نمونه سئوالات درس تکه دوزی بصورت کلی

8- این نخها ...............به  صورت کلافهای کوچک در بازار عرضه می گردد که از یک نخ شش لا تشکیل شده اند و از لحاظ رنگ بسیار متنوع هستند ؟

الف- الیاف مصنوعی            ب- نخ پشم                     ج- نخ های  M C  D             د- نخ ابریشمی

9-    به نوعی نخ که مغز آن ابریشم است و بر گرد آن رشته های نازکی از نقره آمیخته با طلا می پیچند چه گویند ؟

الف-نخ نقده                   ب-  گلابتون                       ج- نخ ملیله                          د- نخ سرمه

10-......................طلایی که از حدیده کشیده و به هیات ریسمان های باریک ساخته باشند ؟

الف- نخ سزمه              ب- زری                              ج- گلابتون                        د- ملیله

11- برای دوخت  نقده دوزی ، خوس دوزی ، یراق دوزی و گاهی زغره دوزی از این نوع نخ  استفاده می شود ؟

الف-  نخ سرمه           ب-  نخ ملیله                         ج- نخ نقده                       د-  نخ دمسه

12- تشکیل این نوع نخ به صورت نوار پهن یا کم عرض می باشد که فاقد مغز ی ابریشمی می باشد؟

الف – نخ ملیله             ب- نخ نقده                      ج- نخ سرمه                        د- نخ دمسه        

13- تفاوت این نوع نخ با نخ نقده فقط در تابیدن فنری آن است که این نخ را از نخ نقده متمایز می سازد ؟

الف- نخ دمسه                 ب- نخ سرمه                 ج- نخ ملیله                     د- نخ گلابتون

14-کدامیک از نخهای زیر از جنس فلز تهیه می شود ؟

الف- نخ سرمه و ملیله               ب- سرمه و الیاف مصنوعی                 ج- نخ نقده ، ملیله وسرمه        د- دمسه وسرمه

15-نوعی نخ سرمه که تابیدن آن بشکل مربعی و مکعبی انجام می گیرد ؟

الف- سرمه بلورسنت                 ب- سرمه الماسی                 ج- سرمه لوله ای                       د- سرمه ساده

16-جنس این نوع سرمه از سرمه های دیگر کلفتر و در نتیجه حالت ارتجاعی آن کمتر می باشد؟

الف- سرمه لوله ای                   ب- سرمه بلورسنت                 ج- سرمه الماسی                     د- سرمه لوله ای ساده

17-کدامیک از موارد زیر سوزن مخصوص گلدوزی می باشد ؟

الف- سوزن چنایل                 ب- سوزن شارپ                     ج- سوزن کرول                       د- بیتوین

18-            کدامیک ازسوزنهای زیر برای گلدوزی بر روی پارچه های ضخیم و درشت بافت بکار می رود ؟

الف- سوزن شارپ              ب- سوزن چنایل                       ج- سوزن رفو                      د- سوزن کرول

19- برای کانوا دوزی بر روی پارچه های درشت بافت از چه سوزنی باید استفاده کرد ؟

الف- سوزن چنایل شماره(14ویا17 )                              ب- سوزن تاپستری

ج- سوزن چنایل شماره (20)                                          د- سوزن بیتوین

20- از سوزن شارپ شماره (9  تا 11 ) برای چه پارچه هایی استفاده می شود ؟

الف- پارچه های لطیف ما نند حریر و ارگانزا                    ب- پارچه های با ضخامت زیاد

ج- پارچه های درشت بافت                                             د- پارچه هایی مثل مخمل

21-  از چه سوزنی جهت دوخت روی تورهای درشت شماره دوزی استفاده می کنند؟

الف- سوزن رفو           ب- سوزن شارپ                   ج- سوزن تاپستری                   د- سوزن دا رنینگ

22- برای دوخت منجوق وملیله از سوزن منجوق چه شماره ای استفاده می شود ؟

الف شماره 20               ب- شماره 60                     ج- شماره 40                       د- شماره 50

23 – برای منجوق دوزی از چه  سوزنی استفاده می شود ؟

الف- چنایل                  ب- شارپ                        ج- منجوق دوزی                 د- کرول

24- سوزن منجوق دوزی دارای چه خصوصیاتی است ؟

الف- طول آن کوتاه است                                  ب- بسیار نازک و ظریف است

ج- کمی انحنا دارد                                            د- دارای طول زیاد است

25-  برای دوخت الیاف پشم تابیده و نازک از سوزن رفو چه شمارهای استفاده می شود؟

الف- شماره 3                        ب- شماره 7                  ج- شماره 5                 د- شماره  9

