نمونه سوالات تئوری آزمون ICDL1 سازمان فنی و حرفه ای

سری اول
1-پسوند اسنادی که در محیط Word  ذخیره می شود چیست؟
الف- Dot        ب- Gif             ج-XLS                   د- Doc
2-جهت اختصاص دادن یک کلید میانبر به علامت ویژه (symbol) از کدام کلید در پنجره symbol استفاده می شود؟
الف- Auto correct         ب-Shortcut key           ج-Shortcut symbol        د-هیچکدام
3-برای انتخاب یک پاراگراف کدام گزینه صحیح است؟
الف-دابل کلیک در پاراگراف مورد نظر            ب-تریپل کلیک (سه بار کلیک) در پاراگراف مورد نظر
ج-Ctrl به همراه دابل کلیک                          د- Shift به همراه دابل کلیک
4-برای 1.5 برابر کردن فاصله بین خطوط کدام گزینه صحیح است؟
الف-Ctrl+1        ب-Ctrl+3          ج-Ctrl+1.5             د-Ctrl+5 
5-پسوند الگوها در Word چیست؟
الف-Doc               ب-Dot                 ج-dct                   د-Toc  
6-کدام یک از حالتهای نمایش زیر حاشیه های کاغذ و سر صفحه ها و پا صفحه ها و پاورقی ها را نشان می دهد؟
الف-Normal            ب-Print layout            ج-Out line             د-ب و ج
7- کدام حالت نمایشی زیر صفحه را کامل به نمایش می گذارد؟
الف-  Print layout        ب- Normal          ج-Web layout           د-Full screen
8-کدام قسمت از پنجره Page setup  جهت کاغذ را تعیین می کند؟
الف-Orientation           ب-Margins             ج-Paper               د-Layout
9-کدام گزینه در پنجره Borders and shading  امکان تعیین ضخامت حاشیه را می دهد؟
الف-Width              ب-Color            ج-Style                  د-Preview 
10-کدام فرمان زیر برای تقسیم یک خانه به چند خانه از جدول و ادغام چند خانه به یک خانه استفاده می شود از راست به چپ ؟
الف-Insert-merge      ب-Delete-insert         ج-Merge-split           د-Delete-split
11-برای قرار دادن یک تصویر در یک سند Word از چه منویی استفاده می شود؟
الف-Format                      ب-File                    ج-Insert                        د-View 
12-فایل صفحه گسترده چه نامیده می شود؟
الف-Sheet                ب-Work space                ج-Work book               د-هیچکدام
13-برای ذخیره سندها برای اولین بار از دستور ..........استفاده می شود؟
الف- Save as        ب- Save             ج- Saveاز پنجره Save as           د-Save in
14-کلید میانبر دستور Cut چیست؟
الف-Ctrl +c             ب-   x + Ctrl               ج-  ctrl+z                    د-  ctrl+p
15-مرتب سازی محدوده ای از سلولها بصورت نزولی با کدام گزینه انجام می شود؟
الف-Sort Ascending      ب- Ascending      ج-Sort Descending         د-Descending
16-برای تعیین قالب بندی خانه ها بطوریکه واحد پول کشور را دریافت کنند کدام گزینه مناسب است؟
الف-Number         ب-Percentage             ج-Fraction                    د-Currency
17-برای تعیین تراز بندی برای یک سلول از کدام برگه (tab ) استفاده می کنیم؟
الف-Alignment                ب-Font                ج-Border                   د-Pattern
18-........باعث می شود که متن نوشته شده در سلول طوری تغییر اندازه داده شود تا در طول سلول قرار گیرد؟
الف-Warp text          ب-Merge cells           ج-Shrink to fit               د-هیچکدام
19-اگر مبنای فرمول درست نباشد و سلولهایی که در فرمول قرار دارند حذف شوند چه خطایی ظاهر می شود؟
الف-Name #                    ب-Address #                 ج-Ref #                     د- ####
20-جهت پر کردن خودکار چند خانه از کدام گزینه استفاده می شود؟
الف- Edit /Fill            ب-Insert/ Function          ج-Format / Style         د-هیچکدام
21-توسط کدام گزینه نوع نمودار را می توان تغییر داد؟
الف-Chart type         ب-Chart option         ج-Chart location            د- هیچکدام
22-تنظیمات مربوط به خطوط حاشیه در کدام زبانه از کادر محاوره ای Format انجام می شود؟
الف- Pattern           ب- Border               ج-Font                      د- Alignment
23-..........موضوعات جداگانه ای هستند که در پایگاه داده یک رکورد را تشکیل می دهند؟
الف-رکورد               ب-فیلد              ج-کاراکتر                  د-جدول
24-در صورت زیاد بودن اطلاعات متنی فیلد مورد نظر را از چه نوعی باید تعریف کنیم؟
الف-Text           ب-Memo            ج-old object               د-Lookup wizard
25-جهت درج یا حذف فیلد می توان در کدام حالت View قرار گرفت؟
الف-Design                ب-Data sheet                  ج- الف و ب                    د- هیچکدام
26- کدامیک از اجزا بانک اطلاعاتی برای ورود ساده تر داده می شود؟
الف-Report                 ب-Query                        ج-Form                   د-Macro
27-برای تعیین کلید اولیه در هنگام طراحی بانک اطلاعاتی پس از انتخاب فیلد مورد نظر بر روی کدام دکمه در نوار ابزارباید کلیک نمود؟
الف-Indexes                ب-Build          ج-Primary key             د-Data base windows
28-شاخص یک فیلد چگونه تعریف می شود؟
الف-ابتدا فیلد مورد نظر را در حالت Design View انتخاب کرده سپس در قسمت Properties یکی از گزینه های آن انتخاب می شود
ب-ابتدا فیلد مورد نظر را در حالت Design View انتخاب کرده سپس در قسمت Properties تعریف فیلد مقدار آن وارد می شود
ج-هنگام ورود داده ها مقدار آن تعیین می گردد
د-کاربر هنگام استفاده از بانک اطلاعاتی Data sheet  مقدار آن تعریف می شود
29-جهت تعریف فرم ورود داده ابتدا .............؟
الف-در پنجره Data base از فهرست Objects گزینه Auto form را انتخاب می کنیم
ب- در پنجره Data base از فهرست Objects گزینه form را انتخاب می کنیم
ج- در پنجره Data base از فهرست Objects گزینه Wizard Auto form را انتخاب می کنیم
د-یکی از سه گزینه فوق را به دلخواه انتخاب می کنیم
30-برای ایجاد یک فرم از طریق Wizard چگونه باید عمل نمود؟
الف-از طریق Forms/ Create form by using wizard  / View
ب-کلیک بر روی Forms زیر مجموعه Objects در پنجره Data base و سپس دو بار کلیک بر روی  Create form wizard
ج-انتخاب form wizard از منوی Tools
د-انتخاب Create form wizard از منوی form
31-کدام امکان به عنوان یک پرس و جو بکار می رود؟
الف-Queries          ب- Table             ج-Form                  د-Report 
32-جهت قراردادن مقدار پیش فرض در یک فیلد از کدام گزینه زیر استفاده می شود ؟
الف-Caption         ب-Index           ج-Defult value                د-Input m
33- برای تعیین قانون جهت ورود اطلاعات در فیلد ها از کدام گزینه استفاده می شود؟
الف-Field size         ب-Rich text format        ج-Validation text        د-Input mask
34-برای ذخیره کردن فایل ارائه مطالب در فایلی با فرمت وب از کدام گزینه استفاده می کنیم؟
الف-Image file        ب-Rich text format       ج-Web page          د-Design template
35-گزینه Paste در کدام منو قرار دارد؟
الف-Edit               ب-Save                  ج-File               د-Format
36-توسط کدام گزینه می توان یک تصویر گرافیکی . متن و یا هر موضوعی را در تمام اسلاید های نمایش نشان داد؟
الف-Background            ب-Slide Master          ج-Slide View           د-New Slide
37-برای وارد کردن یک تصویر گرافیکی به اسلاید از چه فرمانی استفاده می شود؟
الف-Insert / Slide          ب-Tools/ Options      ج-Slide master        د-Insert / Picture
38-کدام کلید میانبر برای ایجاد یک اسلاید بکار می رود ؟
الف-Ctrl + A             ب-Ctrl + N               ج-Ctrl + M                 د-Ctrl + z   
39-کدام گزینه معادل تعریف جلوه های ویژه هستند که چگونگی حرکت از یک اسلاید به اسلاید بعدی را نشان می دهد  می باشد؟
الف-انیمیشن                ب-انتقال ها                ج- الف و ب                  د- هیچکدام
40-اگر بخواهیم آرم اداره یا شرکت خود را در تمام اسلاید ها به صورت ثابت داشته باشیم کدام گزینه مناسب می باشد؟
الف- Slide master      ب- Hand out master      ج-Notes master           د-هر سه مورد 

