سئوالات آزمون های دکتری معماری دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1381 تا 1387 خورشیدی

سئوالات آزمون های دکتری معماری دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1381 تا 1387 خورشیدی



سئوالات سال 1381
شناخت معماری اسلامی ایران:
1. سیر تحول بناهای چهار ایوانی در ایران چگونه بوده است. با ذکر نمونه از دوره های مختلف و ترسیم کروکی توضیح دهید؟
2. مسجد جامع اصفهان، موزه معماری ایران نامیده می شود. درباره تاریخ ساخت بنا و سیر تحول آن توضیح دهید. تغییراتی که در این بنا رخ داد چه تاثیری در معماری دیگر بناهای ایرانی داشته است؟ ویژگیهای معماری این تغییرات چه بودند؟ با رسم کروکی شرح دهید؟
3. تعدادی از محققین تاریخ معماری ایران، دوره قاجار را دوره افول معماری ایران می دانند، اما در این دوره اتفاقات جدید در معماری بناهای مساجد و مدارس روی می دهد. ویژگیهای این تغییرات و بررسی آن بر چند بنا را با ترسیم شکل نشان دهید؟
4. چهار تاقی چیست؟ این پدیده چه ویژگیهای مهمی دارد؟ نقش آن و تاثیرش بر معماری ایران و جهان را توضیح دهید؟
5. ایرانیان ارمغان های متعددی به جهان معماری عرضه داشتند. دو نمونه از آنرا با ترسیم شکل معرفی نمایید؟
6. مسجد امام اصفهان (سابقاً با نام مسجد شاه معروف بوده است) چه تفاوت اساسی با دیگر بناهای پیش از خود دارد؟ نام معمار آن چیست؟ در چه دوره ای ساخته شده است؟
7. ویژگیهای مهم سبکهای معماری ایرانی (به نقل از استاد محمد کریم پیرنیا) به ترتیب زمانی آنها را توضیح دهید. از هر سبک یک بنا را نمونه بیاورید؟
8. پروفسور سن پائولوزی (یکی از اساتید بزرگ مرمت ایتالیایی) معتقد است که گنبد سلطانیه یا مقبره اولجاتیو، تاثیرات مهمی بر گنبد کلیسای سانتاماریا دل فیوره فلورانس داشته است. ویژگیهای گنید سلطانیه را برشمارید. با ترسیم کروکی.
9. دو بنای آتشکده فیروزآباد (به روایتی کاخ اردشیر) و مسجد جامع فهرج را مقایسه نمایید؟ مشترکات و تفاوتهای معماری آنها را توضیح دهید؟ اسلام بر شکل دهی فضاهای معماری در پس از اسلام چه تاثیری گذاشت؟
10. معماران بناهای زیر را نام ببرید؟ مسجد گوهر شاد مشهد/ مسجد شیخ لطف اله اصفهان/ مدرسه خان شیراز/ مسجد امام اصفهان