26- استفاده از این وسیله هنگام کار سوزندوزی باعث می شود تا کار بر اثر دوخت روی آن جمع نگردد وچروک نشود ؟

الف- انگشتانه                       ب- کارگاه گلدوزی                  ج- قیچی                  د- سوزن ظریف

27- در چه مواقعی باید روی سطح پارچه رابا یک لا کاغذ نازک بسته بندی پوشاندوبعد پارچه را باکاغذ داخل کارگاه قرار داد؟

الف- درمواردی که از پارچه های ضخیم استفاده می شود

ب- در موقعی که طرح بزرگتر از کارگاه باشد

ج- در مواردی که پارچه از جنس ابریشم مثل ساتن ، ارگانزا یا حریر باشد

د- در مواردی که پارچه گلدار باشد

28- در کدامیک از کارگاهها از نظر طول آزاد هستیم وپس  از دوخت هر قطعه می توانیم قسمت دوخته شده را لوله کرده و قسمت بعدی را داخل کارگاه قرار داده و دوخت راهمچنان  ادامه داد ؟

الف- کارگاه گرد                  ب- کارگاه مستطیل                  ج- کارگاه مربع               د- کارگاه بیضی

29 - هنرمند سوزندوزبعد از انتخاب طرح موردنظر چه کاری باید انجام دهد؟

الف – شروع به دوخت نماید     ب- به نقش پردازی آن در روی پارچه اقدام نماید

ج- پارچه را برش دهد           د- اطراف طرح را قیچی نماید

30 - مرسومترین روش برای کوچک و بزرگ کردن طرح چگونه می باشد ؟

الف- استفاده از دستگاه کپی      ب- استفاده از کاربن

ج- استفاده ازروش شطرنجی      د- خود سوزندوز بصورت دستی کوچک یا بزرگ می نماید

31 - بهترین رو ش برای انتقال طرح بر روی پارچه های نازک چگونه می با شد ؟

الف-با کاربن   ب- طرح را روی شیشه چسبانده پارچه را روی آن گذاشته سپس با مدادکمرنگ کشیده می شود

ج- استفاده از پودرزغال و مداد سیاه        د- انتقال طر ح با استفاده از رنگهای قلمکار

32 - انتقال طرح با استفاده  از رنگهای قلمکار به همراه قالب در کدام یک از شهر های زیر استفاده می شود ؟

الف – تهران ، اصفهان               ب- اصفهان ،مشهد      ج- اصفهان ، کرمان       د- کرمان ،تهران

33 - سرعت انتقال طرح در کدامیک از روشهای زیر بیشتر می باشد ؟

الف- کاربن                                                                                ب- کوک زدن روی پارچه  

  ج  - طرح را روی کاغذ سوراخ کرده سپس پودر ریخته می شو د            د- قالبهای قلمکار

34 - برای انتقال طرح بر روی پارچه های پرز دار یا تیره چگونه عمل می شود ؟

الف- طرح را روی کاغذ کشیده بعد توسط رولت طرح را روی کاغذ سوراخ کرده سپس پودرهای رنگین روی طرح

می پاشند                             ب- با کاربن                               ج- بااستفاده از قالبهای قلمکار 

 د- طرح و پارچه را روی شیشه گذاشته سپس با مداد می کشند    

35 - بطور کلی طرحهای رایج در بافت و دوخت به چه شکلهایی می باشد؟

الف- طرحهای شکسته و افقی                  ب- طرحهای گردان و افقی

ج- طرحهای گردان و عمودی                  د- طرحهای شکسته و گردان

36 - به یک ردیف گره که به طور مورب در کنار و بالای همدیگر بسته می شوند و تشکیل زوایای (45 درجه) می دهند

چه گویند ؟

الف- خط عمودی        ب- خط افقی            ج- خطوط شکسته             د- خط اریب

37 - خطوط افقی و عمودی چه طرحهایی را به وجود می آورند؟

الف- طرحهای گردان         ب- طرحهای اریب           ج- طرحهای شکسته        د- طرحهای منحنی

38 - پولک دوزی از چه زمانی رواج داشته است؟

الف- هخامنشیان          ب- سامانیان               ج- صفویه              د- اشکانیان

 

39- در چه زمانی پولک دوزی ترقی کرده و مایه تجارت مهم و برقراری رابطه تجاری ایرانیان با اهالی انبار ،سوریه و

 فنقیه شده است ؟

الف-زندیه                       ب-  اشکانیان          ج- ساسانیان             د- صفویه