 
             سری دوم
سولات word

 

1-برای ادغام خانه های جدول از.......برای تقسیم آنها از گزینه ........استفاده میکنیم؟

الف- split-merge          ب-merge-split        ج-insert-split        د-merge-delete

2-برای تنظیم میزان تورفتگی خطوط از کدام گزینه استفاده میشود؟

الف-indent                 ب-spacing               ج-pagination           د-hyphenate

3- برای اضافه کردن یک شی به برنامه word از کدام مسیر استفاده میشود؟

الف-file/obge          ب-insert/symbol       ج-insert/object            د-file/symbol

4-کدام حالت نمایش , متون را براساس سطح بندی عناوین متن , در یک ساختار درختی قرار میدهید؟

الف-print layout               ب-outline          ج-web layout               د-normal

5-جهت تنظیم صفحه به صورت افقی از کدام گزینه موجود در زیر منوی page setupمنوی file استفاده میکنیم؟

الف-portrait              ب-horizontal              ج-vertical          د-landscape

6-با پایین نگه داشتن کدام کلید میتوان چند بخش مختلف از سند را بصورت همزمان انتخاب کرد؟

الف-shift             ب-alt                    ج-ctrl                      د-alt+shift

7-از کدام کلیدهای ترکیبی میتوان به جای فرمان goto استفاده کرد؟

الف-ctrl+g              ب-sgift+g              ج-alt+g              د-alt+ctrl+g

8-از کدام گزینه برای اختصاصی کردن نوارهای ابزار استفاده میشود؟

الف-macro              ب-customize           ج-option            د-shado

9-از کدام گزینه در پنجره font برای سایه دار کردن متن استفاده میشود؟

الف-emboss             ب-all caps            ج-engrave              د-shadow

10-برای افزایش اندازه قلم کدام کلید ترکیبی مناسب است؟

الف-ctrl+]                ب-ctrl+[                 ج-engrave               د-shift+]s

 

سوالات excel:

 

11-پیغام #div/0در اکسل به چه معناست؟

الف-تابع div اشتباه به کار برده شده است.                  ب-فرمول سعی میکند عددی را بر صفر تقسیم کند

ج-یک آدرس اشتباه غیر مجازوارد شده است.                 د-یک عملگر غیرمجاز استفاده شده است.

