پیام کارگران ایران خودرو به کارگران گروه صنعتی ایران خودرو

 

اصلاح قانون کار کاهش معیشت ما کارگران است
اصلاح قانون کار بازگشت به عقب و استثمار بیشتر ما کارگران است اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎر ، ﻫﻤﻮارﻛﺮدن راه ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن ﺑﺮای استثمار بیشتر ما کاﺮگران وحقوق بگیران اﺳﺖ  اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎر فقط برای  اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻮد ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن ودولت حامی آنان است .   حامیان کارفرمایان همیشه منتطر فرصتی هستند که قانون را به شیوه خود اصلاح کنندﻣﺒﺎﺣﺚ اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎر ، ﮔﺎﻫﻲ ﻋﻠﻨﻲ و آﺷﻜﺎرا ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪه و ﮔﺎه زﻳﺮﻣﻴﺰي در وزارت ﻛـﺎر و اﺟـﻼس دوﻟـﺖ ﻃـﺮح وﻣﻮارد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ است
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎر  همیشه  یک جانبه ویکطرفه بر علیه ما کارگران وبنفع کارفرمایان بوده است 
اولین دست اندازی به قانون کار بازخریدیهای اجباری واخراج های دستجمعی
 برقرار قراردادهای موقت وروز مزدی
 سپرده کارهای دائمی به پیمانکاران مجوز  ایجاد شرکتهای پیمانکاری 
متوقف کردن استخدامهای  دائمی 
ﻛﻢ ﻛﺮدن ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﺗﻌﻄﻴﻼت در اﻳﺎم ﻋﻴﺪ ﻧﻮروز و ﺗﻌﻄﻴﻼت ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ    کاهش ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﻜﺎري از 50 ﻣﺎه  به 36 ماه   ﺧﺎرج ﻛﺮدن ﻛﺎرﮔﺎﻫﺎي 5ﻧﻔﺮه و در اﻗـﺪام ﻣﺠـﺪد  ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬـﺎي ده ﻧﻔـﺮه را از ﺷـﻤﻮﻟﻴﺖ قانون کارﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺿﺪ ﻛﺎرﮔﺮي  در دﻫﻪ 70 برعلیه ماکارگران بود این تغییرات ﻧﺰدﻳﻚ ﺣﺪود 5 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻛﺎرﮔﺮ را ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮاب  و آنها راﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺮده تمام ﻋﻴﺎر ﺗﺒﺪﻳﻞ کرد . اﻳﻦ کارگران در اصل پدران ما بودند که اولین ضربه از تغییرات قانون کارا خوردند وباز خرید اجباری ویا شمول قانون کار بیرون آمدند این کارگران ﺳﺎﻟﻬﺎﺳـﺖاز ﻫﻴﭻ ﻣﺰاﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎر وﺟﻮد دارد ﺑﻲ ﺑﻬﺮه اﻧﺪ و ﺑﺎ اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن در ﺑﺮده ﮔﻲ ﻣﺤﺾ ﻣﻄﻠﻖ ﺑـﻪ ﺳـﺮﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ . دوستان کارگر و  ﻫﻤﻜﺎران گرامی 
هر دولتی که بر سرکار آمده از چپ گرفته تا راست از اصلاحات گرفته تا اصول گرا همیشه می خواهد پاداش پیروزی در انتخابات رابه حامی اصلی خودش یعنی سرمایه دارن  از جیب ما کارگران بپردازد
امروز نوبت دولت به اصطلاح حدمتگذار است که می خواهد خوش حدمتی خودرا به کارفرمایان در اواخر دولت خودش با دست بردن درقانون کار به اثبات برساند
دیروز جهرمی دوزد وامروز یکی دیگر قول داده تا اخر عمر دولت دهم قانون کارا تغییر خواهد داد  وپاداش رای به اورا اداخواهد کرد
پیشروی دولتمردان حامی کارفرمایان روز بروز ادامه دارد دشمنی آشکار آنان با کارگران بر کسی پوشیده نیست 
در طی این سالها هر کاری که خواستند بر ضد ما کارگران به اجرا گذاشتند
