تجزیه و تحلیل عربی دوم تجربی


عربی2 تجربي


درس اول :
1- نقش "رَبِّ" در عبارت "رَبِّ اشرَح لیِ صدری" چیست ؟
ج- منادای مضاف با لیاء المحذوفه و تقدیراً منصوب.
2- در عبارت "وَ احلُل عقدَةً مِن لِسانیِ یَفقَهوا قَولی" چرا فعل مضارع یَفقَهُوا نون اعرابش حذف شده و  معنای عبارت چیست ؟
ج- یَفقَهوا جواب طلب است و مجزوم . معنای عبارت : و از زبانم گره را بگشا تا سخنم را بفهمند.
3- نوع "لا" در عبارت " ولا للباطل عَلی عَملی دَلیلاً" کدام است ؟
ج- چون "لا" بعد از حرف عطف "واو" آمده ، این لا زاید  و برای تأکید نفی است.
4- در عبارت" اللهُمَّ اَلهِمنا طاعَتَکَ و جَنِّبنا مَعصِیَتِکَ " آیا دو فعل اَلهِم و جَنِّبً متعدی به دو مفعول هستند ؟
ج- بله "نا " مفعول  اول و طاعَتَه مفعول دوم برای اَلهِم و "نا " مفعول اول و مَعصِیَة مفعول دوم برای جَنِّب است.
5- در عبارت " فَاسرَعُوا نَحوَ  " اَسَدٍ " الراعِی " نقش الراعی چیست ؟
ج-صفت و مجرور تقدیراً .
6- الذَنبَ .... الذَنبَ چرا منصوب است ؟
ج- الذنب مفعول است برای فعل محذوف اِحذَرُوا.
7-" ولکن .... ما ذَهبَبَ احدٌ لِمُساعَدَتِه " لکن چه نوع حرفی است ؟
ج- حرف ابتدا و استدراک
8- نقش "ما" در " فَوَقَعَ ما وَقَعَ" چیست؟
ج- فاعل و مرفوع محلاً .
9-  نکاتی پیرامون کارگاه ترجمه :
1)         تنوین نشانه نکره بودن است ، هنگامیکه با اسم عام آید.
2)        در بسیاری از موارد اگر خبر،نکره و دارای تنوین باشد بدون نشانه های نکره ترجمه می گردد مانند: العلمُ نافِعٌ  = علم سودمند است.
3)       الف: هرگاه اسم اشاره اسم بعد از آن (مشار الیه) دارای "ال" باشد ، اسم اشاره به صورت مفرد ترجمه می شود و مشارالیه مطابق با صیغه خودش ترجمه می شود.( هذه الشجرةُ باسقهٌ =  این درخت ، بلند است.  /  هؤلاء الطالباتُ مجتهداتٌ = این دانش آموزان ، کوشا هستند . )
     ب :  اگر اسم اشاره ، مشار الیه آن بدون "ال" بیاید اسم اشاره مطابق با صیغه خود ترجمه    می شود و مشارالیه اش بصورت مفرد( هولاء تلامیذُ یَدرُسون بِجَدٍ  =  اینها دانش آموزی هستند که با جدیت درس می خوانند.  /  هذانِ طالبانِ  =   این دو دانش آموز هستند ) است .
نکته : اسم های نکره غیرمنصرف تنوین نمی گیرند و در ترجمه باید به این موضوع توجه داشت .
    ج: هرگاه مشارالیه نکره باشد و بدنبالش صفت بیاید باید طبق صیغه خود ترجمه گردد.( هذانِ تلمیذان ناجحانِ  = این ها (این دو) دانش آموزانی موفقند.  /  هولاء تلامیذُ ناجحونَ  =  این ها دانش آموزانی موفق هستند. )
   د :  اگر مشارالیه نکره به دنبالش مضاف الیه بیاید باید طبق صیغه خود ترجمه گردد. ( هولاء معلماتُ المدرسهِ  =  اینها معلمان مدرسه هستند. )
و : اگر اسم اشاره بعد از مشارالیه بیاید به آن صفت اشاره گفته می شود. ( رایتُ التلمیذَ هذا  =  این دانش آموز را دیدم . )
10- ترکیب " مَن الاَفضَلُ " چیست ؟
ج- مَن :  خبر مقدم       –       الافضل :   مبتداء  مؤخر
11- ترکیب " لکِنیِّ محبوسٌ مُحتَقَرٌ " چیست ؟
ج-  لکن : حروف مشبهه بالفعل   -   ی : اسم حرف مشبهه محلاً منصوب    -     محبوسٌ : خبر اول و مرفوع     -    مُحتَقَرٌ : خبر دوم و مرفوع .
12- نقش " عَمَلاً " در عبارت " لاتَعمَلُ عَمَلاً " چیست ؟
ج- مفعول مطلق و یا مفعول به که وجه اول صحیح تر است.
13- در عبارت " یَحمِلُکَ الاشرافُ عَلَی اَیدیهِم مَعَ اَنَّکَ لاتَنطِقُ " نقش" مَعَ " و عبارت بعدش چیست ؟
ج- مَعَ هرگاه بدون تنوین بیاید ظرف است پس در این عبارت ظرف است و جمله " انَّکَ لاتَنطِقُ " مضاف الیه و محلاً مجرور است. در ضمن مَعَ با تنوین حال است .
14- ترجمه " اِنَّ هذا القرآنَ یَهدِی لِلتّی هی اَقوَمُ "چیست ؟
ج- بی شک این قرآن ، به روشی که استوارتر است هدایت می کند. ( لِلَّتِی =  للطریقهِ التی)
15- در عبارت " العُذرُ عندَ کِرامِ الناسِ مَقبُولٌ " آیا عند را می توان معرفه به اضافه گرفت ؟
ج- خیر زیرا عند جزء ظرف است و کسب تعریف نمی کند.