مبانی نظری معماری:
1. سه اصل معروف ویتروویوس، معمار معروف رومی، را درباره معماری ذکر کنید و درباره هر یک از اصول به ایجاز بحث کنید و خاصه این نکته را روشن کنید که آیا این اصول در معماری روزگار ما مصداق دارند یا نه؟
2. مراد از تناسبات proportions در معماری چیست و تفاوت آن با مقیاس Scale چه می باشد؟
3. کدامین ساختمان میس ونده رو که در بارسلون بنا شد، این معمار را بلند آوازه کرد؟ چرا؟ بعدها کیفیاتی که در معماری این ساختمان پدیدار شد در شمار مبانی معماری مدرن درآمدند، این کیفیات چه ها بودند؟
4. تعریف فضا در عرصه معماری را با جملاتی موجز به دست دهید. در " فضا، زمان و معماری" زیگفرید گیدئین، مولف کتاب، درباره فضای معماری بارک بحث مفصلی دارد، برداشت شما از این بحث چیست؟
5. برخی از کیفیات عمده معماری تخت جمشید را برشمرید و آنها را از نظر مبانی معماری مورد بحث و تحلیل قرار دهید. چنان که می دانید پاره ای از عناصر معمارانه تخت جمشید در دوره نزدیک به روزگار ما – زمان پهلوی اول- در برخی از ساختمانهای آن زمان به کار گرفته شد. اگر به یاد می آورید، کدام ساختمانها. آنها را یادآور شوید و نظر خود را دراین باره بنوسید.
6. برلاخه Berlage معمار هلندی موضوع اخلاق در معماری را مطرح کرد. مراد وی چه بود؟ در این باره توضیحات کافی – بی کلی بافی و پر حرفی – بدهید.
7. پاره ای از نظروران معماری را عقیده بر این است که بذر معماری مدرن در ساختمانی معروف (قصر بلورین) Crystal Palace کاشته شد، چرا ؟ دو کیفیت عمده این ساختمان شاهد این نظر صاحبنظرانند، این دو کیفیت چیستند؟ درباره آنها توضیح دهید.
8. مسئله "زمان" Time در معماری چگونه مطرح می شود؟ یکی از نقاشان نام آور روزگار ما چنین معنی را در نقاشی و تندیسگری - با آثار خود – مطرح کرده است. چگونه؟ موضوع را بشکافید و درباره آن بحث کنید.
9. عمده ترین دوره های معماری را به ترتیب از آغاز نام ببرید و از نظر اصول و مبانی شرحی به ایجاز درباره آنها بنویسید. یا به عبارت دیگر، هریک از این دوره ها چه نقشی در تکوین و نقد معماری داشته اند؟
10. تاثیر تکنولوژی را بر معماری شرح و توضیح دهید. به عنوان مثال، خرپای پوشالی Balloon Frame چه تاثیری بر معماری ایالات متحده گذاشت؟ شما، اگر بخواهید، می توانید مثالهای دیگری انتخاب کنید.

شناخت و تحلیل معماری روز:
1. دلایل اصلی ظهور مدرنیزم را تشریح کنید. الف: مبداء تاریخی این نگرش را از چه زمانی تصور می کنید (با ذکر دلایل) و در تقابل و واکنشی نسبت به کدام عوامل و زمینه ها این نهضت به وجود آمد؟ ب: آرمانهای مهم مدرنیته را نیز ذکر کنید.
2. اساس و مبانی نظری "واسازی" Deconstruction چه می باشد و معماران پیرو این نهضت در کالبد فضای معماری چه دگرگونی هایی را به وجود آوردند؟
3. پست مدرنیزم Post Modernism در غرب چگونه حرکتی بود؟ الف: در چه سالهایی آغاز گردید و مبانی فکری آن چگونه بوده است ؟ ب: واکنش اصل دوران پست مدرنیزم به کدام عوامل یا رشته فکری بوده است؟ ج: امروزه مسئله پست مدرنیزم در معماری چگونه است (در غرب و ایران ) ؟
4. بکارگیری تکنولوژی پیشرفته را برای سازندگی و ساخت و ساز معماری معاصر در محیط ایران چگونه می بینید؟ حدود و ثغور استفاده از آن را تشریح کنید و نیز در معماری معاصر غرب عوامل و مبانی نظری معماری با تکنولوژی پیشرفته را High Technology شرح دهید. پیروان اصلی این نهضت کدام معماران شاخص می باشد؟
5. لویی کان، معمار شناخته شده روزگار ما، باکدام ساختمان به اوج شهرت رسید؟ چرا؟ وی در کدام مدرسه معماری معروف جهان تحصیل کرده بود؟ و مهمترین فعالیت حرفه ای او در چه امری متمرکز بود؟
6. پنج معمار نیویورکی که به نیویورک New York Five یا نیویورک وایت New York White مشهور شدندT چه کسانی بودند؟ درباره یکی از این پنج معمار و تاثیری که بر معماری روزگار ما گذاشته است نکات اصلی و عمده ای را که می دانید، بنویسید.
7. مراد از Plan Liber (پلان آزاد) لوکوربوزیه و یونیورسال پلان Universal Plan میس ونده رو چه بود؟ توضیحات خود را با ذکر مثال غنی گردانید.
8. لویی ساله ون معمار معروف امریکایی شعاری دارد که درباره آن در نوشته های مربوط به معماری سخن بسیار گفته می شود. آن شعار چنین است: Form Follows Function (فرم از عملکرد تبعیت می کند) مراد وی از این سخن چه بود؟ آیا این شعار هرگز صورت پذیرفت؟
9. لوکوربوزیه خانه را به ماشینی برای زیستن تشبیه کرده است. این سخن وی بعدها دست آویز مخالفان و بدگویان وی شد. نظر شما در این مورد چیست؟ آیا خانه را به ماشین می توان تشبیه کرد؟
10. Zeit geist به آلمانی یعنی روح زمان. چارلز جنکر این واژه آلمانی را به همان صورت آلمانی خود بدون آن که ترجمه- ای از آن به دست دهد به کاربرده است. مراد وی چه بوده و نظر شما درباره تاثیر زمان بر معماری چه می باشد؟

