نمایه فعالیت های هنر سالانه اول ابتدایی

فصل

ماه

هفته

جلسه

تاريخ

عنوان فعاليت هاي هنري

ابزار ومواد مورد نياز

پاييز

مهر

اول

1

 

ارتباط با طبيعت ( توجه به صداهاي مطبوع و ناموزون، گردش در طبيعت / پارك/ استفاده از محوطه­ی آموزشگاه ،آشنایی با عناصر طبیعی و ...)

وسيله نقليه جهت اعزام به مكان مورد نظر- دريافت مجوز و رضايت نامه­ی اوليا، ذره بین، کیسه فریزر

 

2

 

 

دوم

3

 

قصه گويي ( قصه هاي محلي ‘بومي ‘ ايراني)

كتاب قصه

 

4

 

نقاشی باموضوع آزاد

مداد رنگی/مدادشمعی/ آب رنگ/پاستیل،کاغذ/مقوا

 

سوم

5

 

نقاشي با موضوع معين (صورت انسان )

مداد رنگي / مداد شمعي / آب رنگ ، كاغذ / مقوا

 

6

 

كاردستي (شکل سازی با کاغذ و مقوا)

كاغذ رنگي/كاغذهاي باطله،زمينه دلخواه، چسب ‘مدادرنگي ، قیچی نوک گرد

 

چهارم

7

 

قصه گويي ( قصه هاي ایرانی ‘بومي ‘محلی) همراه با ايفاي نقش

كتاب قصه

 

8

 

نقاشي( چاپ انگشتي)

آب رنگ/ گواش/ استامپ، كاغذ ضخيم / مقوا

 

آبان

اول

9

 

نقاشي با موضوع معين(ميوه / حيوان دلخواه)

مدادرنگي/ گواش/پاستیل/ آب رنگ‘ كاغذ ضخيم / مقوای اشتنباخ /کاغذA4

 

10

 

كاردستي ( نقش آفريني با شكل هاي هندسي دايره ‘سه گوش ‘چهار گوش )     (دوجلسه)

اشكال هندسي ‘چسب ‘ مدادرنگي ‘ زمينه مناسب ،كاغذ / مقوا، قیچی نوک گرد

 

دوم

11

 

 

12

 

تلفيق قصه گويي با تقليد صدا و حركات، همراه با ابزار مناسب

قصه ي مناسب

 

سوم

13

 

نقاشي (پيدا كردن تصاويراتفاقي از يك مجموعه­ی خط خطي)

مدادرنگي /مدادشمعي/پاستیل ،كاغذ / مقوا

 

14

 

كاردستي (شكل سازي با موادطبيعي‘برگ و ...)

انواع برگ گياهان / پوسته ميوه ها ، سنگ / مواد دورریختنی/صدف، چسب و...

 

چهارم

15

 

آشنايي با صداهاي مطبوع و ناموزون ‘ تقليد صدا

ضبط صوت‘ نوار‘CD

 

16

 

نقاشي با موضوع معين (گل دل خواه و...)

مدادرنگي /مدادشمعي/آب رنگ،كاغذ / مقوا

 

آذز

اول

17

 

كاردستي ( ساختن پرچم ) همراه با خواندن سرود جمهوری اسلامی

كاغذ رنگي‘مقوا ‘چسب ‘ دسته ي پرچم(نی/ چوب)

 

18

 

تعريف خاطره و تلفيق حركات و تقليد صدا

-

 

دوم

19

 

نقاشي براي قصه ( قصه هاي بومي و ايراني )

مدادرنگي /مدادشمعي/آب رنگ،كاغذ / مقوا، قصه­ی مناسب

سوم

20

 

خواندن سرود جمهوري اسلامي ايران و نقاشي پرجم

  / CD نوار ‘ ضبط صوت‘ وسايل نقاشي

 

21

 

كاردستي ( ساختن جورچين)

تصاوير رنگي از مجلات کودک ‘ مقواي نازك به اندازه تصوير ‘چسب مايع‘ مداد ‘ قيچي نوک گرد‘ كاغذ

جهارم

22

 

نقاشي با موضوع معين ( انسان كامل )

مدادرنگي /پاستیل/ مدادشمعي/آب رنگ،كاغذ /مقوا

 

زمستان

دي

اول

23

 

تربيت شنوايي ( تمرين و خواندن يكي از شعرهاي نوار بخوانيم پايه­ی اول ابتدایی )

/ CD  نوار  ‘ ضبط صوت

 

24

 

کاردستی( ساخت پاکت)

كاغذ  رنگی/ کاغذ A4  ، قیچی نوک گرد، چسب

 

دوم

25

 

تصوير خواني با مشاهده يك تصوير ( درست كردن قصه براي تصوير )

يك تصوير مناسب به تعداد گروه‌ها

 

26

 

تربيت شنوايي‘ توليد صدا با ليوان هاي آب و تلفيق آن با شعر كودكان

هشت ليوان بلند ويكسان‘2 مداد بلند‘ جوهر رنگی، آب

 

سوم

27

 

نقاشي براي قصه

مدادرنگي /آب رنگ/ پاستیل/مداد شمعي، كاغذ

 

28

 

تربیت شنوايي‘ آشنايي با ريتم ( قدم رو)

سوت براي قدم رو، فضای مناسب (حیاط/ سالن)

 

چهارم

29

 

كاردستي ( ساختن کارت  تبريك)    (دوجلسه)

انواع كاغذ رنگي، مقوا ‘ اشیاءدور ریختنی، چسب‘  قيچي‘ موادتزئيني‘  مدادرنگي‘  خط كش و...