12-برای ایجاد یک لیست سفارشی برایauto fill شدن در اکسل از کدام سربرگ کادر option استفاده میشود؟

الف-translatoin           ب- custom list         ج- edit         د-general

13-ازکدام تابع برای محاسبه قدرمطق اعداد استفاده میشود؟

الف- areas                   ب-asin                 ج-abs               د-average

14-در کادر properties بخش author برای چه استفاده میشود؟

الف-نام طراح را مشخص میکند                  ب-عنوان پروزه را مشخص میکند

ج-نام مدیر را مشخص میکند                     د-نام شرکت طراحی را مشخص میکند

15-چه چیزی باعث میشود متن نوشته شده در سلول در صورت طولانی شدن در چند سطر قرار گیرد؟

الف-strike           ب-merge cells               ج-shrink to fit                د- wrap text

16-جهت پر کردن خودکار چند خانه از کدام گزینه استفاده میشود؟

الف-edit/fill          ب-tools\function            ج-format\style          د- insert/auto number

17-نام توضیحات متنی که برای بعضی از سلولها قرار داده میشود؟

الف-content             ب-comment                ج-guide                د-hyper link

18-نتیجه حاصل از فرمول زیر در اکسل چه عددی است؟     d=2^3*2+4/2

الف-144                   ب-66                 ج-10                     د-18

19-در صورتی که در نمودار بخواهیم نشان دهیم که هر داده چند درصد از فضای کل را در بر میگیرد از کدام نمودار استفاده میشود؟

الف-general              ب-bar             ج-pie                د-area

20-کدام نوع سلول براي ذخیره اعداد ارزی مورد استفاده قرار میگیرد؟

الف-general             ب-currency          ج-scientific             د-fraction

 

سوالات access:

 

21-در صورتی که در هنگام ایجاد جدول فیلد کلید را خود برنامه ایجاد کند آن را از چه نوعی قرار میدهیم؟

الف-text                 ب-memo              ج-number               د-auto number

22-در صورتی که بخواهیم در یک query رکوردها با شماره های بین 10تا20 همراه با خود این شماره ها جستجو شوند از کدام عبارت استفاده میکنیم؟

الف-2010         ب-10…20         ج-20>=x=>10         د-between 10 and 20

23-هنگام ساخت جدول از کدام گزینه برای درج تو ضیحات در مورد یک فیلد استفاده میشود؟

الف-require          ب-data type           ج- description           د-caption

24-از کدام یک از گزینه های زیر برای مشخص کردن جدول یا پرس جوی منبع برای فرم استفاده میشود؟

الف-record source          ب-control source        ج-data source           د-source

25-علامت قلم در کنار رکورد نشانه چیست؟

الف-رکورد انتخاب شده        ب-رکورد خالی        ج-در حالت پذیرش داده        د-تنها رکورد موجود

26-از کدام گزینه برای تنظیمات ارتباطات جداول استفاده میشود؟

الف-relation ship         ب-link           ج-connection          د-option

27-با استفاده از کدام گزینه میتوان فرم را به صورت دستی طراحی کرد؟

الف- design view        ب-wizard           ج-auti form          د-master form

28-از کدام گزینه برای قرار دادن اشیا روی فرم استفاده میشود؟

الف-standard              ب-drawing          ج-formatting         د-toolbox

29-در مقابل کدام عنوان میتوان تعیین نمود که حروف از چپ یا از راست یا وسط تراز شوند؟

الف-text align         ب-text properties         ج-text formatting          د-text caption

30-نتیجه بازجست(query) همواره یک..........میباشد؟

الف-گزارش                  ب- فرم                    ج- جدول                  د- ماکرو

 

سوالات power point

 

31-به فایل های تولیدی توسط پاور پوینت چه میگویند؟

الف-document             ج-plaint                 ج-book             د-presentation

32-از کدام گزینه برای قرار دادن یک texture در زمینه اسلایدها استفاده میشود؟

الف-format>background>fill effect                    ب-format>background>fill color

ج-insert>background>effect                              د- format>background> color

33-از کدام گزینه برای اعمال یک حرکت نمایشی به یک شی استفاده میشود؟

الف-slide transition     ب-custom animation       ج-slide layout       د-background

34-جهت انتخاب محتویات کل یک اسلاید از کدام مورد استفاده میشود؟

الف-انتخاب select all از منوی Edit      ب- کلیدهای ctrl+A      ج-الف و ب       د- کلیدهای ctrl+D

35- دکمه های عملیاتی در کدام قسمت قرار دارد؟

الف- منوی insert         ب-نوار ابزار formatting           ج-نوار ابزار drawing        د-منوی slide show

36-برای ایجاد یک فایل جدید از کلید میانبر..... وایجاد اسلاید جدید از ...... استفاده میشود؟

