تصويب‌نامه در خصوص تعيين تعرفه‌هاي موضوع ماده (24) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت-1

شماره14336/ت45510هـ               30/1/1391
تصويب‌نامه در خصوص تعيين تعرفه‌هاي موضوع ماده (24) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/1/1391 بنا به پيشنهاد شماره 259360 مورخ 8/7/1389 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌‌جمهور و به استناد ماده (24) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ تصويب نمود: تعـرفه‌هاي موضـوع ماده (24) قانون تنـظيم بخـشي از مقررات مالي دولت به شرح جداول پيوست در (18) صفحه كه تأييدشده به مهر «دفتر هيئت دولت» است، تعيين مي‌شود. معاون اول رئيس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي     رديف موضوع تعرفه مصوب تاريخ 24/11/1386 (به ريال) تعرفه پيشنهادي سال 1390 (ريال) رشد الف ـ صدور، تمديد و اصلاح پروانه ساخت و ورود 1 صدور پروانه ساخت و مجوز ورود هر قلم دارو 1452000 1.740.000 19.83 2 تمديد و اصلاح پروانه ساخت و مجوز ورود هر قلم دارو 435600 520.000 19.38 3 صدور پروانه يا مجوز ورود مواد اوليه دارو و بسته‌بندي 726000 800.000 10.19 4 تمديد و اصلاح پروانه يا مجوز ورود مواد اوليه دارو و بسته‌بندي 435600 480.000 10.19 5 صدور پروانه ساخت و مجوز ورود داروهاي گياهي و گياهان دارويي و فرآورده‌ها و مواد تشخيص دارويي و الكل 580800 690.000 18.80 6 تمديد و اصلاح پروانه ساخت يا مجوز ورود داروهاي گياهي و گياهان دارويي و فرآورده‌ها و مواد تشخيص دارويي و الكل 363000 430.000 18.46 7 صدور پروانه ساخت يا مجوز بهداشتي (شماره بهداشتي) توليد هر قلم مواد خوراكي و آشاميدني 1122000 1.450.000 29.23 8 صدور پروانه ساخت يا مجوز بهداشتي (شماره بهداشتي) توليد هر قلم مواد آرايشي و بهداشتي 1452000 1.880.000 29.48 9 صدور پروانه ساخت يا مجوز بهداشتي (شماره بهداشتي) توليد هر قلم مواد بسته‌بندي و ظروف مواد خوراكي و آشاميدني 1122000 1.450.000 29.23 10 صدور پروانه ساخت يا مجوز بهداشتي (شماره بهداشتي) توليد هر قلم مواد اوليه و بسته‌بندي و ظروف مواد خوراكي و آشاميدني و فرآورده‌هاي آرايشي و بهداشتي 1452000 1.880.000 29.48 11 صدور پروانه ورود يا مجوز بهداشتي ورود هر قلم فرآورده‌ خوراكي و آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و مواداوليه و بسته‌بندي و ظروف مواد خوراكي و آشاميدني دو در هزار ارزش گمركي كالا دو در هزار ارزش گمركي كالا   12 بازديد، تمديد و اصلاح پروانه ساخت يا مجوز بهداشت (شماره بهداشتي) توليد هر قلم مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي، مواد اوليه بسته‌بندي ظروف 435600 560.000 28.56 13 صدور پروانه ساخت هر قلم تجهيزات پزشكي 1122000 1.450.000 29.23 14 صدور مجوز ورود هر قلم تجهيزات پزشكي نيم درصد ارزش ريالي پيش فاكتور نيم درصد ارزش ريالي پيش فاكتور   15 تمديد و اصلاح پروانه ساخت و مجوز ورود هر قلم تجهيزات پزشكي 435600 560.000 28.56 ب ـ صدور و تمديد پروانه مسئولان فني كارخانه 1 صدور پروانه مسئولان فني كارخانه داروسازي و كارگاه‌هاي