بررسی تطبیقی عمل سالم وعمل به ظاهر نیک

بررسی تطبیقی عمل سالم وعمل به ظاهر نیک

(مدیریت بر نتیجه وتکلیف)

اکثرانسانها دوست دارند خود را خوب نشان دهند و تصویر خوب از خود در ذهن دیگران ایجاد کنند لذا دست به یکسری اعمال و رفتارهایی میزنند که در ادامه شاید به نتایجی برسند و از روی تکلیف و احساس وظیفه و در بیشتر مواقع از روی احساس، عملی را انجام میدهند که شاید به عاقبت آن نمی اندیشند.

 393the.jpg

در مورد انسانها شاید بتوان گفت بخاطر کمال گرایی است که این حالت، برای انسانها خوب جلوه میکند و افراد انسانی تمایل بیشتری دارند تا خود را بدون هیچ نفع خاصی مثبت نمایان کنند و سعی میکنند تا دیگر آدمها او را قبول داشته باشند.

زندگی سرشار از لحظاتی است که فرد در معرض تصمیم گیری قرار میگیرد تا بهترین نوع زندگی را داشته باشند و این اتفاق نمی افتد مگر با داشتن هنر مدیریت رفتار و برداشت که در تعاملات و مراوداتی که دارد درست عمل کند و به نظر اغلب اندیشمندان مدیریت، این مدیریت ، یک مهارت است و میتوان با آموزش آن را کسب و بکار بست.

 ما در کنگره به این مهارتها عمل سالم اطلاق میکنیم که در کنار معرفت و عدالت لازم و ملزوم هم میباشند تا فرد بتواند با دیدگاهی درست از نظر جهان بینی بهترین نوع زندگی انسانی  را داشته باشد و اندک اندک به آن آرامش برسد.

درکنگره بشرط بودن در راه مستقیم با آموزشهای صحیح روز به روز به فرمان عقل نزدیک میشویم تا بهتر بتوانیم چرخه ی زیر را در زندگی برقرار کنیم.

تفکر سالم     ایمان سالم      عمل سالم    حس سالم     عقل سالم     عشق سالم 

                                                                         بازخور

مقدمه

در این مقاله من بدنبال بررسی ساختار عمل سالم و عمل به ظاهر نیک هستم. مدیریت رفتار یکی از مهمترین مباحثی است که پرداختن به آن جزء ضروریات محسوب می شود. اگر رفتار و اعمال و آثار آن به شکل منطقی و اصولی از مدیریت مؤثر و کارآمد برخوردار نگردند، نیل به توسعه پایدار و سعادت حاصل نخواهد شد .

رفتار عبارتست از مجموعه ای از فعالیت هایی که برای دستیابی به هدف معینی صورت میگیرد. تمام فعالیتهای قابل مشاهده افراد یعنی آنچه افراد انجام میدهند را رفتار میگویند.

مدیریت برداشت از دیدگاه رابینز :

تلاش فرد برای شکل دادن تصویر برجسته ای از خود به هنگام یک تعامل است ( رابینز:1997:501 )

عمل سالم از دیدگاه کنگره60 :

 به عملی گفته می شود که نتیجه آن سالم است و در راستای سلامتی و امنیت خاطر انسانهاست هر چند که ظاهر آن خوشایند نباشد.

 عمل به ظاهر نیک: عمل یا رفتاری است که ظاهر آن خوشایند و درست جلوه می کند و در دراز مدت اثر سوء و مخرب در انسانها به جا میگذارد.