الف- ctrl+Dو ctrl+N           ب-ctrl+Nوctrl+M         ج-ctrl+O و ctrl+M     د- ctrl+N و ctrl+L

37-برای ساخت یک نمایش اختصاصی از ا سلایدها از کدام گزینه استفاده میشود؟

الف- customaize          ب-custom show          ج-setup show            د-optio

38-جهت قرار گیری اسلاید در نمای out line از کدام منو استفاده میشود؟

الف-insert                      ب-edit                      ج-windows               د-view

39-برای چرخاندن یک شکل از کدام گزینه استفاده میشود؟

الف-more                    ب-rotate                     ج-draw                    د-edit point

40- کلید میانبر دستور spelling کدام است؟

الف-F6                        ب-F7                          ج-F8                           د-F9
               سری سوم

Word

1-برای حذف کلمه قبل از مکان نما کدام مورد درست است؟

الف- backspace           ب-delete            ج-ctrl+backspace             د-ctrl+delete

2-دکمه format painter چه عملی انجام میدهد؟

الف-کپی متن- نوار ابزار standard              ب-کپی قالب بندی متن-نوار ابزارformatting

ج- کپی متن-نوار ابزارformatting               د-کپی قالب بندی متن- نوار ابزار standard  

3-در پنجره font  انتخاب گزینه subscript برای تایپ کدام مورد استفاده میشود؟

الف-متن سایه دار          ب-توان          ج- اندیس پایین                  د- متن تو خالی

4-برای ایجاد زائده در خط اول پاراگراف کدام گزینه از کادر special انتخاب میشود؟

الف- first line        ب-hanging        ج-none                د- double

5-برای شماره گذاری صفحات از کدام دستور استفاده میشود؟

الف-دستور page setup از منوی insert            ب- دستور page setup از منوی file

ج- دستور page number از منوی insert          د-  دستور page number از منوی file   

6-برای تقسیم یک خانه از جدول به چند خانه از کدام مورد استفاده میشود؟

الف-split cells      ب-split table           ج-convert            د-merge

7-كدام سربرك در فرمان page setup جهت تفكيك هر صفحه زوج و فرد مورد استفاده قرار ميگيرد؟

الف-margins          ب-layout               ج-paper             د-document grid

8-در ادغام پستي اگر بخواهيم نامه هاي آماده شده در يك سند ديگر ذخيره كنيم كدام مورد مناسب است؟

الف-merge to new document                   ب-marge to printer

ج-merge to e-mail                                   د-insert merge to printer

9-كدام مورد جهت شكستگي سطر مناسب است؟

الف-alt+enter    ب-ctrl+enter    ج-shift+enter             د-ctrl+shift+enter                           

10-براي چاپ صفحه جاري كدام مورد مناسب است؟

الف-all                 ب-selection                     ج-current page           د-pages

11-كدام مورد براي لغو آخرين عمل انجام شده بكار ميرود؟

الف-ctrl+y             ب-ctrl+v                   ج-ctrl+x                           د-ctrl+z

12-پسوند الگوها (template) در برنامه word كدام مورد است؟

الف-doc                ب-dot                       ج-xlt                                  د-pot

excel

13-براي پاك كردن محتواي يك سلول از كدام دستور استفاده ميشود؟

الف-delete→content   ب-clear→content    ج-delete→comment   د-delete→comment

14-براي اضافه كردن يك سطر از كدام گزينه استفاده ميشود؟

الف-insert→row    ب-insert→column    ج-format→row       د-format→column                     

15-براي ويرايش يادداشت متني در يك سلول كدام مناسب است؟

الف-insert→comment                  ب-edit→comment

ج-insert→edit comment           د-edit→insert comment

16-كدام يك آدرش دهي مطلق است؟

الف-a1                        ب-$a$1                ج-$a1                  د-a1$

17-گزينه پيش فرض براي قالب اعداد در excel كدام مورد است؟

الف-number        ب-general              ج-currency       د-text

18-كدام عكلگر داراي اولويت بالاتري است؟

الف-+                 ب-*                        ج-^                 د-%

19- نتيجه =20/2*2^3 كدام است؟

الف-25                 ب-80              ج-60                      د-40

20-براي رسم نمودار كدام مورد صحيح است؟

الف-f10                    ب-f11                  ج-f12                 د-f2

21-در رسم نمودار براي اينكه مقادير در بالاي ميله هاي ستوني ديده شود از كدام تب از پنجرهchart option استفاده ميشود؟

الف-title                   ب-legend               ج-data label             د-data table

22-جهت چاپ مخدوده انتخاب شده كدام مورد مورد مناسب است؟

الف-all   ب-active worksheet       ج-enter workbook        د-selection

Power point

23-براي ايجاد يك ا سلايد  جديد كدام مورد مناسب است؟

الف-ctrl+z                ب-ctrl+n            ج-ctrl+v             د-ctrl+m

24-كداميك از موارد زير مجوعه اي از حالات نمايشي slide  و outline  ميباشد؟

الف-note page          ب-slide show            ج-slide sorter         د-normal

25-براي مخفي نمودن اسلايد ها از كدام منو اقدام ميشود؟

الف-view                ب-slide show               ج- format     د-insert

26-كدام گزينه جهت تكثير موضوع انتخاب شده مناسب است؟

الف-ctrl+z             ب-ctrl+y                      ج-ctrl+d           د-ctrl+m

27-براي اضافه نمودن جلوه هاي نمايشي به موضوعات هر اسلايد  كدام گزينه صحيح است؟

الف-custom animation    ب-slide transition    ج-slide design    د-slide layout                              

28-جهت تنظيم عملكردهاي دكمه هاي عملياتي كدام مورد صحيح است؟

الف-action button   ب-action setting    ج-animation scheme        د-custom show        

29- در دستور slide transition در قسمت apply to selected slidede انتخاب هاي مختلف تعيين كننده چه عملي است؟