سئوالات سال 1382
شناخت معماری اسلامی ایران:
1. بنایی از دوره اسلامی ایران را معرفی نمایید. با ترسیم کروکی تحلیل خود درباره آن را بیاورید.
2. معماری ایران در زمینه فن ساختمان چه ارمغان هایی به جهان معماری ارائه نموده است؟ حداقل دو نمونه را نام ببرید. تحلیل خود درباره آنها را بیاورید.
3. یک بنای پیش از اسلام ایران را با یک بنای دوران اسلامی مقایسه نمایید. انتخاب به گونه ای صورت گیرد که هر دو بنا دارای اندام های مشترک باشند (مانند حیاط مرکزی، گنبد و . . . )
4. یک بنا از شیوه آذری (دوران تیموری) را با یک بنا از شیوه اصفهانی (دوران صفوی) مقایسه نمایید. تحلیل خود درباره تفاوت های معنایی و کالبدی آنها بیاورید؟
5. سه بنا از دوره قاجار در سه شهر زیر را با هم مقایسه نمایید: کاشان/ اصفهان/ شیراز
پلان این بناها را ترسیم نمایید (کروکی) و درباره تفاوت های آن تحلیل خود را بیاورید.

شناخت و تحلیل معماری روز:
1- دلائل و پایه های پیدایش معماری مدرن را به همراه بنیان گذاران آن نام ببرید.
2- علت بوجود آمدن جنبش های (MOVEMENTS) جدید در معماری چیست؟
3- نظرتان را در مورد معماری دیکانستراکشن بیان نموده و بنیان گذاران این جنبش را نیز بهمراه مشخصات پاره ای از آثارشان معرفی نمایید.
4- دلائل عدم پیشرفت معماری امروز کشورمان را نام ببرید.
5- چه عواملی در پیشرفت معماری امروز کشورمان موثر خواهد بود؟ توصیه های خود را بیان نمایید.

میانی نظری معماری:
1- پدیده جهانی شدن را تشریح نموده و رابطه آن را با:
الف: دهکده جهانی ب: مدرنیزم و تولید صنعتی ج. پست مدرنیزم و درخواستهای محلی و بومی توضیح دهید.
2- آیا تفکر فرا مدرن (پست مدرن)، در جهت تضعیف مدرنیزم است و یا در جهت تقویت آن؟ به چه دلیل؟
3- آیا می توان برای معماری امروز ایران هویتی جستجو کرد؟ در صورت مثبت بودن جواب، این هویت از چه ویژگی می تواند برخوردار باشد؟
4- به نظر شما ایده (Concept) طرح معماری به کدامیک از شکل های زیر در ذهن معمار بوجود می آید؟
الف: دفعتاً در ذهن معمار شکل می گیرد. ب : امری مکاشفه ای است. ج: پدیده ای ابداعی است که طی یک فرایند جامع از ساده به پیچیده طی طریق کرده تا محصول نهایی زاده شود؟ لطفاً توضیح دهید.
5- تاریخ و جغرافیای ایران چه تاثیری در شکل گیری معماری ایران دارد؟ آیا ارزشهای حافظ پایداری این هویت به جهان بینی و فلسفه خاصی نیاز دارد یا نه؟ توضیح دهید و مثالی بیاورید؟