 اﻓﺰاﻳﺶ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎرا ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻃـﺮح تحـﻮل اﻗﺘـﺼﺎدي که در آن به صراحت از انجماد تمام حقوقها نامبرده شده است آن را عملا به اجرا گذاشتند افزایش 15%حداقل دستمزدهای سالیانه ،امسال به 9%و6%کاهش دادند  . اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮرم و ﮔﺮاﻧﻲ 40 درﺻﺪي را با ﻛﺎﻫﺶ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ  درواﻗﻊ ﻫﻤﺎن ﻃﺮح تحول اقتصادی را بر ما تحمیل کردند باافزایش قیمت بعضی از کالا ها از جمله بهای انرژی  را تا 300% تا 700%ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ  تحمل ،  ﺑﺤﺮان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري  راﺑـﺮ دوش ﻣـﺎ کارگران انداختند واکنون می خواهند با اصلاح قانون کار بقیه موارد  چتر حمایتی قانون کاررا از ما کارگران بگیرند دوستان وهمکاران گرامی امروز وظیفه ماست که در مقابل این نوکران سرمایه دار وحامی کارفرمایان بایستیم وبگوییم
نه ، ما اجازه نمی دهمیم بخاطر خوش خدمتی شما منافع ما کارگران پایمال شود
اﮔﺮ ﻣﺎکارگران باز هم  ﺳﺎﻛﺖ ﺑﻨﺸﻴﻨﻴﻢ و ﺑـﻪ اﻳـﻦ اﺻـﻼﺣﻴﻪ ﻗـﺎﻧﻮن ﻛـﺎر اﻋﺘـﺮاض ﻧﻨﻤـﺎﻳﻴﻢ، ﺑـﺰودي در ﻛﻨـﺎر اﻳـﻦ کارگران یعنی پدرانمان  قرار خواهیم گرفت
باحذف تبصره یک  در ماده 7به معنی همیشگی کردن قراردادهای موقت وبرای هر موضوع اعم مستمر یا غیر مستمر باشنداست
با اصلاح  ﻣﺎده27از ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم، اﺧﺮاج ﻛﺎرﮔﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻞ و اراده ﺷﺨﺺ ﺧـﻮدکارفرما صورت می گیرد
وﻛﻤﻴﺘﻪ اﻧﻀﺒﺎﻃﻲ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ واﺳـﻄﻪ برای اخراج قانونی وارد عمل می شود  در اﻳﻦ اﺻﻼﺣﻴﻪ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﻋﻬﺪه دار اﺧﺮاج ﻛﺎرﮔﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد.  آنها می خواهند با ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﺮدن ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ و ﺳﻔﻴﺪ اﻣﻀﺎء  در ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ داﺋﻢ دارﻧـﺪ،ما را همیشه برده خویش سازند آنها می خواهند ﻛﻠﻴﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 29 روز از اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻛﺎر ﻛﺎرﮔﺮان ، اعتبار خودرا از دست بدهند وﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.  ﻳﻌﻨﻲ روي دﻳﮕﺮ ﺳﻜﻪ ﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ و ﻣﺨﺘﺎرﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرﮔﺮرا  ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜـﻪ ﺳـﺎﺑﻘﻪ اش ﺑﻪ 29روز ﺑﺮﺳﺪ. وي را اﺧﺮاج کنند ، ﻛﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﻛﺎرﮔﺮ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ!!وﻫﺮ ﺑﻼیی در اﻳﻦ یک ماه بر سر کارگر بیاید کارفرمایان هیچ تهدی در قبال کارگر ندارند با این تغییرات کارگران از ﺷﻤﻮل ﻗﻮانین  ﻛﺎر ﻣﺒﺮا ﻣﻲ ﺷﻮند. ﻛﺎرﮔﺮ از ﻫﻴﭻ ﻧﻮع ﻣﺰاﻳﺎ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﺑﻲ ﺑﻬﺮه ﻣﻲ ﻣﺎﻧـﺪ، ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑﻴﻤـﻪ اﺟﺒــﺎري ﻛــﺎرﮔﺮ !! البته اﻳــﻦ روﻧــﺪ اﺻــﻼح ﺷــﺪه ﻗــﺎﻧﻮن ﻛــﺎر،ﺳﺎﻟﻬﺎﺳــﺖ ﻛــﻪ درﺣــﺎل اﺟﺮاﺳــﺖ .فقط می خواهند قانونی کنند  اﺻﻼﺣﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎر 40درصد اﺿﺎﻓﻪ دﺳﺘﻤﺰد ﺳﺎﻋﺎت اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺎراز بین برده اﺳﺖ.بااﻳـﻦ دﻳﮕـﺮآشکارترین تجاوز در روز روشن به حقوق چندین دهه ما کارگران می باشد   حذف این ماده یعنی کارگر  بدون هیچ گونه مزایای جانبی بیگاری خواهد کرد در حالیکه ساعت کار در اکثر کشورها به سمت 7 ساعت می رود ودوروز استراحت کامل به کارگران داده می شود اما در کشور ما هر روز ساعت کاررا افزایش می دهند با حذف این ماده کارفرما دیگر مجبور نخواهد بود نیروی جدید به کار گیرد بلکه با وادار کردن کارگران برای اضافه کاری کار بدون مواجب از وجود نیروی اضافه خلاص خواهد شد حذف  40درصداﺿﺎﻓﻪ دﺳﺘﻤﺰد ،براﺿﺎﻓﻪ ﻛﺎری  ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﻋﺎت ﻛﺎر را ﻧﻴﺰ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ دهند چون کارگر برای جبران این 40درصد مجبور به اضافه کاری بیشتری خواهد شد ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎر، ﻫﻤﺎن ﺗﻨﮓ ﺗﺮ ﻛﺮدن ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻘﺎء ﺑﻪ دورﻣﺎ ﻛﺎرﮔﺮان اﺳﺖ،