40 - در چه دوره ای پولک دوزی مثل دیگر دوختها از رواج کامل برخوردار بوده است ؟

الف- قا جاریه             ب- اشکانیان                ج- ساسانیان           د- صفویه

41 - کدامیک از هنرهای زیر در زمان اشکانیان مایه تجارت مهم و بر قراری رابطه تجاری ایرانیان با اهالی انبار ،سوریه

و فنقیه بوده است ؟

الف – ابریشم دوزی          ب- منجوق دوزی          ج- سرمه دوزی              د- پولک دوزی

42 - در کدام استان پولک دوزی گاه بهمرا ه قلاب دوزی  و بصورت گلابتون دوزی بکار می رود ؟

الف- تهران                     ب- رشت                  ج- کرمان                       د- هرمزگان

43 - پولک دوزی بصورت تولیدات کارگاهی و خانگی درحال حاضر در چه شهری بیشتر رواج دارد ؟

الف- ارومیه                 ب- مهاباد                   ج- تبریز                        د- بوشهر

44 - دراستان هر مزگان پولک دوزی به همراه کدامیک از دوختهای زیر دوخته و به چه صورت بکار می رود ؟

الف- به همراه منجوق دوزی به صورت مروارید دوزی

ب- به همراه سرمه و بصورت گلابتون

ج- به همراه قلاب دوزی به صورت گلابتون دوزی

د- به همراه پولک دوزی به صورت نقده دوزی

45 - هنر پولک دوزی بهمراه گلابتون دوزی هم اکنون در کدامیک از شهر های ایران رواج دارد ؟

الف- میناب ، بندر عباس ، بندر لنگه                ب- قزوین تهران       

  ج- مهاباد ، قزوین ،تهران                             د- اصفهان ، تهران ، قزوین

46 - پولک دوزی و قلاب دوزی بر روی قالبی مدور به زبان محلی چه نامیده می شود؟

الف- کم             ب- نقده دوزی                ج- خوس دوزی                د- منجوق دوزی

47 - کم دوزی در کدام استان به کار می رود ؟

الف- تهران           ب- کرمان                ج- یزد                 د- اصفهان

48 - پولک با چه اشکالی در بازار موجود می با شد ؟

الف- فقط به صورت گل                    ب- فقط به شکل دایره

ج- دایره- فلسی – گوش ماهی              د- شش ظلعی – لوزی

49 - پولک دوزی به همراه چه دوختهایی انجام می گیرد ؟

الف-درویش دوزی                       ب- قلاب دوزی

ج- منجوق و گلدوزی                      د- بخارا دوزی

50 - طرحهایی مانند گل وبو ته، پرندگان، حیوانات، خورشیدی خانم ،مهرابی درکدام هنرسوزندوزی بکار میرود؟

الف- مروارید دوزی                      ب- پولک دوزی

ج- اشک دوزی                            د- ملیله دوزی

51 - در حال حاضر پولک ها از چه جنسی تهیه می شوند ؟

الف- طلا             ب- مس            ج- فلزی                 د- پلاستیکی و برنجی

52 - در پولک دوزی چند نوع دوخت وجود دارد ؟

الف- 2نوع          ب- 7نوع               ج- 3 نوع            د-  5 نوع

53 - کدام نوع از پولک دوزی جهت پر کردن طرح مورد استفاده قرار می گیرد ؟

الف- پولک دوزی ساده                    ب- پولک دوزی ایستاده

ج- پولک دوزی قلاب                      د- پولک دوزی نخ رو

54 - در این نوع دوخت نخ دوخته شده بر روی پولک بشکل قلاب دوزی می باشد که باعث دوخت پولک  می گردد؟

الف – پولک دوزی نخ رو              ب- پولک دوزی قلاب                     

ج- پولک دوزی ساده                     د- پولک دوزی ایستاده   

55  - نوعی دوخت پولک است که زیر آن پشم شیشه و امثال آن بکار می رود سپس روی آن قسمت را پولک دوزی

 می نمایند ؟

الف- پولک دوزی قلاب                  ب- پولک دوزی ساده

ج- پولک دوزی برجسته                  د-     پولک دوزی ایستاده                      

56 - برای پولک دوزی برجسته از چه روشی استفاده می شود؟

الف- در زیر پولک ها یک یا چند منجوق بکار می رود            ب- خود به خود برجسته می گردد

ج- زیر پارچه را لایی می گذاریم                            د- پولک برعکس گذاشته می شود

57 - برای پولک دوزی برجسته چند روش وجود دارد ؟

الف- 3 نوع            ب- 4 نوع               ج-  2 نوع             د- 5 نوع

58 - در این پولک دوزی شیوهء دوخت سبب می گرددکه پولکها از پهلو معمولا به صورت مورب بایستندو پولک ومنجوق به تعداد دلخواه قرار می دهند ؟