عمل: ساختن، کارکردن، کار، کردار

سالم: درست، بی عیب، تندرست

ظاهر: پیدا، آشکار، نمایان، خلاف باطن

نیک: خوب، خوش، زیبا، احسان

تطبیق: فرق، قیاس کردن، سنجیدن دوچیز ، اندازه گرفتن

توجه به ظاهر و پرداختن به آن و غفلت از باطن و سیرت خود، نشان از غلبه جنبه مادی برجنبه معنوی انسان دارد(دایر1382:399 )

البته هر انسانی تمایل به ظاهر آراسته دارد اما سیرت آراسته مهمتر است زیرا که اگر سیرت آراسته نباشد صورت پیراستگی خود را ازدست میدهد. بطور مثال هر چقدر فرد در صور آشکار بعد از ترک مواد مخدر به ظاهر خوب شود اما به لحاظ اینکه صور پنهان (سیرت) صیقل پیدا نکرده صورت آشکار هم صلابت لازم را ندارد ولی در روش درمانی dst   با توجه به اینکه افراد برای درمان به صور پنهان هم به تبع صور آشکار میپردازند لذا اکثر عزیزان بلااستثناء صورتی پیراسته و آراسته دارند و بقولی انگار نه انگار که مصرف کننده مواد مخدر بوده اند و این بواسطه تربیت نفس بدگوی وحشی میباشد که افراد سیرت زیبا بدست می آورند و این اتفاق نمی افتد مگر به دانش و معرفت و بقول استاد امین دژاکام :خوی وحشی را باید با دانش ، اهلی کرد

پس در صور آشکار خوب بودن پایداری ندارد ، مهم این است که خانه از درون آباد و زیبا باشد یعنی این نباشد که روی حصیر پاره ای در خانه زندگی کنی و پرده های رنگارنگ قیمتی بر پنجره های آن آویزان کنی.

و ما این را در ترکهای مختلف با تمام وجود حس و تجربه کرده ایم که با چند روز مواد مصرف نکردن نمیشود رفتار سالم داشت زیرا دانشی وجود نداشت که با آن رفتارهای معتاد گونه را بتوانیم تغییر دهیم.

 عمل به ظاهر نیک

در فرهنگ ما دست گیری و کمک به دیگران سابقه دیرینه دارد بطوریکه در اکثرمواقع برای امداد و یاری رساندن به نیازمندان افراد از همدیگر سبقت میگیرند و خود را از جمله انسانهای السابقون قرار میدهند که لذت و انرژی زیادی به افراد میدهد در زورخانه های پهلوانی ، بودند افرادی که با گلریزان درصدد حفظ آبروی انسانی برمی آمدند تا دستگیری از نیازمندان و مستمندان کنند و این رفتارها همیشه قابل تحسین تمامی افراد انسانی  بوده و خواهد بود زیرا خدمت به خلق از انبیا و اولیا به میراث برای انسانها رسیده است آری عمل نیک و نیکوکاری همیشه قابل احترام و ارزش است و این به دلیل پنهان بودن این کارها میباشد که لذت آفرین و اثر بخش است اما اگر برای تظاهر و ریا باشد قطعاً هیچ ارزش معنوی نخواهد داشت تا سیرت و صور پنهان آدمی صیقل پیدا کند.

اما بدور از هرگونه پیشداوری و قضاوت درمورد انسانها سوالاتی مطرح میکنم .

آیا گداپروری خوب است؟ به یک مصرف کننده مواد چگونه میشود کمک کرد؟ آیا چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام نیست؟ چگونه میشود که انسانی پول نداشته باشد و با پول دزدی به دیگران کمک کند؟ آیا میشود که با دوپینگ قهرمان جهان شد ؟ آیا میشود به دیگران به خاطر نفع مالی احترام گذاشت؟

آیا میشود خانه خود را در اختیار دیگری قرار دهی و خودت اجاره نشین باشی؟ آیا میشود با تقلب در آزمون قبول شد؟ اگر شدی در ادامه چگونه میتوانی عیار خود را حفظ کنی؟ آیا میشود در جای غصبی نماز خواند؟

آیا میشود دروغ گفت؟ آیا میشود زکات نداد؟ آیا میشود از خرج اهل و عیال کم کنی و به امیال غریزی خود بپردازی؟ آیا میشود برای همیشه مواد مخدر مصرف کرد؟ آیا میشود مشروب بخوری و بچه ات شیر نداشته باشد که بخورد؟ آیا میشود انسانها را کشت؟ آیا میشود وام و یا قرض گرفت و آنرا بازپس نداد؟ و هزاران سوال از این دست .

