آزمون نقشه کشی معماری درجه یک

201- عیار کدام مورد از بقیه بیشتر است؟

الف- بتون مگر        ب- ملات ماسه و سیمان زیر موزائیک

ج- پی بتن آرمه       د- سقف بتن آرمه

 

202- برای تنطیم شمع های فلزی از..........استفاده میشود:

الف- گوه                                   ب- میله مونتاژ                                              

 ج- دستک های متحرک            د- لوله ای که سوراخ روی آن تعبیه شده

 

203- پوشش بتون در پله های بتنی چند سانتیمتر میباشد؟

الف- 5/1              ب- 2                ج- 3                   د- 5/2

 

204- به چه علت از تیرچه و بلوک هم جنس در ساختمان استفاده میکنند؟

الف- به علت اینکه بعد از سفیدکاری روی سقف ایجاد سایه نکند

ب- برای سهولت در انجام کار

ج- اجرای سریع تر                                    د- هر سه مورد فوق

 

205- توضیح کلمه سپتیک چیست؟

الف- لوله های فاضلاب شهری                             ب- چاه فاضلاب منازل

ج- محل جمع آوری فاضلاب در مخزن بتنی             د- تسویه خانه فاضلا

 

206- از فاصله نگهدار چه استفاده ای میشود؟

الف- جلوگیری از جابجایی میلگردها هنگام لرزاندن بتن

ب- مقاومت بتن را بالا میبرد

ج- ایجاد کیفیت بهتر در ساخت بتن

د- تحمل نیروی برشی را میکند

 

207- علائم اختصاری زیر بترتیب از چپ به راست چیست؟    DN _ UP _CW _DHWR _DHWS

 

الف- لوله بطرف پایین- لوله بطرف بالا – لوله آب شهر- لوله برگشت آبگرم مصرفی- لوله رفت آب گرم مصرفی

ب- لوله به طرف بالا- لوله بطرف پایین- لوله فاضلاب- لوله رفت آبگرم مصرفی- لوله برگشت آب گرم مصرفی

ج- لوله آب گرم – لوله آب سرد- لوله برگشتی- لوله برگشتی سردو گرم- لوله فاضلاب

د- الف و ج

 

208- ارتفاع خرپا در خرپای تخت و شیبدار به ترتیب........ و ............دهانه محاسبه میشود:

الف- 60/1 و10/1          ب- 80/1و10/1              ج- 10/1و60/1             د- 10/1و80/1

 

209- چه مقدار از حجم بتن را مصالح سنگی تشکیل میدهد؟

الف- 4/3                ب- 5/1                ج- 3/1                   د-5/4

 

210- اگر مخلوطی از سنگ آهک خاک رس با گچ در کوره ای دواربا حرارت زیاد پخته شود محصول بدست آمده را...........مینامند:

الف- هیدراتاسیون           ب- گچ              ج-آهک                د- سیمان

 

211- سیمان معمولی با بیشترین کاربرد را سیمان ...............مینامند:

الف- نوع 3              ب- نوع2               ج- نوع1              د- آهن گدازی

آسفالت رویه در محوطه چه نام دارد؟

الف- کانیو                ب- آشومدینیه          ج- توپکا               د- بیندر

212- کدام گزینه در مورد ستون با خاموت مارپیچ صحیح است؟

الف- مارپیچ راازخاموتها جداگانه میسازند         ب- گام مارپیچ نباید از 25میلیمتر بیشتر باشد

ج- قطر میلگرد باید از12میلیمتر کمترنباشد       د- گام مارپیچ نباید از 75 میلیمتربیشتر باشد

 

213- جهت جریان گاز در کنتور همیشه از..............میباشد:

الف- راست به چپ            ب- چپ به راست      ج- فرقی نمیکند               د- دورانی میباشد

214- سازه ای که نیروهای وارده را به صورت کششی و فشاری تحمل میکند کدام است؟

الف- قابی              ب- آجری               ج- خرپایی            د- اسکلت فلزی

 

215- در لوله کشی گاز دستگاهی باعث فشار و تنظیم گاز میشود چه نام دارد؟

الف- کنتور          ب- دیافراگم              ج- رگلاتور               د- فشارسنج

 

216- جهت ایجا د فاصله بین آرماتورهای طولی ستون و قالب از چه وسیله ای استفاده میشود؟