سئوالات سال 1384
شناخت معماری اسلامی ایران:
1- خصوصیات یک خانه ایرانی چیست؟ چه چیزهایی آن را از دیگر خانه های نقاط دیگر جهان متمایز می سازد؟
( تحلیل خود را با ارایه یک مثال مشخص از یک نقطه خاص در ایران و با نقشه همراه باشد.)
2- دو بنای مسجد امام اصفهان (شاه) و مسجد جامع اصفهان را با هم مقایسه نمایید. تفاوت ها و اشتراکات کالبدی هر کدام را برشمارید.
اطلاعات لازم درباره تاریخ ساخت، سیر تحول، سازندگان، محل ساخت، نوع فضاها و ویژگی های ساختمانی آنها راشرح دهید. (با ترسیم نقشه از هر دو بنا)
3- یک بنای پیش از اسلام ایران را با بنایی از دوران اسلامی مقایسه نمایید و به سوال های زیر پاسخ گویید.
الف: عوامل تاثیر گذار بر شکل گیری هر کدام از بناها را برشمارید و تحلیل خود را ارائه نمایید.
ب: تفاوت ها و اشتراکات معنایی و کالبدی هر کدام را شرح دهید و تحلیل خود را ارائه نمایید.

شناخت و تحلیل معماری روز
1- دلائل و پایه های پیدایش معماری مدرن را بهمراه بنیان گذاران آن نام ببرید.
2- علت بوجود آمدن جنبش های (MOVEMENTS) جدید در معماری چیست؟
3- نظرتان را در مورد معماری دیکانستراکشن بیان نموده و بنیان گذاران این جنبش را نیز بهمراه مشخصات پاره از آثارشان معرفی نمایید.
4- دلائل عدم پیشرفت معماری امروز کشورمان را نام ببرید.
5- راز پیشرفت معماری امروز کشورمان در چیست؟ توصیه های خود را بیان نمایید.

مبانی نظری معماری
1- تاثیرات مثبت و منفی جهانی شدن (Globalization) را مختصراً توضیح داده و لزوم حفظ و احیاء ارزش ها و سنت های ایرانی – اسلامی را در هویت بخشی به معماری ایران و جهان در دوره فرا جهانی (Post Globalization) بحث نمایید. (حداکثر 2 صفحه )
2- اگر فرض شود که طراحی فضا (Space)، مکان (Place) و مکان مقدس (Sacred Place ) از طریق بکارگیری مفاهیم مورد قبول طراحان (Concepts)، تخیلات فردی (Images) و ایده ها برگرفته از سروش غیبی (Mythos) امکان پذیر شود:
الف: شعار مردم طراحان اصلی هستند و متخصصین حلال مشکلات می باشند؛ و
ب: نحوه مشارکت مردم در طراحی محیط زیست خود را تشریح و بیان فرمایید. (حداکثر دو صفحه )

