آموزش فال دست

    آموزش فال دست

 

فال دست رشته ای است که شکل دستها را با دقت کنترل کرده،کوچکی و بزرگی دست،نازکی_کلفتی_درازی انگشتان،شکل ناخن ها و خطوط کف دست را بررسی می کند.دست ها از نظر بزرگی به سه قسمت جدا می شوند:ء

ء1.دست بزرگ 2.دست متوسط 3.دست کوچک

1.دست بزرگ:

اشاره به خوش نیت و خوش قلب بودن است.این انسانها خونسرد هستند.سنگین و آشکار می اندیشند.انسانهای قوی و بامهارتند.انسانهای بسیار منظم هستند.از زورگویی و حکومت خشنود نمی شوند.یاری رسان هستند.صمیمی و جسور هستند.انسانهای غیر صمیمی را دوست ندارند.وابسته خانواده خود هستند. انسانهای خوش شانس و خوشبخت هستند.ء

دست بزرگ کمی چرب: دست انسانی است که خود را می شناسد.ء

دست بزرگ کلفت و زمخت: دست انسانهای تودار و خیال پرست است.ء

دست بزرگ و خشک دست: انسانهای خوش نیت،خونسرد،منظم و آزاد است.ء

2.دست متوسط:

دست انسانهایی است که اعتماد به نفس دارند،محتاج کسی نیستند.از ستایش شدن خشنود می شوند،خود را برتر می بینند و خیلی زود وارد جمع می شوند.انسانهای طراح و برنامه ریز نیستند.محرک های درونی شان قوی است.صبور و شکیبا هستند.جسور و گستاخ هستند.از مرگ نمی ترسند.شجاع و فداکار هستند.از مکان های بسته زیاد خشنود نمی شوند.هوای آزاد را دوست دارند.بیشتر آنها از اصناف،کشاورزان و صنعتگران هستند.ء

3.دست کوچک:

انسانهای صاحب دستهای عصبی و مغرورند.مهارت و نیروی درک و فهم بالایی ندارند،بی صبر و عجول هستند.نیروی خیال پردازی بالایی دارند.بسیار حساسند.زودرنج و نازک نارنجی هستند اما دردهای خود را پنهان نمی کنند.صادق نیستند.انسانهای صاحب دست کوچک بعد از مرگ همسرشان به ازدواج نکردن دوباره،قسم می خورند،بسیار گریه می کنند و می گویند که تا آخر عمرشان عزادار می مانند.اما بعد از گذشت مدتی باز هم او را در حال آمادگی برای ازدواج دوباره می بینید.انسانهای صاحب دستهای بچه گانه از فکر و احساسات تهی هستند.تحمل عشق،دوستی و رفاقت مداوم را ندارند.قول زیادی داده و به هیچ کدام عمل نمی کنند.زیاد فکر نمی کنند.در مقابل همه اینها انسانهای خوش شانسی هستند.ازدواج خوبی می کنند.در سایه خوش شانسی به پول و خوشبختی می رسند.ء

انگشتان

هر کدام از انگشتان یک دستمان تمثیل کننده یک ستاره است.و این هم با توجه به ستاره معنی می شود.ء

انگشت وسط (زحل

درازترین انگشت دستمان است.سرنوشتمان را تعیین می کند.فلاکت ها و چیزهای بد در این وجود دارد.ء

انگشت حلقه (خورشید

مشخص کننده مهارتمان نسبت به صنعت و هنر است.ء

انگشت کوچک (عطارد

علاقه نسبت به علم و تحصیلاتمان را مشخص می کند.ء

انگشت شهادت (مشتری

شرف،حیثیت و شخصیتمان را تعیین می کند.ء

انگشت شست (زهره

مشخص کننده اداره،عشق و انسانیت است.ء

بلندی محل پیوست هر انگشت با دست،نام ستاره ای که انگشت را تمثیل می کند،را می گیرد.به عنوان مثال:ء

کوه انگشت وسط:کوه زحل

کوه انگشت حلقه:کوه خورشید

کوه انگشت کوچک:کوه عطارد

کوه انگشت شهادت:کوه مشتری

کوه انگشت شست:کوه زهره

انسانهای صاحب انگشتان کوتاه،معمولآبه حوادث،سطحی می نگرند.خیلی عمیق بررسی و تحقیق نمی کنند.خسیس و شاد هستند.ء

