درصد نفرات برتر کانون فرهنگی آموزش قلم چی رشته تجربی در کنکور سراسری 87 منطقه یک

لیست ده نفر اول کانون فرهنگی آموزش قلم چی در رشته تجربی کنکور سراسری ۸۷ در زیر موجود است برای مشاهده لیست کامل ۴۵ نفره می توانید به مجله آزمون شماره ۳۲۱ مراجعه کنید.

کارنامه نفرات برتر کانون فرهنگی آموزش قلم چی رشته تجربی در کنکور سراسری 87 منطقه یک

نام ونام خانوادگی:سیامک خاوندی
شهر:تبریز
درصد ادبیات:85
درصد زبان عربی:95
درصد معارف:68
درصد زبان خارجی:95
درصد زمین شناسی:55
درصد ریاضیات:87
درصد زیست شناسی:93
درصد فیزیک:100
درصد شیمی:97
رتبه کشوری:3
رتبه در منطقه:2
----------------------------------
نام ونام خانوادگی:مهدی یزدانیان
شهر:اصفهان
درصد ادبیات:85
درصد زبان عربی:89
درصد معارف:79
درصد زبان خارجی:75
درصد زمین شناسی:61
درصد ریاضیات:87
درصد زیست شناسی:84
درصد فیزیک:100
درصد شیمی:100
رتبه کشوری:6
رتبه در منطقه:4
----------------------------------
نام ونام خانوادگی:پرستو ایران پرور
شهر:تهران
درصد ادبیات:81
درصد زبان عربی:96
درصد معارف:76
درصد زبان خارجی:83
درصد زمین شناسی:3
درصد ریاضیات:73
درصد زیست شناسی:95
درصد فیزیک:93
درصد شیمی:100
رتبه کشوری:7
رتبه در منطقه:5
----------------------------------
نام ونام خانوادگی:ارزو شفیعیون
شهر:اصفهان
درصد ادبیات:81
درصد زبان عربی:89
درصد معارف:80
درصد زبان خارجی:73
درصد زمین شناسی:25
درصد ریاضیات:75
درصد زیست شناسی:93
درصد فیزیک:100
درصد شیمی:97
رتبه کشوری:8
رتبه در منطقه:6
----------------------------------
نام ونام خانوادگی:فرشته باقری
شهر:شیراز
درصد ادبیات:85
درصد زبان عربی:84
درصد معارف:79
درصد زبان خارجی:100
درصد زمین شناسی:51
درصد ریاضیات:73
درصد زیست شناسی:92
درصد فیزیک:91
درصد شیمی:96
رتبه کشوری:13
رتبه در منطقه:9
----------------------------------
نام ونام خانوادگی:بدرالسادات موسوی
شهر:شیراز
درصد ادبیات:83
درصد زبان عربی:89
درصد معارف:79
درصد زبان خارجی:72
درصد زمین شناسی:31
درصد ریاضیات:71
درصد زیست شناسی:95
درصد فیزیک:88
درصد شیمی:93
رتبه کشوری:16
رتبه در منطقه:11
----------------------------------
نام ونام خانوادگی:ارش هوایی
شهر:اصفهان
درصد ادبیات:81
درصد زبان عربی:91
درصد معارف:79
درصد زبان خارجی:96
درصد زمین شناسی:64
درصد ریاضیات:81
درصد زیست شناسی:82
درصد فیزیک:92
درصد شیمی:93
رتبه کشوری:17
رتبه در منطقه:12
----------------------------------
نام ونام خانوادگی:مهسا دل کهن
شهر:شیراز
درصد ادبیات:89
درصد زبان عربی:89
درصد معارف:73
درصد زبان خارجی:89
درصد زمین شناسی:47
درصد ریاضیات:71
درصد زیست شناسی:92
درصد فیزیک:100
درصد شیمی:88
رتبه کشوری:20
رتبه در منطقه:13
----------------------------------
نام ونام خانوادگی:ابرهیم حقیقی زاده
شهر:اصفهان
درصد ادبیات:71
درصد زبان عربی:87
درصد معارف:73
درصد زبان خارجی:75
درصد زمین شناسی:72
درصد ریاضیات:69
درصد زیست شناسی:89
درصد فیزیک:89
درصد شیمی:97
رتبه کشوری:24
رتبه در منطقه:14
----------------------------------
نام ونام خانوادگی:پرستو نسترین
شهر:تبریز
درصد ادبیات:89
درصد زبان عربی:89
درصد معارف:79
درصد زبان خارجی:96
درصد زمین شناسی:0
درصد ریاضیات:45
درصد زیست شناسی:86
درصد فیزیک:89
درصد شیمی:100
رتبه کشوری:37
رتبه در منطقه:20
----------------------------------
نام ونام خانوادگی:شروین بدیهیان
شهر:اصفهان
درصد ادبیات:71
درصد زبان عربی:91
درصد معارف:69
درصد زبان خارجی:84
درصد زمین شناسی:29
درصد ریاضیات:79
درصد زیست شناسی:84
درصد فیزیک:100
درصد شیمی:97
رتبه کشوری:38
رتبه در منطقه:21
----------------------------------
میانگین درصد نفرات منطقه یک رشته تجربی در کنکور سراسری 87
درصد ادبیات:78
درصد زبان عربی:87
درصد معارف:72
درصد زبان خارجی:82
درصد زمین شناسی:25
درصد ریاضیات:70
درصد زیست شناسی:86
درصد فیزیک:90
درصد شیمی:93
----------------------------------

 


مطالب مشابه :


کتاب های برگزیده کنکور93

کانون فرهنگی آموزش( قلم چی) ورزنه - کتاب های برگزیده کنکور93 - کانون فرهنگی آموزش شرق اصفهان
نفرات برتر در آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

کانون فرهنگی آموزش( قلم چی) ورزنه دفتر واحد ورزنه : اصفهان - شهر ورزنه - میدان امام
سخنان کاظم قلم چی در جلسه رتبه برتر ها آزمون 12 مهر 92

کانون فرهنگی آموزش( قلم چی) ورزنه - سخنان کاظم قلم چی در جلسه رتبه برتر ها آزمون 12 مهر 92
درصد نفرات برتر کانون فرهنگی آموزش قلم چی رشته تجربی در کنکور سراسری 87 منطقه یک

كانون فرهنگي آموزش-قلم چی شهر:اصفهان درصد ادبیات:85 درصد زبان عربی:89 درصد معارف:79
راهبرد هاي مطالعه و يادگيري

کانون فرهنگی آموزش( قلم چی) ورزنه - راهبرد هاي مطالعه و يادگيري - کانون فرهنگی آموزش شرق اصفهان
برنامه‌ي آزمون‌هاي انساني را بيشتر بشناسيم

کانون فرهنگی آموزش( قلم چی) ورزنه دفتر واحد ورزنه : اصفهان - شهر ورزنه - میدان امام
مروری بر برنامه راهبردی - چهارم ریاضی

کانون فرهنگی آموزش( قلم چی) ورزنه - مروری بر برنامه راهبردی دفتر واحد ورزنه : اصفهان
برچسب :