نتایج کد پایان نامه ها

قابل توجه دانشجویان گرامی:

   اسامی دانشجویان ذیل - بدلیل تکمیل بودن ظرفیت کد اساتیدراهنما یا مشاور ویا هردو-

   دانشگاه قادر به دریافت کد پایان نامه ایشان نشده است.  لذا دانشجویان مذکور موظفند

   بارعایت قوانین مربوط  به زمان دفاع ( 6 ماه پس از تصویب پروپزال درشورای پژوهشی)

   حداقل یکماه قبل از اینکه آماده دفاع از پایان نامه خود باشند جهت اخذ کد پایان نامه به

   دفترمدیر پژوهش - خانم نوری مراجعه نمایند.

   قابل ذکر است چنانچه دانشجویان ذیل تمایل دارند سریعتر موفق به اخذ کد پایان نامه شوند می توانند با

   تائید و امضاء اساتید مربوطه  ( که ظرفیت آنها تکمیل می باشد)   و  هماهنگی مدیر محترم گروه استاد 

   د یگری انتخاب نمایند.


ردیفنام ونام خانوادگیرشتهاستادراهنمااستادمشاورنتیجه اقدام جهت کد پایان نامه
1ابوالقاسم حبیبیمدیریت اجراییحبیب اله جوانمردپیمان غفاریظرفیت راهنما و مشاور تکمیل است.
2علی طالبی پورمدیریت دولتیمرتضی قاسمی  "      "ظرفیت مشاور تکمیل است
3محمد مهرابیمدیریت اجراییحمیدرضاقاسمی  "      " ظرفیت مشاور تکمیل است
4رسول برونمدیریت دولتیمرتضی قاسمیپیمان غفاریظرفیت مشاور تکمیل است
5محمدحسین پورشالمدیریت اجراییپیمان غفارینادره السادات نجفی زادهظرفیت راهنما و مشاور تکمیل است.
6سید فریدمیرنظامی  "  "       "  "       " "   "    "
7علیرضا زارعیمدیریت اجراییحبیب اله جوانمردپیمان غفاری "   "    "
8سیدربیع عابدیمدیریت دولتیابراهیم حلاجیان "        "ظرفیت مشاور تکمیل است-کپی دفترچه بیمه راهنماارائه نشده است.
9سیدهادی میرنظامیمدیریت اجراییحبیب اله جوانمردمحمدعلی کرامتیظرفیت راهنما تکمیل است
10بهزادبیاتصنایعمحمدعلی کرامتیحبیب اله جوانمردظرفیت مشاور تکمیل است
11گلناز رضایی فراهانیصنایعحبیب اله جوانمردمحمدعلی کرامتیظرفیت راهنما تکمیل است
12عباس زمانی فرصنایععمادروغنیان  "     "  "     "    "
13سعیده نادری نورعینیصنایعحبیب اله جوانمردمحمدعلی کرامتیظرفیت راهنما تکمیل است
14معصومه عبدالهیحسابداریمجیدزنجیردارپیمان غفاریظرفیت راهنمامشاور تکمیل است.
15حبیب شبانیحسابداریزهره حاجیهاپیمان غفاریظرفیت مشاور تکمیل است
16علی بخششیمکانیککوروش خورشیدیپیمان یوسفی"    "     "
17حسین بدرقه   "مصطفی کشاورزمروجیکوروش خورشیدی"    "     "
18محمد نقوی   "  "     "    "  "      ""    "     "
19سمیه ترکاشوندکامپیوترجوداکبری ترکستانیمحسن رحمانی"    "     "
20امیرانوریان فرد    "وحید رافع  "    ""    "     "
21سمیه نوری لنجان    "جوداکبری ترکستانی  "    ""    "     "
22سعیدعراقی فراهانی    " "    "   "  "    ""    "     "
23ساناز مهری    "محمدحسین یکتاییجوداکبری ترکستانیکپی شناسنامه و کارت ملی راهنما ارائه نشده است.
24رامین حسین پور    "وحید رافعفاخته سلطانی تفرشیمتعاقبا اعلام خواهدشد.
25سعیده فروزان فرمشاورهرحیم حمیدی پورداود تقواییظرفیت مشاور تکمیل است
26سرورجهانگیری    "فرشادبهاری  "      "  "    "    "
27زینب معصومی تبار    "رحیم حمیدی پور  "      "  "   "    "
28سیدسعیدطاهریمیکروبیولوژیجواد چراغیحمیدرضامهاجرانی  "   "    "
29طاهره مهدوی رادریاضی مجید علویبابک اسدی  "   "    "
30علی فریدون جمشیدیریاضیمجید علویبابک اسدی  "   "    "
31مسلم قبادیان قادرعمرانعلی قنبریحمیدرضاصبا  "   "    "
32مولود ربیعیحقوقوحیدقاسمی عهدسیدفرهادبطحائیاستادمشاورکدینگ نمیباشد.جهت معرفی استادبه سازمان ارائه کپی مدرک فوق لیسانس ورزومه الزامی است.
33ناهیدطالب بیگیحقوق  "     "   "  "     "       "  "    "   "    "
34سحر لله خانیحقوقعباس طوسی  "     "      "  "    "   "    "
35
36

مطالب مشابه :


اطلاعیه

پژوهش دانشگاه علوم وتحقیقات اراک علوم و تحقیقات با دانشگاه سایت مربوط به
هفتمین جلسه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات استان مرکزی - اراک

پژوهش دانشگاه علوم وتحقیقات اراک واحد علوم و تحقیقات سایت دانشگاه آزاد
نتایج کد پایان نامه ها

پژوهش دانشگاه علوم پژوهش دانشگاه علوم وتحقیقات اراک وب سایت دانشگاه آزاد
مدارک تسویه حساب پژوهش

پژوهش دانشگاه علوم وتحقیقات اراک وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات مرکزی-
(اطلاعیه) شماره دو

پژوهش دانشگاه علوم علوم و تحقیقات مرکزی- اراک; تاییده از سایت ایران داک پس
فرم تعهد و اصالت پایان نامه

پژوهش دانشگاه علوم وتحقیقات اراک وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات مرکزی-
نوزدهمین شورای پژوهشی درتاریخ 91/9/30

پژوهش دانشگاه علوم وتحقیقات اراک وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات مرکزی-
سی و پنجمین شورای پژوهشی 93/5/22

پژوهش دانشگاه علوم علوم و تحقیقات مرکزی- اراک; تصاویر سایت مربوط به این سایت
اطلاعیه شماره 11

پژوهش دانشگاه علوم وتحقیقات اراک وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات مرکزی-
فرم گواهی تحویل پایان نامه

پژوهش دانشگاه علوم وتحقیقات اراک وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات مرکزی-
برچسب :