اما متاسفانه میبینیم که این اتفاقات می افتد فقط بخاطر اینکه شخص در ظاهر خوب جلوه نماید و خود را آدمی خوب معرفی کند

یک فرد مصرف کننده را درنظر بگیرید که همه میخواهند به وی کمک کنند بی شک همه او را متهم قلمداد کرده و خواهان اراده برای ترک مواد از او میشوند غافل از اینکه موادمخدر، نیاز فرد مصرف کننده است و میخواهند با بستن به تخت و یا انواع و اقسام قرصها و دهها راه بیراهه دیگر او را نجات دهند، در این امر پیشقدم میشوند که مثلاً صلاح و مصلحت فرد را در این امر میبینند لیکن نمیدانند که فرد برای اینکه تکلیفش را انجام دهد مواد مصرف میکند زیرا اگر غیر از این باشد نمیتواند کاری بکند آری بحث نتوانستن است نه نخواستن

فرد میخواهد گرسنه نباشد اما غذا ندارد فرد میخواهد مواد مصرف نکند اما به نتیجه نمیرسد برای مثال در نظر بگیرید به خاطر رفع تکلیف میخواهیم به مسافرت برویم بدون آنکه مقدمات را فراهم کرده باشیم درست مثل این است که برای رفع تکلیف مواد مصرف کنیم، تکلیف این است که خمار نباشیم اما این حالت بیشتر تخریب ایجاد میکند و فرد را بیشتر بلاتکلیف میکند پس اگر برای دستیابی به نتیجه خوب حرکت کنیم ناچار باید تفکر کنیم یعنی اگر میخواهیم به مسافرت برویم بدانیم کجا هستیم و به کجا و با چه امکاناتی و از چه راهی برویم تا نتیجه خوب حاصل شود یا اگر میخواهیم مواد نزنیم باید بدانیم از چه راهی و با چه روشی و با چه کسی و یا گروهی میتوانیم از عهده اش برآییم تا به نتیجه دلخواه که همان رهایی از مصرف مواد مخدر است دست یابیم

حتماً یک راه درست هست که بتوانیم از آن راه به نتیجه برسیم

 عمل سالم در کنگره60

قدرت تشخیص که با دانایی حاصل میشود به تبع آموزش میباشد و انسان میتواند در هر لحظه بهترین تصمیم را بگیرد مثلاً میتواند تشخیص دهد که اگر به فلانی پولی بدهد دیگر برگشتی ندارد یا اگر به اندازه غذا بخورد تندرست میماند یا اگر ورزش منظم انجام دهد قدرت بدنی لازم را خواهد داشت

در کل اگر انسانی فرامین الهی را بجا بیاورد و در صراط مستقیم باشد به نتایج خوبی خواهد رسید و رفتارهای انسانی آذین خواهد شد و فرد با مدیریت درست رفتار میتواند به مراتب بالای کمال و سعادت دست یابد.

حال در مقوله درمان اعتیاد فرد باید

بهترین راه: روش تدریجی است که زیر نظر راهنما, دارو تیپر میشود همراه با حضور در کارگاههای آموزشی و نوشتارها و سی دی های آموزشی

بهترین دارو: شربت تریاک که کاملترین و سالمترین و با راندمانترین دارو در زمینه درمان اعتیاد به هر ماده مخدری شناخته شده است

بشناسد تا با شناخت و یاد گیری مهارتهای لازم رفتار را مدیریت و توسعه دهد تا با تغییر در نگرش و جهان بینی صحیح به تعادل برسد و دوباره عمل سالم و معرفت افزوده شود تا هر روز به فرمان عقل نزدیکتر شویم.

