سؤالات امتحانی مسابقه تفسیر سوره لقمان دبیران معارف اسلامی استان زنجان

به نام خداوند مهربان

 

سؤالات امتحانی مسابقه تفسیر سوره لقمان دبیران معارف اسلامی استان زنجان

 

1-    حمل و از شیر گرفتن بچه ، چه مدّت است؟

 الف:33ماه                                             ب:دو سال                                        ج:دو سال و 6 ماه                                      د:دو سال و 9 ماه و 10 روز

 

2-    « وقر» به معنای چیست؟

الف:کری       ب:بارسنگین      ج:گزینه های الف و ب صحیح است.      د:نشنیدن

 

3-    کدام گزینه غلط است؟

الف:اگر از « کفّار» بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را خلق کرده؟خواهند گفت:خدا.

ب:عظمت هر عملی به عظمت اثر آن است.

ج:یکی از گناهان کبیره،ایمنی از مکر خداست.

د:هیچ کدام

 

4- فرزند لقمان چه نام داشت؟

الف:عمران                                   ب:باثار                   ج:آزر                  د:تارخ

 

5-آیه آخر سوره لقمان بیانگر چند سرّ غیبی است؟

الف:سه سرّ غیبی                  ب:دو سرّ غیبی                     ج:چهار سرّ غیبی             د:یک سرّ غیبی

 

6- ما باید شکر چه کسی را به جای آوریم؟

الف:خدا                            ب:پدر                   ج:مادر                   د:هرسه

 

7- خریدار لهوالحدیث به چه عذابی تهدید شده است؟

الف:عذاب ترسناک    

 ب:عذاب خوارکننده    

 ج:عذاب الیم    

 د:گزینه های ب و ج درست است.

 

8- نام « لقمان» در کدام یک از سوره های قرآن کریم آمده است؟

الف:سوره لقمان                   ب:سوره بقره                     ج:سوره انبیا          د:هرسه

 

9- دو رکن مهم عمل کدامند؟

     الف :امر و نهی         ب:صبر و روزه          ج:نماز و زکات          د:صبر و صلوات

     

     10 –  . . . . . . مایه تقرّب هر پرهیزکار است.

      الف:نماز           ب:روزه           ج:صبر             د:تقوا

 

     11- در کدام یک از آیات سوره لقمان,به رحمت های عام و خاص،اشاره شده است؟

     الف:آیه 6            ب:آیه 20            ج:آیه 1             د:آیه 33

 

     12- در نقطه مقابل « لقمان»،چه کسی قرار دارد؟

     الف:فرد مغرور و متکبّر                             ب:خریدار لهوالحدیث                                                                                                              ج:فرد فاقد حکمت                                        د:ابلیس

 

      13- کدام گزینه درست است؟

        الف:لقمان پیغمبر نبود.

        ب:« تصعیر» به معنای گرداندن گردن از نظرها از روی تکبّر است.

        ج:کلمه«حقّ»به معنای ثابت است از جهت ثبوتش 

        د:هرسه

14- لقمان به پسرش می گوید:پسرم؛خداوند هیچ خلقی را خوارتر از.......... نیافریده است.

الف:دنیا                      ب:نادان                ج:ظالم                        د:مشرک

 

15-  كدام گزينه به معنای «ضعیف»است؟

الف:مختال                       ب:لهو                        ج:وهن                  د:استعتاب

 

16- لازمه آن،«شکرمنعم»است.

الف:نعمت                   ب:رحمت               ج:عزّت                  د:حکمت

 

17- باید کشتی نجات از دریای دنیا از جنس .......... باشد.

الف:ایمان                   ب:توکّل                 ج:تقوا                       د:هرسه

 

18- حکمت،حد وسط بین جهل و .......... است.

الف:علم                   ب:جربزه                       ج:یقین                  د:حکمت متعالی

 

19- به معنای هر چیزی است که آدمی را فریب می دهد.

الف:عزار                   ب:مکّار                  ج:غرور                       د:ختّار

 

20- درباره کدام یک از گزینه های زیر،لقمان به فرزندش توصیه می کند؟

الف:راه رفتن،امر و نهی،نماز،غذاخوردن،عدم شرک به خدا

ب:صوت،عدم روی گردانی از مردم از روی تکبّر،امر و نهی

ج:نماز،امر و نهی،تند راه رفتن،روزه،نیکی به بزرگان دینی

د:هرسه

 

21- «حکمت»به معنای چیست؟

الف:معرفت عملی در حدی که سودمند باشد.