الف- پولک دوزی برجسته                 ب-   پولک دوزی ایستاده 

ج-    پولک دوزی قلاب                   د-    پولک دوزی نخ رو

59 - پولک دوزی ایستاده در چه جاهایی کار برد دارد  ؟

الف- ساقه دوزی        ب- برگ دوزی              ج- گلها           د- حاشیه ها       

60 - کاربرد انواع پولکدوزی بر روی..................بیش از موارد دیگر است؟

الف- تابلوهای تزئینی          ب- حاشیه ها          ج- ترمه            د- سجاده

61 - به دوخت دانه های ریز از جنس شیشه و بلور که به عنوان زیور وزینت بر روی لباس دوخته می شودچه گویند؟

الف پولک دوزی           ب- منجوق دوزی         ج- سرمه دوزی        د- ملیله دوزی

62 - منجوق دوزی در چه دوره ای بسیار رایج بوده است؟

الف- اشکانیان            ب- هخامنشیان          ج- ساسانیان      د- هر سه مورد

63 - سفر کلاویخو به ایران در چه قرنی بود ؟

الف- پنجم هجری قمری          ب- هفتم هجری قمری         ج- هشتم هجری شمسی            د- دهم هجری شمسی

64 - اوج شکوفایی منجوق دوزی در چه قرنی بود؟

الف- 12 هجری قمری             ب- 13 هجری قمری             ج- هفتم هجری قمری              د- چهارم هجری قمری        

65 - درشهرهای قزوین ،آذربایجان شرقی و غربی ،یزد،اصفهان ، جنوب ایران کدام هنر رایج می باشد؟

الف- پولک دوزی           ب- منجوق دوزی          ج- سرمه دوزی       د- ملیله دوزی

66 - تور شماره دوزی جزء مواد اولیه کدامیک از هنرهای زیر می باشد ؟

الف- پولک دوزی             ب- گلابتون دوزی               ج- سرمه دوزی           د- منجوق دوزی

67 - به مهره های ریز رنگی که معمولا از جنس های مختلف عقیق و سایر سنگهای قیمتی یا شیشه ای یا مواد

پلاستیکی الوان ساخته می شود.........     گفته می شود؟

الف- مروارید          ب- سرمه              ج- منجوق            د- پولک

68 - دوخت منجوق به چند روش انجام می گیرد ؟

الف-   5 روش         ب- 3روش            ج- 4روش                د-7 روش

 69 - به روشی که در آن دو سوزن را نخ کرده یکی جهت نخ کردن منجوق ها و دیگری جهت بست زدن روی

 نخی که از میان منجوق ها گذشته است روش ...............گویند ؟

الف- منجوق دوزی ساده              ب- ملیله دوزی      ج- بست دوزی                 د- خطی 

70 - روشی از منجوق دوزی که برای سطح وسیع ردیفهای منجوق در کنار یکدیگر دوخته می شود روش.................گویند؟

الف- برگ دوزی                       ب- تو پر                  ج- خطی                       د- بست دوزی

71 - منجوق دوزی به همراه کدام یک از هنرهای دیگر بکار می رود ؟

الف- قلاب دوزی         ب- گلابتون دوزی         ج- گلدوزی ،پولک و مروارید    د- خوس دوزی

72 - ..................جهت دوخت سطح برگها بصورت جناغی بکار می رود؟

الف- بست دوزی            ب- برگ دوزی            ج- دوباره دوزی         د- برجسته دوزی

73 - ..................بر روی خط ممتد یک ردیف منجوق دوخته می شود؟

الف- روش بر جسته                ب- برگ دوزی           ج- روش خطی       د- بست دوزی

74 - به دوختی که منجوق دوبار به پارچه دوخته گردد چه گویند ؟

الف- زنار دوزی              ب- دوباره دوزی         ج- برجسته دوزی         د- برگ دوزی

75 - در کدامیک از رودوزیهای زیر دوباره دوزی انجام می گیرد ؟

الف- پولک دوزی            ب- خوس دوزی                ج- منجوق دوزی      د- سرمه دوزی

76 - در این روش دوخت تعدادمنجوق ها را در سطح مورد نظر بیشتر از اندازه می گیریم؟

الف-روش خطی             ب- روش ایستاده              ج- روش تو پر         بزجسته دوزی