مختلف مواد اوليه و بسته‌بندي دارويي 435600 560.000 28.56 2 صدور پروانه مسئولان فني كارخانه و كارگاه‌هاي مواد خوراكي، آشاميدني، مواد اوليه بسته‌بندي ظروف 435600 560.000 28.56 3 صدور پروانه مسئولان فني كارخانه و كارگاه‌هاي مواد آرايشي و بهداشتي، مواد اوليه بسته‌بندي و ظروف 435600 560.000 28.56 4 صدور پروانه مسئولان فني مركز نگهداري و عرضه مواد خوراكي، آشاميدني، بهداشتي، آرايشي، مواد اوليه، بسته‌بندي و ظروف 435600 560.000 28.56 5 صدور پروانه مسئول فني كارخانه‌هاي تجهيزات پزشكي، دندانپزشكي و آزمايشگاهي 435600 560.000 28.56 6 تمديد پروانه مسئولان فني كارخانه‌هاي داروسازي و كارگاه‌هاي مختلف و مواد اوليه بسته‌بندي دارويي 396000 510.000 28.79 7 تمديد پروانه مسئولان فني كارخانه و كارگاه‌ها‌ و مراكز نگهداري و عرضه مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي، مواد اوليه، بسته‌بندي و ظروف جديد 510.000   8 صدور پروانه مسئولان فني آزمايشگاه‌هاي همكار و مجاز و آكروديته جديد 560.000   9 تمديد پروانه مسئولان فني آزمايشگاه‌هاي همكار و مجاز و آكروديته جديد 510.000   پ ـ صدور و تمديد پروانه مطب و دفاتر كار 1 صدور پروانه مطب (پزشك و دندانپزشك) در تهران 470000 700.000 48.94 2 صدور پروانه مطب (پزشك و دندانپزشك) در شهرهاي دانشگاهي 310000 470.000 51.61 3 صدور پروانه مطب (پزشك و دندانپزشك) در ساير دانشگاه‌ها 150000 230.000 53.33 4 تمديد پروانه مطب (پزشك و دندانپزشك) در تهران 100000 150.000 50.00 5 تمديد پروانه مطب (پزشك و دندانپزشك) در شهرهاي دانشگاهي 63000 90.000 42.86 6 تمديد پروانه مطب (پزشك و دندانپزشك) در ساير شهرها 38000 50.000 31.58 7 صدور پروانه دفاتر كار ماما، مشاور تغذيه و رژيم درماني، كايروپراكتيك و موارد مشابه در تهران 150000 230.000 53.33 8 صدور پروانه دفاتر كار ماما، مشاور تغذيه و رژيم درماني، كايروپراكتيك و موارد مشابه در تهران 100000 150.000 50.00 9 صدور پروانه دفاتر كار ماما، مشاور تغذيه و رژيم درماني، كايروپراكتيك و موارد مشابه در تهران 80000 120.000 50.00 10 تمديد پروانه دفاتر كار ماما، مشاور تغذيه و رژيم درماني، كايروپراكتيك و موارد مشابه در تهران 220000 340.000 54.55 11 تمديد پروانه دفاتر كار ماما، مشاور تغذيه و رژيم درماني، كايروپراكتيك و موارد مشابه در ساير شهرها 150000 230.000 53.33 ت ـ صدور، اصلاح و تمديد پروانه كارخانه‌ها: 1 صدور پروانه تأسيس كارخانه داروسازي، مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و كارخانه تجهيزات و ملزومات پزشك، دندانپزشكي و آزمايشگاهي 4356000 5.660.000 29.94 2 صدور پروانه تأسيس كارگاه و مراكز نگهداري دارو، مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي 1452000 1.880.000 29.48 3 صدور پروانه تأسيس كارخانه مواد اوليه، بسته‌بندي و ظروف دارو؛ مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي 4356000 5.660.000 29.94 4 صدور پروانه تأسيس كارگاه و مراكز نگهداري مواد اوليه، بسته‌بندي و ظروف دارو، مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي 1452000 