استخدام در بیمارستان خفر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم اطلاعیه در مورد استخدام در بخش خفر و شهر جهرم صادر نموده است

باسمه تعالی

« آگهی استخدام پیمانی »

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی جهرم برای تامین نیروی انسانی موردنیازخود در واحدهای تحت پوشش طبق مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی وتخصصی مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در نظر دارد ازمحل مجوز استخدامی شماره 31137/90/220 مورخ 3/12/1390  معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تعداد 77  نفرازافراد واجدالشرایط را ازطریق امتحان عمومی ، تخصصی وگزینش به صورت پیمانی با در نظر گرفتن شرایط مندرج در ذیل استخدام نماید:

جدول نیازهای استخدامی

ردیف

عنوان رشته شغلی

محل جغرافیائی

جنسیت

تعداد موردنیاز

شرایط احراز

مرد

زن

1

پرستار

جهرم- بیمارستان پیمانیه  28 نفر

خفر-  بیمارستان خفر 15 نفر

خفر- بیمارستان خفر 5 نفرمرد

*

*

48

دارا بودن مدرك تحصیلی ليسانس در رشته پرستاري

2

ماما

جهرم- بیمارستان پیمانیه 4 نفر

خفر- بیمارستان خفر 4 نفر

 

*

8

دارا بودن مدرك تحصیلی ليسانس در رشته مامائي

3

كاردان اتاق عمل

خفر- بیمارستان خفر

*

*

5

دارا بودن مدرك تحصیلی فوق ديپلم یا لیسانس در رشته اتاق عمل

4

کارشناس تغذیه و رژیمهای غذائی

خفر- بیمارستان خفر

*

*

1

دارا بودن مدرك تحصیلی ليسانس در رشته علوم تغذیه

5

کاردان بهداشت محیط

خفر- بیمارستان خفر

*

 

1

دارا بودن مدرك تحصیلی فوق دیپلم یا ليسانس در رشته بهداشت محیط

6

مسئول پذیرش و مدارک پزشکی

خفر- بیمارستان خفر

*

*

3

دارا بودن مدرك تحصیلی فوق دیپلم یا ليسانس در رشته مدارک پزشکی

7

پزشك

خفر-  بیمارستان خفر

*

*

4

دارا بودن مدرك تحصیلی دكترا در رشته پزشكي عمومي

8

کاردان آزمایشگاه

خفر- بیمارستان خفر

*

*

3

دارا بودن مدرك تحصیلی فوق دیپلم یا لیسانس در رشته علوم آزمایشگاهی

9

كاردان هوشبري

خفر-  بیمارستان خفر

*

*

4

دارا بودن مدرك تحصیلی فوق ديپلم در رشته هوشبري

1-   شرایط عمومی استخدام

1/1 تدین به دین مبین اسلام یا یکی ازادیان رسمی کشورمصرح درقانون اساسی .

2/1- تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران .

3/1- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم ازخدمت ( ویژه برادران ) .

4/1- عدم اعتیادبه دخانیات ومواد مخدر.

5/1- عدم سابقه محکومیت جزائی موثر.

6/1- داشتن سلامت جسمانی و روانی وتوانائی برای انجام کاری که استخدام می شود .

7/1- نداشتن منع استخدام دردستگاههای دولتی بموجب آرای مراجع قانونی .

8/1- داوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمی ، ثابت وپیمانی سایردستگاههای دولتی ویا بازخرید خدمت باشند .

9/1- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .

2-  شرایط اختصاصی استخدام

1/2- داشتن حداقل 20 سال سن تمام وحداکثر35 سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی کاردانی وکارشناسی ؛ 40 سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد  ودکتری حرفه ای ( تا تاریخ انتشارآگهی ).

تبصره  : موارد ذیل به شرط ارائه تائیدیه های معتبربه حداکثرسن مقرراضافه خواهد شد :

الف ) داوطلبانی که درجبهه های نبردحق علیه باطل ( ازتاریخ 31/6/1359 لغایت 29/5/1367 ) به طورداوطلبانه خدمت نموده اند؛ به میزان مدت حضوردرجبهه وهمچنین مدت زمان بستری ویا استراحت پزشکی رزمندگان دراثرمجروحیت درجبهه های نبرد حق علیه باطل .

