فرم پيش نويس طرح پژوهشي(PROPOSAL)

24-       محدوديتهاي اجرايي طرح وروش كاهش آنها :

 

 

 

25-       جدول متغيرها :

رديف

عنوان متغير

نوع متغير

تعريف علمي - عملي

نحوه اندازه گيري

مقياس

 

 

مستقل

وابسته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30-       پيش بيني كل زمان لازم براي اجراي كامل طرح به ماه :

 

31-       جدول زمان بندي مراحل اجراي طرح13

 

زمان اجرا به ماه

 

 

رديف

فعاليتهاي اجرائي

زمان كل

1.                       

2.                       

3.                       

4.                       

5.                       

6.                       

7.                       

8.                       

9.                       

10.                     

11.                     

12.                     

13.                     

14.                     

15.                     

16.                     

17.                     

18.                     

19.                     

20.                     

21.                     

22.                     

23.                     

24.                     

25.                     

26.                     

27.                     

28.                     

29.                     

30.                     

31.                     

32.                     

33.                     

34.                     

35.                     

36.                     

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توجه :

              1-        زمان طراحي پيش نويس طرح و تكميل اين فرم جزو زمان اجراي طرح محسوب نميشود.

              2-        دريافت گزارشها با توجه به جدول گانت مصوب صورت ميپذيرد. بنابر اين لازم است مجري طرح زمان ارائه گزارشات طرح را در اين جدول مشخص نمايد.

              3-        زمان شروع طرح بعد از تصويب آن، با هماهنگي مدير اجرايي طرح و حوزه مديريت امور پژوهشي و از هنگام تامين اعتبار در نظر گرفته ميشود.

قسمت سوم – اطلاعات مربوط به هزينه‏ها

32-         هزينه كارمندي (پرسنلي) باذكر مشخصات كامل و ميزان اشتغال هرفرد و حق الزحمه آنها :

رديف

نوع فعاليت

نام فرد يا افراد

رتبه علمي

تعداد افراد

كل رقم حق الزحمه براي يك نفر

جمع كل

1.                        

 

 

 

 

 

 

 

2.                        

 

 

 

 

 

 

 

3.                        

 

 

 

 

 

 

 

4.                        

 

 

 

 

 

 

 

5.                        

 

 

 

 

 

 

 

6.                        

 

 

 

 

 

 

 

7.                        

 

 

 

 

 

 

 

8.                        

 

 

 

 

 

 

 

9.                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33-         هزينه آزمايشها وخدمات تخصصي كه توسط دانشگاه ويا ديگر موسسات صورت مي گيرد:

موضوع آزمايش يا خدمات تخصصي

مركزسرويس دهنده

تعداد كل دفعات آزمايش

هزينه براي هر دفعه آزمايش

جمع ( ريال )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع هزينه هاي آزمايشها

 

فهرست وسايل و موادي كه بايد از اعتبار اين طرح از داخل  يا خارج كشور خريداري شود:

 

34-         وسايل غيرمصرفي:

نام دستگاه

كشورسازنده

شركت سازنده

شركت فروشنده ايراني

تعداد لازم

قيمت واحد

قيمت كل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35-         موادمصرفي:

نام ماده

كشورسازنده

شركت سازنده

شركت فروشنده ايراني

تعداديامقدار لازم

قيمت واحد

قيمت كل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هزينه مسافرت :

مقصد

تعداد مسافرت در مدت اجراي طرح و منظور آن

نوع وسيله نقليه

تعداد افراد

هزينه به ريال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع هزينه هاي مسافرت

ريال

 

هزينه هاي ديگر

هزينه هاي تكثير اوراق

                                                                         ريال

ساير موارد

                                                                         ريال

 

جمع هزينه هاي طرح :

هزينه پرسنلي

................................ ريال

هزينه مسافرت

................................ ريال

هزينه آزمايشها و خدمات تخصصي

................................ ريال

هزينه هاي ديگر

................................ ريال

هزينه مواد و وسايل مصرفي

...............................  ريال

 

...............................  ريال

هزينه وسايل غير مصرفي

...............................  ريال

جمع كل

...............................  ريال

مبلغي كه از منابع ديگر كمك خواهد شد و نحوه مصرف آن :                                ………………………….ريال

باقيمانده هزينه هاي طرح كه تامين آن درخواست مي شود :                               ………………………….ريال

با مطالعه قسمت اول اين فرم و رعايت مفاد آن بدينوسيله صحت مطالب مندرج در پيش نويس را تائيد مينمايد واعلام ميداردكه اين تحقيق صرفا به صورت

¨         يك طرح تحقيقاتي در دانشگاه علوم پزشكي تهران

¨          بصورت مشترك با ……

¨         در قالب پايان نامه در ……

ارائه شده است.

نام ونام خانوادگي

 امضاي مجري يا مجريان طرح


 

 

 
مطالب مشابه :


فرم پيش نويس طرح پژوهشي(PROPOSAL)

2- دريافت گزارشها با توجه به جدول گانت مصوب صورت ميپذيرد. بنابر اين لازم است
برنامه عملیاتی و جدول گانت جهت اجرا در صنایع در سال 93

بهداشت حرفه ای شهرستان خرمدره - برنامه عملیاتی و جدول گانت جهت اجرا در صنایع در سال 93
گانت چارت ( جدول زمانبندی پروژه )

شاهین احمدی - گانت چارت ( جدول زمانبندی پروژه ) - وبلاگ شخصی شاهین احمدی - شاهین احمدی
نمودار گانت

مدیریت و کنترل پروژه - نمودار گانت - هر آنچه پیرامون مدیریت و کنترل پروژه و نرم افزارهای
امروز سوال شد: معنی لغوی گانت یعنی چه؟ آیا مخفف است؟ Gantt chart

جدول گانت بر گرفته از نام هنری گانت (Henry Gant) است که به عنوان پدر علم برنامه ریزی و روش های
عملكرد سه ماهه سوم 1387 واحدآموزش سلامت مركز بهداشت چالوس

- تهيه و تدوين جدول گانت آموزشي سه ماهه سوم و بررسي و پيگيري اجراي برنامه ها از طريق مركز
برچسب :