 ب:معرفت علمی در حدی که نافع باشد.

ج:معرفت علمی و عملی در حدی که ارزشمند باشد. 

 د:شناخت علوم مختلف

 

22- منظوراز«او» درعبارت:«تونمی توانی ازعهده شکراوبرآیی،مگربا یاری خدا» ،کیست؟

الف:پیامبر اکرم(ص)                     ب:پدر                ج:مادر                        د:پدر و مادر

 

23- . . . . . . .  ظلم عظیمی است.

 الف:شرک                     ب:کفر نعمت                 ج:اسراف                 د:طلاق

 

 

24- بر انسان واجب است در..........، با پدر و مادر خود به طور پسندیده مصاحبت کند.

الف:احکام شرعی                                                   ب:امور دنیوی                                           ج:امور دنیوی و احکام شرعی                                      د:امر نماز

 

25- « نماز» در نزد خدا،محبوب تر از آن است.

 الف:زکات                     ب:حجّ                          ج:خمس                   د:روزه

 

26- در عبارت قرآنی:« فَلا تُطِعهُما»،ضمیر «هما»،اشاره به چه کسانی دارد؟

الف:والدین                    ب:شیطان و ابلیس                     ج:کافر و مشرک      د:هیچ کدام

 

27- هدف سوره لقمان چیست؟

الف:دعوت به توحید      ب:عمل به کلیات شرایع دین

ج:ایقان به آخرت           د:هرسه

 

28- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  حلال نیست.

 الف:آموختن غنا به زنان                                                     ب:کنیز مغنیّه را فروختن                                                                                                                                                 ج:کسب زنان آوازخوان در عروسی هایی که دعوت می شوند.      د:الف و ب درست است.

 

29- در آیه 20 سوره لقمان،مراد از «کتاب» چیست؟

 الف:قرآن                      ب:تورات                         ج:انجیل               د:کتابهای آسمانی

 

30- در آیه 6 سوره لقمان،مراد از «سبیل الله» چیست؟

الف:قرآن                                                      ب:معلومات عمومی                                               ج:گزینه های الف و ب درست است.                        د:راه خدا

 

31- کدام یک از فرمایشات امام صادق(ع) درباره « لقمان»،صحیح است؟

الف:از آنچه خدا راضی نبود ، دوری می کرد.        

ب:با کسی مزاح نکرد.

ج:بر مرگ احدی از فرزندان خود نگریست.              

 د:هرسه

 

32- « رَحمَةً لِلمُسلِمین»،همان .......... است.

الف:پیامبر اکرم(ص)                                    ب:قرآن کریم    

  ج:گزینه های الف و ب درست است.               د:لقمان حکیم

 

33- سوره لقمان درباره چه کسانی نازل شده است؟

الف:منافقین                ب:بعضی از مشرکین              ج:مشرکین             د:بعضی از منافقین

 

34- . . . . . . . . . . . . . . . . از هر گناهی بزرگتر است.

الف ناامیدی از رحمت خدا                 ب:ظلم به مظلوم                 ج:شرک به خدا      د:ترک نماز

 

35- كدام گزينه  به معنای بحث و مناظره به منظور غلبه یافتن بر خصم است؟

الف:مذاکره                  ب:مجادله                     ج:مبارزه                     د:مراوده

 

36- «غنا» از مصادیق چیست؟

 الف:رذیلت اخلاقی                     ب:لهو                             ج:لهوالحدیث                    د:گزینه های ب و ج درست است.

 

37- کدام گزینه صحیح است؟

الف:شعور،اراده و عقل،غایب از حس است.             

ب:لفظ بی معنا را «کلمه» نمی گویند.

ج:حرف «باء»در جمله:«بِنِعمَتِ اللهِ»،باء سببیّت است. 

 د:هرسه

 

38- مسجد انبیای خد ا كدام است؟

الف:مسجدالحرام      ب:مسجد کوفه      ج:دنیا      د:گزینه های الف و ب صحیح است.

 

39- کدام گزینه غلط است؟

الف:ایمنی از مکر خدا،از گناهان کبیره است.       

  ب:لقمان،قاضی ترین مردم زمانش بود.

ج:پدر،ریشه انسان است.                                 

