طرح درس روزانه علوم پایه چهارم ابتدایی


مشخصات كلي درس روزانه

1-نام نام خانوادگي آموزگار: پروين دادوند سراب

2-عنوان درس: فصل 8آهن ربا

3-كلاس:چهارم ابتدايي

4-زمان: روز دوشنبه-سه شنبه:2جلسه 40 دقيقه اي

5-تاريخ شروع طرح درس: 23/10/92-24/10/92-93

6-تعداد دانش آموزان:24  نفر

 

7-هدف كلي درس: آشنايي دانش آموزان با آهن ربا وانواع كاربردهاي آن در زندگي انسان

 

 

8-اهداف جزئي: دانش آموزان در پايان درس:

1-    انواع آهن ربا را از لحاظ شكل بدانند(حيطه شناختي)(دانش)

2-    در مورد بيشتر بودن خاصيت آهن ربايي در قسمت وسط آهن ربا مطالبي را بدانند(حيطه شناختي)(دانش)

3-    طريقه نامگذاري 2سر آهن ربايي را به درستي بدانند(حيطه شناختي)(دانش)

4-    كاربرد آهن ربا در قطب نما را بفهمند.(حيطه شناختي)(درك وفهم)

5-     به ساختن آهن ربا ونيز آهن رباي الكتريكي علاقه نشان دهند.(حيطه عاطفي)(ارزش گذاري)

6-     با مهارت از قطب نما استفاده كنند.(حيطه مهارتي)(عادي شدن)

 

9-اهداف رفتاري:

1)     فرا گيران انواع آهن ربا را از نظر شكل فهرست كنند (آهن رباي گرد ميله اي-نعلي شكل)

2)     فراگيران با انجام يك آزمايش ساده بيشتر بودن خاصيت آهن ربايي در وسط انواع آهن رباها را توصيف كنند.

3)     دانش آموزان كاربرد آهن ربا در قطب نما را با كمك آزمايش ساده توضيح دهند.

4)     فراگيران با علاقه مندي آهن ربا ونيز آهن رباي الكتريكي بسازند.

5)     فراگيران با مهارت وبا استفاده از قطب نما جهات اصلي فرعي جغرافيايي را مشخص سازند.

10-ارزشيابي تشخيصي/ آغازين:از دانش آموزان مي خواهيم تا به سوالات زير پاسخ دهند.

1)     دانش آموزان عزيز در سال گذشته با انواع آهن رباها آشنا شديد آيا نام آنها را به خاطر

داريد؟

2)     كاربردهاي آهن ربا كه در كتاب علوم سال سوم شما آمده بود را مي توانيد نام ببريد؟

3)     نام دو حرف انگليسي روي آهن رباها نوشته شده آنها را توضيح دهيد وبگوييد دو طرف آهن ربا به چه رنگ هايي ديده مي شوند؟

 

11-اولين گام آموزشي

12-انتخاب رسانه ها محتوي:كتاب علوم چهارم وسوم ابتدايي-دايره معارف-CDآموزشي-عكس

 

13-انتخاب رسانه هاي ياددهي-يادگيري:

معلم-تابلو-گچ-كتاب درسي-انواع آهن ربا-براده آهن-ميخ-چوب-پنبه-ظرفي پراز آب-كاغذ-سيم روكش دار-باتري

14-انتخاب روش هاي ياددهي-يادگيري:

كاوشگري-همياري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-فعاليت هايي كه معلم در كلاس درس انجام ميدهد.

 

16- فعاليت هايي كه فراگير در كلاس درس انجام مي دهد

1)سلام واحوال پرسي وحضور وغياب فراگيران(3دقيقه)

1)سلام و احوالپرسي با معلم

 

2)گروه بندي دانش آموزان:دانش آموزان را به 6گروه 4نفره تقسيم مي نمايد واسامي زير را براي گروه ها بر مي گزيند:

انيشتين-دكتر حسابي-گاليله-ابوريحان بيروني-يا اسامي گلها             ( 1دقيقه)

2)عضويت در گروهها

 

 

 

 

3)سوالات ارزشيابي تشخيصي را طرح مي‌نمايد(1دقيقه)

3-توجه به سوالات طرح شده و همكاري با اعضاي گروه خود براي پاسخ دادن به آنها

4)پاسخ هاي دانش آموزان به سوالات فوق را جمع آوري كرده وبراي كامل كردن آنها از دانش آموزان مي خواهد تا كتاب علوم سال سوم خود را مرور كنند(5دقيقه)

4)توجه به پاسخ هاي ساير دوستان در گروه هاي ديگر و نيز مطالعه كتاب علوم سال سوم براي كامل كردن اطلاعات خود در مورد سوالات

 

