيـــري‌ از تشكيـل‌ جنيـن‌هـاي‌ نـاقص‌ نـويـد خـواهنــد داد.
ART در ايران‌ قـدر مسلم‌ اين‌كه‌ همــراه‌ بـا پيشرفت‌ سايــر رشته‌هـاي‌ طب‌ در نيمه‌ قــرن‌ گـذشته‌ در ايـــران‌ مساله‌ نـابـاروري‌ و درمـان‌ آن‌ مـورد تــوجه‌ اكثـــر متخصصيـن‌ زنـان‌ و زايمـان‌ و همچنيـن‌ ارولوژي‌، آنـدوكــرينـولـوژي‌ و غيــره‌ بـوده‌ است‌. اما تا قبل‌
از سر و صــداي‌ امكــان‌ دستكــاري‌ تخمك‌ و جنيـــن‌ در خـــارج‌  از بـدن‌، ايـن‌ درمـان‌هـا بيشتــر در جنبه‌ طبي‌ و يـا جـــراحي‌ بـــرحسب‌ علت‌ نـابـاروري‌ انجـام‌ مي‌پــذيـــرفته‌ و حتي‌ گــاهي‌ بدون‌ كشف‌ علت‌ مشخص‌ درمان‌هايي‌ پيشنهاد مي‌شده‌ است‌.
به‌ دنبال‌ تولد اولين‌ فــرزند حاصل‌ از لقاح‌ خارج‌ رحمي‌ در انگلستـان‌، تـوجه‌ به‌ بيـولـوژي‌ تـوليــد مثـل‌ و انجـام‌ IVF و
روش‌هـاي‌ جنبي‌ آن‌ سيـــر شتـابـان‌ گـــرفت‌ و نهـايتـا اوليــن‌ فــرزنـد IVF ايــران‌ به‌ نـام‌ وجيهه‌ در هشتم‌ دي‌ مـاه‌ ١٣٦٩ در
بيمـارستـان‌ افشار وابسته‌ به‌ دانشگـاه‌ علـوم‌ پـــزشكي‌ شهيــد صدوقي‌ يزد متولد شد (٢٥). تكنيك‌هـــاي‌ جنب‌ IVF مثـــل‌ GIFT، ZIFT هم‌ بعد از آن‌ در ايران‌ رايج‌ گرديد و نهايتا با انجام‌ روش‌هاي‌  Microanipulation ، با انجام‌ ICSI اولين‌ فــرزند حاصل‌ از ايـن‌ روش‌ نيـــز كه‌ در دانشگـاه‌ علـوم‌ پـــزشكي‌ شهيـد صـدوقي‌ يـــزد صـورت‌ گـــرفته‌ بـود در دي‌ مـاه‌ ١٣٧٤ متـولـدشد (٢٦).
بـا پيشرفت‌ ايـن‌ رشته‌ و به‌ دست‌ آوردن‌ اسپـــرمــاتــوزو‘يــد در مــوارد آزوسپــــرمي‌ انسدادي‌، حـــاملگي‌ نـــاشي‌ از PESA
ICSI + و تولد اولين‌ فــرزنـد ICSI + TESE نيــز در بهمن‌ ماه‌ سال‌ ١٣٧٦ در دانشگـاه‌ فـوق‌ الــذكـــر، نــويــد ديگـــري‌ به‌
زوج‌هاي‌ نـابـارور نيـازمنـد به‌ ايـن‌ تكنيك‌هـا بـود (٢٧). راه‌ آينده‌ دستكاري‌هاي‌ ميكروسكوپي‌ و انجام‌ PIGD
(Diagnosis Genetic implantation-Pre) هــــــدف‌ بــعدي‌ كساني‌ است‌ كه‌ در راه‌ ارتقـاي‌ بيـولــوژي‌ تــوليــد مثـل‌ تـلاش‌
مي‌نمـاينــد و هــدف‌ آنهـا تــولــد انسان‌هـاي‌ سالم‌ و بــدون‌ معلوليت‌هاي‌ مادرزادي‌ مي‌باشد.

نوشته جناب آقای عباس افلاطونیان

ماهنامه دارويي رازي‌

 


مطالب مشابه :


زندگی نامه پروفسور عباس افلاطونیان

دکتر عباس افلاطونیان فرزند احمد در سال 1329 در شهرستان بم در خانواده ای مذهبی سایت تفریحی
روش‌هاي‌ نوين‌ درمان‌ ناباروري

هومیوپاتی، هزار راه نرفته. طب کل نگر و روش درست زیستن (سایت رسمی دکتر مهرداد اخوان بهبهانی)
تاريخچه‌ ناباروري‌

هومیوپاتی، هزار راه نرفته - تاريخچه‌ ناباروري‌ - طب کل نگر و روش درست زیستن (سایت رسمی دکتر
شماره تلفن كارشناسان (پزشکان شرکت کننده در برنامه های جام جم)

آقاي/دکتر اسلامي/ متخصص قلب و عروق/ 22043389 خانم/ دكتر اشرفي (مهناز)/ زنان و زايمان/ 22411592 - 88955725/
شریعتی عاشق و شریعت عاشقی

وب سایت دکتر حسن با درست و غلطی‌اش کاری ندارم ولی عرفا و افلاطونیان نظرشان این است.
اطلاعیه

سایت Science Direct. بر اساس اعلام جناب آقای دکتر درس روش تحقیق خانم ها افلاطونیان و صالحیان
چند تن از چهره های معروف شهر بــــــم

وب سایت رسمی باشگاه فرهنگی ورزشی پروفسور عباس افلاطونیان دکتر رضا اشرف زاده
برچسب :