  د:هیچ کدام

 

40- جمله:«فِی الدُّنیا» ، دارای چند نکته است؟

الف:یک نکته                    ب:دونکته                       ج:سه نکته               د:چهار نکته

 

41- كدام گزينه  ساخته فکر انسان است؟

الف:لهوالحدیث              ب:خرافات          ج:گزینه های الف و ب صحیح است.      د:حقّ

 

 

42- انبیا و صدیقین اگر رسیدند به آنچه که رسیدند،به سبب .......... بود.

الف:نمازشان                   ب:قطع طمع شان                ج:تلاش شان      د:صله رحم شان

 

43- او به خاطر ما از خواب خوش،صرفنظر کرد.

 الف:خدا                 ب:پدر                   ج:مادر                      د:پدر و مادر

 

44- عمر گرانمایه را هیچ چیز مانند .......... ضایع نمی کند.

 الف:ترک نماز      ب:ترک علم                       ج:ترک جهاد      د:ترک هجرت از گناه

 

45- چرا لقمان هرگز از دیدن یا شنیدن چیزی،نمی خندید؟

الف:چون می ترسید گناه باشد.                  

ب:چون می گفت گناه است.

ج:گزینه های الف و ب صحیح است.            

 د:زیرا خنده،انسان را سبک می کند.

 

46-      . . . . . . از «عَزمِ الامور» است.

 الف:نماز                      ب:امر به معروف و نهی از منکر                  ج:صبر      د:هرسه

 

47- یقین به آخرت، مستلزم یقین به . . . . . . . . . است.

الف:توحید                   ب:رسالت                     ج:همه شرایط و مراحل تقوی      د:هرسه

 

48- در اصل لغت به معنای «بنای نو» می باشد.

 الف:بنا                         ب:صبر                 ج:مسجد                          د:نعمت

 

49- لقمان به فرزندش می گوید:پسرم؛بنده .......... باش ولی فرزند .......... مباش.

الف:اغیار- اشرار      ب:اخیار- اشرار                        ج:احرار- اغیار      د:اشباح- اشخاص

 

50- داوری بین مردم در دشوارترین موقعیّت ها،برای حفظ چه چیزی است؟

الف:خلافت                                 ب:عافیت                ج:عزّت                 د:عصمت

 

منبع:ترجمه تفسیر المیزان ؛ جلد 16

 

گروه آموزشی معارف اسلامی استان زنجان

 

 

 

 

به نام خداوند مهربان

 

سؤالات امتحانی مسابقه تفسیر سوره لقمان دبیران معارف اسلامی استان زنجان

 

1-    حمل و از شیر گرفتن بچه ، چه مدّت است؟

 الف:33ماه                                             ب:دو سال                                        ج:دو سال و 6 ماه                                      د:دو سال و 9 ماه و 10 روز

 

2-    « وقر» به معنای چیست؟

الف:کری       ب:بارسنگین      ج:گزینه های الف و ب صحیح است.      د:نشنیدن

 

3-    کدام گزینه غلط است؟

الف:اگر از « کفّار» بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را خلق کرده؟خواهند گفت:خدا.

ب:عظمت هر عملی به عظمت اثر آن است.

ج:یکی از گناهان کبیره،ایمنی از مکر خداست.

د:هیچ کدام

 

4- فرزند لقمان چه نام داشت؟

الف:عمران                                   ب:باثار                   ج:آزر                  د:تارخ

 

5-آیه آخر سوره لقمان بیانگر چند سرّ غیبی است؟

الف:سه سرّ غیبی                  ب:دو سرّ غیبی                     ج:چهار سرّ غیبی             د:یک سرّ غیبی

 

6- ما باید شکر چه کسی را به جای آوریم؟

الف:خدا                            ب:پدر                   ج:مادر                   د:هرسه

 

7- خریدار لهوالحدیث به چه عذابی تهدید شده است؟

الف:عذاب ترسناک    

 ب:عذاب خوارکننده    

 ج:عذاب الیم    

 د:گزینه های ب و ج درست است.

 

8- نام « لقمان» در کدام یک از سوره های قرآن کریم آمده است؟

الف:سوره لقمان                   ب:سوره بقره                     ج:سوره انبیا          د:هرسه

 

9- دو رکن مهم عمل کدامند؟

     الف :امر و نهی         ب:صبر و روزه          ج:نماز و زکات          د:صبر و صلوات

     

     10 –  . . . . . . مایه تقرّب هر پرهیزکار است.