5:محتوي را به دانش آموزان معرفي مي‌كند.                   (2دقيقه)

5)  با توجه به محتواي ارائه شده از سوي آموزگار

6)مواد آمده در بند 13را در بين گروه13 ها تقسيم مي نمايد.         (3 دقيقه)

6)دريافت مواد لازم براي انجام آزمايشات از سوي آموزگار

7)از گروهاي دانش آموزي مي خواهد تا براي پاسخ به سوال زير با كمك انواع آهن ربا ها وبراده هاي آن يك آزمايش ساده طراحي نمايند.(5دقيقه)

سوال)فكر مي كنيد كدام قسمت آهن ربا خاصيت آهن ربايي بيشتردارد؟

 

 

7)توجه به سوال طرح شده و نيز همكاري با اعضاي گروه خود براي طراحي آزمايشي كه آنها را به پاسخ سوال رهنمون شود.

دانش آموزان انواع آهن رباهاي (گرد، ميله اي و نعلي شكل) را در آزمايش با براده ي آهن به كار مي برند و نتايج را در جدولي مانند جدول زير ثبت مي كنند

رديف

نوع آهن ربا

قسمتي كه داراي خاصيت آهن ربايي بيشتر است

 

 

وسط

انتها

هم جا خاصيت يكسان دارد

 

 

 

8)معلم از گروها استفاده مي‌كند واز اعضاي گروه يك مي خواهد تابه گروه دوم  گروه سه به گروه چهاروگروه پنج به گروه شش ملحق شوندونتايج آزمايش خودرا با يكديگر مبادله  نمايند.(5دقيقه)

8)پيوستن به گروههاي تعيين شده و مبادله نتايج مربوط به آزمايشات خود

 

9)از دانش آموزان مي خواهد تابا كمك قطب نما كه با كار آن در درس جغرافيا آشنا شده اند.جهات اصلي جغرافيايي را مشخص كنند وروي كاغذ نمايش دهند.آنگاه با كمك آهن رباي شناور روي آب كه بر چوب پنبه سوار است جهات جغرافيايي را مشخص كرده  وبراي اين كار از انواع آهن ربا ها استفاده نمايند ونتايج را باجهات جغرافيايي كه با كمك قطب نما از قبل معلوم كرده

بودند مقايسه كنند.          (10دقيقه)

9)دانش آموزان با همكاري اعضاي گروههاي خود با كمك قطب نما جهات اصلي جغرافيايي را مشخص كرده و روي كاغذ سفيد نمايش مي دهند.

آنگاه آزمايش خواسته شده توسط آموزگار را انجام داده و نتايج را در جدول زير ثبت مي نمايند

رديف

نوع آهن ربا

نتيجه آزمايش تعيين جهات جغرافيايي

 

 

شبيه قطب نما

 

متفاوت با آنچه قطب نما نشان داده

است

 

 

10)استفاده از گروه مربع شنوندگان معلم از دانش آموز مي خواهد تا در گروه هاي خود يك نفر در مورد آزمايش فوق سوال بپرسد.نفر دوم پاسخ دهد وابهامات را بر طرف كند ونفر سوم هم گفته ها را يادداشت نمايد نفر چهارم هم مي تواند خود را بري ارائه گزارش آماده كند

سوالاتي كه پرسيده مي شود مي تواند از انواع زير باشد:

الف:چه رابطه اي ميان آهن ربا وقطب نما وجود دارد؟(از نظر كاربرد)

                                        (10دقيقه)

10- عضويت در گروه مربع شنوندگان و تقسيم كار

 

11)طرح سوال زير(10دقيقه)

-چگونه خودتان با وسايلي كه داريد مي توانيد آهن ربا بسازيد؟

براي پاسخ به سوال زير صفحه 70كتاب را مطالعه كنيد وآهن ربا بسازيد مراحل كار خود را در سه سطر بنويسيد.

            پايان 45 دقيقه جلسه اول

11) توجه به سوال

مطالعه صفحه 70 كتاب

ساختن آهن ربا با كمك ميخ و آهن ربا و

نوشتن مراحل كار خود در سه سطر

جلسه دوم

12-طرح سوال زير(10دقيقه)

-چگونه مي‌توانيد آهن رباي الكتريكي بسازيد؟براي پاسخ به اين سوال CDآموزشي زير را ببينيد. سپس آهن ربا بسازيد ومراحل ساختن آهن ربا را در سه سطر توضيح دهيد.