اوﻻ":بااﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﻛﺎر، ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ ﺳﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدي  حمایت از کارفرمایان وجلوگیری از بخطر افتادن ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳـﺎن است
دومآ : در ﭼﻨین ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺳﺎﻛﻦ ازما ﻛﺎرﮔﺮ، ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪه وﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮﻳﺎد اﻋﺘﺮاﺿﻲ ﺑﺮاي مطالباتمان ، در نطفه خفه می شود  ﺗﺮس از ﻋﺪم تمدید ﻗﺮارداد ﻣﻮقت  ما را کاملا در مقابل کارفرما خلع سلاح می کند ﺳﻮم :ﺧﻠﻊ اﺑﺰارﻣﺒﺎرزاﺗﻲ و ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ کارگران، و دور ﻛﺮدن ﻣﺎ ﻛﺎرﮔﺮان، اﺳﺎﺳﺎ" از روﻳﻜﺮد ﻛﺎر ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ اﻳـﻦ هم از عدم امنیت شغلی با لغو قرارداد دائم وقراردادموقت سفید امضاء باآن قید 29 روز که اصلا کل قراردادرا کنسل می کند
وکارفرما مجاز است هر طوری دلش خواست با ما کارگر رفتار کند
ﭼﻬﺎرم : ﭘﺎﻳین ﻧﮕﻪ داﺷتن و ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻴﺸﺖ ﻛﺎرﮔﺮان ﺗﺎ ﻣﻴﺰان زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﻛﺎرﮔﺮ و ﺗﺪاوم ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜـﻞ کارگران برای نسل های بعدی ،با کاهش دستمزدها وافزایش زمان کار از طریق لغو دستمزد اضافه بر اضافه کاری است  ﭘﻨﺠﻢ : ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ" ﻛﺎرﮔﺮ را ﭼﻨﺎن در ﺗﻨﮕﻨﺎي ﺑﻘﺎء ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻛـﺎرﮔﺮ از ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﻣﺸﺨـﺼﻪ اﻧـﺴﺎﻧﻲ دور ﮔـﺮدد. وﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺟﺎﻧﺪار ﺑﺪون ﻣﻌﺮﻓﺖ   و ﺷﻌﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻳﻚ رﺑﺎط ﺻﺮف ﺷﻮد کاهشﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻴﺸﺖ ﺑﺎ ﻛﺎرﻛﺮد ﻋﻤﻠﻲ قانون کار محقق خواهد شد با اﻳﻦ اﺻﻼﺣﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎر تمام ﺗﻼش ﻣﺎ ﻣﻌﻄـﻮف ﺑـﻪ  تامین همان نان شبمان می شود تا زمانی که دنبال تامین نان شب هستیم با نداشتن امنیت شغلی برای دفاع وافزایش حقوقمان ازهر گونه فعالیت اعتراضی خوداری خواهیم می نمائیم    ﺷﺸﻢ : در ﺳﺎﻳﻪ اﻳﻦ تحولات  اﻗﺘﺼﺎدي و اﺻﻼﺣﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎر ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻔـﻊ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ و ﺑـﺮ ﺿـﺪ ﻛـﺎرﮔﺮ اﺳـﺖ ، ﺗـﺪاوم حاکمیت نظام سرمایه داری با دولت متبوغش تامیین میگردد
دوستان وهمکاران گرامی
در ﺷﺮاﻳﻄﻲ که هر گونه فعالیت صنفی و مدنی کارگر جرم تلقی می شود وکارگران بشدت سرکوب ودستگیر و زندانی می شوند
در شرایطی که دولت تحمل هیچ گونه تشکل کارگری را ندارد ونمایندگان کارگران اخراج وبازداشت وزندانی می شوند  
در ﭼﻨین شرایطی ﺗﻼﺷﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧـﺎن ﺧـﺎﻟﻲ را
از ﺳﻔﺮه ﻣﺎن ﺑﺮﺑﺎﻳﻨﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻔﺲ را در ﮔﻠﻮي ﻣﺎ ﻛـﺎرﮔﺮان ﺧﻔـﻪ ﻛﻨﻨـﺪ و ﺣﺘـﻲ اﺟـﺎزه درﺧﻮاﺳـﺖ  ﻣﻄﺎﻟﺒـﻪ ﭘﺮداﺧـﺖ حقوق معوقه مان را نمی دهند
دشمنی آشکار پیشنویس قانون کاربا کدام اهداف انجام گرفته است امروزدولتمردان ، دولت  دهم برای عقب نماندن از رقبای خود  می خواهندآشکارا به اساسی ترین مواد قانون کاردست زده و آن را از ما بگیرند 
بی شرمی کارطراحان پیش نویس اصلاحیه قانون کار به حدی است که از انتشار آن در رسانه های عمومی خوداری کرده وزیر میزی برای قانونی جلو دادن این تغییرات آنرا در اختیار نهادهای  ضد کارگری خودساخته قرار داده اند