الف- خرک          ب- لقمه                   ج- زیرسری           د- ادگا

217- ابتدایی ترین کار برای شروع محوطه سازی کدام است؟

اللف- تسطیح        ب- جدول بندی       ج- خیابان بندی       د- باغچه بندی

218- موارد استفاده از ماله چوبی کدام است؟

الف- زیرسازی اندودهای سیمانی و بتون ریزی کفها

ب- روسازی اندودهای سیمانی

ج- برای گردکردن گوشه ها

د- همان کاری که تخته ماله انجام میدهد

 

219- کدام گزینه در تاب و تحمل خاک نقش ندارند؟

الف- اندازه دانه ها                 ب- شکل دانه ها

ج- وزن مخصوص                د- رنگ دانه ها ی خاک

 

220- ارتفاع قرنیز های چوبی و پلاستیکی روی ستطوح فرش شده چند سانتیمتر میباشد؟

الف- 15               ب- 20               ج- 10تا20               د- 7تا10

 

221- منظور از حدیده چیست

الف- الف- رزوه خارجی           ب- رزوه داخلی

ج- مهره و ماسوره                  د- هرسه مورد

222- شیب لوله های فاضلاب در منازل چند درصد است؟

الف- 1              ب- 2                ج- 4                        د- 3

 

B_H_M_R223- علائم مقابل بترتیب از راست به چپ کدام است؟

 الف- رگلاتور- کنتور- هیتر- مشعل

ب- رگلاتور- مشعل- روشنایی- آبگرم کن

ج- کنتور- مشعل- رگلاتور- پلوپز

د- کنتور- رگلاتور- پلوپز- بخاری

 

224- تعداد دفعات استفاده از قالب چوبی به کدامیک از موارد زیر بستگی دارد؟

الف- حفظ ونگهداری قالب               ب- کیفیت سطح تخته ها

ج- میخ کوبی کم                            د- اندازه عرض تخته ها

225- معمولا ضخامت تخته های قالب بندی چند سانتیمتر است؟

الف- 1تا5/1             ب- 5/2تا3             ج- 5/4تا6                 د- 5تا7

226- در قالب کشویی فلزی کدام مورد در مرحله اول بتن ریرزی میشود؟

الف- کف             ب- دیوار              ج- سقف               د- ستون

 

227- برای مقابله با کدام نیرو از اهداف دیوار برشی نیست؟

الف- افقی                 ب- باد            ج- زلزله             د- فشاری

 

228- کدامیک از موارد زیر مربوط به خصوصیات شیوه معماری پارسی نیست؟

الف- حداکثر استفاده از مصالح بوم آور   ج- استفاده بسیارخوب از تکنیک طاق گنبدی

ج- سادگی پلانها                                د- عدم پرهیز از شکوه و ارتفاع زیاد

 

229- صورت یا شکل خارجی شئی را چه مینامند؟

الف- محتوی        ب- فرم                ج- فضا                 د- استیل

 

230- از لغزاندن یک منحنی در امتدادخط راستی که عمود بر صفحه قوس است..........بدست میآید:

الف- گوشواره          ب- طاق            ج- گنبد             د- ایوان

 

231- قوسها جهت پوشش کدامیک از موارد زیر بکار میروند؟

الف- نعل درگاه          ب- طاق نما             ج- نیمه بیضی          د- هیچکدام

 

232- شهر سازی در واقع مجموعه ایست از...........که در قالب شهرسازی ارائه میشود:

الف- علوم معماری                  ب- برنامه ریزی های زندگی اجتماعی

ج- مناظر طبیعی                    د- موارد الف وب

 

233- مقیاس نقشه های طرح تفضیلی توسعه شهری کدام است؟

الف- 500/1                 ب- 100/1               ج- 50/1              د-10/1

 

234- در کدامیک از مناطق شهری حداکثراستفاده از سطوح زمینهای شهری و ارتفاع ساختمانها با توجه به موقیعت طرح جامع هر شهر منظور میگردد؟

الف- پراکنده             ب- نیمه متراکم              ج- متراکم            د- هیچکدام

 

235- برای جلوگیری از ترک خوردن جدولهایی که دارای طول زیاد میباشند به فواصل هر............متر درز انبساط به عرض 5/1 سانتیمتر پیش بینی مینمایند:

الف- 3              ب- 6                   ج- 9                       د- 12

236- نقشه توپوگرافی کدامیک از عوامل را نشان میدهد؟

الف- راههای مواصلاتی               ب- تاسیسات زیربنایی

ج- تراکم ساختمانی                     د- پستی و بلندیهای زمین

 