1.880.000 29.48 5 تمديد و اصلاح پروانه تأسيس كارگاه، مراكز نگهداري، كارخانه داروسازي، مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي، مواد اوليه، بسته‌بندي و ظروف 726000 940.000 29.48 6 صدور پروانه توليد و ساخت موقت دارو، مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي، مواد اوليه، بسته‌بندي و ظروف 1452000 1.880.000 29.48 7 اصلاح و تمديد پروانه كارخانه تجهيزات و ملزومات پزشكي و دندانپزشكي و آزمايشگاهي 726000 940.000 29.48 8 صدور مجوز بهداشتي فعاليت موسسات مشمول شناسه نظارت و كد بهداشتي مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي، مواد اوليه، بسته‌بندي و ظروف ــ 1.880.000   9 صدور مجوز بهداشتي فعاليت مشاغل خانگي مرتبط با مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي، مواد اوليه، بسته‌بندي و ظروف ــ 1.500.000   10 تمديد مجوز بهداشتي فعاليت مشاغل خانگي مرتبط با مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي، مواد اوليه، بسته‌بندي و ظروف ــ 700.000   11 صدور پروانه بهره‌برداري آزمايشگاه‌هاي همكار مجاز و آكروديته ــ 1.880.000   12 تمديد پروانه بهره‌برداري آزمايشگاه‌هاي همكار مجاز و آكروديته ــ 940.000   ث ـ آزمايش (بررسي فني) تجهيزات، دستگاه‌ها و ملزومات پزشكي و دندانپزشكي 1 آزمايش (بررسي فني) تجهيزات، دستگاه‌ها و ملزومات پزشكي و دندانپزشكي 310000 400.000 29.03 ج ـ صدور پروانه‌هاي دائم و موقت پزشكان، دندانپزشكان، داروسازان، علوم آزمايشگاهي و ساير حرف پزشكي 1 صدور پروانه دائم پزشك، دندانپزشك، دكتراي علوم آزمايشگاهي، داروساز 150000 220.000 4667 2 صدور پروانه موقت پزشك، دندانپزشك، دكتراي علوم آزمايشگاهي، داروساز 60000 90.000 50.00 3 صدور پروانه دائم حرف وابسته پزشكي در مقطع پي اچ دي ــ 200.000   4 صدور پروانه موقت حرف وابسته پزشكي در مقطع پي اچ دي ــ 70.000   5 صدور پروانه دائم حرف وابسته پزشكي در مقطع كارشناسي ارشد ــ 180.000   6 صدور پروانه موقت حرف وابسته پزشكي در مقطع كارشناسي ارشد ــ 60.000   7 صدور پروانه دائم حرف وابسته پزشكي در مقطع كارشناسي 30000 40.000 32.33 8 صدور پروانه موقت حرف وابسته پزشكي در مقطع كارشناسي 20000 30.000 50.00 چ ـ صدور پروانه‌هاي بهره‌برداري موسسات پزشكي 1 صدور پروانه بهره‌برداري بيمارستان زير 100 تختخوابي در تهران و 5 شهر بزرگ 2900000 4.500.000 55.17 2 صدور پروانه بهره‌برداري بيمارستان زير 100 تختخوابي در ساير شهرهاي دانشگاهي 2300000 3.600.000 56.52 3 صدور پروانه بهره‌برداري بيمارستان زير 100 تختخوابي در ساير شهرها 1500000 2.350.000 56.67 4 صدور پروانه بهره‌برداري بيمارستان 100 تا 500 تختخوابي در تهران و 5 شهر بزرگ ــ 5.500.000   5 صدور پروانه بهره‌برداري بيمارستان 100 تا 500 تختخوابي در ساير شهرهاي دانشگاهي ــ 4.500.000   6 صدور پروانه بهره‌برداري بيمارستان 100 تا 500 تختخوابي در ساير شهرها ــ 3.300.000   7 صدور پروانه بهره‌برداري بيمارستان بالاي 500 تختخوابي در تهران و 5 شهر بزرگ ــ 6.500.000   8 صدور پروانه بهره‌برداري بيمارستان بالاي 500 