الف-طريقه تعوض اسلايد     ب-زمان تعويض اسلايد    ج-زمان نمايش اسلايد     د-صداگزاري بر روي اسلايد                

30-براي درج يك فيلم از روي ديسك در اسلايد كدام گزينه مناسب است؟    

الف-movie and sound→sound form file

ب-movie and sound →movie form file

ج-movie and sound →sound form clip organizer

د- movie and sound →movie form clip organizer

access

31-اجزاء بنيادين هر بانك اطلاعاتي چيست؟

الف-file             ب-field                 ج-record              د-table

32-براي داده هاي با طول بلند از چه نوع داده اي استفاده ميشود؟

الف-text             ب-currency          ج-memo            د-ole object

33-براي درج يك فيلد جديد در ساختار بانك اطلاعاتي از كدام روش بايد استفاده نمود؟

الف-  design view→insert→row

ب- data sheet view→insert →row

ج-design view→format→row           

د-data sheet view→format →row

34-كدام مورد از انواع داده اي نيست؟

الف-picture /graphic             ب-text                  ج-number             د-date/time

35-كدام مورد به عنوان پرس و جو به كار نميرود؟

الف-table                       ب-form                          ج-query              د-file

36-دكمه apply filter چه عملي انجام ميدهد؟

الف-تعريف فيلتر             ب-اجراي فيلتر                   ج-پاك كردن فيلتر            د-ذخيره كردن فيلتر

37-براي وارد كردن داده در بانك اطلاعاتي كدام مورد زير مناسب است؟

الف-form                     ب-query                ج-report                  د-filter

38-براي اعلام اينكه بتوان فقط اعداد بزرگتر از 14 را براي يك فيلد وارد نمود , در كدام مورد زير بايد تعريف شود؟

الف-default value             ب-validation text             ج-validation rule         د-caption

39-براي گزينش ركورد ها بر اساس معيار مشخص در كدام قسمت معيارمورد نظر را وارد ميكنيد؟

الف-field               ب-table                  ج-sort                د-criteria

40-براي برقراري ارتباط بين جداول كدام گزينه مناسب است؟

الف-tools→replication                                ب- insert→replication 

ج-tools→relationship                                 د-insert→relationship
              سری چهارم

 Word

1-کلیدهای میانبر برای ایجاد صفحه خالی کدامند؟

الف-ctrl+enter             ب-Ctrl               ج-Alt+ctrl                   د-ctrl+page down

2- کدامیک از گزینه های زیر برای درج پاورقی مورد استفاده قرار میگیرند؟

الف- view/header and footer                       ب-insert /reference/footnote

ج-insert/page number/her and footer         د-الف و ج

3-کلید میانبر باری بزرگ کردن قلم کدام است؟

الف-shift+[             ب- shift+]           ج-ctrl+]                    د-ctrl+[

4-برای رفتن به انتهای سند یا یا فایل در word چگونه عمل میکنیم؟

الف-ctrl +home           ب- ctrl+end             ج- page home           د- ctrl + up page

5-کدامیک از سبک های زیر به عناوین سند بستگی دازد؟

الف- header            ب-heading 1              ج-footer                   د-normal

6-کدام گزینه از کادر محاورهای font  برای تنظیم فاصله بین کاراکترها قابل استفاده است؟

الف- kerning fonts     ب-position        ج-effects              د-spacing

7-کدام گزینه جزو انواع tab های قابل استفاده در word به شمار نمی رود؟

الف-decimal            ب-right             ج-binary                د-left

8-با انتخاب گزینه odd pages از لیست print what کدام بخش از سند چاپ بشمار میرود؟

الف- صفحات زوج          ب- صفحات فرد              ج-صفحه اول سند            د-صفحه آخرسند

 

Excel

 

9-کدام مورد جهت ذخیره نمودن فایل جاری با نام و مسیرجدید استفاده میشود؟

الف- گزینه save as  از منوی file                   ب-گزینه  save  از منوی file

ج-گزینه save workspace  از منوی file         د-همه موارد

10-در یک فایل صفحه گسترده حداکثر چند صفحه کاری میتوان ایجاد کرد؟

الف-یک           ب-سه                ج-10             د-محدودیتی ندارد

11-کدام منو شامل گزینه هایی جهت ویرایش جستجو و جایگزینی در خانه ها می باشد؟

الف-file                         ب-edit                 ج-format                 د-tools

12-حاصل عبارت =10/5*3*2+5 با توجه به الویت عملگرها کام است؟

الف-6                     ب-17                     ج-42                         د-21

13-بزای مرتب کردن اطلاعات یک لیست از کدام گزینه استفاده میشود؟

الف-data-sort          ب-tools-sort         ج-format-sort           د-ب و ج

14-چهت انتقال نوع قالب بندی تعدادی از خانه های یک صفحه به صفحه دیگر از کدام ابزار استفاده میشود؟