سئوالات سال 1385
شناخت و تحلیل معماری روز
1- کدامیک از عوامل مانند:
الف: تحولات و دستاوردهای حوزه های آموزش و پژوهش معماری.
ب: توسعه فناوری و علوم در بالارفتن استانداردهای فراورده های معماری.
ج: ارتباطات جهانی و تاثیر آن بر امکانات و محدودیت های فرهنگی و به تبع تغییر ذائقه و خواست بهره برداران و جامعه.
د: سیاست ها و برنامه های بخش های اجرایی (دولتی و خصوصی) و تاثیر آن در تحولات حوزه معماری.
ه: و یا آن عوامل که شما پیشنهاد می نمایید: مانند ...
در شکل گیری معماری روز ایران تاثیر بیشتری داشته اند و نظر شما برای رسیدن به معماری با هویت ایرانی اسلامی چیست؟
توجه: پاسخ تشریحی وکامل به سئوال فوق مورد نظر است.
2- شخصاً پیرو چه مکتبی از مکاتب معاصر معماری در جهان هستید؟ اساس فکری و فلسفی این مکتب را مختصراً توضیح داده و برتری های آن را نسبت به سایر مکاتب معماری معاصر بنویسید.

شناخت معماری اسلامی ایران:
1- با مقایسه یک بنای پیش از اسلام و پس از اسلام ایران، شباهت ها و تفاوت های کالبدی و معنایی آنها را شرح دهید و تحلیل خود را ارائه نمایید. (با ترسیم نقشه)
2- یک بنا از معماری دوره تیموری (شیوه آذری ) را با یک بنا از دوره صفوی (شیوه اصفهانی ) با هم مقایسه نمایید. شباهت ها و تفاوت های سبکی هر کدام را برشمارید. تحلیل خود را از عوامل تاثیر گذار بر این تفاوتها و شباهتها ارائه نمایید. (باترسیم نقشه)
3- تحلیل خود را درباره معماری مدرسه خان شیراز ارائه نمایید. این مدرسه جایگاه کدام عالم بزرگ اسلامی بوده و معمار آن کیست؟

مبانی نظری و روشهای شهرسازی:
1- معماری چیست؟ جایگاه انسان را از دو دیدگاه: 1- آفریننده اثر معماری 2- اثر (تاثیر گذاری معماری بر معمار و بالعکس) در کجاست؟ لطفاً در این باره چند مثال بزنید.
2- سه واژه انسان، طبیعت و معماری را در تعاریفی مربوط و سازگار با یکدیگر شرح داده و نقش ایدئولوژیکی انسان را در معماری زمین توضیح دهید.
3- دو موضوع نمادگرایی و عملکردگرایی در معماری را توضیح داده و رابطه، تعامل یا ارشدیت آنها را نسبت به یکدیگر شرح دهید.
4- سنت را در تفکر اسلامی تعریف نموده و هنر و معماری را از این دیدگاه شرح دهید.

سئوالات سال 1386
شناخت معماری اسلامی ایران (آراء و مصادیق):
1- الف: سیر تاریخی مسجد جامع اصفهان را با ترسیم شکل شرح دهید.
ب : چهار ویژگی فنی تاقهای این مسجد را با ترسیم شکل نشان دهید.
ج: دو نظریه درباره علل تغییر نقشه در این مسجد را بیاورید.
د: تحلیل خود درباره علل تغییر نقشه در این مسجد را بیان کنید.
2- مشخصات فنی گنبد شکل روبرو را شرح دهید:
الف: با ترسیم کروکی حداقل 4 ویژگی آن را برشمارید.
ب: نام اجزای آن را در شکل بیاورید.
ج: رابطه فن ساخت این گنبد با عناصر موجود در طبیعت را شرح داده و تحلیلی از آن ارائه دهید.
د: درباره تاریخ شکل گیری آن با ذکر 4 نمونه توضیح دهید.
3- مطالب خواسته شده در زیر شکل ها را در پاسخنامه بنویسید: (6 پلان بناهای تاریخی)
نام بنا: دوره تاریخی: شیوه یا سبک: مکان:

مبانی نظری معماری:
1- عقل را از دیدگاه اسلامی (منظور دیدگاه قرآن و حدیث است) تعریف نموده رابطه عقل و نظام طبعیت را شرح داده و چگونگی تاثیر به کار گیری عقل را در ایجاد وحدت و کلیت در معماری توضیح فرمایید.
2- سنت در تفکر اصیل اسلامی به چه مفهومی است؟ راز جاودانگی در سنت اسلامی از چه نشات می گیرد و از چه طریقی سبب جاودانگی در مکتب هنر و معماری می گردد؟
3- سمبل، مثل، آیه و نماد را توضیح دهید و بفرمایید نظر اسلام درباره نمادها یا مثل ها در بیان معنی و حقیقت چه می باشد. محدودیت ها و منابع هنرمند و معمار مسلمان را در استفاده از نماد یا مثل بنویسید.

