اسامی هیئت علمی مدیریت دانشگاه شهید بهشتی تهران

اعضاء هیات علمی دانشکده    
  اعضاء هیات علمی استاد دانشکده مدیریت و حسابداری
  ردیف نام و نام خانوادگی رتبه گروه 1 دکترعلی رضائیان استاد مدیریت دولتی اعضاء هیات علمی دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری ردیف نام و نام خانوادگی رتبه گروه 1 دکتر حسن فارسیجانی دانشیار مدیریت صنعتی 2 دکتر بهروز دری نوکورانی دانشیار مدیریت صنعتی 3 دکتر اکبر عالم تبریز دانشیار مدیریت صنعتی 4 خانم دکتر اکرم هادیزاده دانشیار مدیریت دولتی 5 دکتر غلامعلی طبرسا دانشیار مدیریت دولتی 6 خانم دکتر نسرین جزنی دانشیار مدیریت بازرگانی 7 دکتر غلامحسین خورشیدی دانشیار مدیریت بازرگانی 8 دکتر محمدرضا حمیدی زاده دانشیار مدیریت بازرگانی 9 دکتر عباسعلی حاج کریمی دانشیار مدیریت بازرگانی 10 دکتر محمد اسماعیل فدایی نزاد دانشیار مدیریت مالی 11 دکتر محمد عرب مازار یزدی دانشیار حسابداری اعضاء هیات علمی استاد یار دانشکده مدیریت و حسابداری ردیف نام و نام خانوادگی رتبه گروه 1 خانم دکتر هایده متقی استادیار مدیریت صنعتی 2 دکتر فرهاد فرزد استادیار مدیریت صنعتی 3 دکتر علیرضا موتمنی استادیار مدیریت صنعتی 4 دکتر مسعود کسایی استادیار مدیریت صنعتی 5 دکتر داود طالبی استادیار مدیریت صنعتی 6 دکتر مصطفی زندیه استادیار مدیریت صنعتی 7 دکتر فرخ قوچانی استادیار مدیریت دولتی 8 دکتر سید جلیل لاجوردی استادیار مدیریت دولتی 9 دکتر محمدعلی حقیقی استادیار مدیریت دولتی 10 خانم دکتر منیژه قره چه استادیار مدیریت بازرگانی 11 دکتر سید محمود حسینی استادیار مدیریت بازرگانی 12 دکتر احمد روستا استادیار مدیریت بازرگانی 13 دکتر محمد اکبریان تفاقی استادیار مدیریت بازرگانی 14 شهریار عزیزی استادیار مدیریت بازرگانی 15 دکتر احمد بدری استادیار مدیریت مالی 16 دکتر سید جلال صادقی شریف استادیار مدیریت مالی 17 دکتر اصغر عارفی استادیار مدیریت مالی 18 دکتر محمدرضا پورابراهیمی استادیار مدیریت مالی 19 دکتر بهروز قلیچ لی استادیار مدیریت کارآفرینی 20 دکتر غلامحسین اسدی استادیار حسابداری 21 دکتر عباس هشی استادیار حسابداری 22 دکتر علی اکبر اربابیان استادیار حسابداری 23 دکتر محمدقسیم عثمانی استادیار حسابداری 24 دکتر رافیک باغومیان استادیار حسابداری 25 طیبه امیرخانی استادیار دولتی 26 نوید نظافتی استادیار مدیریت وفناوری اطلاعات اعضاء هیات علمی مربی دانشکده مدیریت و حسابداری ردیف نام و نام خانوادگی رتبه گروه 1 خانم پریوش زاهدی مربی مدیریت مالی 2 علی قاسم زاده مربی حسابداری اعضاء هیات علمی بازنشسته دانشکده مدیرت و حسابداری ردیف نام و نام خانوادگی رشته رتبه تاریخ 1   علی جهانخانی مدیریت دانشیار  1/4/87  2      هوشنگ اسدالهی " استادیار    27/3/85  3 غلامحسین باهر " استادیار 1/11/85 4 محمدرضا شجاعی " استادیار 30/4/85 5 محمود حسین زاده داداش مهندس صنایع مربی 15/11/85 6 محمد حسن اردبیلی مدیریت مربی 1/7/88 7 محمد تقی کاشانی نیا مدیریت مربی 30/4/85 8 محمود آقا حسینعلی شیرازی مدیریت استادیار 1/7/88 9 قدرت اله مشا یخی مدیریت مربی 15/4/82 اعضاء هیات علمی گروه مدیریت صنعتی     ردیف نام و نام خانوادگی رشته رتبه تلفن email 1 هایده متقی مدیریت استاد یار 29902324 [email protected] 2 اکبر عالم تبریز مدیریت دانشیار 29902838 [email protected] 3 بهروز دری نوکورانی " دانشیار 29902324 [email protected] 4 فرهاد فرزد مدیریت استاد یار 29902838 [email protected] 5 مسعود کسایی مدیریت استادیار 29902838 [email protected] 6 حسن فارسیجانی مدیریت صنعتی دانشیار 29902378 [email protected] 7 داود طالبی مهندسی صنایع استادیار 29902352 [email protected] 8 علیرضا مو تمنی استادیار 29902381 [email protected] 9        مصطفی زندیه مهندسی صنایع استادیار  29902352 [email protected]    اعضاء هیات علمی گروه مدیریت دولتی ردیف نام و نام خانوادگی رشته رتبه تلفن email 1 علی رضاییان مدیریت استاد 29902378 [email protected] 2 فرخ قوچانی " استادیار 29902352 f-ghouchani @sbu.ac.ir 3 سید جلیل لاجوردی " " 29902388 [email protected] 4 اکرم هادیزاده " دانشیار 29902378 [email protected] 5 غلامعلی طبرسا " دانشیار 29902380 [email protected] 6 محمد علی حقیقی “   استادیار 29902838 [email protected] 7     طیبه امیرخانی " استادیار 29903136   اعضاءهیات علمی گروه مدیریت بازرگانی ردیف نام و نام خانوادگی رشته رتبه تلفن email 1 منیژه قره چه مدیریت استاد یار 29902324 [email protected] 2 نسرین جزنی " دانشیار 29902380 [email protected] 3 سید محمود حسینی " استاد یار 29902388 SM-Hosseini @ sbu.ac.ir 4 احمد روستا " " 29902382 [email protected] 5 غلامحسین خورشیدی " دانشیار 29902388 [email protected] 6 محمدرضا حمیدی زاده " " 29902838 [email protected] 7 محمد اکبریان تفاقی " استادیار 29902382 [email protected] 8 عباسعلی حاج کریمی " دانشیار 29902378 A-Hajikarimi @cc.sbu.ac.ir 9 شهریار عزیزی " استادیار 29903136 [email protected]   اعضاء هیات علمی گروه مدیریت مالی   ردیف نام و نام خانوادگی رشته رتبه تلفن email 1 محمد اسماعیل فدایی نژاد مدیریت دانشیار 29902382 [email protected] 2 احمد بدری حسابداری استاد یار 29902838 [email protected] 3 سید جلال صادقی شریف " استادیار 29902380 [email protected] 4 پریوش زاهدی " مربی 29902324 [email protected]    5            اصغر  عارفی  مدیریت استادیار 29902381 [email protected] 6 محمدرضا پورابراهیمی مدیریت مالی استادیار اعضاء هیات علمی گروه مدیریت کارآفرینی  ردیف نام و نام خانوادگی رشته رتبه تلفن email 1 بهروز قلیچ لی مدیریت استاد یار 29902838 [email protected] اعضاء هیات علمی گروه مدیریت فناوری و اطلاعات   ردیف نام و نام خانوادگی رشته رتبه تلفن email 1 علی رضائیان مدیریت استاد 29902378 [email protected] 2 نوید نظافتی مدیریت استادیار    اعضاء هیات علمی گروه حسابداری ردیف نام و نام خانوادگی رشته رتبه تلفن email 1 غلامحسین اسدی مدیریت استاد یار 29902380 [email protected] 2 عباس هشی حسابداری " 29902838 [email protected] 3 محمد عرب مازار یزدی " دانشیار 29902382 [email protected] 4 علی قاسم زاده " مربی 29902838 A-ghassem @cc.sbu.ac.ir 5 علی اکبر اربابیان " استادیار 29902838 [email protected] 6 محمد قسیم عثمانی " استاد یار 29902838 [email protected] 7 رافیک باغومیان " استادیار [email protected]