الف-گزینه replace ار منوی edit                    ب-format painter در نوار قالب بندی

ج-گزینه paste در منوی edit                         د-ب و ج

15-کدام عملگر دارای الویت بالا میباشد؟

الف-+                      ب- *                    ج- ^                         د- =

16-برای ویرایش سل فعال  از کدام کلید استفاده میشود؟

الف- f1                   ب-f2                 ج-f3                            د-f4

Power point

 

17-کدام گزینه از منوی edit   جهت حذف اسلاید فعال استفاده می شود؟

الف-clear          ب-Delete              ج-delete slide            د-الف و ب

18-چند اسلاید مینوان در یک ارائه کار ایجاد نمود؟

الف- 3              ب-6                         ج- 12                     د- نا محدود است

19-کدام گزینه در جهت درج یک نمودار ایجاد شده استفاده میشود؟

الف- insert-excel            ب- insert- object   ج- insert-tools    د- هیچ کدام

20-چنانچه بخواهیم یک سری از مطالب از قبیل نام شرکت و تاریخ در بالا یا پایین اسلایدها نشان داده شود از کدام گزینه استفاده میشود؟

الف- slide sirter        ب- slide master          ج-slide sorter view            د-همه موارد

 

21-بررای تغییر کردن اشاره گر ماوس به قلم از  ترکیب کدام کلیدها استفاده میشود؟

الف-ctrl+a          ب-ctrl+h                   ج-ctrl+l                    د-ctrl+p

22-با فشردن کدام کلید در هنگام نمایش اسلاید میتوان راهنمای کلیدهای میانبر را مشاهده کرد؟

الف-f1                      ب-f2                 ج-f11                      د-f12

23-برای اضافه کردن جلوه های نمایشی متحرک به موضوعات هر اسلاید از کدام گزینه استفاده میشود؟

الف-setup show             ب- custom show           ج- custom animation            د-الف و ب

 

ACCESS

 

24-هر سطر از بانک اطلاعاتی چه نام دارد؟

الف- فیلد                    ب- رکورد                ج- جدول            د- فرم

25-کدام یک از انواع عملگر های زیر در فرم های پرس جو استفاده میشود؟

الف- عملگرهای ریاضی                        ب-عملگرهای رابطه ای

ج-عملگرهای باینری                             د-موارد الف و ب

26-برای تهیه گزارشی ساده از کدام حالت گزارش استفاده میشود؟

الف- auto report              ب- columnar                    ج-tabular           د-هیچکدام

27-برای چاپ اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتی از کدام استفاده میشود؟

الف-جدولها                   ب- فرمها                ج-گزارشها                 د-فرمهای پرس و جو

28-ستونهای عنوان دار در بانک اطلاعاتی چه نام دازد؟

الف- فیلد                 ب-رکورد            ج-جدول               د-فرم

29-در هنگام ایجاد یک QUERY کدام گزینه برای وارد شرط تقاضا به صورت صعودی میباشد؟

الف-sort               ب-show            ج-criteria           د-هیچکدام

30-کدام یک از گزینه های زیر برای مرتب کردن به صورت صودی میباشد؟

الف-ascending              ب- descending             ج- high          د- low

 نمونه سوالات icdl درجه 2 - مبانی -ویندوز -اینترنت ۱-كداميك از موارد زير تعريف كامپيوتر مي باشد ؟

الف –كامپيوتر همان ماشين حساب است با اين تفاوت كه حجم آن بزرگتر و انجام عمليات آن نيز سريعتر ميباشد 

ب – كامپيوتر در حقيقت يك وسيله الكترونيكي است كه توسط آن مي توان اطلاعات را بر روي ديسكها ذخيره نمود و ار روي آنها بازيابي نمود

ج – كامپيوتر وسيله اي خلاق و متفكر و قابل اطمينان است كه مي تواند داده ها را دريافت كرده و ذخيره كند و سپس با توجه به دستوراتي كه به آن   داده ميشود آنها را پردازش كند و سپس اطلاعات را به عنوان نتيجه آماده سازد .

د كامپيوتر يك ماشين الكترونيكي است كه ميتواند داده ها را دريافت كرده و ذخيره كند و سپس بر حسب دستوراتي كه به آن داده شده است آنها    را پردازش كند و سپس اطلاعات را به عنوان نتيجه آماده سازد .

2- كداميك از گزينه ها ي زير صحيح است ؟

الف –  كليه اجراء فيزيكي و قابل لمس كامپيوتر را سخت افزار مي گويند .                                 

ب –  سخت افزار و نرم افزار لازم و ملزوم يكديگر هستند .

ج – به داده ها ي برنامه هاي موجود در ديسكها نرم افزار گويند.

د-هر سه مورد.

3- ميان افزار

الف – حالتي ميان نرم افزار وسخت افزار .                          

    ب سخت افزار همراه با نرم افزار.

ج – نرم افزاري.                                                             

   د – الف و ج.

4- كدام يك از گز ينه هاي زير صحيح مي باشد؟

الف – داده هانتيجه اطلاعات مي با شند.                                  

ب اطلاعات نتيجه داده ها مي باشند.

ج – داده ها و اطلا عات با هم فرقي نمي كنند.                           

د – بر روي اطلا عات پردازش مي شود وداده ها را به عنوان خروجي مي دهد.