237- قوس لنتو کدام است؟

الف- نیم دایره        ب- بیضی           ج- شاخ بزی           د- تخت

 

238- داشتن مقیاس انسانی در فضاها را چه مینامند؟

الف- مردم واری        ب- نیارش       ج- خودبستکی     د- درون گرایی

 

239- کدام گزینه مربوط به عوامل موثر در معماری نیست؟

الف- تولید انبوه       ب- تقارن         ج- وابستگی به غیر         د- اصالت

 

240- شاهکاریهای قوس ایرانی را میتوان در شبستان مسجد جامع..........در نهایت ظرافت و زیبایی بررسی کرد:

الف- اردستان          ب- نائینی              ج- گوهرشاد          د- هرسه مورد

 

241- توضیع میزان ذرات با اندازه های مختلف در بتن را.............میگویند:

الف-وزن مخصوص       ب- سنگ دانه   ج- هیدراسیون      د- دانه بندی

 

242- برای بتون ریزی کندوهای بتونی در سیلوهای ذخیره گندم از چه نوع قالبهایی استفاده میکنند؟

الف- قالبهایی از جنس مواد شیمیایی             ب- قالبهای چوبی

ج- قالبهای ثابت                                     د- قالبهای لغزنده قائم

 

243- علائم روبرو بترتیب از چپ به راست عبارتند  Weld – Rivet – bolte serew

الف- جوش- پرچ-  پیچ                  ب- پرچ – پیچ- جوش     

ج- پیچ – پرچ- جوش                   د- پرچ – جوش پیچ

 

244- هر عاملی که نیروی وارده را بطور ایمن و موثر به سطح پایین خود انتقال دهد..........نام دارد:

الف- قاب             ب- سوله               ج- سازه              د- پرلین

 

245- مجموعه ای که برای شکل دادن وایجاد حجم دلخواه بتن خمیری بکار رفته باشد چه نام دارد؟

الف- قالببندی           ب- کفراژ           ج- پشت بند           د- قاب

 

246- فاصله بند انبساط بین دو فنداسیون تقریبا چند سانتیمتر و محل آنرا با چه وسیله ای پر میکنند؟

الف- 10 سانتیمتر چوب پنبه و یونیولیت         ب- 5 سانتیمتر یونولیت و چوب پنبه

ج- 5 سانتیمتر سیمان و گچ                         د- 10 سانتیمتر گچ وخاک و بتون

 

247- چند درصدر ازحجم بتن را ماسه و شن تشکیل میدهد؟

الف- 20%             ب- 80%              ج- 90%            د- 50%

 

248- خم کردن میلگردها باید به چه روشی صورت گیرد؟

الف- گرم          ب- سرد        ج- ماشین مجهز به فلکه خم کن        د- ب وج

 

249- میلگردهای ستون کنارمیلگرد انتظار چندبرابرقطرمیلگرد انتظار منحرف میشود؟

الف- دوبرابر          ب- برابر          ج- 10/1 قطر          د-5 /2 برابر قطرمیلگرد  

 

250- حداکثر و حداقل فاصله میلگردهای طولی از یکدیگر به ترتیب چند سانتیمتر میباشد؟

الف- 35 -15          ب- 40- 5            ج- 35- 5            د- 50-10      

 

251- لتیسکا چیست؟

الف- نوعی روش ساخت معمولی لانه زنبوری است                                                   ب- نوع ستون ترکیبی است

ج- یک نوع تیر حمال است            د- نوع خرپا است

 

252- در طویل کردن آرماتور قسمتی را که روی همدیگر قرار میگیرند چه مینامند؟

الف- گره کردن          ب- حرارتی             ج- اوتکا          د- اورلپ

 

253- در مقطع میلگردهای تیرچه کدامیک در حالت کششی کار میکنند؟

الف- میلگرد بالا                  ب- خاموتهای اتصال

ج- میلگردهای پایین             د- هیچکدام

 

254- برای اینکه ممان اینرسی را در یک مقطع بالا ببریم بدون آنکه پروفیل مقطع را عوض کنیم چه باید بکنیم؟

الف- تیر را به صورت لانه زنبوری درآوریم            ج- تیر را دوبل کرده

ج- ازورق تکیه گاه استفاده کرد                               د- از بادبند استفاده کرد   

 