12) توجه به سوال

ديدن سي دي آموزشي

ساختن آهن رباي الكتريكي

نوشتن مراحل ساخت آهنربا در سه سطر

13-باسوالات زير با كمك آهن رباي الكتريكي كه ساخته ايد پاسخ دهيد

الف=اگر بجاي يك باتري از چند باتري استفاده كنيد چه تفاوتي مشاهده مي شود؟

ب-اگر تعداد دور سيم پيچ ها را زيادتر كنيد چه اتفاقي مي افتد؟

ج-اگر سيم را از باتري جدا كنيد آيا باز هم آهن ربا كار مي‌كند؟

                            (10 دقيقه)

13) همكاري با اعضاي گروه براي پاسخ دادن به سوالات طرح شده

14) درخواست از نماينده گروه ها براي ارائه گزارش شفاهي ( 10 دقيقه) جهت جمع بندي وخلاصه درس درموارد ذيل:

گروه اول:خاصيت آهن ربايي در كدام قسمت آهن ربا بيشتر است؟ با ذكر آزمايش

گروه دوم:آهن ربا چند سردارد؟نام آنها چيست؟با چه علامتي نشان داده مي شود؟با كمك چه آزمايشي قطب ها را نام گذاري كنيم؟

گروه سوم:چگونه آهن ربا بسازيم؟

گروه چهارم:چگونه آهن رباي الكتريكي بسازيم؟

گروه پنجم:در چه وسايلي آهن ربا بكار رفته است؟

گروه ششم:آيا موارد ذيل در همه انواع آهن رباها (گرد-ميله اي –نعلي شكل)صادق است يا خير؟

-بيشتر بودن خاصيت آهن ربايي در قسمت وسط

-دارا بودن 2قطب شمال وجنوب

 

14- نماينده هر گروه به طور شفاهي درباره ي موارد ذيل توضيح مي‌دهد.

 

 

17-ارزشيابي تكويني وپاياني:در متن طرح درسي وفعاليتهاي آموزگار وفراگيران مطرح شده است. مي توان سوالات مطرح شده را بشكل فردي از دانش آموزان پرسيد

18-جمع بندي:بند پاياني فعاليتهاي معلم وفراكيران بود كه ذكر آن گذشت.

19-تعيين تكليف(5دقيقه)

1:تكاليف تمريني:دانش آموزان در مورد مطالب زير در دفتر علوم خود توضيح دهند:

الف:انواع آهن ربا

ب:خاصيت آهن ربايي بيشتر در آهن ربا

ج:كاربرد آهن ربا در زندگي

د:نحوه ساخت آهن رباي ساده والكتريكي

2:تكاليف خلاقيتي:پاسخ سوال فكر كنيد صفحه 71را با آزمايش شفاها ارائه دهند:

سوال:در شكل روبروچرا آهن رباي بالايي دورمداد در هوا معلق مانده است؟

 

 

3-تكاليف پژوهشي:چگونه با كمك يك اهن ربا كه قطب هاي آن معلوم است قطب هاي يك آهن ربا ي ديگر را مشخص مي‌كنيم؟

                                                                 45دقيقه پايان جلسه دوم

 

 


مطالب مشابه :


طرح درس روزانه علوم پایه چهارم ابتدایی

طرح درس روزانه علوم پایه چهارم ابتدایی - برنامه ی سالانه سرگروه طرح درس: 23/10/92-24/10/92-93.
طرح درس روزانه و سالانه ادبیات فارسی

آموزش زبان انگلیسی از سطح ابتدایی بيان مفهوم كلي درس به طرح درس سالانه: صفحه سوم.
طرح درس سالانه قرآن

طرح درس سالانه قرآن دبستان شكرزاده پايه اول ابتدايي عنوان درس. هدف كلي. سوم. سوم . سوره
طرح درس علوم چهارم

طرح درس علوم چهارم كند.به طور كلي كاربرد که در این طرح درس ، فقط صفحه ی سوم یعنی صفحه
بازخورد در ارزشيابي تحصيلي

طرح درس و آخرین روش های تدریس دروس بودجه بندی سالانه پایه سوم ابتدایی. از كلي گويي
طرح درس ریاضی

طرح درس سالانه هدف هاي كلي. به فعالیتها وموارد مربوط به پایه اول ابتدایی می
طرح درس: فارسي ( بخوانيم)اول

طرح درس: فارسي مشخصات كلي. گام سوم : به شرح تفكرات خود بپردازند
طرح درس سالانه زبان انگلیسی برای هر سه پایه

طرح درس سالانه زبان انگلیسی برای هر يك امتحان كلي از ديكته از درس سوم- تدريس مكالمه
طرح درس سالانه علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی2

طرح درس سالانه علوم تجربی پایه پنجم آموزش ابتدایی سوم. 1. 73. ارزشيابي كلي دانستني هاي
نمونه طرح درس روزانه و سالانه

آموزان بيان مفهوم كلي درس به صورت طرح درس سالانه: صفحه سوم. ( ابتدایی ،راهنمایی
برچسب :