5- به چه دليل امروزه از كامپيوتر در همه جا استفاده مي شود ؟

الف – سرعت در پردازش داده ها                                       

    ب –  دقت در پردازش داده ها    

ج – گنجايش حجم زياد اطلاعات                                    

       د همه موارد .

6- خصوصيات بارز نسل سوم چيست ؟

الف – ترانزيستور                   ب – لامپ خلاء                      ج مدارات مجتمع (IC )          د – رله

7-انواع كامپيوتر از لحاظ عملكرد داخلي و نحوه پردازش عبارتند از؟

الف – قياسي-خانگي –رقمي .                   ب قياسي-پيوندي-عددي.       

  ج – رقمي-شخصي-خانگي.                      د – خانگي-پيوندي-قياسي.

8 انواع كامپيوتر ها از نظر قدرت پردازش عبارتند از :

الف –  MINI COMPUTER –MAINEFRAME- ANALOG

ب   SUPER COMPUTER , MAIN FRAME , MINI COMPUTER , MICRO COMPUTER

ج – HYBRIDE-DIGITAL-ANALOG  خانگي          

 د- شخصي  ، خانگي ، كامپيوتر بزرگ ، ميني كامپيوتر ، سوپر كامپيوتر

9-واحد پردازشگر ( CPU ) به كداميك از موارد رير اطلاق مي گردد؟

الف –واحد كنترل

ب واحد محاسبه ومنطق و واحد كنترل    

  ج – واحد حافظه                      د -  واحد هاي خروجي و ورودي

10-كدام بخش كامپيوتر وظيفه پردازش اطلاعات را دارد؟

الف – واحد كنترلCU              ب واحد حساب ومنطق ALU           

 ج –  – ROM                         د- Ram

11-اجزاي اصلي سخت افزار يك كامپيوتر كداميك از گزينه هاي زير مي باشد ؟

الف – واحد كنترل ،واحد پردازنده مركزي ،حافظه                    

ب – واحد ALU،حافظه ،واحد ورودي        

ج- واحد ورودي وخروجي ،حافظه                                        

 د CPU،حافظه جانبي،واحد ورودي وخروجي

12-سيستم عددي كه در كامپيوتر  استفاده مي شود……. مي باشد؟

الف – دودويي                                  ب – باينري                     

ج – هگزا                                        د الف يا ب

13-كد ASCIIمعروف به كدام است ؟

الف – مطلق 8  بيتي                        ب 7 يا 8 بيتي             

ج – مطلق 16 بيتي                          د – 8 يا 16 بيتي

14- كدام واحد ظرفيت حافظه را بيان مي كند ؟

الف B (بايت)                      ب – KB                             

 ج – GB                               د – ب و ج

15- هر1024 كيلو بايت معادل است با ؟

الف – 1GB                          ب 1MB                          

ج – 10MB                          د -  10GB

 16-  واحد حافظه از كوچكترين واحد  تا بزرگترين واحد كداميك از گزينه هاي زير است ؟

الف – بايت ،بيت ،كيلو بايت ،مگابايت               

    ب  –بايت ،كيلو بايت ، مگا بايت ،گيگا بايت ، ترا بايت

ج – گيگا بايت ،كيلو بايت ،مگابايت ،بايت            

   د – بيت ،بايت ، كيلو بايت ،گيگا بايت ،مگا بايت

17 انواع حا فظه ها ي اصلي كدامند ؟

الف RAM ,ROM                  ب – CD ROM                 

   ج – كمكي يا جانبي                  د – همه موارد

18- برنامه ها به منظور اجرا در كدام حافظه قرار مي گيرد ؟

الف حافظه كاري RAM                               ب – حافظه ROM                

 ج – حافظه جانبي ديسك سخت                  د – حافظه جانبي فلاپي ديسك

19دسترسي به اطلاعات ديسكها ي مغناطيسي به كدام صورت است ؟

الف – ترتيبي                      ب – گام به گام                

  ج مستقيم يا اتفاقي             د – موازي

20-براي اين كه اطلاعاتي كه به كامپيوتر وارد كرده ايم بعد از خاموش شدن از بين نرود بايد در كجا ذخيره كنيم ؟

الف   حافظه كمكي               ب –  حافظه RAM              

 ج –  حافظه ROM                 د -  الف و ج

21 به چه دليل از حافظه هاي جانبي در سيستمهاي كامپيوتري استفاده مي شود ؟

الف –  بيشتر بودن ظرفيت آنها نسبت به حافظه اصلي  

  ب –  اطلاعات در آنها به صورت دائمي ذخيره مي شود

ج –  سرعت دستيابي به محتواي حافظه هاي جانبي در مقابل حافظه هاي اصلي بالاست   

   د -  الف و ب

22- كدام يك از موارد زير جزو تفاوتهاي ديسكها ي لرزان و هارد ديسكها ميباشد ؟

الف – حجم حافظه           ب – سرعت دستيابي          

ج – تعداد صفحات                   د همه موارد

23-براي ذخيره دائمي برنامه ها كداميك از گزينه هاي زير مناسبتر است ؟

الف – RAM                         ب- ROM                           

 ج- CD ROM                      د-هر سه مورد 

24-حافظه ها ي جانبي در ريز كامپيوتر ها :

