اموزش حرکات ژیمناستیک 2

       

  بسمه تعالي

 

 شيرجه غلت

با چند قدم دور خيز، جفت زدن پاها به زمين و پرش به بالا و جلو طوريكه سر و سينه و دستها بالا و جلو كشيده باشند و بدن كاملاً باز و حالت بشقابي به خود بگيرد و تا رسيدن دستها به زمين بالانس غلت مي‌زنيم.

ktn1-000214.jpg

مراحل آموزشي:

1ـ با استفاده از خرك مطبق حالت شيرجه غلت را انجام مي‌دهيم.

2ktn1-000214%2520%281%29.jpg

ـ با قرار دادن تشك ايمني و با استفاده از پيش‌تخته شيرجه غلت را تمرين مي‌كنيم.

3ـ با استفاده از ميني‌ترامپلين و با كمك مربي شيرجه غلت مي‌زنيم.

ktn1-000214%2520%283%29.jpg

4ـ با استفاده از پيش تخته با كمك مربي شيرجه غلت مي‌زنيم.

ktn1-000214%2520%284%29.jpg

نحوه كمك كردن:

با قرار دادن يك دست زير سينه و دست بعدي زير پاها، ژيمناست را كمك مي‌كنيم. (تمرينات شماره 3 و 4)

13ـ چرخ فلك پيچ يا نيم پشتك پيچ

با چند قدم دويدن و پرش به بالا و جلو بطوريكه پس از فرود يك پا جلو خم مي‌شود و دستها بالاي سر باشند. سر و سينه (بالاتنه) بطور يكنواخت متمايل به جلو و به طرف زمين حركت مي‌كند و چرخش بالاتنه به داخل بدن از ناحيه كمر و نزديك به زمين از طرف پائي كه جلو قرار دارد انجام مي‌دهيم. دستها از يكي پس از ديگري به زمين مي‌گذاريم. بدين صورت كه يك دست اول حالت چرخ فلكي و دست دوم را به طرف دست اول مي‌چرخانيم و بلافاصله به زمين مي‌گذاريم، پاها بالاي سر جفت مي‌شوند و با وارد كردن نيرو به وسيله دستها به زمين و درو كردن پاها به طرف زمين نيم پشتك پيچ مي زنيم.

ktn1-000214%2520%285%29.jpg

مراحل آموزشي:

1ـ يك چوب يا شيء ديگر به دست مي‌گيريم و از مفصل ران تا 90 درجه به جلو خم مي‌شويم و سپس بالاتنه را به سمتي كه پيچ مي‌زنيم چرخش مي‌دهيم.

ktn1-000214%2520%286%29.jpg

2ـ يك پا جلو و مرحله شماره 1 را همراه با چرخش به سمت پائين و جلو انجام مي‌دهيم.

ktn1-000214%2520%287%29.jpg

3ـ روبروي ديوار طوري پيچ مي‌زنيم كه سينه به ديوار بچسبد و بالانس مي‌ايستيم.

ktn1-000214%2520%288%29.jpg

4ـ اجراي حركت پيچ روي زمين و بالانس ايستادن و به حالت شنا روي زمين فرود مي‌آييم.

ktn1-000214%2520%289%29.jpg

5ـ اجراي حركت پيچ از ارتفاع و بدن راست ايستادن.

ktn1-000214%2520%2810%29.jpg

6ـ اجراي حركت پيچ از ارتفاع كمتر.

ktn1-000214%2520%2812%29.jpg

7ـ در مراحل پيشرفته اجراي حركت پيچ از روي خرك مطبق يا پيش‌تخته.

ktn1-000214%2520%2814%29.jpg

8ـ باسه قدم دويدن پيچ مي‌زنيم. طوري كه دستها روي سطح زمين و فرود پاها روي تشك ايمني باشد.

ktn1-000214%2520%2815%29.jpg

9ـ روبروي ديوار ايستاده و با استفاده از يك تشك ايمني حركت پيچ را اجرا مي‌كنيم بطوريكه بدن به حالت ابتداي نيم وارو باشد.

ktn1-000214%2520%2816%29.jpg

نحوه كمك كردن:

از سمت پائي كه جلو است مي‌ايستيم و ژيمناست را از كمر كمك مي‌كنيم.