سئوالات سال 1387
مبانی نظری معماری:
1. ویژگیهای معماری معاصر ایران را نام برده و تاثیر تفکرات پسامدرن را بر آنها بیان نمایید.
2. مشارکت مردم در هویت بخشی به معماری معاصر ایران و پذیرش آن توسط مردم تا چه اندازه می باشد. آنرا تشریح نمایید.
3. نظام آموزشی معماری چگونه در هویت بخشی به معماری ایران می تواند موثر باشد؟
4. نقش ارگانها و سازمان های دولتی و غیر دولتی را درمعماری معاصر ایران تشریح نمایید؟
مبانی نظری معماری:
1- آیا معماری معاصر ما دارای هویت ایرانی اسلام است؟
2- پیشنهاد خود را برای حفظ هویت و هویت بخشی به معماری معاصر ایران بیان کنید.
شناخت و تحلیل معماری معاصر (ایران و جهان)
1- انقلابات صنعتی قرن نوزدهم میلادی که در پایه گذاری معماری معاصر جهان تاثیر اصولی داشته است دارای چه خصوصیات و مشخصاتی است و عوامل تشکیل دهنده آن چیست؟
2- از اواسط قرن نوزدهم میلادی تا اواخر آن قرن نمایشگاه های بزرگ و معتبری در جهت عرضه کالاها و محصولات صنعتی در اروپا تشکیل شده است که معماری این نمایشگاه ها از نظر مصالح و تکنیک سرآغازی برای معماری معاصر است. این نمایشگاه ها را نام ببرید همراه با زمان و محل احداث و سازندگان آن.
3- در اوایل قرن بیستم جنبش ها و سبک های مختلفی در معماری معاصر پدید آمدند. این سبک ها را معرفی نموده و در هر مورد معماران پایه گذار یا موثر در ارائه آن سبک ها را همراه با نمونه هایی از هر سبک نام ببرید.
4- پیشکسوتان معماری مدرن در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم چه افرادی بودند؟ شرح مختصری در مورد هرکدام بنوسید.
5- مدرسه معماری معروف باهاوس در آلمان که تاثیر بسیار زیادی در گسترش معماری مدرن و ایجاد سبک بین المللی داشته است، دارای چه برنامه های آموزشی و چه خصوصیاتی بود. دیدگاه و نحوه تعلیمات این مدرسه چه بود و گروپیوس در آن چه نقشی داشت؟
6- پست مدرنیسم در چه زمانی رخ داده است؟ در بوجود آمدن آن چه عوامل مهمی موثر بوده اند؟ ضمناً یکی از معماران مهم این سبک را معرفی کنید.
7- Deconstruction که اکثر آنرا ساختار شکنی و در مواردی "واسازی" ترجمه کرده اند، چه سبکی است و دارای چه خصوصیاتی می باشد؟ و چه تفاوت های عمده ای با پست مدرنیسم دارد؟
8- معماری معاصر ایران از چه زمانی به وجود آمده و تاکنون چه دوره هایی را پشت سر گذاشته است؟ چند دوره مشخص برای آن قائل هستید؟ خصوصیات هر دوره را بطور کامل ولی به تفکیک شرح دهید.
9- در هر یک از دوره های معماری معاصر ایران حداقل دو معمار برجسته و صاحب اثر همان دوره را نام ببرید و در مورد دیدگاه، طرح ها و آثار اجرا شده آنها به اختصارتوضیح دهید.
10- معماری اسلامی را به طور کلی و معماری اسلامی ایران را به طور اخص تعریف کنید. این معماری در چه دوره ای از تاریخ ایران به وجود آمده است؟ و با ذکر یک یا دو مثال، خصوصیات این معماری را تشریح نمایید.