الف – به صورت مدارهاي مجتمع ونيمه هادي هستند.                   ب-RAM

ج  - به صورت ديسك يا نوار مورد استفاده قرار مي گيرند .              د- ROM

25-مواقعي كه كامپيوتر خاموش است سيستم عامل برروي كدام قسمت است ؟

الف – ROM                         ب- RAM                 

    ج-ديسك راه انداز                   د- هر سه مورد

26 حافظه CACHE  چه حافظه اي است ؟

الف –حافظه جانيبي است                                          

  ب- حافظه اصلي است              

ج- حافظه جانبي بين ريزپردازنده و RAM  است            

    د- حافظه اصلي  بين ريزپردازنده و RAM  است

27 عملكرد بافر در افزايش سرعت دستگا ه هاي كامپيوتري در چيست ؟

الف -  آنرا با لا مي برد                ب- پائين مي برد                     

ج- نقشي ندارد                د- در برخي دستگا ه هاي با لا و در برخي پايين ميرود

28 كدام يك از دستگاههاي زير فقط به عنوان ورودي شناخته مي شود ؟

الف – چاپگر                     ب- ديسك گردان               

   ج- اسكنر                         د- رسام ( پلاتر)

29 كدام يك از دستگاههاي زير هم به عنوان ورودي هم به عنوان خروجي مورد استفاده قرار مي گيرد ؟

الف ديسك درايو                   ب- اسكنر                       

 ج- پلاتر                                    د- صفحه كليد

30 براي انتقال تصاوير به حافظه كامپيوتر از چه وسيله اي استفاده  مي شود ؟

الف – موس                      ب- اسكنر                    

ج- رسام                   د- چنين امكاني وجود ندارد

31 اصطلاح HARD COPY  چيست ؟

الف خروجي چاپ شده توسط چاپگر را از آنجايي كه ميتوانيم به صورت دائمي نگهداري كنيم اصطلاحا  HARD COPY مي گوئيم.

ب-همان سخت افزار است

ج-اطلاعات موجود روي HARD DISK گوييم                      

د-هيچكدام

32-كدام يك از چاپگرهاي زير داراي بيشترين سرعت چاپ ميباشد ؟

الف –چاپگرزنجيره اي                 ب-چاپگر ليزري        

  ج-چاپگر ماتريس نقطه اي 0        د-چاپگر چرخ آفتاب گردان

33-كدام يك از دستگاههاي زير از بافر استفاده ميكنند

الف –چاپگر                       ب-صفحه كليد                      ج-ماوس                            د-الف وب

34-چاپگرليزري جزء كدام دسته از چاپگرها ميباشد

الف –ضربه اي                       ب-غير ضربه اي                   

 ج-حرارتي                             د-مكانيكي

35- كيفيت و وضوح تصوير به كدام يك از  عوامل زير بستگي دارد  ؟

ا لف – صفحه نمايش             ب-كارت گرافيك               

   ج-نرم افزار                        د-هر سه مورد

36- كارت گرافيكي مربوط به كداميك از دستگاه هاي زير مي باشد ؟

الف – صفحه كليد                    ب- چاپگر                         

 ج- صفحه نمايش                     د- رسام

37- كداميك از دستكاه ها ي خروجي زير از دستگاه هاي خروجي SOFT COPY مي باشد ؟

الف – چاپگر                        ب- مانيتور                      ج-رسام                               د- هر سه مورد

38-محل قرار گرفتن ريز پردازنده و RAM كجاست ؟

الف – هر دو در شكاف هاي گسترشي                                    

ب-هر


مطالب مشابه :


نمونه سوالات icdl درجه 2 - مبانی -ویندوز -اینترنت

آموزشگاه فنی و حرفه ای یاری - نمونه سوالات icdl مجتمع علیرضا-واحد 6-آموزشگاه فنی و حرفه ای
نمونه سوالات تئوری آزمون ICDL1 سازمان فنی و حرفه ای

نمونه سوالات نمونه سوالات تئوری آزمون ICDL1 سازمان فنی و حرفه ای. نمونه سوالات icdl
نمونه سوال تستی همراه با پاسخنامه ICDL درجه ۲ فنی حرفه ای

همراه با پاسخنامه ICDL درجه ۲ فنی حرفه ای نمونه سوالات عملی International Computer Driving Licence. ب)
نمونه سوال icdl

مجتمع فنی و حرفه ای ایران - نمونه سوال icdl نمونه سوالات icdl سایت فنی و حرفه ای
نمونه سوال عملی icdl 1 درجه یک فنی و حرفه ای

نمونه سوالات ICDL درجه 2 و 1 - نمونه سوال عملی icdl 1 درجه یک فنی و حرفه ای - رایانه کار، فتوشاپ
نمونه سوالات درس مبانی فنی و حرفه ای

نمونه سوالات icdl. نمونه سوالات درس مبانی فنی و حرفه ای
نمونه سوالات عملی ICDL درجه دو، فنی و حرفه ای

این وبلاگ برای دسترسی کارآموزان به جزوات و سوالات فنی و حرفه ای و کارآموزان طراحی و توسعه وب
نمونه سوال مقدماتی عملی icdl

مجتمع فنی و حرفه ای ایران - نمونه سوال مقدماتی عملی icdl سوالات icdl نمونه سوالات
دوره های پیشزفته (ICDL1)

نمونه سوالات کامپیوتر فنی و حرفه ای نمونه سوالات کامپیوتر فنی و حرفه ای. ICDL Advanced یک
برچسب :