255- موار متشکله سیمان سفید چیست؟

الف- گچ اعلا وخاک رس چینی وسیمان پرتلند

ب- سیمان پرتلند و آهک گچ اعلا

ج- سیمان پرتلند حبابزا               د- هیچکدام

 

256- شنارژیعنی چه؟

الف-سقف              ب- فونداسیون        ج- پی گسترده          د- زنجیره کردن

 

257- در صورتیکه زمین سست باشدویا ارتفاع ساختمان زیاد باشد از چه نوع پی استفاده میشود؟

الف- منفرد           ب- کلاف شده           ج- نواری              د- گسترده

 

258- ماشین آلات بتن سازی شامل.......و........میباشد:

الف- دامپر – تراک میکسر             ب- بتونیر – سانترال بتن(بچینگ)

ج- جلو خالی کن – بغل خالی کن      د- میکسر – بتونیر

 

259- دفعات استفاده کدامیک از قالبهای زیر کمتر از بقیه است؟

الف- فلزی             ب- آلومینیومی            ج- چوبی                د- آهنی

260- جهت ایجاد فاصله بین آرماتورهای طولی ستون و قالب از چه وسیله ای استفاده میشود؟

الف- خرک                  ب- لقمه               ج- زیرسری             د- ادکا

 

261- پل دراسکلت فلزی را تعریف کنید:

الف- معمولا به صورت لانه زنبوری ازتیرآهن معمولی یابال پهن ساخته میشود

ب- اعضای افقی هستند که بارسقف را به ستونها منتقل میکنند.

ج- اعضای فلزی هستند که با اتصالات لازم به ستونهاا متصل میشود.

د- تمام موارد بالا.

 

262- کدام موارد در مورد شاه تیرها صحیح میباشد؟

الف- عضوهای فلزی عمودی اصلی هستند.

ب-عضوهای فلزی افقی اصلی هستند.

ج- عضوهای فلزی عمودی فرعی هستند. 

د- عضوهای فلزی افقی فرعی هستند.

 

263- پلهای لانه زنبوری را ازچه پروفیلی میتوان ساخت؟

          د- نبشی              ج- پروفیل            Z الف- ناودانی               ب- تیر لاغر IPE

 

264- سیستم نگهدارنده ساختمان.......نامیده میشود.

الف- پی                ب- سقف                  ج- سازه             د- بادبند

 

265- بارناشی از وزن ساختمان را چه مینامند؟

الف- بار مرده             ب- بارمصالح              ج- بارزنده            د- هرسه مورد

 

266- برای اتصال ستون بتننی یه فنداسیون بتنی از........استفاده کدامیک از اعمال زیر برای جلوگیری از نچسبید ن بتن به قالب آجری انجام میشود.

الف- رنگ            ب- روغن            ج- پوشش پلاستیک        د- بتن مگر

 

267- در سقفهای تیرچه بلوک بلوکها چه نیرویی را تحمل میکنند؟

الف- برشی         ب- فشاری         ج- خمشی        د- هیچ نیروی را تحمل نمیکند.

 

268- طبق ضوابط وآیین نامه حداقل قطر آرماتورهای طولی در ستون چقدر میباشد؟

الف- 8              ب- 10                ج- 20                   د- 14

 

269- در قالب کشویی فلزی کدام مورد در مرحله اول بتن ریزی میشود؟

الف- کف           ب- دیوار              ج- سقف            د- ستون

 

270- خرپا فضایی عبارت است از...........

الف- خرپا تخت که در ارتفاع بالا نصف شود                                                           ب- خرپا مثلثی که در ارتفاع بالا نصف شود

ج- خرپایی که دارای طول و عرض و ارتفاع است

د- خرپای دو بعدی به شکل مثلث ساخته شود

 

271- حداقل طول میلگرد انتظار در پی ..........چند برابر قطر میلگرد است؟

الف- 40             ب- 50                 ج- 55                د- 60

 

272- مصالح قالب بندی متداول برای کارهای بتنی در ایران چیست؟

الف- آهن و  آجر                                ب- آجرو چوب و فولاد                                ج- فایبرگلاس و چوب                        د- آلومینیوم و آجر

 

273- میزان سیمان در یک مترمکعب بتن را ...........گویند.