      الف:نماز           ب:روزه           ج:صبر             د:تقوا

 

     11- در کدام یک از آیات سوره لقمان,به رحمت های عام و خاص،اشاره شده است؟

     الف:آیه 6            ب:آیه 20            ج:آیه 1             د:آیه 33

 

     12- در نقطه مقابل « لقمان»،چه کسی قرار دارد؟

     الف:فرد مغرور و متکبّر                             ب:خریدار لهوالحدیث                                                                                                              ج:فرد فاقد حکمت                                        د:ابلیس

 

      13- کدام گزینه درست است؟

        الف:لقمان پیغمبر نبود.

        ب:« تصعیر» به معنای گرداندن گردن از نظرها از روی تکبّر است.

        ج:کلمه«حقّ»به معنای ثابت است از جهت ثبوتش 

        د:هرسه

14- لقمان به پسرش می گوید:پسرم؛خداوند هیچ خلقی را خوارتر از.......... نیافریده است.

الف:دنیا                      ب:نادان                ج:ظالم                        د:مشرک

 

15-  كدام گزينه به معنای «ضعیف»است؟

الف:مختال                       ب:لهو                        ج:وهن                  د:استعتاب

 

16- لازمه آن،«شکرمنعم»است.

الف:نعمت                   ب:رحمت               ج:عزّت                  د:حکمت

 

17- باید کشتی نجات از دریای دنیا از جنس .......... باشد.

الف:ایمان                   ب:توکّل                 ج:تقوا                       د:هرسه

 

18- حکمت،حد وسط بین جهل و .......... است.

الف:علم                   ب:جربزه                       ج:یقین                  د:حکمت متعالی

 

19- به معنای هر چیزی است که آدمی را فریب می دهد.

الف:عزار                   ب:مکّار                  ج:غرور                       د:ختّار

 

20- درباره کدام یک از گزینه های زیر،لقمان به فرزندش توصیه می کند؟

الف:راه رفتن،امر و نهی،نماز،غذاخوردن،عدم شرک به خدا

ب:صوت،عدم روی گردانی از مردم از روی تکبّر،امر و نهی

ج:نماز،امر و نهی،تند راه رفتن،روزه،نیکی به بزرگان دینی

د:هرسه

 

21- «حکمت»به معنای چیست؟

الف:معرفت عملی در حدی که سودمند باشد.

 ب:معرفت علمی در حدی که نافع باشد.

ج:معرفت علمی و عملی در حدی که ارزشمند باشد. 

 د:شناخت علوم مختلف

 

22- منظوراز«او» درعبارت:«تونمی توانی ازعهده شکراوبرآیی،مگربا یاری خدا» ،کیست؟

الف:پیامبر اکرم(ص)                     ب:پدر                ج:مادر                        د:پدر و مادر

 

23- . . . . . . .  ظلم عظیمی است.

 الف:شرک                     ب:کفر نعمت                 ج:اسراف                 د:طلاق

 

 

24- بر انسان واجب است در..........، با پدر و مادر خود به طور پسندیده مصاحبت کند.

الف:احکام شرعی                                                   ب:امور دنیوی                                           ج:امور دنیوی و احکام شرعی                                      د:امر نماز

 

25- « نماز» در نزد خدا،محبوب تر از آن است.

 الف:زکات                     ب:حجّ                          ج:خمس                   د:روزه

 

26- در عبارت قرآنی:« فَلا تُطِعهُما»،ضمیر «هما»،اشاره به چه کسانی دارد؟

الف:والدین                    ب:شیطان و ابلیس                     ج:کافر و مشرک      د:هیچ کدام

 

27- هدف سوره لقمان چیست؟

الف:دعوت به توحید      ب:عمل به کلیات شرایع دین

ج:ایقان به آخرت           د:هرسه

 

28- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  حلال نیست.

 الف:آموختن غنا به زنان                                                     ب:کنیز مغنیّه را فروختن                                                                                                                                                 ج:کسب زنان آوازخوان در عروسی هایی که دعوت می شوند.      د:الف و ب درست است.

 

29- در آیه 20 سوره لقمان،مراد از «کتاب» چیست؟

 الف:قرآن                      ب:تورات                         ج:انجیل               د:کتابهای آسمانی

 

30- در آیه 6 سوره لقمان،مراد از «سبیل الله» چیست؟

الف:قرآن                                                      ب:معلومات عمومی                                               ج:گزینه های الف و ب درست است.                        د:راه خدا

 

31- کدام یک از فرمایشات امام صادق(ع) درباره « لقمان»،صحیح است؟

الف:از آنچه خدا راضی نبود ، دوری می کرد.        