تختخوابي در ساير شهرهاي دانشگاهي ــ 5.500.000   9 صدور پروانه بهره‌برداري بيمارستان بالاي 500 تختخوابي در ساير شهرها ــ 4.500.000   10 صدور پروانه بهره‌برداري مركز جراحي محدود ـ مركز درمان ناباروري ـ درمان با اكسيژن‌هايپربار ـ مركز تصويربرداري ـ موسسه راديوتراپي ـ در تهران و 5 شهر بزرگ ــ 4.000.000   11 صدور پروانه بهره‌برداري مركز جراحي محدود ـ مركز درمان ناباروري ـ درمان با اكسيژن‌هايپربار ـ مركز تصويربرداري ـ موسسه راديوتراپي ـ در ساير شهرهاي دانشگاهي ــ 3.500.000   12 صدور پروانه بهره‌برداري مركز جراحي محدود ـ مركز درمان ناباروري ـ درمان با اكسيژن‌هايپربار ـ مركز تصويربرداري ـ موسسه راديوتراپي ـ در ساير شهرها ــ 3.000.000   13 صدور پروانه بهره‌برداري درمانگاه‌ها (عمومي ـ تخصصي و دندانپزشكي) ـ موسسه راديولوژي ـ موسسه راديولوژي دهان و فك و صورت ـ موسسه پزشكي هسته‌اي ـ موسسه آمبولانس خصوصي در تهران و 5 شهر بزرگ 470000 700.000 48.94 14 صدور پروانه بهره‌برداري درمانگاه‌ها (عمومي ـ تخصصي و دندانپزشكي) ـ موسسه راديولوژي ـ موسسه راديولوژي دهان و فك و صورت ـ موسسه پزشكي هسته‌اي ـ موسسه آمبولانس خصوصي در ساير شهرهاي دانشگاهي 470000 650.000 38.30 15 صدور پروانه بهره‌برداري درمانگاه‌ها (عمومي ـ تخصصي و دندانپزشكي) ـ موسسه راديولوژي ـ موسسه راديولوژي دهان و فك و صورت ـ موسسه پزشكي هسته‌اي ـ موسسه آمبولانس خصوصي در ساير شهرها 470000 600.000 27.66 16 صدور پروانه بهره‌برداري ساير موسسات پزشكي در تهران و 5 شهر بزرگ 320000 500.000 56.25 17 صدور پروانه بهره‌برداري ساير موسسات پزشكي در ساير شهرهاي دانشگاهي 220000 350.000 59.09 18 صدور پروانه بهره‌برداري ساير موسسات پزشكي در ساير شهرها 150000 250.000 66.67 19 صدور پروانه تأسيس داروخانه 470000 700.000 48.94 20 افزايش بخش‌هاي تخصصي سرپائي به موسسات پزشكي 80000 120.000 50.00 21 افزايش بخش‌هاي تخصصي بستري و پرتوپزشكي به موسسات پزشكي 80000 120.000 50.00 5 شهر بزرگ شامل مشهد، شيراز، اصفهان، تبريز و اهواز مي‌باشند       ح ـ صدور پروانه مسئولين فني مؤسسات پزشكي: 1 صدور پروانه مسئول فني بيمارستان در تهران و 5 شهر بزرگ 470000 730.000 55.32 2 صدور پروانه مسئول فني بيمارستان در ساير شهرهاي دانشگاهي 310000 480.000 54.84 3 صدور پروانه مسئول فني بيمارستان در ساير شهرها 220000 340.000 54.55 4 صدور پروانه مسئول فني مركز جراحي محدود ـ مركز درمان ناباروري ـ درمان با اكسيژن هايپربار ـ مركز تصويربرداري ـ موسسه راديوتراپي ـ در تهران و 5 شهر بزرگ 630000 750.000 19.05 5 صدور پروانه مسئول فني مركز جراحي محدود ـ مركز درمان ناباروري ـ درمان با اكسيژن هايپربار ـ مركز تصويربرداري ـ موسسه راديوتراپي ـ در ساير شهرهاي دانشگاهي 560000 650.000 16.07 6 صدور پروانه مسئول فني مركز جراحي محدود ـ مركز درمان ناباروري ـ درمان با اكسيژن هايپربار ـ مركز تصويربرداري ـ موسسه راديوتراپي ـ در ساير شهرها 470000 550.000 17.02 7 صدور پروانه مسئول فني درمانگاه‌ها (عمومي ـ تخصصي و دندانپزشكي) ـ موسسه راديولوژي ـ موسسه راديولوژي