انسانهای صاحب انگشتان دراز،بسیار حساس بوده،بسیار تحقیق و بررسی کرده ،مشکل پسند و خیال پرستند.ء

انسانهای صاحب انگشتان متناسب و زیبا خوش رفتار و بامرحمت هستند.ء

انگشتان کوچک و ریز نشانه عصبانیت زیاد است.انگشتان دراز مشخص کننده هنر و مهارت است.ء

ناخن ها:

انسانهای صاحب ناخن های بلند دلبسته لوکس هستند.ناخن های متمایل به صورتی انسانهای جسور و شکیبا هستند،در عین حال پاک قلب و خوش رفتار هستند.ناخن های ساییده شده،نشان دهنده عصبی و ناراحت بودن،لذت نبردن از زندگی است.ناخن های بادام شکل،نشان دهنده انسان های دارای نیروی درونی قوی تنبل،خوشگذران و انسانهایی که زیاد باهوش نیستند است.انسانهای صاحب ناخن های بلند و نوک تیز،انسانهای حساس و خوش قلب هستند.کسانی که ناخن هایشان مربع است به مادیات اهمیت می دهند.صاحبان ناخن های تنگ،خجالتی و ترسو هستند.ء

کف دست:

دو نکته مهم در کف دست وجود دارد.یکی تپه ها (کوه ها) دیگری هم خطوط است.در کف یک دست هفت بلندی پایه (برخی آن را تپه ها و برخی کوه ها می نامند)،شش خط پایه و در بین اینها هم دشت مریخ وجود دارد.ء

بلندی ها:

بلندی کنار انگشت اشاره:کوه مشتری.ء

بلندی کنار انگشت وسط:کوه زحل.ء

بلندی کنار انگشت حلقه:کوه خورشید.ء

بلندی کنار انگشت کوچک:کوه عطارد.ء

بلندی کنار انگشت شست:کوه زهره.ء

نام بلندی کنار کوه زهره که محل اتصال دست و مچ است کوه ماه است،محل اتصال کوه ماه هم کوه مریخ نامیده می شود.ء

خطوط:

در کف دست سه خط اصلی و سه خط فرعی و در جمع شش خط مهم وجود دارد.ء

سه خط اصلی:

1.خط زندگی

2.خط سر

3.خط قلب

این سه خط در هر دستی وجود دارد.نبود یکی از این سه خط نشان دهنده فلاکت می باشد.به غیر از این سه خط مهم دیگر هم وجود دارد:ء

1.خط سرنوشت

2.خط ثروت

3.خط سلامتی

به غیر از این شش خط،خطوط دیگری هم وجود دارند که به اشکال متفاوتی نامیده می شوند.ء

1.خط زندگی:

به خطی که دور انگشت شست پیچیده شده خط زندگی گویند.بین مستقیم و دراز بودن این خط با زندگی انسان ارتباط وجود دارد.زندگی کسانی که این خط آنها معلوم و مستقیم باشد سلامت و طولانی می شود.کوه زهره انسانهای سالم،مقاوم،سلامت و پر از شور زندگی بزرگ بوده،خط زندگی شان هم معلوم و سالم است.انسانهایی که خط زندگی آنها از میان انگشت شست و اشاره شان با خطوطی چنگال مانند شروع می شود،مقاوم و سالم هستند.شاید بعضی انسانها خطوط سر و قلب نداشته باشند و یا دیده نشود،اما خط زندگی در هر انسانی،کم یا زیاد،کوتاه یا بلند حتمآ وجود دارد.چیزهایی که در مورد این خطوط گفته می شود حتمآ درست نیست.گاهی عمر انسانهایی که خط زندگی آنها بسیار آشکار و سالم است کوتاه بوده و گاهی هم عمر کسانی که خط زندگی شان کوتاه و نا معلوم است طولانی و سالم می شود.چیزهایی که در فال ها گفته می شود تخمین زده شده و برای سرگرمی است و نباید آنها را جدی گرفت.خط زندگی که بد کشیده باشد،نشان دهنده بیماری است.خط دو تکه،به بیماری و اتفاقات و حوادث تعبیر می شود.در بعضی انسانها خطوط نامشخص و کوچکی وجود دارد که این خط را که به دو قسمت تقسیم شده را وصل می کند.این خطوط باریک،خط بزرگ را کامل می کنند و به سببی که خط بریده شده به وجود می آورد نابود می شوندخط زندگی که بر رویش نقاشد به بیماری ها اشاره می کند.رشته هایی که با جدا شدن از خط زندگی به سوی خط سر دراز می شوند،یعنی خطوط کوچک فرعی،به ثروت و موفقیت،خطوطی که به سوی پایین دراز شده اند هم به فقر و ناموفقی تعبیر می شود.رشته ای که از خط زندگی خارج شده وارد مثلث داخل کف دست می شود،به ثروت و رفاه اشاره می کند.بعضی از انسانها دارای دو خط زندگی هستند،اگر در هر دو دست هم دو خط زندگی باشد به ثروت او اشاره می کند.اگر یکی از این خطوط خوب و دیگری بد باشد به یک بیماری زودگذر اشاره دارد.همان طور که این دو خط علامت سلامتی هستند،نشان دهنده دلبستگی شدید به شهوت هم هستند.زنانی که دو خط زندگی داشته باشند در راه عشق چیزهای زیادی را به جان می خرند.ء