ب ) افرادخانواده معظم شهدا ، آزادگان ، مفقودالاثرها وجانبازان ازکارافتاده کلی که قادربه انجام کارنمی باشند شامل : همسر ، پدر، مادر، خواهروبرادرتامیزان 5 سال

ج ) آزادگان ؛ فرزندان شاهد ؛ جانباز 25 درصد و بالاتر و آزادگانی که حداقل یکسال سابقه اسارت دارند ازشرط حداکثرسن معاف می باشند .

د ) داوطلبانی که به صورت غیر رسمی و تمام وقت در وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی ؛ بانکها و شرکتهای تحت پوشش آنها ؛ شرکتهای بیمه ؛ شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ؛ موسسات وشرکتهای ملی و مصادره شده و موسساتی که به نحوی از بودجه و کمک دولت استفاده می کنند ؛ نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تحت پوشش آنها که از تاریخ 22/11/1357 به خدمت اشتغال داشته اند به میزان خدمت غیر رسمی آنها .

ه ) داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف رابه استناد قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان ومتعهدین خدمت قانون مذکور    ( مشمولین ضریب K ) انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق .

2/2- مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان ( نیروهای طرحی ومشمولین ضریب K ) می باید دارای معافیت یا گواهی پایان انجام طرح خدمت مربوطه باشند .

تبصره : مشمولین قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان ( نیروهای طرحی ومشمولین ضریب K ) که درحین انجام خدمت قانونی درواحدهای تابعه دانشگاه می باشند ؛ می توانند درامتحان استخدامی این دانشگاه شرکت نمایند . ارسال گواهی اشتغال به طرح اینگونه افراد الزامی است .

3- نحوه ثبت نام ومدارک موردنیاز :

ثبت نام به صورت الکترونیکی از طریق سایت اینترنتی دانشگاه به شرح ذیل انجام می گیرد :

1/3- مدارک موردنیازثبت نام مقدماتی:

الف ) تکمیل برگ درخواست شغل اينترنتي( بادقت تکمیل گردد )

ب ) رسیدبانکی مبنی برپرداخت مبلغ 60000 ( شصت هزار) ریال برای دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاهی به حساب شماره 980 خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملی ایران بعنوان حق شرکت درامتحان عمومی وتخصصی؛ داوطلبان استخدام ( ایثارگران 50 درصدمبلغ مذکور را می پردازند وفرزندان شاهد ازپرداخت مبلغ مذکورمعاف می باشند)

ج ) یک قطعه عکس 4*3  که بایستی متناسب با توضیحات سایت اینترنتی دانشگاه بانضمام فیش بانکی اسکن و ارسال شود.

2/3- مدارک موردنیازپس ازقبولی درمرحله اول امتحان استخدامی :

داوطلبان قبول شده درمرحله اول امتحان استخدامی موظف هستند مدارک ذیل را ظرف مدت 5 روزکاری پس ازاعلام نتایج ازسوی دانشگاه ؛ به همراه اصل مدارک به کارگزینی دانشگاه حضورا  ارائه و رسید دریافت نمایند . دانشگاه موظف است کلیه تصاویرمدارک را با اصل آنها مطابقت داده وبرابربا اصل نماید .

-          اصل به همراه تصویرآخرین مدرک تحصیلی

-          اصل به همراه تصویرکارت ملی

-          اصل به همراه تصویرتمام صفحات شناسنامه

-          اصل به همراه تصویرکارت پایان خدمت نظام وظيفه عمومی یا معافیت دائم ( ویژه برادران )

-            اصل به همراه تصویرپایان طرح مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان ( نیروهای طرحی یا مشمولین ضریب K ) یا معافیت ازآن

-          اصل به همراه تصویرمدارک دال بربومی بودن

-          اصل به همراه تصویرمدارک دال برایثارگری ؛ معلولین عادی حسب موردازمراجع ذیربط

-          اصل به همراه تصویرسایرمدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت

تبصره : قبل ازصدورحکم استخدامی اصالت مدرک تحصیلی وگواهی انجام خدمات قانون پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت ازمراجع ذیربط استعلام خواهد شد وتطبیق اولیه انجام شده دربند فوق ملاک قطعی براصالت مدارک نخواهد بود .