دهان و فك و صورت ـ موسسه پزشكي هسته‌اي ـ موسسه آمبولانس خصوصي در تهران و 5 شهر بزرگ 630000 750.000 19.05 8 صدور پروانه مسئول فني درمانگاه‌ها (عمومي ـ تخصصي و دندانپزشكي) ـ موسسه راديولوژي ـ موسسه راديولوژي دهان و فك و صورت ـ موسسه پزشكي هسته‌اي ـ موسسه آمبولانس خصوصي در ساير شهرهاي دانشگاهي 560000 650.000 16.07 9 صدور پروانه مسئول فني درمانگاه‌ها (عمومي ـ تخصصي و دندانپزشكي) ـ موسسه راديولوژي ـ موسسه راديولوژي دهان و فك و صورت ـ موسسه پزشكي هسته‌اي ـ موسسه آمبولانس خصوصي در در ساير شهرها 470000 550.000 17.02 10 صدور پروانه مسئول فني ساير موسسات پزشكي در تهران و 5 شهر بزرگ 220000 340.000 54.55 11 صدور پروانه مسئول فني ساير موسسات پزشكي در ساير شهرهاي دانشگاهي 150000 230.000 53.33 12 صدور پروانه مسئول فني ساير موسسات پزشكي در ساير شهرها 80000 120.000 50.00 13 صدور پروانه مسئول فني داروخانه در تهران 310000 460.000 48.39 14 صدور پروانه مسئول فني داروخانه در ساير شهرها 220000 330.000 50.00 5 شهر بزرگ شامل مشهد، شيراز، اصفهان، تبريز و اهواز مي‌باشند       خ ـ تمديد پروانه بهره‌برداري موسسات پزشكي: 1 تمديد پروانه بهره‌برداري بيمارستان زير 100 تختخوابي در تهران و 5 شهر بزرگ 750000 1.200.000 60.00 2 تمديد پروانه بهره‌برداري بيمارستان زير 100 تختخوابي در ساير شهرهاي دانشگاهي 380000 600.000 57.89 3 تمديد پروانه بهره‌برداري بيمارستان زير 100 تختخوابي در ساير شهرها 280000 450.000 60.71 4 تمديد پروانه بهره‌برداري بيمارستان 100 تا 500 تختخوابي در تهران و 5 شهر بزرگ ــ 1.500.000   5 تمديد پروانه بهره‌برداري بيمارستان 100 تا 500 تختخوابي در ساير شهرهاي دانشگاهي ــ 1.000.000   6 تمديد پروانه بهره‌برداري بيمارستان 100 تا 500 تختخوابي در ساير شهرها ــ 700.000   7 تمديد پروانه بهره‌برداري بيمارستان بالاي 500 تختخوابي در تهران و 5 شهر بزرگ ــ 1.800.000   8 تمديد پروانه بهره‌برداري بيمارستان بالاي 500 تختخوابي در ساير شهرهاي دانشگاهي ــ 1.300.000   9 تمديد پروانه بهره‌برداري بيمارستان بالاي 500 تختخوابي در ساير شهرها ــ 1.000.000   10 تمديد پروانه بهره‌برداري مركز جراحي محدود ـ مركز درمان ناباروري ـ درمان با اكسيژن‌هايپربار ـ مركز تصويربرداري ـ موسسه راديوتراپي ـ در تهران و 5 شهر بزرگ 310000 480.000 54.84 11 تمديد پروانه بهره‌برداري مركز جراحي محدود ـ مركز درمان ناباروري ـ درمان با اكسيژن‌هايپربار ـ مركز تصويربرداري ـ موسسه راديوتراپي ـ در ساير شهرهاي دانشگاهي 220000 340.000 54.55 12 تمديد پروانه بهره‌برداري مركز جراحي محدود ـ مركز درمان ناباروري ـ درمان با اكسيژن‌هايپربار ـ مركز تصويربرداري ـ موسسه راديوتراپي ـ در ساير شهرها 150000 230.000 52.23 13 تمديد پروانه بهره‌برداري درمانگاه‌ها (عمومي ـ تخصصي و دندانپزشكي) ـ موسسه راديولوژي ـ موسسه راديولوژي دهان و فك و صورت ـ موسسه پزشكي هسته‌اي ـ موسسه آمبولانس خصوصي در تهران و 5 شهر بزرگ 310000 480.000 54.84 14 تمديد پروانه بهره‌برداري درمانگاه‌ها (عمومي ـ تخصصي و دندانپزشكي) ـ موسسه