به این مواد تغییراتی نگاه کنید تا بدانیم عمق فاجعه تا کجا ادامه دارد
با خذف ماده 27شرایط اخراج آسان کارگران یکجانبه به کارفرما داده اند
آشکارا ویکجانبه مرخصی سالیانه رابا برداشتن روزهای مابین مرخصی  کاهش داده اند ذخیره مرخصی را از 9 روز به 5 روز کاهش داده اند مرخصی برای فوت اقوام درجه یک را از 3 روز به یک روز کاهش داده اند عملا بیمه تکمیلی را قانونی کرده اند  انحصار سازمان تامین اجتماعی بعنوان تنها متولی بیمه اجباری مشمولین قانون کار حذف کرده اند حداقل دستمزد و دستمزدهای مقطوع (با توجه به نوع قرارداد دائم یا موقت، چند نرخی کرده اند  پرداخت پاداش افزایش تولید را به  افزایش بهره‌وری منوط کرده اند
 دوره مجاز کارآموزی راتا سه سال افزایش داده اند
کار سحت وزیان آورار قانونی کرده اند
 40/ اﺿﺎﻓﻪ دﺳﺘﻤﺰد ،اﺿﺎﻓﻪ کاری حذف کرده اند اهدافی که طراحان پیش نویس اصلاحیه قانون کار دنبال آنند   با تغییر قانون کار ﻋﻘﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ و ﺳﻔﻴﺪ اﻣﻀﺎء ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده اي رواج پیدا می کند 
اخراج دسته جمعی وبی رویه کارگران  با اضافه شدن قانون جدید ﺑـﺪون اﻳﻨﻜـﻪ ﺑـﺎ ﻛـﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻣـﺎﻧﻊ ﻗـﻀﺎﻳﻲ روﺑـﺮو ﮔﺮدﻧـﺪ قانونی می شود . 
ﺗﻌﻮﻳـﻖ اﻧـﺪاﺧتن و ﻧﭙـﺮداﺧتن حقوقها به یک فرم برای کارفرمایان تبدیل می شود
تعیین حداقل  دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ زﻳﺮ  خط فقرعادی می شود  عدم پرداخت حق بیمه اجباری برای کارگران آینده امنیت شغلی کارگران رااز بین می برد   ﻛﺎرﮔﺮان و ﻫﻢ ﻃﺒﻘﻪ اي ﻫﺎي زﺣﻤﺘﻜﺶ وﺳﺘﻤﺪﻳﺪه ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﻳﻚ ﺻﺪا  ﻓﺮﻳـﺎد  ﺑـﺰﻧﻴﻢ 
ما این پیشنویس اصلاحیه ضد کارگریرا قبول نداریم
 ﺑا ﻫﺮ وﺳﻴﻠﻪ اي  ﻛﻪ میتوانیم  ﻫﻤﮕﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺮاﺗﺐ اﻋﺘﺮاﺿﻤﺎن را ﺑـﻪ اﻳـﻦ اﺻـﻼﺣﻴﻪ    ضد کارگری اعلام کنیم    ﻣﺎ ﻛﺎرﮔﺮان، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل 1364   ﻳﻜﺪﺳﺖ و ﺳﺮاﺳﺮي ﺑـﻪ اﺻـﻼﺣﻴﻪ ﻗـﺎﻧﻮن ﻛـﺎر ﻋﻤـﻼ  اﻋﺘـﺮاض  ﻛﻨـﻴﻢ.. تنها با اعتراضات سراسریمان  قادر خواهیم بود از تغییرات قانون کار بر علیه خودمان جلوگیری به عمل آوریم تنها با عمل مان قادر خواهیم بود نشستهای وزارت کار وکارفرمایان ونمایندگان خود ساخته آنها را وتو کنیم    اعتراض حق ماست دارند سفره را مان را خالی می کنند ما تنها تولیدکنندگان ثروتهای سرمایه دارن هستیم  ﺣﻖ ﻣﺎﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﭽﻪ  ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻴﺸﻮد ، و ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﺳﺖ ، اﻋﺘﺮاض ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﻠﻨﺪ و رﺳﺎ اﻋﻼم ﻛﻨﻴﻢ       " ﻣﺎ  نمی خواهیم  ،  ﺑﺮده ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻣﺎ ﺣﻖ زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ داریم  ﻣﺎ ﻣﻴﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻛـﻪ زﻧـﺪﮔﻲ ﺷﺎﻳـﺴﺘﻪ داشته باشیم   ما مخالف تغییر قانون کارنیستیم بلکه با روند تغییر قانون کارویکجانبه