طبق تعریف ارایه شده حالا مصرف کردن شربت تریاک در فرایند زمانی میشود ،عمل سالم , زیرا شاید در ظاهر عمل، فرد دارد مواد مصرف میکند اما این مصرف در جهت سازندگی است و سلامت را بهمراه دارد و نتیجه آن میشود پایداری در رهایی و سلامت

زیرا فرد به آن درجه از شناخت و آگاهی میرسد که باید به تعادل برسد و برای اینکه در تعادل باشد باید عملی سالم انجام دهد یعنی معرفت و عمل سالم و عدالت  فرد  در کنگره هر روز به نسبت افزوده میشود تا فرد زندگی خوبی داشته باشد

نتیجه گیری:

  • مصرف مواد خوب نیست اما اگر در جهت ساختن باشد طبق متد خوب است
  • غذاخوردن خوب است اما پرخوری هرگز خوب نیست
  • باران خوب است اما اگر منجر به سیل در شهر شود خوب نیست اما همین سیل در کویر خوب است
  • نور آفتاب خوب است اما برای شخصی که سالها در سیاهچال بوده خوب نیست

 

هندوانه ای را انتخاب میکنیم اما بعد از برش و قاچ دادن معلوم میشود که شیرین آبدار قرمز  است یا کال و نارس

 

پس برای هر چیز و مطلبی دو رو یا دو سو یا دو طرف وجود دارد مثل سکه یک روی خوب و یک روی بد

تشخیص این مسئله بسته به دانایی و با گذشت زمان اتفاق می افتد و بقول معروف زمان همه چیز را ثابت میکند.

بنابراین با مدیریت درست رفتار میتوانیم به اهداف و نتایج مدنظر برسیم حال چگونگی و چرایی و چیستی این فرآیند برای هر کس در هر زمان بسته به دانش و توانایی متغیر است شاید بگویم هزاران متغیر وجود داشته باشد تا فرد با معرفت ، عمل سالم و عدالت به فرمانروایی عقل برسد تا در آرامش باشد

 

      نیک باشی و بدت گوید خلق                  به که بد باشی و نیکت ببینند    

مسافر: رضا فاضلی

18/10/92

برگرفته از سایت کنگره 60  

موضوع : دستور جلسات هفتگی کنگره 60

 

 


مطالب مشابه :


بررسی تطبیقی عمل سالم وعمل به ظاهر نیک

بررسی تطبیقی عمل سالم وعمل به ظاهر نیک بطور مثال هر چقدر فرد در صور آشکار بعد از ترک
سفر عشق(قسمت پانزدهم)(فرق عمل سالم و عمل به ظاهر نیک)

کنگره60 اصفهان شعبه شیخ بهایی - سفر عشق(قسمت پانزدهم)(فرق عمل سالم و عمل به ظاهر نیک) - آدرس
زیبا ترین سکس حال کردن س س سس ک سسس ط یز نیک

محمد علی دحیمی - زیبا ترین سکس حال کردن س س سس ک سسس ط یز نیک - اجتماعی عشق زندگی
هرزگی بوروکراتیک

صور - هرزگی "وَلابُد للنّاس من امیرٌ بر او فاجِر" مردم ناگزیرازداشتن حاکمی نیک یا بد هستند.
کارگاه آموزشی عمومی 28 شهریور ماه 93

وبلاگ نمایندگی نیک آباد در دو قسمت صور پنهان و صور آشکار دچار مشکل هستم و اگر بخواهم
سازمان فراماسونری

می دانیم که تنها یک جغد بزرگ و «صور نیک» وجود دارد، در انجیل و اسناد تاریخی دیگر آمده است که
صهیونیستها در بیشه "بوهم" به دنبال چه هستند؟

می دانیم که تنها یک جغد بزرگ و «صور نیک» وجود دارد، در انجیل و اسناد تاریخی دیگر آمده است که
برچسب :