بافت شمع گل پروانه (مدل پر طاوسی)


مدل شمع گل پروانه


این مدل رو با 40 تا دونه به عنوان نمونه بافتم ، که دو تا مدل نصفه و یک مدل کامل شد .

رج اول :


40 دانه سر بیاندازید .

رج دوم :


1 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 دانه از زیر + 1 دانه از رو + .... تا آخر رج .

رج سوم :

2 دانه از زیر + 2 دانه یکی + 2 دانه یکی + 2 دانه یکی + 1 دانه ژوته + 1 دانه زیر + 1 دانه ژوته +

1

دانه زیر + 1 دانه ژوته + 1 دانه زیر + 1 دانه ژوته + 1 دانه زیر + 1 دانه ژوته + 1 دانه زیر + 1 دانه


ژوته + 1 دانه زیر + 2 دانه یکی + 2 دانه یکی + 2 دانه یکی + 2 دانه یکی + 2دانه یکی + 2 دانه یکی +


1 دانه ژوته + 1 دانه زیر + 1 دانه زوته + 1 دانه زیر + 1 دانه ژوته + 1 دانه زیر + 1 دانه ژوته + 1 دانه


زیر + 1 دانه ژوته + 1 دانه زیر + 1 دانه ژوته + 1 دانه زیر + 2 دانه یکی + 2 دانه یکی + 2 تا دانه یکی

+ 2 دانه آخر بافت اززیر می بافیم .


رج چهارم :


این رج تمام دانه ها از رو بافته میشود .

رج پنجم :


تمام دانه ها از زیر .

رج ششم :


تمام دانه ها از رو .

رج سوم تا رج ششم در تمام بافت تکرار میشود.


نکته :


در این بافت هنگامیکه دو تا دانه را یکی میکنیم این کار را با بافت رو انجام میدهیم

تا بافت حالت برجسته و قشنگی پیدا کند .


روی بافت:


مطالب مشابه :


چند مدل بافت(پروانه)

مدل پروانه ای : من این مدل را با 29 دانه به عنوان نمونه بافتم . رج اول : 2 دانه از زیر +( 5 دانه
بافت پروانه

هنرهای ما - بافت پروانه - اوقات فراغت رو میشه با چیز های خوب پر کرد ‿ - هنرهای ما
بافت شمع گل پروانه (مدل پر طاوسی)

مدل شمع گل پروانه. این مدل رو با 40 تا دونه به عنوان نمونه بافتم ، که دو تا مدل نصفه و یک مدل
چند مدل بافت(شمع گل و پروانه)

بافت شمع و گل و پروانه : این مدل رو با 40 تا دونه به عنوان نمونه بافتم ، که دو تا مدل نصفه و یک
موزش بافتنی (مدل شمع گل پروانه )

بافت شمع و گل و پروانه : این مدل رو با 40 تا دونه به عنوان نمونه بافتم ، که دو تا مدل نصفه و یک
دستبند پروانه ای

دستبندهای نخی - دستبند پروانه ای - آموزش دستبند نقشه ی بافت: مرحله اول : بافت حلقه ی
مدل شمع گل پروانه

بافت شمع و گل و پروانه : این مدل رو با 40 تا دونه به عنوان نمونه بافتم ، که دو تا مدل نصفه و یک
مدل پروانهای

مدل پروانه ای : من این مدل را با 29 دانه به عنوان نمونه بافتم . این مدل را 7 تایی هم میشود بافت .
برچسب :