آرشیو کامل برنامه گلها :


 

 

 

 

 

 

 

فهرست کامل برنامه گلها

 

 

به همراه مجموعه آثار موجود جهت دریافت و شنیدن

 

 فهرست کامل 1894 برنامه گلها اعم از برنامه گلهای رنگارنگ، گلهای صحرایی، گلهای جاویدان، گلهای تازه، یک شاخه گل، برگ سبز، موسیقی ایرانی در این قسمت در دسترس شما قرار دارد. از میان این هزار و چند صد برنامه که از گنجینه های موسیقی اصیل ایرانی و ادبیات فخیم فارسی محسوب می شود نزدیک به چهارصد برنامه قابل دریافت و شنیدن است. این مجموعه منحصر به فرد حاصل تلاش عزیزانی است که در سایت ها و وبلاگ های موسیقی اصیل بر پاسداشت این آثار همت گماشته اند. از این میان تلاش های دوست عزیز و هنرمند جناب فرهاد اردکانی را قابل تحسین و تقدیر و تشکر است. در وبلاگ شخصی ایشان همچنین فهرست آثار خوانندگان معروف زیر در بخش هایی مجزا در دسترس است:

akbargolpayegani2b.jpgghavami2b.jpgiraj22b.jpgrafiei2b.jpgpooran2b.jpg

ضمن ارج نهادن به تلاش همه عزیزان دلسوز، این مجموعه ارزشمند آثار موجود را حضورتان تقدیم می داریم. با ارسال فایل های صوتی خود، بر غنای این مجموعه بیافزایید....

 

 

 

 

 

 

mohammadreza-shajarian-2.jpg

 

 

 

 

 

 

با تشکر از . آقاي محمد حسين بهراميان 

 

 

 

 

و آقاي فرهاد اردکانی

 

 

فهرست آثار موجود :

 

 

 

1- موسیقی ایرانی

 

 

موسیقی ایرانی9 محمودی خوانساری
موسیقی ایرانی8 مرضیه-گلپا
موسیقی ایرانی3 ایرج
موسیقی ایرانی60 گلپا
موسیقی ایرانی7  گلپا-شهیدی
موسیقی ایرانی گلپا
موسیقی ایرانی ایرج

موسیقی ایرانی شجریان
موسیقی ایرانی وفایی
موسیقی ایرانی عهدیه-شهیدی
موسیقی ایرانی شهیدی-گلوریا

 

 

2- گلهای جاویدان

گلهای جاویدان برنامه شماره 91 پروانه - بنان
گلهای جاویدان برنامه شماره 92 مرضیه بنان
گلهای جاویدان برنامه شماره 118ب بنان
گلهای جاویدان برنامه شماره 124 قوامی
گلهای جاویدان برنامه شماره 128 بنان
گلهای جاویدان برنامه شماره 130 بنان - قوامی
گلهای جاویدان برنامه شماره 136 بنان قوامی
گلهای جاویدان برنامه شماره 145 بنان - گلپا
گلهای جاویدان برنامه شماره 150 گلپا
گلهای جاویدان برنامه شماره 152 قوامی شهیدی
گلهای جاویدان برنامه شماره 155 قوامی - شهیدی
گلهای جاویدان برنامه شماره 157 قوامی گلپا
گلهای جاویدان برنامه شماره ؟ بنان

 

  3- یک شاخه گل

یک شاخه گل برنامه شماره 057 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 058 سیما بینا
یک شاخه گل برنامه شماره 060 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 063 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 098 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 105 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 107 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 130  کورس سرهنگ زاده
یک شاخه گل برنامه شماره 140  بانو آذر
یک شاخه گل برنامه شماره 203 بانوآذر
یک شاخه گل برنامه شماره 207 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 208 شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 210 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 211 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 214 شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 216 شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 254 شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 259 قوامی - بنان
یک شاخه گل برنامه شماره 278 الهه
یک شاخه گل برنامه شماره 284 مرضیه
یک شاخه گل برنامه شماره 288 الهه
یک شاخه گل برنامه شماره 290 الهه
یک شاخه گل برنامه شماره 295 الهه
یک شاخه گل برنامه شماره 297 شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 300 الهه
یک شاخه گل برنامه شماره 309 شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 310 اختصاص به درویش خان
یک شاخه گل برنامه شماره 311 
یک شاخه گل برنامه شماره 314 پوران
یک شاخه گل برنامه شماره 315 شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 315ب شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 320رامش
یک شاخه گل برنامه شماره 322 شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 333 پروین
یک شاخه گل برنامه شماره 337 شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 363 کوروس سرهنگ زاده
یک شاخه گل برنامه شماره 374 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 383 شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 392 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 396 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 399 خوانساری
یک شاخه گل برنامه شماره 400 شجریان
یک شاخه گل برنامه شماره 404 شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 407 شجریان
یک شاخه گل برنامه شماره 408 خوانساری-شهیدی-گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 410 شهیدی خوانساری ایرج
یک شاخه گل برنامه شماره 417 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 418 شجریان
یک شاخه گل برنامه شماره 419 گلپا-شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 424 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 425 شجریان
یک شاخه گل برنامه شماره 429 خوانساری
یک شاخه گل برنامه شماره 439 شجریان
یک شاخه گل برنامه شماره 441 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 442 خوانساری
یک شاخه گل برنامه شماره 447 شجریان
یک شاخه گل برنامه شماره 450 شجریان
یک شاخه گل برنامه شماره 455 سرهنگ زاده
یک شاخه گل برنامه شماره529 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره ؟ شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره ؟ الهه بزرگداشت 14مرداد
یک شاخه گل برنامه شماره ؟  سیما بینا
یک شاخه گل برنامه شماره ؟  الهه
یک شاخه گل برنامه شماره ؟ گلپا 