مطالب مشابه :


تاريخ‌ و محل‌ ‌ توزيع‌ كارت‌، تاريخ و محل برگزاري آزمون جامع وارزيابي حرفه اي

دانشگاه جامع علمی- کاربردی سازمان مدیریت صنعتی در ورودی دانشگاه. 3. دانشگاه ارومیه :
دانشگاه علمی کاربردی در کنکور کاردانی به کارشناسی

دانشگاه علمی کاربردی در کاربردی جهاد دانشگاهی ارومیه مرکز آموزش علمی مدیریت صنعتی
نحوه دریافت کارت شرکت در ازمون

مرکز آموزش علمی کاربردی مدیریت دانشگاه جامع علمی مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی
دریافت کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه جامع علمی کاربردی سال93 و ویرایش اطلاعات

سرفصل دروس دانشگاه علمی کاربردی. دانشگاه بین الملل ارومیه. کاربردی مدیریت صنعتی
دانشگاه جامع علمی- کاربردی مرکز بوکان

دانشگاه جامع علمی کار طراحی، مدیریت کاربردی نقشه کشی صنعتی به روش
نمرات میان ترم درس طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری

و نگهداری رشته مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی ، جامع علمی کاربردی و علمی; اسرار
اسامی هیئت علمی مدیریت دانشگاه شهید بهشتی تهران

اسامی هیئت علمی مدیریت دانشگاه اعضاء هیات علمی گروه مدیریت صنعتی کاربردی
22 رئیس دانشگاه در آستانه پایان حکم ریاست/ روزهای پر انتصاب وزیر علوم

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آئین نامه مدیریت دانشگاه صنعتی ارومیه، بیرجند، صنعتی
برچسب :