4- نحوه ثبت نام مقدماتی ومهلت ثبت نام :

1/4- متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند حداکثرتا تاریخ  13/  03  / 1391 نسبت به ثبت نام الکترونیکی به آدرس اینترنتی  www.jums.ac.ir   دانشگاه علوم پزشکی جهرم اقدام نمایند.

2/4-به ثبت نام ناقص و ارسال مدارک ناقص ترتیب اثرداده نخواهد شد  و وجوه پرداختی به هیچ وجه مستردنمی شود .

5-زمان ومحل توزیع کارت

1/5- کارت ورود به جلسه امتحان توانمندیهای عمومی وتخصصی درروزهای چهارشنبه و پنج شنبه مورخ (  24/   03   /1391 ) و  (  25  /  03  /1391 ) ازساعت 8 لغایت 16 درمحل دانشگاه توزیع خواهد شد . همچنین زمان ومحل برگزاری امتحان درهنگام توزیع کارت باطلاع داوطلبان خواهد رسید .

2/5- تحویل کارت فقط به خود داوطلب با ارائه اصل شناسنامه یا کارت ملی داوطلب امکان پذیراست .

3/5-كليه داوطلبان ملزم مي باشند در روز آزمون اصل شناسنامه عكس دار يا كارت ملي به همراه داشته باشند.

6-موادامتحان برای مقاطع کاردانی وبالاترعبارتنداز :

1/6- امتحان توانمندیهای عمومی شامل : 1- زبان وادبیات فارسی   2- زبان انگلیسی عمومی     3- ریاضی وآمارمقدماتی       4- فن آوری اطلاعات      5- معارف اسلامی     6- اطلاعات سیاسی واجتماعی ومبانی قانونی درمجموع به تعداد ( 90 ) سوال به صورت چهارگزینه ای ( بدون اعمال نمره منفی برای پاسخ غلط ) طراحی خواهد شد .

تبصره : اقلیت های دینی ازپاسخگوئی به سئوالات معارف اسلامی معاف می باشند وامتیازآن درسایرمواردامتحان توزیع می شود .

2/6- امتحان تخصصی شامل سئوالات مرتبط با رشته شغلی مورددرخواست داوطلب به تعداد 45 سئوال به صورت چهارگزینه ای   ( بدون اعمال نمره منفی برای پاسخ غلط ) طراحی خواهد شد .

7- تذکرات :

1/7- ایثارگران شامل جانبازان ، آزادگان و رزمندگانی که حداقل 6 ماه سابقه حضورداوطلبانه درجبهه های جنگ تحمیلی دارند و نیزخانواده های معظم شهدا ؛ مفقودین و جانبازان درصورت دارا بودن شرایط مندرج درآگهی ؛ با رعایت قوانین ومقررات مربوط ازاولویت قانونی برخوردارخواهند بود .

2/7- ازکل مجوزاستخدام تخصیص یافته به دانشگاه ، سی ( 30  ) درصد آن برابرقوانین ومقررات برای استخدام ایثارگران اختصاص می یابد ؛ بیست و پنج (25 )درصد آن به جانبازان  و آزادگان فاقد شغل وفرزندان و همسران شهدا  و جانبازان بیست و پنج  (25 )درصد وبالاتر و فرزندان و همسران آزادگان بالای یکسال اسارت ؛ معرفی شده از سوی بنیاد شهید وامورایثارگران استان اختصاص می یابد وپنج (5)درصد  سهمیه استخدامی باقیمانده را نیز  به رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج(25) درصد و آزادگان زیر سه (3) سال اسارت و خواهران و برادران شهدا اختصاص می یابد. در مواردیکه که نیاز به تخصص دارد رعایت شرایط علمی (شرایط احراز مندرج در آگهی استخدام ) الزامی است .