77 - برای برجسته سازی منجوق چند روش وجود دارد ؟

الف- 3 روش          ب- 2 روش            ج- 4 روش           د- 6 روش

78 - برای منجوق دوزی برجسته پس از آنکه قسمتهای مورد نظر پنبه دوزی شد روی آن با چه نوع دوختی منجوق دوزی مینمایند؟

الف- ساقه دوزی            ب- برگ دوزی              ج- ساتن دوزی          د- روش خطی

79- به رشته ها و منگوله هایی که از کنار و حاشیه چیزی بیاویزند چه گویند ؟

الف- کمند دوزی                   ب- منجوق دوزی                  ج- شرابه دوزی                 د- مروارید دوزی

80 – کدامیک از سوزندوزیهای زیر نیاز به طرح خاصی ندارد ؟

الف- پولک دوزی               ب- شرابه دوزی                        ج- پیله دوزی                  د- مروارید دوزی

81- هنر شرابه دوزی چند روش دارد ؟

الف- 5 روش                     ب- 8  روش                           ج- 6 روش                       د- 4 روش

82- ...................تنها با ردیفهای منجوق ها ، به صورت ریشه ای به طول 2 الی 10 سانتیمتر دوخته می شود ؟

الف- شرابه دوزی زیگزاگی              ب- شرابه دوزی ساده            ج- دالبری            د- شرابه دوزی ساده الوان

83- در این نوع از شرابه دوزی در تک تک ریشه ها تنوع رنگ وجود دارد واستفاده ازرنگها بطور یکسان در ریشه ها انجام              می گیرد؟

الف- شرابه دوزی ساده          ب- شرابه دوزی دالبر        ج- شرابه دوزی ساده نقش دار         د- شرابه دوزی ساده الوان

84- شرابه دوزی سادهء نقش دار چگونه می باشد؟

الف- در تک تک ریشه ها تنوع رنگ وجود دارد                 

  ب- در این نوع شرابه دوزی جهت استفاده از رنگها از طرحهای شطرنجی الوان استفاده می گردد

ج- از میان هر دالبر یک دالبر دیگر دوخته می شود

د- بصورت زیگزاگ دوخت می گردد

85- در کدام نوع از شرابه دوزی انتهای ردیف آزاد نمی باشد بلکه دو سر آن به لبه پارچه تماس دارد؟

الف- دالبری ساده            ب- ساده نقش دار           ج- شرابه دوزی ساده                 د- هیچکدام

86- در کدامیک از شرابه دوزیها از میان هر دالبر دالبر ذیگر دوخته می شود؟

الف- دالبری ساده              ب- ساده نقش دار            ج- شرابه دوزی ساده الوان             د- دالبر های تقاطعی یا جفتی

87- به یک ردیف شرابه زیگزاگی آویز دار که در میان ردیف قبلی دوخته می شود چه گویند؟

الف- شرابه دوزی ساده                                  ب- شرابه زیگزاگی آویزدار دوبل

ج- شرابه دوزی روی منگوله                         ج- شرابه دوزی زیگزاگی ساده

88- از شرابه دوزی روی منگولهء منجوق برای تزئین چه چیزهایی استفاده می شود ؟

الف- تزئین یقه ، آستین لباس                      ب- تزئین پرده وگوشه های روسری

ج- تزئین دور قاب                                    د- بقچه و کیسه پول

89- کدام شهرهای زیر مراکز رایج شرابه دوزی می باشند؟

الف- اصفهان ، قزوین ، بندرعباس                               ب- اصفهان ،تهران ،رشت

ج- اصفهان ،مشهد ، تهران                                          د- مشهد، کرمان ، بندر عباس

90- شرابه دوزی بر روی منگوله چگونه انجام می شود؟

الف- منجوقها فقط یک سمت گلوله را می پوشاند

ب- منجوقها تمام سطح گلوله رامی پوشانند وبه صورت شرابه از قسمت پایین آویزان می شوند

ج- منجوقها فقط تمام سطح گلوله را می پوشانند

د- منجوقها سطح گلوله را نمی پوشانند بلکه فقط بصورت شرابه از قسمت پایین آویزانند

91- منظور از اشک دوزی دوختن مروارید هایی است که.............................؟

الف- به شکل بیضی هستند                                          ب- شکل و فرم دایره رادارند

ج- شکل و فرم قطره را دارند                                       د- شکل و فرم خاصی را ندارند

92- در اشک دوزی از چه نقوشی استفاده می کنند ؟

الف- خوشه انگوری ، بته جقه ، حیوانات                       ب- خوشه انگوری ، خوشه کندمکی ، گلهای گلدانی ، شجری

ج- گل ومرغ ، نقوش حیوانات وپرندگان                       د- بته وجقه ، خوشه گندمکی ،شجری