2.خط سر:

به خط وسط کف دست خط سر گفته می شود.دست را در عرض به دو قسمت تقسیم می کند.از وسط انگشتان و شست و شهادت شروع شده در میان خط زندگی و خط قلب است.از خط سر دور شده و از وسط کف دست که دشت مریخ گفته می شود می گذرد.خط سر به وجود آمدن جسم و اوضاع عقل و هوش را نشان می دهد.ضعف های مربوط به رفتار و شکلات مغزی در این خط پنهانند.خط سری که طولانی،عمیق،آشکار و مایل به سمت پایین دست به ذکاوتی بالا،وفاداری،صمیمیت و متعادل بودن اشاره دارد.اگر خط سر کمی کج شده و در اطراف انگشت حلقه تمام شود،به بی قراری،میل زیاد به جنس مخالف و دورویی تعبیر می شود.این نوع انسانها زیاد در مورد آینده فکر نمی کنند.وبه دنبال شهوت و لذت هستند.اگر این خط پیچیده و به سوی خط ماه پایین آید،به بنیه عصبی و نامتعادلی اشاره دارد.اگر خط سر،کج و کله و پیچیده باشد،به رفتار بد و دزدی تعبیر می شود.بودن دو خط سر نشانه ثروت بزرگ است.خط سری منتظم،به مرحمت،خوش قلبی و نخوردن حق دیگران اشاره دارد.ء

3.خط قلب:

این خط از زیر انگشت شهادت شروع شده و به سوی انگشت کوچک رفته و در کنار این انگشت تمام می شود.خط قلب طولانی،کم عمق و منظم،به رفتار خوب،متعادل بودن و طالعی خوب اشاره می کند.خط قلبی که از بین انگشت شهادت و وسط شروع شده و از کنار کف دست به صورت خطی زیبا ادامه یابد به عشقی خوشحال کننده و طالعی بزرگ اشاره دارد.خط قلبی که از یک گوشه دست شروع شده و به سوی دیگر دست به طور خطی مستقیم برود،به خوش قلبی،شفقت و مرحمت اشاره دارد.درازی و یا کوتاهی این خط به خوش قلبی و یا مرحمت بودن انسان ها ارتباط دارد.خط قلبی که از روی کوه مشتری شروع شده و به صورت رشته هایی بر روی کوه عطارد تمام شود ،به انسانی حساس و عصبی اشاره دارد .هر چقدر خط قلب کوتاه باشد ،تعبیر منفی دارد:نا آرامی ،بیماری قلبی،مأیوس شدن و غیره. بعضی انسان ها اصلآ خط قلب ندارند.نبودن این خط ،به بی رحمی،نداشتن شانس و طالع تعبیر می شود. خط قلبی که بر روی کوه مشتری یک علامت به علاوه ایجاد کند،ازدواجی خوب و خوشحال کننده،خوش شانسی و ادامه زندگی خوب اشاره می کند.خط قلب دو رشته ای که از روی کوه مشتری به سوی خط سر متمایل شود،به خوش قلبی،با ناموس و حقدار بودن اشاره دارد.اگر خط ها سر عدد باشند،این مزیت هایی که گفتیم در آن شخص به بالاترین درجه خود می رسد.این شخص هر صاحب ذوق و سلیقه بوده و نیز افراط نمی کند.اگر خط قلب از ابتدا با یک و یا چند رشته با خط سر یکی شود،به حزن،مشقت و بحران های عصبی اشاره می کند.خط قلب چند رشته ای به بی وفایی و بی اعتمادی تعبیر می شود.این چنین انسان ها سبک رأی هستند،در دوستی ها هم زیاد قابل اعتماد نیست.ء