3/7- انتخاب ایثارگران در حد سهمیه 5 درصد به ترتیب نمره فضلی از بین ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند و حد نصاب لازم را کسب نمایند؛ انجام خواهد شد.

4/7-استخدام مازاد بر 30 درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.

5/7- جانبازان وخانواده محترم شهدا درصورت داشتن کارت شناسائی ازبنیاد شهید وامورایثارگران با ارائه تصویرآن نیازی به اخذ وارائه گواهی ازبنیاد مذکورندارند .

6/7- معلولین عادی بشرط دارا بودن شرایط مندرج درآگهی وکسب حدنصاب نمره به ترتیب نمره فضلی از سه  (3 )درصد سهمیه قانونی مربوطه برخوردارخواهند بود .

7/7-تمامی باقیمانده سهمیه استخدامی به داوطلبان بومی در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی استخدام به ترتیب نمره فضلی اختصاص می یابد.بومی به افرادی اطلاق می شود که حداقل دارای یکی از ویژگیهای زیر باشد:

الف ) محل تولد داوطلب با محل جغرافیائی موردتقاضا برای استخدام یکی باشد .

ب ) حداقل دومقطع تحصیلی ازمقاطع تحصیلی ( ابتدائی ، راهنمائی ومتوسطه ) رادرمحل جغرافیائی موردتقاضا برای استخدام طی کرده باشد .

ج ) فرزندان پرسنل نیروهای مسلح درصورتیکه محل 3 سال ازسنوات تحصیلی آنها ( اعم ازابتدائی ، راهنمائی ودبیرستان ) با محل موردتقاضای استخدامی یکی باشد نیزبومی تلقی می شوند .

تبصره: درصورتیکه ظرفیت مورد نیاز هر یک از رشته های شغلی مندرج در آگهی استخدام از بین متقاضیان استخدام بومی تکمیل نگردد ؛ پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت و همچنین انتخاب افراد ذخیره از بین داوطلبان با اولویت بومی استان و سپس متقاضیان غیر بومی همان رشته شغلی به ترتیب نمره فضلی صورت می پذیرد.

8/7-کارکنان غیر رسمی شاغل در دانشگاه به ازای هر سال تجربه مربوط و مشابه و نیز تجارب مکتسبه در طرف قرارداد 2درصد و حداکثر تا 20درصد کل امتیاز در هر یک از مراحل آزمون استخدامی اعم از عمومی ؛ امتحان تخصصی به صورت جداگانه اضافه خواهد شد.چنانچه پس از اعمال افزایش امتیاز فوق این دسته از کارکنان در شرایط مساوی با دیگر شرکت کنندگان قرار گیرند ؛ از اولویت برخوردار خواهند شد.

9/7- به مدارک ارسالی دارندگان مدارک تحصیلی بالاتروپائین ترازمقاطع تحصیلی اعلام شده درشرایط احرازمشاغل مورد اشاره  و همچنین مدارک معادل ترتیب اثرداده نخواهد شد .

10/7- مسئولیت ناشی ازعدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعلام شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود ودرهر مرحله ازمراحل ثبت نام ، امتحان وجذب محرزشود داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج درآگهی است ؛داوطلب ازانجام مراحل بعدی محروم خواهد شد . حتی درصورت صدورحکم استخدامی ، حکم مزبورلغو وبلااثرمیگردد .

11/7- اخذتائیدیه مدارک تحصیلی متقاضیان استخدام درصورت پذیرفته شدن درامتحان ( حداکثر2 ماه پس ازاعلام نتیجه ) ازسوی دانشگاه الزامی است .