ب:با کسی مزاح نکرد.

ج:بر مرگ احدی از فرزندان خود نگریست.              

 د:هرسه

 

32- « رَحمَةً لِلمُسلِمین»،همان .......... است.

الف:پیامبر اکرم(ص)                                    ب:قرآن کریم    

  ج:گزینه های الف و ب درست است.               د:لقمان حکیم

 

33- سوره لقمان درباره چه کسانی نازل شده است؟

الف:منافقین                ب:بعضی از مشرکین              ج:مشرکین             د:بعضی از منافقین

 

34- . . . . . . . . . . . . . . . . از هر گناهی بزرگتر است.

الف ناامیدی از رحمت خدا                 ب:ظلم به مظلوم                 ج:شرک به خدا      د:ترک نماز

 

35- كدام گزينه  به معنای بحث و مناظره به منظور غلبه یافتن بر خصم است؟

الف:مذاکره                  ب:مجادله                     ج:مبارزه                     د:مراوده

 

36- «غنا» از مصادیق چیست؟

 الف:رذیلت اخلاقی                     ب:لهو                             ج:لهوالحدیث                    د:گزینه های ب و ج درست است.

 

37- کدام گزینه صحیح است؟

الف:شعور،اراده و عقل،غایب از حس است.             

ب:لفظ بی معنا را «کلمه» نمی گویند.

ج:حرف «باء»در جمله:«بِنِعمَتِ اللهِ»،باء سببیّت است. 

 د:هرسه

 

38- مسجد انبیای خد ا كدام است؟

الف:مسجدالحرام      ب:مسجد کوفه      ج:دنیا      د:گزینه های الف و ب صحیح است.

 

39- کدام گزینه غلط است؟

الف:ایمنی از مکر خدا،از گناهان کبیره است.       

  ب:لقمان،قاضی ترین مردم زمانش بود.

ج:پدر،ریشه انسان است.                                 

  د:هیچ کدام

 

40- جمله:«فِی الدُّنیا» ، دارای چند نکته است؟

الف:یک نکته                    ب:دونکته                       ج:سه نکته               د:چهار نکته

 

41- كدام گزينه  ساخته فکر انسان است؟

الف:لهوالحدیث              ب:خرافات          ج:گزینه های الف و ب صحیح است.      د:حقّ

 

 

42- انبیا و صدیقین اگر رسیدند به آنچه که رسیدند،به سبب .......... بود.

الف:نمازشان                   ب:قطع طمع شان                ج:تلاش شان      د:صله رحم شان

 

43- او به خاطر ما از خواب خوش،صرفنظر کرد.

 الف:خدا                 ب:پدر                   ج:مادر                      د:پدر و مادر

 

44- عمر گرانمایه را هیچ چیز مانند .......... ضایع نمی کند.

 الف:ترک نماز      ب:ترک علم                       ج:ترک جهاد      د:ترک هجرت از گناه

 

45- چرا لقمان هرگز از دیدن یا شنیدن چیزی،نمی خندید؟

الف:چون می ترسید گناه باشد.                  

ب:چون م


مطالب مشابه :


سؤالات امتحانی مسابقه تفسیر سوره لقمان دبیران معارف اسلامی استان زنجان

سؤالات امتحانی مسابقه تفسیر سوره لقمان دبیران نمونه سوال درس 5 نمونه سوالات
نمونه سوالات دوره تفسیر آیات جزء سی ام قرآن کریم( تفسیر آیات برگزیده )- قسمت 1

نمونه سوالات آزمون رایحه ی نور. ترجمه و تفسیر سوره کوثر دارای 3 آیه بنام خدای
برگزيده تفسير نمونه /سوره اعراف از ابتدا تا آیه 50

برگزيده تفسير نمونه /سوره اعراف از ابتدا تا آیه 50 سورهنور[24] سوره‏ فرقان[25] سوره شعراء[26]
دانلود رایگان منابع امتحانی مسابقات قرآن و عترت پیام نور

نمونه سوال پیام نور با پاسخنامه دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور همراه با پاسخنامه
دانلود رایگان منابع امتحانی مسابقات قرآن و عترت پیام نور

رشته فرازهای قرآن و عترت(قرائت، ترجمه و تفسير سوره هاي حجرات و لقمان وگردآوري 40 حديث منتخب
برچسب :