الف- مقاومت بتن        ب- گیرش بتن        ج- نرمی بتن         د- عیار بتن

 

274- در سازه های بتنی که در تما س با آب دریا هستند ازچه نوع سیمانی استفاده میشود؟

الف- سیمان پرتلند آهن گدازی                    ب- سیمان پرتلند معمولی

ج- سیمان پرتلند سفید                              د- سیمان منبسط شده

 

275- نام تیرچه ای که معمولا با یک سطح سپری که در قسمت تحتانی توسط سیم یا کابل مسطح شده چیست؟

الف- تیرچه با قاب سفالی                   ب- تیرچه تمام بتن مسلح

ج- تیرچه با بتن پیش ساخته                د- تیرچه تمام فولاد

 

276- جهت پوشش سقف در خرپا و سوله از...........استفاده میشود.

الف- لاپه             ب- میلگرد              ج- لچکی              د- الف و ب

 

277- اگردرحین بتنن ریزی یا زمان سخت شدن درجه حرارت ناگهان به زیر صفر برود بهتر است

الف- بتن ریزی متوقف شود                 ب- سریعتر انجام گیرد

ج- الف و ب                                   د- هیچکدام

 

278- قسمتهای مختلف ساختمانهای بتنی عبارتند از........

الف- پی.ستون.دیوار.تیراصلی.سقف             ب- پی.ستون. تیراصلی.سقف.دیوار

ج- ستون.پی.سقف.دیوار.تیراصلی.              د- هیچکدام

 

279- عوامل موثر در افت بتن :

الف- مقدار آب در بتن      ب- محیط جوی       ج- وجود مواد خارجی     د- هرسه مورد

 

280-طبق آیین نامه حد اکثر مقطع مصالح سنگی بکاربرده شده در بتن در یک دال چیست؟

الف- 3/1ضخامت دال     4/1 ضخامت دال      5/1 ضخامت دال       3/2ضخامت دال

 

281- نیرویی که سینه بندها در قابها متحمل میشوند تقریبا.......نیروی......موجود در قطعه اصلی است

الف- 2درصد-فشاری    ب- 2درصد-کششی     ج-1 درصد- فشاری    د-1درصد-کششی

 

282-  آب مصرفی در ساخت بتن چیست؟

الف- 6الی 7             ب- 6الی8          ج- 7 الی 8            د- 7

 

283- زنگ زدگی میلگرد ها به چه طریقی میباشد؟

الف- سندپلاست            ب- کیسه ماسه            ج- نمک                د- زد زنگ

 

284- حداقل پوشش بتن بر ای میلگردهای داخلی درپی چند سانتیمتر است؟

الف- 5/2                    ب- 5/3               ج- 5/4              د- 5/5

 

285- برای قراردادن دو شبکه متوالی افقی با فاصله معین در داخل قالب ازچه شکل میلگرد استفاده میکنند؟

الف- رکابی              ب- سنجاقک              ج- اودگا         د- خرک

 

286- کدام مورد علت مصرف میلگرد دربتن نیست؟

الف- تغییرات حجمی بتن و میلگرد در اثر تغییرات درجه حرارت- تقریبی با هم برابرند

ب- افزایش تنشهای فشاری در بتن

ج- افزایش دوام بتن

د- امکان ساخت  پوسته های مقاوم نازک بوسیله بتن

 

287- برای اتصال ستون بتنی به فنداسیون بتنی از.......استفاده میکنیم.

الف- بولت              ب- آرماتور انتظار              ج- خاموت              د- بیس پلیت

 

288- حداقل درصد فولاد در دیوارهای بتن آرمه چه مقدارمیباشد؟

الف- نصف سطح مقطع دیوار                    ب- به8 میزان دلخواه

ج- 025%سطح مقطع دیوار                       د- 25%سطح مقطع دیوار

 

289- به منظور جلوگیری از تاثیر نیروهای جانبی در ساختمانهای بتن آرمه از.......استفاده میشود.

الف- بادبند            ب- دیوار حائل          ج- دیوار برشی          د- شنارژ قائم

 

290- دردالهای یکطرفه میلگردی که فقط درقسمت تکیه گاه قرارداده میشود........نام دارد.

الف- میلگرد حرارتی      ب- ممان منفی       ج- شنارژعرضی      د- میلگرد کششی

 

291- کدام جمله در مورد تیرهای لانه زنبوری صحیح نمیباشد؟

الف- دلیل نام گذاری این تیرها شکل گیری آنان پس از عملیات برش و جوش است.

ب- این گونه تیرها در طول خود دارای حفره های توخالی در جان هستند.