به نفع کارفرمایان ودولت بر ضد خودمان مخالیم  ما هم می خواهیم قانون کار تغییر کند ما هم می خواهیم تکلیف قراردادهای موقت برای همیشه روشن شود شرکتهای پیمانکاری در کارهای دائم برای همیشه حذف شوند قراردهای موقت باید حذف شوند هیچ کارگری نباید اخراج گردد ما می خواهیم اضافه کاری اجباری لغو گردد وقانون با کارفرمایان متخلف برخورد کند ما هم خواهان تغییر قانون کار هستیم  ما می خواهیم حق شیفت عادلانه پرداخت شود نه اینکه بدتر شود ما 12%حق شیفت را قبول نداریم ما انسانیم ومی خواهیم انسانی زندگی کنیم دستمزدها باید براساس تورم واقعی تعیین گردد تا ما بتوانیم از پس هزینه های یک زندگی عادی برآییم ساعت کار باید کاهش  ودوروز تعطیلی قانونی شود کارهای سخت وزیان آور باید برچیده شونند  نه اینکه قانونی شوند ما می خواهیم هر قوانینی بر علیه ما کارگران است بر چیده شوند  ما هم خواهان تغییر قانون کار هستیم ما هم می خواهیم حق اعتصاب حق اعتراض وحق ایجاد تشکلهای آزاد کارگری در قانون کار قانونی  شود ما می خواهیم کارگران در تشکلهای که دوست دارندآزادانه شرکت کنند
 ماهم  می خواهیم هیچ کارگری را به جرم شرکت در فعالیتهای اجتماعی وصنفی دستگیر وزندانی نکنند 
دوستان کارگر  کارگران شاغل در مجموعه گروه صنعتی ایران خودرو
کارگران شاغل ودائم ،کارگران موقت ،کارگران شرکتهای پیمانکاری در شرکتهای تابعه ایران خودرو،کارگران روز مزد ،کارمندان وزنان شاغل در ایران مجموعه های گروه صنعتی ایران خودرو
اکنون وقت آن رسیده است که باهم باشیم باید همه گروهای صنعتی ایران خودرو به این پیش نویسه متحدانه ویک پارچه اعتراض کنیم
همکار عزیز  آیا از تغییرات قانون کار اطلاع داشتی
اگر داشتی ومی دانی می خواهند چه بلائی بر سرمان بیاورند آنر ابه همکاران خودت توضیح بده واگر اطلاع نداشتی حالا اطلاع داشته باش
دارند قانون کارا تغییر می دهند وبا کسی شوخی ندارند بمحض تصویب از سر برج  آنراجرا خواهند کرد به همکارانت هم بگو
این تغییرات فقط برای کارگران دائمی ورسمی ایران خودرو نیست این تغییرات برای کل کارگران ایران است
از من کارگر وکارمند رسمی  از زنان شاغل تا کارگر روز مزد شرکتهای پیمانکاری  در ایران خودرو تا
از کارگر سایپا تا پارس خودرو
پس بیدار شو فردا دیر است
منافع کارگران  در همه جا یکی است ما کارگران گروه بزرگ صنعتی ایران خودرو هستیم هر اتفاقی که در ایران خودرا می افتد تاثیر خودرا برزندگی ما می گذرد 
پس بیاید از جمعی کارگران در آمده وکارگران مجموعه های گروه صنعتی ایران خودرو شویم
ما کارگران ایران خودرو نامه اعتراضی خودمان را در به مسولان تهیه کرده ایم  لطفا این بیانیه را به اطلاع دوستان کارگر برسانید
موارد تغییر در قانون کار را در همین وبلاگ دنبال کنید از همکاران عزیز می خواهیم که موارد تغییراتی را کپی کرده ودر اختیار همکاران کارگر قرار بدهند در صورت امکان باهم تبادل نظر کنند
واهمیت تغییرات در قانون کارا به آنها توضیح دهید  وکسانی که موافق این بیانیه اعتراض به قانون کار هستند  آنرا امضاء کنید وبرای ما ارسال کنید آدرس ما
سایت قانون کار وبیمه
http://ganonekar.blogfa.com/cat-4.aspx
وآدرس ایمیل تماس
[email protected]
کارگران ایران خودرو مهر ماه 90

