روشهای ارزیابی موجودی کالا

در روش دایمی، قیمت تمام شده موجودی کالای پایان دوره همان مانده حساب موجودی کالاست ولی در روش ادواری قیمت تمام شده موجودی کالای پایان دوره از طریق انبارگردانی و تعیین تعداد موجودی کالای پایان دوره با روشهایی که توضیح خواهم داد بدست می آید البته شرکت ها بدون توجه به استفاده از سیستم ادواری و یا دایمی معمولاً در پایان سال برای اطمینان از صحت مانده های موجودی کالای خود اقدام به انبارگردانی مینمایند یعنی از طریق شمارش عینی موجودی های خود و مطابقت آنها با کارت های انبار هر کالا به صحت یا سقم آنها پی میبرند.

سیستم های اندازه گیری موجودی کالا:

1 - روش اولین صادره از اولین وارده (فایفو) FIRST IN FIRST OUT

2 - روش اولین صادره از آخرین وارده (لایفو) LAST IN FIRST OUT

3 - روش میانگین موزون

4 - روش شناسایی ویژه

الف)روش اولین صادره از اولین وارده : FIRST IN FIRST OUT

در این روش که روش فایفو معروف است ، فرض براین است که کالای خریداری شده به ترتیب ورود به انبار, از انبار خارج می گردد یعنی کالاهایی که ابتدا خریداری میشوند ابتدا مصرف یا به فروش میرسند پس کالایی که در پایان دوره در انبار باقیمانده, مربوط به خریدهای آخر است و قیمت خرید آنها را به عنوان ارزش موجودی کالای پایان دوره در نظر می گیریم .

برای روشن شدن موضوع با هم مثال زیر را بررسی می کنیم :

مثال)فرض کنید در یک شرکت بازرگانی موجودی پایان دوره یک قلم از کالاهای شرکت در پایان سال مالی 83 تعداد 500 عدد باشد و اطلاعات زیر در مورد آن کالا در دست است :

تعداد نرخ (ریال)

------------ -----------

موجودی کالای اول دوره 200 300

خرید اول 250 320

خرید دوم 300 330

خرید سوم 250 350

قیمت موجودی کالای پایان دوره با استفاده از روش فایفو به صورت زیر محاسبه می شود :

با توجه به اینکه کالای باقیمانده در پایان دوره جزو آخرین خرید هاست پس تعداد 500 عدد کالای باقیمانده را به ترتیب از آخرین خرید ها قیمت گذاری می کنیم . و به صورت زیر محاسبه مینماییم :

بهای خرید سوم 87500=350*250

تعداد باقیمانده موجودی پایان دوره 250=250-500

بهای باقیمانده از خرید دوم 82500=330*250

بهای تمام شده موجودی پایان دوره 170.000=82.500+87.500

به عبارت دیگر از خریدهای انجام شده در طی سال و موجودی کالای ابتدای سال تنها 250 عدد کالا از خرید سوم و 250 عدد از خرید دوم باقیمانده و بقیه کالاهای خریداری شده و موجودی کالای ابتدای دوره فروخته شده و یا از انبار خارج شده است .

ب)روش اولین صادره از آخرین وارده : LAST IN FIRST OUT

دراین روش که به روش لایفو معروف است فرض بر این است که آخرین کالای خریداری شده زودتر از انبار خارج می شود و آنچه در پایان دوره باقی می ماند از بین کالاهای اول دوره است . اگر مثال قبل را دوباره تکرار کنیم قیمت 500 عدد موجودی کالای شرکت بازرگانی در پایان دوره با توجه به اطلاعات قبل به صورت زیر محاسبه می شود :

تعداد نرخ

--------- -----------

موجودی کالای اول سال 200 300

خرید اول 250 320

خرید دوم 300 330

خرید سوم 250 350

قیمت تعداد 200 عدد از کل کالای باقیمانده 60.000 = 200*300

قیمت تعداد 250 عدد از کل کالای باقیمانده 80.000 = 250*320

قیمت تعداد 50 عدد از کل کالای باقیمانده 16.500 = 50*330

----------

قیمت 500 عدد کالای باقیمانده در پایان دوره 156.500

به عبارت دیگر از کل موجودی کالای ابتدای سال و خرید های انجام شده در طی سال تعداد 200 عدد از موجودی کالای اول سال و 250 از خرید اول و 50 عدد از خرید دوم باقیمانده و بقیه فروخته شده است و با ضرب این تعداد کالای باقیمانده در نرخهای خرید مربوط به هرکدام قیمت کالای باقیمانده در آخر سال بدست می آید .

برای اینکه با مطلب بیشتر آشنا شوید میتوانید تمرین زیر را انجام دهید:

تمرین) موجودی یک قلم از کالای شرکت تجاری سینا در پایان سال 80 تعداد 300 عدد میباشد. اطلاعات مربوط به موجودی اول و خریدهای طی دوره کالای مزبور به شرح زیر میباشد :

تعداد نرخ

------- ---------

موجودی کالای اول دوره 100 500

خرید اول 200 520

خرید دوم 300 540

خرید سوم 200 550

خرید چهارم 120 560

مطلوبست قیمت گذاری موجودی کالای پایان دوره با استفاده از روشهای زیر الف)فایفو ب)لایفو

تا کنون با دو روش تعیین قیمت موجودی کالای پایان دوره آشنا شدیم و در روش سوم میخواهیم در مورد شناسایی ویژه صحبت کنیم.