93- اشک دوزی با کدامیک از رودوزیها تاریخچه همزمان دارد؟

الف- پولک دوزی            ب- سرمه دوزی                  ج- منجوق دوزی                  د- مروارید دوزی

94-کدامیک از شهرهای زیر جزء مراکز اصلی مروارید دوزی می باشد ؟

الف- اصفهان ،کاشان ، مشهد                                ب- اصفهان ،کاشان ،یزد ، تهران

ج- تهران ،مشهد ،کرمان                                         د- کرمان ، تهران ، یزد

95- اشک دوزی معمولا" با چه دوختهایی همراه می باشد؟

الف- سرمه دوزی ،پیله دوزی ،زری دوزی                   ب- سرمه دوزی ، ملیله دوزی ، پیله دوزی ،قیطان دوزی

ج- قیطان دوزی، زرک دوزی ،زری دوزی                   د- شرفه دوزی ، زرک دوزی ،زری دوزی

96- در اشک دوزی چند نوع دوخت وجود دارد؟

الف- 4 نوع            ب- 5 نوع                     ج- 7  نوع                د- 3 نوع

97- برای دوخت ملیله بر روی ترمه جهت نمای بیشتر در تمام قسمت های طرح از چه نوع ملیله ای استفاده می شود؟

الف- ملیله تراش یا الماس                     ب- ملیله ساده              ج- سرمه بلورسنت            د- سرمه لوله ای ساده

98-  زنار دوزی جهت چه کاری انجام می شود؟

الف- تو دوزی                  ب- کادربندی خطوط                 ج- دوخت گلها                د- دوخت ساقه

99 -  ملیله دوزی در چه شهرهایی رایج می باشد؟

الف- رشت ،تهران ، اصفهان                          ب- یزد ، مشهد، تهران

ج- کرمان ، مشهد ، اصفهان                            د- تهران ، اصفهان ، یزد

100- ملیله دوزی برای تزئین چه چیز هایی بکار می رود؟

الف- بقچه ، روسری ، سجاده                          ب- بقچه ، جانماز ، سجاده ، تابلو وکوسن

ج- جانماز ،پرده وسجاده                                 د- جانماز ، تابلو، کوسن وروسری

101- برای ملیله دوزی چه قسمتهایی ازکار برجسته دوزی می شود؟

الف- گلبرکها               ب- برگها                 ج- کادرها                 د- ساقه

102- مرکز عمده ملیله دوزی کجاست؟

الف- تهران                  ب- کرمان                         ج- مشهد                      د- اصفهان

103- ملیله دوزی بر روی چه پارچه هایی انجام می گیرد؟

الف- ترمه و ساتن                   ب- مخمل و ترمه                  ج- مخمل و حریر               د- مخمل و تور

104- ملیله دوزی بصورت مجزا در کدام شهرها انجام می گیرد ؟

الف- تهران                    ب- گرگان                 ج- یزد                 د- رشت

105- به نوعی از دوختهای تزئینی که درآن قطعات بریده شدهء پیله همراه با ملیله و منجوق پولک بکار رود چه گویند ؟

الف- پولک دوزی             ب-  ملیه دوزی              ج-  منجوق دوزی                د-  پیله دوزی

106- پیله دوزی بهمراه چه دوختهایی بکار می رود ؟

الف- ملیله ، سرمه ، منجوق ، پولک وسنگ                     ب- ملیله وگلابتون دوزی

ج- سرمه و نقده دوزی                                                   د- گلابتون دوزی ، سرمه دوزی

107- پیله دوزی از چه دوره ای استفاده شده است؟

الف- صفویه                 ب- قاجاریه                ج- اشکانیان                د-  سامانیان

108- در چه دوره ای به پیله دوزی توجه خاصی مبذول می شد؟

الف- قاجاریه                 ب- ساسانی                  ج- صفویه                  د- زندیه

109- در دوران سلجوقی ومغول کدام هنر برروی پرده های خانه خدا ودیگر تابلوهای دیواری بکار رفته است ؟

الف- منجوق دوزی                 ب- مروارید دوزی                  ج- پیله دوزی               د- اشک دوزی

110- در کدام دوران پیله دوزی ازمجدوشکوه خاصی برخوردار بود ؟

الف- افشاریه                 ب- زندیه              ج- قاجاریه                    د-  همه موارد

111- پیله دوزی چه کاربردی دارد؟

الف- تزئین تابلوها و پردها                        ب- تزئین تابلو هاویقه و سمبوسه

ج- تزئین یقه ها ، روسری وجانماز            د- تزئین ، سجاده ، یقه ها  

112- چه دوختهایی در پیله دوزی بکار می رود ؟

الف- ساقه دوزی باسرمه               ب- دوخت بس               ج- مروارید دوزی                  د-  همه موارد