راديولوژي ـ موسسه راديولوژي دهان و فك و صورت ـ موسسه پزشكي هسته‌اي ـ موسسه آمبولانس خصوصي در ساير شهرهاي دانشگاهي 220000 340.000 54.55 15 تمديد پروانه بهره‌برداري درمانگاه‌ها (عمومي ـ تخصصي و دندانپزشكي) ـ موسسه راديولوژي ـ موسسه راديولوژي دهان و فك و صورت ـ موسسه پزشكي هسته‌اي ـ موسسه آمبولانس خصوصي در ساير شهرها 150000 230.000 53.33 16 تمديد پروانه بهره‌برداري ساير موسسات پزشكي در تهران و 5 شهر بزرگ 80000 120.000 50.00 17 تمديد پروانه بهره‌برداري ساير موسسات پزشكي در ساير شهرهاي دانشگاهي 47000 70.000 48.94 18 تمديد پروانه بهره‌برداري ساير موسسات پزشكي در ساير شهرها 31000 40.000 29.03 19 تمديد پروانه تأسيس داروخانه در تهران 310000 460.000 48.39 20 تمديد پروانه تأسيس داروخانه در ساير شهرها 150000 220.000 46.67 5 شهر بزرگ شامل مشهد، شيراز، اصفهان، تبريز و اهواز مي‌باشند       د ـ تمديد پروانه مسئولين فني موسسات پزشكي: 1 تمديد پروانه مسئول فني بيمارستان در تهران و 5 شهر بزرگ 80000 120.000 50.00 2 تمديد پروانه مسئول فني بيمارستان در ساير شهرهاي دانشگاهي 63000 10.000 42.86 3 تمديد پروانه مسئول فني بيمارستان در ساير شهرها 47000 70.000 48.94 4 تمديد پروانه مسئول فني مركز جراحي محدود ـ مركز درمان ناباروري ـ درمان با اكسيژن هايپربار ـ مركز تصويربرداري ـ موسسه راديوتراپي ـ در تهران و 5 شهر بزرگ 310000 400.000 29.03 5 تمديد پروانه مسئول فني مركز جراحي محدود ـ مركز درمان ناباروري ـ درمان با اكسيژن هايپربار ـ مركز تصويربرداري ـ موسسه راديوتراپي ـ در ساير شهرهاي دانشگاهي 220000 320.000 45.45 6 تمديد پروانه مسئول فني مركز جراحي محدود ـ مركز درمان ناباروري ـ درمان با اكسيژن هايپربار ـ مركز تصويربرداري ـ موسسه راديوتراپي ـ در ساير شهرها 150000 220.000 46.67 7 تمديد پروانه مسئول فني درمانگاه‌ها (عمومي ـ تخصصي و دندانپزشكي) ـ موسسه راديولوژي ـ موسسه راديولوژي دهان و فك و صورت ـ موسسه پزشكي هسته‌اي ـ موسسه آمبولانس خصوصي در تهران و 5 شهر بزرگ 310000 400.000 29.03 8 تمديد پروانه مسئول فني درمانگاه‌ها (عمومي ـ تخصصي و دندانپزشكي) ـ موسسه راديولوژي ـ موسسه راديولوژي دهان و فك و صورت ـ موسسه پزشكي هسته‌اي ـ موسسه آمبولانس خصوصي در ساير شهرهاي دانشگاهي 220000 320.000 45.45 9 تمديد پروانه مسئول فني درمانگاه‌ها (عمومي ـ تخصصي و دندانپزشكي) ـ موسسه راديولوژي ـ موسسه راديولوژي دهان و فك و صورت ـ موسسه پزشكي هسته‌اي ـ موسسه آمبولانس خصوصي در ساير شهرها 150000 220.000 46.67 10 تمديد پروانه مسئول فني ساير موسسات پزشكي در تهران و 5 شهر بزرگ 63000 120.000 90.48 11 تمديد پروانه مسئول فني ساير موسسات پزشكي در ساير شهرهاي دانشگاهي 47000 100.000 112.77 12 تمديد پروانه مسئول فني ساير موسسات پزشكي در ساير شهرها 150000 80.000 46.67ـ 13 تمديد پروانه مسئول فني داروخانه در تهران 220000 330.000 50.00 14 تمديد پروانه مسئول فني داروخانه در ساير شهرها 150000 220.000 46.67 5 شهر بزرگ شامل مشهد، شيراز، اصفهان، تبريز و اهواز مي‌باشند       ذ ـ صدور گواهي ارزشيابي