ج) روش شناسایی ویژه:

این روش برای تعیین قیمت تمام شده آخر دوره کالاهایی به کار می رود که بهای تمام شده هر واحد آن را بتوان به تنهایی بدست آورد. مثلآ اگر یک نمایشگاه اتومبیل را در نظر بگیرید ، در پایان سال می توانیم به آسانی مشخص کنیم اتومبیل های باقیمانده به چه قیمتی خریداری شده اند .

نکته مهم این است که از این روش عمدتآ در موسساتی که تعداد کالاهای آنها محدود و کاملآ متمایز از یکدیگرند استفاده می شود . برای درک بهتر این موضوع مثال زیر را با هم بررسی می کنیم :

مثال ) در موسسه تجاری امیدان موجودی کالاهای پایان دوره به شرح زیر است :

تعداد کالای پایان دوره (واحد) قیمت هر واحد(ریال)

------------------------------ ---------------------

خرید25/1/83 50 2.000

خرید20/4/83 40 2.200

خرید15/8/83 62 2.500

مطلوبست : محاسبه قیمت تمام شده کالای پایان دوره

100.000 = 2.000 * 50

88.000 = 2.200 * 40

155.000 = 2.500 * 62

--------------

343.000 ریال قیمت تمام شده موجودی کالای پایان دوره

به عبارت دیگر تعداد کالای باقیمانده از هر نوع را در قیمت واحد آن ضرب می کنیم تا قیمت کل آن نوع کالا بدست آید و در آخر مجموع قیمت تمام کالاهای باقیمانده د ر پایان دوره را محاسبه می کنیم .

تا کنون با سه روش تعیین قیمت موجودی کالای پایان دوره آشنا شدیم و در روش چهارم می خواهیم در مورد روش میانگین موزون صحبت کنیم:

د) روش میانگین موزون:

در روشهای پیشین چنین فرض شده بود که کالاهای خریداری شده به صورت مجزا از هم قابل شناسایی و خروج از انبار بوده اند ِ حال اگر فرض کنیم در هر بار خروج مخلوطی از خریدهای اول و آخر دوره از انبار خارج می شود ِ آنچه در انبار باقیمانده است مخلوطی از تمام خریدهای انجام شده (تمام کالاهای ورودی به انبار) می باشد ِ به این روش میانگین موزون می گویند .

برای درک بهتر موضوع مثال زیر را باهم بررسی می کنیم .

مثال)فرض کنید اطلاعات موجودی کالای شرکت تجاری مجیدی و شرکاء به شرح زیر در دست است :

تعداد کالا(واحد) قیمت هر واحد (ریال)

------------------ -----------------------

موجودی کالای اول سال 200 300

خرید اول 250 320

خرید دوم 300 330

خرید سوم 250 350

----------

جمع 1000

مطلوبست محاسبه قیمت 500 عدد کالای باقیمانده در پایان دوره

کل کالاهای انبار 326500=(350*250)+(330*300)+(320*250)+(300*200)

نرخ میانگین 326/5=326500:1000

قیمت 500 عدد کالای باقیمانده درآخر دوره 163250 = 326/5*500

به عبارت دیگر ابتدا کل مبلغ کالای انبار را جمع می کنیم وبر کل تعداد کالای انبار تقسیم می کنیم تا نرخ میانگین بدست آید سپس آن را در تعداد کالای باقیمانده در پایان دوره ضرب می کنیم و قیمت تمام شده کالاهای موجود در پایان سال را محاسبه می کنیم .


مطالب مشابه :


ساخت دست دندان و پلاکهای متحرک برای عموم هموطنان

روکش معمولی هر واحد: 200000: ۷ برچسب‌ها: دست دندان, برای عموم مردم, ایمپلنت, قیمت
واحد فروش خاک رس کیسه ای و فله

واحد فروش خاک رس نحوه آزمون تناژ به هر نحوی که واحد فروش سیمان تیپ 2 به قیمت
نقطه سفارش در انبار

ضریب هزینه نگهداری کالا × ارزش هر واحد انجام هر سفارش s ، قیمت هر واحد ایمپلنت |
روشهای ارزیابی موجودی کالا

تعداد کالا(واحد) قیمت هر واحد (ریال)----- ----- موجودی کالای اول ایمپلنت. امکانات
تعرفه نرم افزار

ماده۱۳ـدستمزد تعیین اجاره بها، برای کلیه رشته‌ها جهت هر واحد ۳ـ تعیین قیمت ایمپلنت.
نمونه سوال عملی Excel

3- آیکونهای نوار ابزار را به صورت بزرگ نمایش دهید و توضیحات هر قیمت واحد) ایمپلنت |
ساکنان مسکن مهر بروجرد از نبود امکانات در این سایت رنج می‌برند

جدیدترین و آنلاین ترین اخبار بروجرد و لرستان را د این وبلاگ ببینید آپدیت: هر 20ثانیه یکبار
رود ارس

ایمپلنت. قیمت روز | (حجم آب در واحد نقاط براي ماهيگيري هستندكه هر ساله در فصل تابستان
فروش اینترنتی زالوی پزشکی برای اولین بار در ایران

هم اکنون قیمت هر زالوی طبی در نزدیکترین کشور قیمت زالو در این مرکز جهت ارسال به ایمپلنت.
سوالات متن دس واحد 6 ساختمان سازی

سوالات متن دس واحد 6 چرا هر کس می تواند ماکت سازی کند قیمت تبلت | ایمپلنت
برچسب :