113- به جسم جامد، کروی شکل ، براق ونسبتا" سختی که از انجماد ترشحات مخا ط بدن انواعی از نرم تنان بنام صدف به وجود می آید چه گویند؟

الف- منجوق                    ب- مروارید                    ج- ملیله               د-  سرمه

114- مروارید دوزی از چه دورانی رواج داشته است ؟

الف- ساسانی               ب-  هخامنشی                    ج- صفویه                  د- اشکانیان

115- معروفترین کار مروارید دوزی چه می باشد؟

  الف- پردهء تزئینی                    ب- تابلو                  ج- فرش افسانه ای بهارستان                     د- رومیزی

116- فرش افسانه ای بهارستان در چه سالی و توسط چه کسانی غارت شد ؟

الف- 647 یونانیان                  ب- 637 اعراب             ج- 367 مصریان                        د- 637- رومیان

117- در چه سده ای هنر مروارید دوزی کاملا" رواج داشته است ؟

الف- هشتم هجری                ب- سیزده هجری                    ج- هفتم هجری               د- دهم هجری

118- در مروارید دوزی چند نوع دوخت بکار می رود ؟

الف- 5 نوع                           ب- 8 نوع                               ج- 3 نوع                           د- 9 نوع

119- چگونه می توان مروارید دوزی را برجسته انجام داد ؟

الف- بوسیله پیله گذاری یا پنبه گذاری                                ب- پشت پارچه لایی زده شود

ج- بر روی طرح لایی چسبانده می شود                                 د- هیچکدام

120- اگر سطح برجسته مروارید وسیع باشد برروی دوخت ساتن مروارید را چه نوع دوختی می زنند؟

الف- دوخت اریب               ب-  بست                   ج- بخیه                د- زنجیره

121- درکدام نوع  دوخت ازروش ساتن دوزی بامنجوق مرواریدیامروارید کروی استفاده می گرددوتمام سطح نقش مانندسطح گلبرگ  را می پوشانند؟

الف- دوخت خطی             ب- برجسته                    ج- کردونه دوزی                د- دوخت ساده سطحی

122- در کدام روش دوخت مرواریدها رابرروی خطوط طرح بصورت یک خط ممتد می دوزند؟

الف- دوخت ساده سطحی             ب- دوخت برگ جناغی           ج- دوخت خطی            د- دوخت گندمی

123- دوخت برگ جناغی چگونه انجام می گیرد ؟

الف- مرواریدها رابرروی خطوط دور برگ می دوزند            

  ب- مرواریدها تک تک داخل برگها دوخته می شوند

ج- مرواریدهارادردوسمت برگ بصورت اریب جناغی دوخت ساتن رده می شود

د- مرواریدهااز یک طرف برگ بصورت اریب دوخته می شوند

124- برای دور گلهایی که خواسته شود با سطح گلبرگ فرق داشته باشند از چه نوع دوختی استفاده می شود؟

الف- برجسته دوزی            ب- گردونه یازنار دوزی             ج- دوخت خطی             د- دوخت جناغی

125- ازکدام نوع دوخت جهت نشان دادن خوشه گندم استفاده می گردد؟

الف- سا قه دوزی              ب- دوخت خطی                   ج- گردنه دوزی                 د – دوخت گندم 

126- برای دوخت اشک از چه نوع مرواریدهایی استفاده می شود؟

الف-  مروارید بشکل گندم            ب- مروارید کروی شکل           ج- مروارید بشکل اشک           د- مروایدهابشکل منجوق

127- از مروارید ریزیامنجوق برای دوخت چه قسمتهایی از کار استفاده می گردد؟

الف- برگها                     ب- ساقه ها                        ج- میان گلها وبرگها                             د- حاشیه ها

128- کدام دوخت بعنوان آخرین   دور دوختهای داخل متن وخارج متن دوخته شده بکار می رود؟

الف-  زری دوزی               ب- سرمه دوزی             ج- گلابتون دوزی                    د- کمند دوزی

129- کدام یک ا ز دوختهای زیر هیچوقت به تنهایی بکار نمی رود بلکه بعنوان مکمل یک دوخت دیگر بکار می رود؟

الف-  کمند دوزی               ب- پولک دوزی             ج- ملیله دوزی                     د- گلابتون دوزی 

130- هنر کمند اندازی در کجا بکار می رود؟

الف- دیوارنگاری                ب- پرده ها                     ج- صفحه آرایی وکتاب آرایی                  د- تابلوها ی تزئینی