 


مطالب مشابه :


هفت قانون طلایی

قانون اول: برای اینکه کار طراحی خودرو را شروع کنیم، اولین معیار اندازه چرخ است و فاصله بین
پیام کارگران ایران خودرو به کارگران گروه صنعتی ایران خودرو

قانون کار وبیمه - پیام کارگران ایران خودرو به کارگران گروه صنعتی ایران خودرو - در مورد
اعتراض کارگران شرکت های مجموعه صنعتی ایران خودرو به تغییر قانون کارادامه دارد

قانون کار وبیمه - اعتراض کارگران شرکت های مجموعه صنعتی ایران خودرو به تغییر قانون کارادامه
سند سبز خودرو مالکیت قانونی نیست

پلیس: اجباری برای ثبت سند خودرو در دفترخانه ها نیست پس از ابلاغ این قانون کار به درستی پیش می
احتمال تغيير سه بند از قانون واردات خودرو

خودرو برتر - احتمال تغيير سه بند از قانون واردات خودرو - وبلاگ دانش فنی ، اطلاعات مهندسی
حمایت از مصرف کننده در قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو

peyman law - حمایت از مصرف کننده در قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو - وبلاگ حقوقی پیمان زمانی
دانلود رایگان سمینار قانون جذب (دکتر شاهین فرهنگ)

خـــــــــــــــــــــــــــــــــــودرو - دانلود رایگان سمینار قانون جذب (دکتر شاهین
روند قانونی نقل و انتقال مالکیت خودرو

انصاف - روند قانونی نقل و انتقال مالکیت خودرو - مشاوره حقوقی.تنظیم لایحه و قرارداد.و قبول
7 قانون طلایی در طراحی خودرو های سدان با اتاق اندازه متوسط

وبلاگ فرزاد برخورداری - 7 قانون طلایی در طراحی خودرو های سدان با اتاق اندازه متوسط - تقدیم به
افت قیمت خودرو

افت قیمت خودرو ضعف قانون، عدم توانایی شرکت‌های بیمه برای پرداخت خسارت افت قیمت
برچسب :