ويژه بيمارستان‌هاي خصوصي و غيردانشگاهي: 1 صدور گواهي ارزشيابي بيمارستان زير 100 تختخوابي در تهران و 5 شهر بزرگ ــ 9.500.000   2 صدور گواهي ارزشيابي بيمارستان زير 100 تختخوابي در ساير شهرهاي دانشگاهي ــ 7.500.000   3 صدور گواهي ارزشيابي بيمارستان زير 100 تختخوابي در ساير شهرها ــ 5.000.000   4 صدور گواهي ارزشيابي بيمارستان 100 تا 500 تختخوابي در تهران و 5 شهر بزرگ ــ 15.000.000   5 صدور گواهي ارزشيابي بيمارستان 100 تا 500 تختخوابي در ساير شهرهاي دانشگاهي ــ 12.000.000   6 صدور گواهي ارزشيابي بيمارستان 100 تا 500 تختخوابي در ساير شهرها ــ 9.000.000   7 صدور گواهي ارزشيابي بيمارستان بالاي 500 تختخوابي در تهران و 5 شهر بزرگ ــ 18.000.000   8 صدور گواهي ارزشيابي بيمارستان بالاي 500 تختخوابي در ساير شهرهاي دانشگاهي ــ 16.000.000   9 صدور گواهي ارزشيابي بيمارستان بالاي 500 تختخوابي در ساير شهرها ــ 12.000.000   5 شهر بزرگ شامل مشهد، شيراز، اصفهان، تبريز و اهواز مي‌باشند       ر ـ معاينات شورايعالي پزشكي و معاينه مشمولان وظيفه: 1 بررسي درخواست اعزام بيماران به خارج از كشور (كميسيون تخصصي در تهران) 40000 60.000 50.00 2 تجديدنظر بررسي درخواست اعزام بيماران به خارج از كشور 40000 60.000 50.00 3 رسيدگي به مرخصي استعلاجي 9000 15.000 66.67 4 تجديدنظر رسيدگي به مرخصي استعلاجي ــ 30.000   5 تائيد داروي گران‌قيمت و مخدر 12000 20.000 66.67 6 بررسي ازكارافتادگي 32000 50.000 56.25 7 تجديدنظر رسيدگي به ازكارافتادگي ــ 70.000   8 حق‌الزحمه ساعتي پزشكان معتمد ادارات و سازمانهاي دولتي ــ پزشك عمومي 37000 و متخصص 44500   9 تسويه حساب (بررسي در كميسيون تخصصي مركز در تهران) ــ 100.000   10 بررسي درخواست معافيت از طرح نيروي انساني (كارشناسي تخصصي در مركز در تهران) ــ 50.000   11 تجديدنظر كميسيون در خصوص معافيت از طرح نيروي انساني ــ 30.000   12 بررسي بيماري معرفي‌شدگان از سازمان نظام پزشكي ــ 100.000   13 تجديدنظر بررسي بيماري معرفي‌شدگان از سازمان نظام پزشكي ــ 50.000   14 بررسي بيماري معرفي‌شدگان از اداره توزيع نيروي انساني (ضريب K) ــ 400.000   15 تجديدنظر بررسي بيماري معرفي‌شدگان از اداره توزيع نيروي انساني (ضريب K) ــ 250.000   16 بررسي بيماري معرفي‌شدگان (متخصصين به بالا) ــ 500.000   17 تجديدنظر بررسي بيماري معرفي‌شدگان (متخصصين به بالا) ــ 300.000   18 مشمولان نظام وظيفه براي هر بيمار (نوبت اول) 31000 40.000 29.03 19 مشمولان نظام وظيفه براي هر بيمار (نوبت‌هاي بعدي) ــ 30.000   ز ـ صدور و تمديد كارت‌هاي بهداشتي 1 صدور، تمديد و انتقال كارت بهداشتي جهت مراكز عرضه مواد غذايي، فروشگاههاي كوچك مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و آرايشگاهها 100000 150.000 50.00 2 صدور، تمديد و انتقال كارت بهداشتي براي مراكز داراي محلهاي طبخ، ماشينهاي حمل و نقل مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي ــ 200.000   3 صدور، تمديد و انتقال كارت بهداشتي براي هتلها، متلها، مجموعه‌هاي تفريحي و بين‌راهي و فروشگاههاي بزرگ و