 

خطوط فرعی

1. خط سرنوشت:

به خطی که از مچ شروع شده و تا انتهای انگشت وسط ادامه دارد خط سرنوشت گویند.این خط به ما سرنوشت،نوشته پیشانی و حوادثی که اتفاق خواهد افتاد را نشان می دهد.چون این خط در کوه انگشت وسط تمام شده و انگشت وسط نیز بر بقیه انگشتان حکومت می کند به این خط،خط سرنوشت گویند.نام دیگر این خط هم،زحل است.زیرا سیاره زحل تأثیر زیادی بر روی انسانها دارد.انسانی که صاحب خط سرنوشت درازی باشد.به معنای شناخت خوب خود و روحیات خود است.برخی انسانها که نقش خط سرنوشت را در خوشحالی انسان در نظر گرفته اند،به آن نام خط خوشحالی داده اند.سیاره زحل بر روی انسانها تأثیر مثبتی دارد.این انسانها جدی،پرکار،مسئول،سر سنگین،عاشق علم و فن و موفق هستند.با اراده و باثبات هستند.انسانهایی که تحت تأثیر زحل هستند،انسانهای بااراده و باغیرتی هستند که موانع زندگی را پشت سر می گذارند.خط سرنوشت چهار نقطه شروع دارد:ء

اولی:از خط مریخ شروع شده و در خط قلب پایان می یابد.چنین خطی،صاحب خصوصیات خط قلب نیز است.به همین سبب سر کمک زیادی به انسان می کند.این خط به آرامش و راحتی اشاره دارد.ء

دومی:از دامنه کوه مریخ شروع شده در کوه زحل تمام می شود این خط،خطی سخت است و صاحب خصوصیاتی است که صاحبش را خسته کرده،باعث مجادله زیاد و سنگین و خستگی می شود.ء

سومی:خط مستقیمی است که از کوه مریخ شروع شده و در کوه زحل پایان می یابد.صاحبان این خط انسانهایی مجادله کننده و خستگی ناپذیرند.و حتی اگر در مورد عشق بدشانس هم باشند صاحب درآمدی فراوان هستند.ء

چهارمی:از کوه ماه خارج شده و با خطی مستقیم به کوه زحل می رسد.این خط،خط انسانهای بسیار عاقل و مقاوم است.حتی اگر آسان هم نباشد بالاخره به موفقیت ثروت می رسند.در هر زمینه ای به ثروت می رسند.ء

خط سرنوشتی که از مچ شروع شده و در خط قلب پایان یابد،خط زیاد مفیدی نیست.خط سرنوشتی که از مچ شروع شروع شده و تا خط سر ادامه می یابد حتی اگر به یک مهارت تفکر خلاق هم اشاره کند،در ذکاوتی جاهلانه و لجاجت به نتیجه نمی رسد.خط سرنوشتی که از خط های شکسته تشکیل شود،به بیماری،بی قراری و انزوا اشاره دارد.خطی مستقیم و آشکار به موفقیت در عشق تعبیر می شود.دو جفت خط سرنوشت به خوبی تعبیر می شود.ء

2.خط ثروت:

به خطی که از انگشت حلقه شروع شده و به سوی مچ می رود خط ثروت و یا خورشید گفته می شود.خط ثروت خط شانس انسان است.موفقیت،آینده،پیشرفت از این خط آفریده می شوند.انسانی که صاحب این خط نباشد،به سختی به موفقیت می رسد.انگشت خورشید که همان انگشت حلقه است تمثیل کننده هنرهای زیبا است.همان طور که خورشید مرکز تمام سیاره هاست،قلب انسانها هم مرکزتمام بدن است.خط خورشیدخدمت به دیگران وبه جای آوردن اوامر بقیه را قبول نمی کند.اگر خط ثروت از هر نقطه ای در وسط خط سر و قلب شروع شود،به معنی رسیدن آن شخص به موفقیت بعد از نیمه عمرش است.این انسانها در ادبیات و هنرهای زیبا به موفقیت می رسند. خط ثروت فقط باعث موفقیت در هنرهای زیبا نمی شود.در موارد مربوط به پول هم نشانگر موفقیت است.خط ثروتی که از دشت مریخ شروع شده و به طرز خطی زیبا به سوی کوه خورشید دراز شود،حتی اگر به سختی هم باشد به ثروت می رسد.تمام شدن خط ثروت برای موفقیت در شرف و شأن و به دست آوردن پول باید به صورت سر رشته شروع شده و این سر رشته در کوه خورشید تمام شود.ء

3.خط سلامتی:

به خطی که از انگشت کوچک شروع شده و با نزدیکی به خط زندگی به سوی مچ می رود،خط سلامتی گفته می شود.این خط تمثیل کننده سلامتی و رفتار انسان است.خط سلامتی خوب و منتظم،به ذکاوتی بالا،باریک بینی و گفتن سخن خوب اشاره دارد.کسی که صاحب خط سلامتی نباشد مخاطب خوبی نیست.بودن این خط در یک حقوقدان،به یک وکیل خوب بودن او تعبیر می شود.اگر خط سلامتی،با خط سر و خط زحل مثلثی زیبا ایجاد کند،به نیروی بالای ادراک،شانس فراوان،نیروی حدس قوی اشاره دارد.این انسانها کنجکاوی خاصی نسبت به طبیعت دارند و مکانهای مخفی آن را کشف می کنند.


مطالب مشابه :


فال ورق مربع جادويی

(فال و طالع بینی ) -falgir - فال ورق مربع جادويی - وبلاگی که انواع فال ها و طالع بینی ها در ... برچسب ها:انواع فال ورق;فال ورق; فال ورق مربع جادویی ;آموزش فال ورق ; آموزش
فال ورق نعل اسب

(فال و طالع بینی ) -falgir - فال ورق نعل اسب - وبلاگی که انواع فال ها و طالع بینی ... برچسب ها:انواع فال ورق;فال ورق; فال ورق نعل اسب ;آموزش فال ورق ; آموزش مقدماتی فال
آموزش فالگیری با پاسور (ورق)

6 دسامبر 2012 ... آموزش فالگیری با پاسور (ورق). فال اتفاق. اين فال نشان دهنده 17 اتفاق در يک دوره زمانيه که زمان اون رو خودتون مشخص مي کنيد مثلاً 1 ماه اين مدت زماني
آموزش گرفتن انواع فال ها با پاستور

6 آوريل 2012 ... فال ورق. كارت ها باید توسط شخصی كه فال برایش گرفته می شود مخلوط شده و. اصطلاحا بر زده شود در هنگام بر زدن كارت ها تا حد امكان باید فقط به.
کارت شخصی

برچسب ها:انواع فال ورق;فال ورق; فال ورق ;آموزش فال ورق ; آموزش مقدماتی فال ورق; بهترین های فال ورق.کارت شخصی چیست؟ + نوشته شده توسط فالگیر در جمعه شانزدهم مهر
آموزش فال دست

آموزش فال دست. فال دست رشته ای است که شکل دستها را با دقت کنترل کرده،کوچکی و بزرگی دست،نازکی_کلفتی_درازی انگشتان،شکل ناخن ها و خطوط کف دست را
آموزش رایگان کف بینی در وب سایت فالگیر

(فال و طالع بینی ) -falgir - آموزش رایگان کف بینی در وب سایت فالگیر - وبلاگی که انواع فال ها و طالع بینی ها در اون قرار دارن.
آموزش چند تا بازی باحال ورق

آموزش فال عشق !!!...اگر می خواهيد نظر طرف مقابل را نصبت به خود بدانيد اين فال را امتحان کنيدبه تعداد حروف اسم طرف ورق ها رو می چينيم ودوبارو روی هر کدوم ورق های مانده
برچسب :