ktn1-000214%2520%2817%29.jpg

14ـ نيم پشتك

با چند قدم دويدن و پرش به بالا و جلو بطوريكه پس از فرود يك پا جلو بلافاصله خم مي‌شود و سر و سينه (بالاتنه) بطور يكنواخت به جلو كشيده و دستها را به زمين مي‌گذاريم كه همزمان با آن پاي عقبي از زمين جدا شده و بالاي سر عمود مي‌شود كه در اين حالت بايد به دستها نگاه كنيم و با وارد كردن نيرو به زمين همان نيرو دوباره به بدن وارد شده و بدن را كه به صورت عمود درآمده بود از زمين جدا مي‌كند و بدن حول محور عرضي خود 360 درجه مي‌چرخد و نيم پشتك مي‌زنيم.

ktn1-000214%2520%2818%29.jpg

مراحل آموزشي:

1ـ دوبار پي در پي بالانس مي‌زنيم.

ktn1-000214%2520%2819%29.jpg

2ـ مرحله شماره 1 را از ارتفاع كم مانند يك تشك 1 در 2 متر انجام مي‌دهيم.

ktn1-000214%2520%2820%29.jpg

3ـ مرحله شماره 1 را از زمين بر روي يك تشك 1 در 2 متر انجام مي‌دهيم.

ktn1-000214%2520%2821%29.jpg

4ـ با چند قدم دويدن مرحله شماره 1 را انجام مي‌دهيم.

ktn1-000214%2520%2822%29.jpg

5ـ از سطح مرتفعي با جهش نيم پشتك مي‌زنيم. (با كمك مربي)

ktn1-000214%2520%2823%29.jpg

6ـ از سطح مرتفع با استفاده از ميني‌ترامپلين با پيش تخته و با كمك مربي نيم‌پشتك مي‌زنيم.

ktn1-000214%2520%2824%29.jpg

نحوه كمك كردن:

از كتف يا بازو و كمر ژيمناست را كمك مي‌كنيم.

ktn1-000214%2520%2825%29.jpg

 15ـ قوس عقب يا پل كمر

از حالت ايستاده دستها بالاي سر، يك پا به جلو و برگشت عقب بطوريكه بالا تنه به صورت يكنواخت بطرف زمين حركت كند و همزمان با آن يك پا بالا مي‌آيد و با كمك پاي دوم و با وارد كردن نيرو بوسيله دستها به زمين قوس عقب مي‌زنيم.

ktn1-000214%2520%2826%29.jpg

مراحل آموزشي:

1ـ با كمك ديوار يا نردبان سوئدي قوس عقب مي‌زنيم.

ktn1-000214%2520%2827%29.jpg

2ـ روبروي نردبان سوئدي مي‌نشينيم و پاها را بالاتر از افق مي‌گذاريم و پل كمر مي‌زنيم.

ktn1-000214%2520%2828%29.jpg

3ـ از روي خرك مطبق يا ميني خرك يا نردبان سوئدي پل كمر مي‌زنيم.

ktn1-000214%2520%2829%29.jpg

نحوه كمك كردن:

يك دست زير كمر و دست بعدي از پا، ژيمناست را كمك مي‌كنيم.

ktn1-000214%2520%2830%29.jpg

16ـ نيم وارو

از حالت ايستاده دستها بالاي سر به حالت نشسته به عقب مي‌رويم بطوريكه زانوها از حالت 90 درجه خارج نشوند (زانوها به جلو خم نشوند) و دستها به جلو و سر و سينه بطور قائم باشند و با پرتاب دستها و بالاتنه بطور يكنواخت به بالا و عقب و باز شدن مفصل زانو، دستها را به زمين مي‌گذاريم و بدن به حالت قوس عقب و بالانس درمي‌آيد. كه پس از عبور از سطح قائم و نيرويي كه دستها به زمين وارد مي‌كنند و شتاب پاها بدن به دور محور عرضي خود 360 درجه به عقب چرخش مي‌كند و نيم وارو مي‌زنيم.

ktn1-000214%2520%2831%29.jpg

مراحل آموزشي:

1ـ از حالت ايستاده. دستها را بطور متوالي به بالا و پائين پرتاب مي‌كنيم.

ktn1-000214%2520%2832%29.jpg

2ـ با استفاده از سطح شيبدار حالت پرتاب دست و باز كردن بدن را تمرين مي‌كنيم. اگر سطح شيبدار ميسر نبود و در حاليكه دستهاي ژيمناست بالا است مربي با فاصله از پشت سر كمر ژيمناست را گرفته و پرتاب عقب انجام مي‌دهد.

ktn1-000214%2520%2833%29.jpg

3ـ اجراي حركت پرتاب دست و باز شدن بدن در جهت نيم‌وارو.

ktn1-000214%2520%2834%29.jpg

4ـ با استفاده از سطح شيبدار تمرين شماره 3 را اجرا مي‌كنيم.