131- تزئینات بعداز کمندا ندازی در صفحات کتاب را چه گویند؟

الف-  گلابتون دوزی             ب- نقده دوزی               ج-  پیله دوزی                          د- شرفه ها

132- موادی مانند قیطان ، نوار ، فتیله های ابریشمی ، پشمی ، نخی یا پنبه ای ونخ گلابتون ونخهای دیگر مواد مورد نیاز کدام هنر رودوزی می باشد ؟

الف-  شرفه دوزی                   ب- سرمه دوزی                ج- کمند دوزی                   د- پیله دوزی

133- در کدام نوع دوخت نخهای گلابتون راده به ده دسته نموده وپس از قرار دادن آن برروی زمینه با فاصله معین بخیه می زنند؟

الف-  زری دوزی                   ب- ده یک دوزی               ج- نقده دوزی                    د- سرمه دوزی

134- در هنر کمند دوزی اطراف جدول  کمند را با چه دوختهایی تزئیین می کنند ؟

الف-  بادوخت تگرگ ، سرمه وپولک                  

ب- بادوخت زرک  دوزی  ،پولک و منجوق

ج- بادوخت تگرگ دوزی ، زرک دوزی ، دندان موشی یا شرفه دوزی

 د-  بادوخت تگرگ دوزی ، شرفه دوزی ، سرمه ،وپولک ومنجوق

 

 


مطالب مشابه :


آموزش روبان دوزی و جواهر دوزی روی لباس

با چسب حرارتی مروارید نصفی رو روی مکان مورد نظر از جلوی بلوز گذاشتم.. و با نخ نامرئی و سوزن ملیله دوزی منجوق های براق رو دور مروارید دوخت زدم البته بعدا به یه
ملیله دوزی

مليـــله دوزي. 1- مليله دوزي چيست ؟ تارهاي طلائي و نقره اي که ميانش مثل لوله خالي باشد که با آن روي پارچه مليله دوزي مي کنند . 2. قدمت مليله دوزي طي حفاري ها به 2500
ملیله دوزی

گروه طراحی پوشاک موفق - ملیله دوزی - - گروه طراحی پوشاک موفق.
آموزش سرمه دوزی روی ترمه

دوخت‌هایی از قبیل: پیله دوزی، ملیله دوزی، گلابتون دوزی، شرفه دوزی، شمسه دوزی، ده یک دوزی، صدف دوزی، سنگ دوزی، مرصع دوزی، منجوق دوزی، پولک دوزی، زغره دوزی،
لباس شب مشکی سنگ دوزی شده جدید

لباس شب سیاه و سفید با کت حریر , لباس شب مشکی سنگ دوزی شده جدید , پیراهن شب ماکسی زنانه , لباس شب با ریزکاری خیلی زیاد , لباس شب مجلسی آمریکایی
نمونه سوالات ازمون سرمه دوز درجه 2

1)زري دوزي 2)بخارا دوزي 3)پته دوزي 4)مليله دوزي. 18-دوخت پرده خانه خدا متعلق به چه دوره اي بوده است؟ 1)صفويان 2)تيموريان 3)گوركانيان 4)سامانيان. 19-سرمه را با كدام
سؤالات آزمون:سرمه دوزي درجه2

7-در چه دوره اي ازمليله دوزي براي لباس هاي رسمي و لشكري و درفش ها استفاده مي كردند؟ 1)هخامنشيان ... 1)زري دوزي 2)بخارا دوزي 3)پته دوزي 4)مليله دوزي. 18-دوخت پرده خانه
نمونه سئوالات درس تکه دوزی بصورت کلی

الف- نخ سزمه ب- زری ج- گلابتون د- ملیله. 11- برای دوخت نقده دوزی ، خوس دوزی ، یراق دوزی و گاهی زغره دوزی از این نوع نخ استفاده می شود ؟ الف- نخ سرمه ب- نخ ملیله ج- نخ
وسایل مورد نیاز:

ترمه و سرمه - وسایل مورد نیاز: - آموزش سرمه دوزی. ... دوخت انواع ملیله فلزی روی پارچه‌های نفیس محکم از جمله ترمه است، که به همین دلیل ترمه‌دوزی و ملیله‌دوزی هم گفته می‌شود.
سرمه دوزی

Masoumeh Khoshbakht - Sermeh - سرمه دوزی - آموزش،طراحی و سرمه دوزی - Masoumeh Khoshbakht ... وجه تسمیه: سرمه دوزی ،ملیله دوزی گلها و نقوش،سرمه دوزی و گلدوزی.
برچسب :