 

30

 

 

بهمن

اول

31

 

جمع بندی اطلاعات و نتایج ارزشیابی­های تکوینی در طول فرایند یاددهی- یادگیری

-

زمستان

32

 

فعالیت کارگاهی (نقاشی، کاردستی با موضوع دست)

دست دانش­آموزان، لیوان آب

 

دوم

33

 

نمايش ( بازي سوال هاي دقّتي يافتن يك شي با توجه به شدت صدا)

اشیاء مختلف موجود در کلاس

 

34

 

نقاشي با موضوع معين ) موضوعات اجتماعی یا مناسبت­های مختلف مثل روز مادر، روز پدر، سفره­ی هفت سین و .....)

مدادرنگي / مدادشمعي‘ كاغذ/مقوا....

 

سوم

35

 

بازی شناسایی صداها با چشم بسته

-

 

36

 

کاردستی( تبدیل سطح به حجم)

دست دانش­آموز/ کاغذ باطله/ گل سفالگری،گواش، کاغذ A4

 

جهارم

37

 

تلفيق قصه و نمايش

قصه مناسب /وسايل مورد نياز جهت اجراي نمايش

 

38

 

کاردستی ( ساختن کاردستی با اجزای میوه­ها)

انواع میوه­ها/ کاغذ A4، مداد رنگی/ آب رنگ/ پاستیل/ گواش، بشقاب ، چاقو

 

اسفند

اول

39

 

بازی حرکات وصداهای تقلیدی

-

 

40

 

كاردستي کار با گل ، حجم دلخواه( ایجاد نقش روی گل)

گل رس آماده‘ لباس كار ‘ ظرف آب‘ نايلون /كاغذ بزرگ‘ روزنامه، اشياء براي ايجاد نقش

 

دوم

41

 

كامل كردن نقاشي نيمه تمام(توافق و همكاري گروه دو نفري )                   (دوجلسه)

مدادرنگي /آب رنگ/ پاستیل/مداد شمعي ، كاغذ

 

42

 

 

سوم

43

 

كاردستي (کار با مواد موجود در طبیعت‘ سنگ ،برگ،پوسته­ها، هسته­ها، صدف و.....)   (دوجلسه)

انواع سنگ­هاي كوچك ‘ صدف و... چسب ‘مدادرنگي /آب رنگ/ پاستیل / گواش و....

 

44

 

 

چهارم

45

 

بازی کشیدن صدای مصوت­ها

-

 

46

 

نقاشي آزاد

وسایل نقاشی (مدادرنگي‘مدادشمعي‘كاغذ يا مقواو....)

 

بهار

فروردين

سوم

47

 

چاپ انگشتي براي ايجاد نقش ( تصوير سازي : مثل انگور ‘گل، سيب ‘پروانه و...)            (دوجلسه)

آب رنگ /گواش/ مداد رنگی/ مقوا يا كاغذ ضخيم

 

48

 

 

جهارم

49

 

كاردستي ( ساختن ظرف با روش انگشتی با گل)

گل رس آماده‘ لباس كار ‘ظرف آب‘ نايلون يا كاغذ بزرگ‘ اشياء براي ايجاد نقش

 

50

 

نقاشی( کشیدن شکل)

دست دانش آموز/  کاغذ A4، مداد رنگی

 

ارديبهشت

اول

51

 

بازي حرکات و صداهای تقلیدی

-

 

52

 

کار با گل( ساختن حجم دل خواه)

گل رس آماده‘ لباس كار ‘ظرف آب‘ نايلون / كاغذ بزرگ‘ اشياء براي ايجاد نقش

 

دوم

53

 

نمايش (تلفيق قصه با تقليد صداها و حركات )

قصه مناسب همراه با وسايل نمايشي

 

54

 

بازی شناسایی اشیاء با چشم بسته

-

 

سوم

55

 

كاردستي ( ساختن تاج / سربند )

مقواي رنگی ‘وسايل تزييني ‘قيچي ‘چسب ،کِش‘منگنه

 

56

 

بازي زوو...

-

 

چهارم

57

 

جمع بندی اطلاعات و نتایج ارزشیابی­های تکوینی در طول فرایند یاددهی- یادگیری

 

-


مطالب مشابه :


هنر در دوره ی ابتدایی...!؟

/ cd نوار ‘ ضبط صوت‘ وسايل ( درست كردن قصه براي مقواي رنگی ، وسايل تزييني ، قيچي
نمایه فعالیت های هنر سالانه اول ابتدایی

( درست كردن قصه براي تصوير ) مقواي رنگی ‘وسايل تزييني ‘قيچي ‘چسب ،کِش‘منگنه
تزيين كردن وسايل و مبلمان منزل با پارچه

تزيين كردن وسايل و های درست و لایه هایی كه روپوش كردن استفاده كنید، دو
بودجه بندی درس هنر(اول دوم سوم)

نوار ‘ ضبط صوت‘ وسايل ( درست كردن قصه يك نوار مقوايي ‘وسايل تزييني ‘قيچي ‘چسب
آموزش کاردستی با وسایل دوریختنی

و این هم کاردستی یک بوقلمون زیبا که با برگهای خشک درختان درست شده است:
چیدمان وسايل دكوري

براي تهيه كردن اينگونه وسايل مي كه از چوب درست شده باشد و مصرفي و تزييني
نمایه فعالیت های هنر سالانه اول ابتدایی

/ cd نوار ‘ ضبط صوت‘ وسايل ( درست كردن قصه براي مقواي رنگی ‘وسايل تزييني ‘قيچي
روش های خشک کردن گل

آسياب و يا وسايل ديگر خُرد براي درست­كردن يك يا برگ‌هاي تزييني
برچسب :