ج- ازتعداد پروفیل شبیه لانه زنبور ساخته میشود که به مجموعه آنها تیرلانه زنبوری گویند

د-اندازه بال و ضخامت تیرآهن مورد استفاده در آن تغییر نمی یابد

 

 

292- نام اتصالی که تیر میتواند آزاد باشد و براحتی دوران زاویه ای به خود بگیرد چیست؟

الف- نیم گیردار            ب- مفصلی            ج- گیردار          د- صلب

 

293- نوع اتصال تیر به ستون که در آن تیرها از طرفین ستون عبور میکنند کدام است؟

الف- ممتد                 ب- خورجینی              ج- جانبی          د- جناغی

 

294- نام عضوی در ساختمان که وظیفه تحمل بارهای سقف و انتقال آنها به فنداسیون را دارد چیست؟

الف- تیرهای محیطی         ب- تیر فرعی            ج- شاه تیر         د- ستون

 

295- علت نام گذاری برش لانه زنبوری به روش برنول چیست؟

الف- استفاده از گاز استیلن                   ب- استفاده از لوله برنول

ج- استفاده از گاز اکسیژن                    د-هر سه مورد فوق

 

296- در تیر لانه زنبوری هرچه فاصله بین دو بال تیر بیشتر شود به همان نسبت.........

تیر افزایش میابد.

الف- مقاومت برشی     ب- مقاومت فشاری      ج- مقاومت پیچشی      د-مقاومت خمشی

 

297- برش پروفیل با روش برنول چگونه انجام میشود؟

الف- بطریق سرد     ب- بطریق گرم با شعله بنفش     ج- بوسیله گیوتین     د- ب و ج

 

298- آسیب پذیرترین قسمت خرپا که باعث تغییر فرم وکج شدن خرپا و احتمالا خرابی آن میشود چیست؟

الف- شکل اعضای کششی                     ب- خمش ورق اتصا ل                               

ج-گذشتن امتداد محوراعضای خرپا ازیک نقطه مشترک         د- شکل اعضای فشاری

 

299-پوشش سقف خرپای شیبدار بترتیب اجرا: ازپایین به بالا عبارتست از............

الف- تورسیمی- پشم شیشه- کرپی- ورق پوششی

ب- کرپی- ورق پوششی- تورسیمی- پشم شیشه

ج- ورق پوششی- کرپی- پشم شیشه- تورسیمی

د- تورسیمی- پشم شیشه- ورق پوشش- کرپی

 

300- درخرپای N عضو افق بالایی و عضو افقی پایینی بترتیب تحت چه نیرویی قرار میگیرند؟

الف- فشاری-فشاری    ب- کششی-کششی     ج- کششی- فشاری   د- فشاری- کششی


مطالب مشابه :


كتاب دكتر دانش

دانلود كتاب معروف دكتر علي دانش رفتار فازي و PVT خواص سيالات مخزن PVT and Phase Behaviour of Petroleum
موسسه های برگزارکننده های کنکورهای آزمایشی مهندسی نفت

مهندسی نفت -مخزن-حفاری سنجش و دانش و ماهان اولین و قدیمی ترین برگزارکننده های کنکورهای
مکانیسم های رانش سیالات هیروکربنی در مخزن

انواع مکانیزم‌های رانش در مخزن کنکور آزمایشی ماهان. کتاب خواص سیالات مخزن (pvt) علی دانش.
آزمون نقشه کشی معماری درجه یک

آموزشگاه ماهان دژ پيشاپيش حضورتان در عرصه علم و دانش ج- محل جمع آوری فاضلاب در مخزن
الگويي براي ايجاد علاقه و انگيزه به مطالعه و پژوهش: بررسي اثر بخشي آن در دانش آموزان دوره راهنمايي

دانش آموزان گروه آزمایش که با این روش آموزش دیده منابع ارشد ماهان. (پروژه تولید مخزن cng)
صیانت از مخازن به روش تزریق

بررسی تزریق گاز نیتروژن به مخزن ، شرایط و نتایج . تزریق نیتروژن به چاه .
تازه هاي كتاب كتابخانه

كتابخانه عمومي بوستان دانش فرشاد صدفی- ماهان: كتب مرجع نيز در كنار ساير كتب در بخش مخزن
پروژه مالی (پروژه تولید مخزن CNG)

کافی نت خرم دانش خرم خرید شیر مخزن های مورد نیاز تولید مخازن پراید و منابع ارشد ماهان.
برچسب :