زنجيره‌اي مواد غذايي، مسافرخانه‌ها و ساير اماكن عمومي ــ 300.000   4 صدور، تمديد و انتقال كارت بهداشتي براي كشتارگاهها و مراكز و اماكن مشابه ــ 500.000   5 صدور، تمديد و انتقال پروانه فعاليت آموزشگاههاي بهداشتي اصناف، شركتهاي ارائه‌دهنده خدمات مرتبط با پسماند ويژه پزشكي، شركتهاي خدماتي مبارزه با آفات خانگي و جوندگان موذي و ساير شركتها و موسسات درخواست‌كننده مجوز فعاليت ــ 1.000.000   6 جريمه عدم مراجعه كاركنان مراكز و اماكن جهت صدور كارت بهداشتي 500000 500.000 0.00 7 بابت صدور كارت معاينه پزشكي به ازاي هر نفر 30000 50.000 66.67 س ـ استاندارد نمودن نقشه‌ها و صدور پروانه ساخت بيمارستانها و مراكز بهداشتي ـ درماني: 1 كليه طرح‌هايي كه تا 1000 مترمربع زير بنا دارند 2800000 3.200.000 14.29 2 بازنگري و اصلاح مجدد تا 1000 مترمربع زيربنا (فقط يكبار) ــ 800.000   3 كليه طرح‌هايي كه تا 2000 مترمربع زيربنا دارند 4300000 5.000.000 16.28 4 بازنگري و اصلاح مجدد تا 2000 مترمربع زيربنا (فقط يكبار) ــ 1.250.000   5 كليه طرح‌هايي كه تا 5000 مترمربع زيربنا دارند 7200000 8.300.000 15.28 6 بازنگري و اصلاح مجدد تا 5000 مترمربع زيربنا (فقط يكبار) ــ 3.000.000   7 زيربناي بالاتر از 5000 مترمربع 10000000 11.500.000 15.00 8 بازنگري و اصلاح طرحهاي بالاي 5000 مترمربع زيربنا (فقط يكبار) ــ 3.000.000   ش ـ حق‌الثبت دارو يا مواد اوليه آن، كارخانه‌هاي توليدكننده خارجي فرآورده‌هاي آرايشي، بهداشتي، غذائي و مواد اوليه، تجهيزات پزشكي، آزمايشگاهي 1 ثبت هر قلم دارو 54000000 65.000.000 20.37 2 ثبت هر كارخانه توليدكننده فرآورده‌هاي آرايشي، بهداشتي، غذائي 54000000 65.000.000 20.37 3 ثبت تجهيزات پزشكي و آزمايشگاهي 54000000 65.000.000 20.37 4 ثبت هر قلم فرآورده‌هاي آرايشي، بهداشتي، غذائي 9000000 14.000.000 55.56

ليست كامل تعرفه اي پزشكي 1391


مطالب مشابه :


یه خبر خوش تغذیه ای!

در بین تمامی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی هستن که می تونن مجوز مطب دریافت کنن.
بخش معرفی رشته

رشته‌ تغذيه‌ به‌ رژيم‌ درماني‌ اصول همچنين‌ به‌ كارشناسان‌ تغذيهمجوز مطب
ارتباط رشته خودمون بارشته علوم تغذیه

در سال 1340 با تشكيل قانون انستيتو خواربار و تغذيه ايران از مطب اعضاء هئيت مجوز مطب
به مناسبت روز جهاني ماما

*تغذيه و پزشكي باشيد.مامايي تنها رشته زيرگروه پزشكي است كه با مدرك كارشناسي مجوز مطب
تصويب‌نامه در خصوص تعيين تعرفه‌هاي موضوع ماده (24) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت-1

و مجوز ورود هر قلم دارو 1452000 1.740.000 19.83 2 تمديد و اصلاح پروانه ساخت و مجوز مطب و دفاتر
مدارك لازم جهت تأسيس دفتر کار ( جهت ارائه به نظام پزشکی )

مدارک لازم جهت صدور مجوز تاسيس دفتر تغذيه و دائم پزشکي و پروانه مطب معتبر پس از
سی دی آموزشی " گامی به سوی تندرستی "

(ادارات ، بانكها ، مطب ¯ تغذيه پرستاری نگین سلامت با مجوز رسمی از وزارت بهداشت
بهداشت مواد غذايي

تغذيه نادرست هميشه بهداشت محیط بیمارستان ها و مطب شرکت های سلامت محیط کار دارای مجوز
برچسب :