 

5ـ اجراي حركت ktn1-000214%2520%2835%29.jpg

نيم وارو از سطح شيبدار و به حالت بالانس شناي سوئدي پائين آمدن. (با كمك مربي)

ktn1-000214%2520%2836%29.jpg

6ـ اجراي حركت نيم وارو از سطح شيبدار و به حالت شناي سوئدي پائين آمدن. (بدون كمك مربي)

ktn1-000214%2520%2837%29.jpg

7ـ اجراي حركت نيم‌وارو از سطح شيبدار.

ktn1-000214%2520%2839%29.jpg

8ـ اجراي حركت نيم وارو از روي پيش تخته.

ktn1-000214%2520%2840%29.jpg

 

نحوه كمك كردن:

يك دست از زيركمر  و دست بعدي از پا ژيمناست را كمك مي‌كنيم.

 

17ـ پشتك

با چند قدم دويدن و با حركت سريع دستها به بالا و جلو و جدا شدن پاها از زمين و حركت سريع بالاتنه به سمت پاها و چرخش 360 درجه جلو به دور محور عرضي بدن و باز كردن بدن و فرود روي پاها مي‌ايستيم.

ktn1-000214%2520%2841%29.jpg

 مراحل آموزشي:

1ـ با چند قدم دويدن روي خرك مطبق از طول يا چند تشك 1 در 2 متر غلت جلو يا جمع مي‌زنيم.

ktn1-000214%2520%2842%29.jpg

2ـ با چند قدم دويدن و زدن روي پيش تخته از عرض خرك مطبق يا چند تشك 1 در 2 متر غلت جلو پا جمع مي‌زنيم.

ktn1-000214%2520%2843%29.jpg

3ـ با چند قدم دويدن و زدن روي پيش تخته يا ميني‌ترامپلين و با كمك مربي روي تشك ايمني پشتك مي‌زنيم.

ktn1-000214%2520%2844%29.jpg

4ـ با چند قدم دويدن و زدن روي پيش تخته يا ميني‌ترامپلين پشتك مي‌زنيم.

ktn1-000214%2520%2845%29.jpg

نحوه كمك كردن:

با يك دست از زير شكم و دست بعدي از كتف ژيمناست را كمك مي‌كنيم. آنگاه با دست به سينه ژيمناست از جلو رفتن او جلوگيري مي‌كنيم.

 

 

"مطالب پیشنهادی"

" آموزش ژیمناستیک " آموزش پیچ وارو (round off back flip)   اموزش حركات ژيمناستيك   اموزش حرکات ژیمناستیک 3   ژيمناستيك چيست 


مطالب مشابه :


مسابقات ترامپولین نوجوانان پسر

ژیمناستیک بهشهر - b مسابقات ترامپولین نوجوانان پسر کشور در یزد از تاریخ 18 لغایت 21 بهمن ماه
بازدید

ژیمناستیک - بازدید شروع فعالیت که موجب جذب ۵۰ نواموز ژیمناستیک دختر و پسر می باشد موجب
آغاز اردوی تیم منتخب ژیمناستیک پسران و دختران شبستر

ژیمناستیک - آغاز اردوی تیم منتخب ژیمناستیک پسران و دختران شبستر - " پايگاه اطلاع رساني هیئت
** جشنواره ژیمناستیک - شهریورماه تابستان 1391 - بندرانزلی **

هفتمین جشنواره بزرگ و اختصاصی ژیمناستیک باشگاه های پسر و دختر خردسال بندر انزلی در تاریخ 20
اموزش حرکات ژیمناستیک 2

آموزش رزمی ژیمناستیک پارکور بریکدنس اخلاق - مبارز سلام من حسین هستم یه رزمی کار از
ژیمناستیک

ژیمناستیک از آموزشی کوتاه مدت در برخی دانشگاهها برای دانشجویان دختر و پسر زیر نظر
نتایج مسابقات ژیمناستیک دختران و پسران شهرستان گناباد بهمن 1393

هیئت ژیمناستیک شهرستان گناباد مسابقات ژیمناستیک دانش آموزان دختر و پسر شهرستان گناباد
برچسب :