شناخت معماری ایران (آراء و مصادیق )
1- تصویر داده شده مربوط به کدام بناست؟ مشخصات آن را نوشته در رابطه با خصوصیات مهم کالبدی آن، آنچه را می دانید مرقوم فرمایید.
2- تصویر داده شده مربوط به کدام بناست؟ مشخصات کامل آن را نوشته در رابطه با خصوصیات مهم کالبدی آن، آنچه می دانید مرقوم فرمایید.
3- تصویر داده شده مربوط به کدام بناست؟ مشخصات کامل آن را نوشته در رابطه با خصوصیات مهم کالبدی آن، آنچه می دانید مرقوم فرمایید.
4- تصویر داده شده مربوط به کدام بناست؟ مشخصات کامل آن را نوشته در رابطه با خصوصیات مهم کالبدی آن، آنچه می دانید مرقوم فرمایید.
5- به گفته صاحب نظران رشته معماری، معماری ایران جایگاه ویژه ای در جهان معماری داشته؛ چند نمونه از دستاوردهای معماری ایرانی را مطرح نمایید و با ارائه مثال هایی بر غنای بحث بیفزایید. در رابطه با یک مورد؛ با معماری هم عصر آن در کشورهای غربی بحث را بسط دهید. (با استفاده از ترسیم و کروکی)
6- ویژگیهای مهم شیوه های معماری ایرانی به نقل از استاد پیرنیا را به ترتیب زمانی قید نموده از هر شیوه یک بنا را به عنوان نمونه مطرح نمایید.
7- معماران بناهای زیر را فقط نام ببرید: مسجد گوهر شاد/ مسجد شیخ لطف اله اصفهان / مدرسه خان شیراز/ مسجد امام اصفهان

8- در رابطه با یک ویژگی معماری بومی ایران (به عنوان مثال بادگیر، گودال باغچه، شوادان ...) با ذکر مثال و ارائه کروکی بحث و تحلیل کنید.

http://htcarc.blogspot.com/2010/02/1381-1387.html


مطالب مشابه :


معماری مسجد از سنت تا مدرنیته

معماری مسجد از سنت تا مدرنیته. در طول تاریخ، ساخت مسجد در ایران در بطن جریانی که تغییر و




معماری مسجد از سنت تا مدرنیته

معماری مسجد از سنت تا مدرنیته. در طول تاریخ، ساخت مسجد در ایران در بطن جریانی که تغییر و




تفلیس: از سنت تا مدرنیته

از سنت تا مدرنیته. معماری و یک آتشکده ساسانی، حمام، مسجد و کلیسای عصر صفوی




معماری بعد از مدرن 1

معماری بعد از طنز پذيرفت، زيرا تمام سنت ها برای خود تا حدودی نتيجه ی چيزی است




مرگ معماری سنتی در ایران

جامعه ما در حال گذار از سنت به مدرنیته است اند تا نسل اصیل معماری ایران محلی از




سلسله مطالعاتی پيرامون معماری مسجد 1

سلسله مطالعاتی پيرامون معماری مسجد 1 زیر مسجد از نگاه پست مدرن و مدرنیته و هم




تلفات گذر از سنت به مدرنیته

تلفات گذر از سنت به مدرنیته ( آداب و رسوم ، معماری ، تاریخ تا کتابهایی را که




سئوالات آزمون های دکتری معماری دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1381 تا 1387 خورشیدی

سئوالات آزمون های دکتری معماری دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1381 تا مسجد جامع از معماری




پست مدرنیسم

ایتالیایی ها از سنت لوییس از جزیره تا حدودی در همان معماری پست مسجد عبد الله




برچسب :