 

 

 

 

4- گل های تازه

 

گلهای تازه 001 شهیدی
گلهای تازه 002 شهیدی
گلهای تازه002ب شهیدی
گلهای تازه 003 محمودی
گلهای تازه 004 شهیدی
گلهای تازه 005 ایرج
گلهای تازه 006 قوامی
گلهای تازه 007 شهیدی
گلهای تازه 008 ایرج
گلهای تازه 009 محمودی
گلهای تازه 010 گلپا
گلهای تازه 011 شهیدی
گلهای تازه 012 محمودی
گلهای تازه 013 شجریان
گلهای تازه 014 ایرج
گلهای تازه 015 شهیدی
گلهای تازه 016 گلچین
گلهای تازه 017 محمودی
گلهای تازه 018 ایرج
گلهای تازه 020 محمودی
گلهای تازه 021 شهیدی
گلهای تازه 022 قوامی
گلهای تازه 023 شجریان
گلهای تازه 024 گلپا
گلهای تازه 24ب گلپا
گلهای تازه 025 شجریان
گلهای تازه 027 محمودی
گلهای تازه 028 ایرج
گلهای تازه 029 شهیدی
گلهای تازه 030 محمودی
گلهای تازه 031 شجریان
گلهای تازه 032 گلپا
گلهای تازه 033 ایرج
گلهای تازه 034 شهیدی
گلهای تازه 035 گلپا
گلهای تازه 036 گلپا
گلهای تازه 037 شجریان
گلهای تازه 038 قوامی
گلهای تازه 039 ایرج
گلهای تازه 041 ایرج
گلهای تازه 042 شجریان
گلهای تازه 043 گلپا
گلهای تازه 045 گلپا
گلهای تازه 046 ایرج
گلهای تازه 048 شجریان
گلهای تازه 050 شهیدی
گلهای تازه 052 قوامی
گلهای تازه 052 ب قوامی
گلهای تازه 053 شجریان
گلهای تازه 054 شجریان
گلهای تازه 055 ایرج
گلهای تازه 056 گلپا
گلهای تازه 057 محمودی
گلهای تازه 058 شجریان
گلهای تازه 059 شهیدی
گلهای تازه 060 شجریان
گلهای تازه 061 گلپا
گلهای تازه 062 شهیدی
گلهای تازه 063 محمودی
گلهای تازه 064 شهیدی
گلهای تازه 065 شجریان
گلهای تازه 066 شجریان
گلهای تازه 068 ایرج
گلهای تازه 069 ایرج
گلهای تازه 070 محمودی
گلهای تازه 071 شجریان
گلهای تازه 072 شجریان
گلهای تازه 073 شهیدی
گلهای تازه 074 ایرج
گلهای تازه 075 شجریان
گلهای تازه 077 شجریان
گلهای تازه 078 شهیدی
گلهای تازه 079 گلپا
گلهای تازه 081 قوامی
گلهای تازه 083 ایرج
گلهای تازه 084 شهیدی
گلهای تازه 085 شجریان
گلهای تازه 086 محمودی
گلهای تازه 087 شجریان
گلهای تازه 088 ایرج
گلهای تازه 089 گلپا
گلهای تازه 090ب شهیدی
گلهای تازه 091 گلپا
گلهای تازه 092 شجریان
گلهای تازه 094 ایرج
گلهای تازه 095 مسعودی
گلهای تازه 096 شهیدی
گلهای تازه 097 شجریان
گلهای تازه 100 شجریان
گلهای تازه 101 شهیدی
گلهای تازه 102 شجریان
گلهای تازه 103 شهیدی
گلهای تازه 104 شجریان
گلهای تازه 105 شهیدی
گلهای تازه 106 شجریان
گلهای تازه 107 شجریان
گلهای تازه 108 گلچین
گلهای تازه 109 ایرج
گلهای تازه 110 ایرج
گلهای تازه 110ب گلچین
گلهای تازه 111 گلچین
گلهای تازه 112 شهیدی
گلهای تازه 113 قوامی
گلهای تازه 115 محمودی
گلهای تازه 116 ایرج
گلهای تازه 117 گلچین
گلهای تازه 118 محمودی
گلهای تازه 119 گلپا
گلهای تازه 120  گلچین
گلهای تازه 121 شجریان
گلهای تازه 123 شجریان
گلهای تازه 124 شهیدی
گلهای تازه 125 شجریان
گلهای تازه 126 مرضیه
گلهای تازه 127 گلپا
گلهای تازه 128 شجریان
گلهای تازه 129 ایرج
گلهای تازه 130 محمودی
مطالب مشابه :

آرشیو کامل برنامه گلها :

فهرست کامل برنامه گلها به همراه مجموعه آثار موجود جهت دریافت و شنیدن نداي گلها
سخنان گرانبها

نداي گلها- موزه موسيقي ايران/7 » غزليات حافظ همراه با قرائت و
پيامك هاي تبریک عید نوروز

نداي گلها- موزه موسيقي ايران/7 » غزليات حافظ همراه با قرائت و
عدالت

نداي گلها- موزه موسيقي ايران/7 » غزليات حافظ همراه با قرائت و
حاج محمود کریمی - گلچین مداحی های محرم

نداي هادي - حاج محمود کریمی - گلچین مداحی های محرم - درد دل - نداي هادي
گوهر پنهان

نداي گلها- موزه موسيقي ايران/7 » غزليات حافظ همراه با قرائت و
چاپلوسی

نداي گلها- موزه موسيقي ايران/7 » غزليات حافظ همراه با قرائت و
برچسب :