12/7-کسب حد نصاب نمره لازم در آزمون توانمندیهای عمومی (60% نمره امتحان)صرفا به منزله تایید صلاحیت عمومی و تصحیح اوراق امتحان بوده و هیچگونه حق استخدامی ایجاد نمی کند و انتخاب داوطلبان به منظور گزینش براساس نمرات آزمون تخصصی و با رعایت اولویت های مقرر صورت می پذیرد.

13/7- انتخاب داوطلبان استخدام حداکثربه میزان 5/1 برابرظرفیت موردنیازازمیان افرادی که حدنصاب نمره امتحان عمومی راکسب کرده اند به ترتیب نمره فضلی امتحان تخصصی انجام خواهد شد .

14/7- انتخاب نهائی پذیرفته شدگان امتحان پس ازطی مراحل گزینش صورت خواهد گرفت .

تبصره : داوطلبان موظفند پس ازاعلام اسامی مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی درمهلت مقرربه هسته گزینش دانشگاه برای تکمیل پرونده گزینشی مراجعه نمایند، درصورت عدم مراجعه درمهلت تعیین شده ( فهرست اسامی آنان ازسوی هسته گزینش ، به کارگزینی دانشگاه اعلام می شود) کارگزینی دانشگاه موظف است با اعلام کتبی به آدرس اعلام شده درفرم ثبت نام به فرد متقاضی ، موضوع مراجعه وی را به هسته گزینش ظرف مهلت 15 روز ازتاریخ ارسال نامه تاکید نماید ، درصورت عدم مراجعه ، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده وازافراد ذخیره بجای وی به گزینش معرفی خواهد شد . ( کلیه مکاتبات دانشگاه از طریق پست سفارشی پیشتازصورت می پذیرد ) .

15/7- از پذیرفته شدگان نهایی ؛ تعهد محضری به مدت 10 سال جهت اشتغال در محل مورد تقاضا اخذ خواهد شد.

16/7- پذیرفته شدگان موظفند حداکثرظرف مدت یکماه بعد ازاعلام نتیجه نهائی پذیرش به دانشگاه مراجعه نمایند درصورت عدم مراجعه ظرف مدت مقرریا انصراف آنان دانشگاه می تواند نسبت به استخدام ذخیره اقدام نماید .

17/7- هرگونه اطلاع رسانی درخصوص امتحان استخدامی ازطریق سایت اینترنتی دانشگاه به آدرس www.jums.ac.ir ، به صورت همزمان خواهد بود وداوطلبان اطلاعات موردنیازخود را بدین طریق دریافت خواهند کرد .

تبصره : درخصوص فراخوان جهت ثبت نام متقاضیان ، اطلاع رسانی ازطریق روزنامه های محلی ورسمی کثیرالانتشارخواهد بود .

18/7- باتوجه به این که ملاک ثبت نام ازمتقاضیان استخدام تکمیل برگ درخواست شغل می باشد ، لازم است درتکمیل آن نهایت دقت را به عمل آورده وهیچگونه اصلاحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهدبود .


مطالب مشابه :


اعلام نتایج امتحانات

گروه حسابداري دانشگاه آزاد خفر - اعلام نتایج امتحانات -
استخدام در بیمارستان خفر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم اطلاعیه در مورد استخدام در بخش خفر و شهر جهرم صادر
دروس پایه و اصلی مقطع کاردانی ناپیوسته

گروه حسابداري دانشگاه آزاد خفر - دروس پایه و اصلی مقطع کاردانی ناپیوسته -
ترم دو کارشناسی

گروه برق دانشگاه آزاد خفر. ترم دو
قابل توجه دانشجویان گرامی رشته حسابداری

گروه حسابداري دانشگاه آزاد خفر - قابل توجه دانشجویان گرامی رشته حسابداری -
برنامه کاری و کلاس ها

1- درس های روز یک شنبه، دوشنبه عصر و سه شنبه عصر مربوط به دانشگاه آزاد جهرم است. 2- درس های روز
بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم از مراحل ساخت بیمارستان خفر

چاره ی جهرم - بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم از مراحل ساخت بیمارستان خفر - سایت خبری جهرم
برچسب :