16- در عبارت " واسمَع دُعائی اِذا دَعَوتُکَ " نقش اذا چیست ؟
ج- ظرف زمان و مفعول فیه .
17- "واو" در جمله "و اَنَا اَحوَجُ الِی سترها .... فی الاُخری " چه نوع حرفی است؟
ج- قول بهتر اینکه واو حالیه است و قولی ضعیف که واو عاطفه است گرچه عطف جمله اسمیه به جمله فعلیه است و این نوع عطف ممتنع نیست.
18- آیا عطف جمله خبریه بر جمله انشائیه و یا بالعکس میسر است ؟
ج- خیر ، بین جمله انشائیه و خبریه کمال انقطاع وجود دارد.
درس دوم
1- "  لاتَخرُجُ الآنَ " نقش  الآنَ  چیست ؟
ج-  ظرف
2- " ثَقیلهٌ " چه نقشی دارد ؟
ج- خبر برای مبتداء محذوف " هذه یا القِربَه " است .
3- " الاطفالُ ..... الجوعُ ...... العَطشُ ...." نقش این سه کلمه چیست ؟
ج-  مبتداء برای خبر محذوف .
4- " ماذا " در عبارت " ماذا اَفعَلُ " ترکیبش چیست ؟
ج- مفعول به مقدم .
5- آیا " یَتَامَی " غیرمنصرف است ؟
ج- هر الفی که زاید باشد غیر منصرف است مثل ذِکرَی و در عبارت " لی اطفالٌ یَتَامَی" یَتَامَی صفت است و تقدیراً مرفوع .
6- تنوین در کلمه " هدیً "  چه نوع تنوینی است وآیا هُدیً غیرمنصرف است؟
ج- تنوین تمکن و هدی غیر منصرف است .
7- مَن  در عبارت " مَن یَقرَعُ البابُ " چه نوع " مَن"  است و نقش آن چیست؟
ج- استفهامیه و مبتدا .
8- " اَنَا ذلک العبدُ الذی ..... " نقش " العبدُ " چیست ؟
ج- صفت
9- " حَمَلَ زنبیلاً فیه طعامٌ " جمله " فیه طعامٌ " از چه نوعی است ؟
ج- جمله وصفیه
10- " تهیئه الخبزِ" در عبارت " اِنتَخِبی بینَ هذَینِ الاَمرَینِ : تهیئهِ الخبزِ" دارای چه ترکیبی است ؟
ج- بدل برای هذینِ مبدل منه .
11- ترجمه " ذهبَ علیٌ (ع) اِلَی طفلَینِ صغیرینِ مِن بینهم " چیست ؟
ج- از میان آنها به طرف دو کودک "کوچک" رفت .
12-" حینئذٍ جاءَت المَرأَةُُ " نقش "حینئذٍ "چیست ؟
ج- ظرف
13- "وَیحَکَ" چه ترکیبی دارد ؟
ج- مفعول به و در تقدیر ( الزمک اللهُ ویحک) بوده است .
14- "واحیائی" چه نقشی دارد ؟
ج- واحیائی از اسلوب ندبه است که " وا " حرف ندا و "حیائی" منادا مضاف به یاء متکلم است و تقدیراً منصوب و "ی" مضاف الیه و محلاً مجرور است.
 نکته : یکی از مواردی که ندا از معنای اصلی خود خارج می شود زمانی است که به قصد استغاثه ،  یا تعجب بکار می رود.
15- " کیفَ کان الهَواءُ ...." نقش کیف چیست ؟
ج-  خبر مقدم کان
16- " ما قالَ امیرُ المؤمنینَ بَعدَ اَن اَشعَلَ التنورَ "، " اَن اَشعَلَ " چه نقش دارد ؟
ج- چون بَعدَ ظرف است  و اسم دائم الاضافه پس اَن اَشعَلَ مضاف الیه و محلاً مجرور است.
17- " نُعَلِّقُ جَرَساً عَلَی رَقََبَة " عَلَی رَقََبَة چه ترکیبی دارد ؟
ج- جار و مجرور است و نقش صفت را دارد.
18- کلمه "فقط"در عبارت" اَنَّ الرَّأیَ لایَتَحَقَّقُ بالکلامِ فقط بل المُهِمُ ...." چه نوع اسمی است ؟
ج- اسم فعل ،  فاء : زایده است و به آن فاء تزئین برای لفظ گویند و قِط به معنی یکفی است.
19- در عبارت بالا "بَل" چه نوع حرفی است ؟
ج- بل حرف عطف است و اضراب : ( روی گرداندن ) که اضراب دوگونه است (انتقالی و ابطالی) یعنی غرض به غرض دیگر منتقل می شود و یا غرض قبل را باطل می کنیم.
بطور مثال در عبارت "ماجاءَ سعیدٌ بَل امیرٌ" با آوردن بل نظر قبلی خود را ابطال کرده و بهتر است بگوییم "بل امیرٌ جاءَ "
نکته : اولویت است که بعد از بل جمله قرار گیرد و عطف جمله به جمله شود و مثبت بودن هر دو طرف ممتنع است.
20- در عبارت " الیدُ التی محبوبَةٌ عندَ اللهِ" جمله صله کدام است ؟
ج- جمله صله " هی محبوبةٌ " است که "هی" حذف شده است.
21- نقش " اَسمَرَ " در عبارت " فَدَخَلَ علیهِم ذو وجهٍ اَسمَرَ " چیست ؟
ج- اَسمَرَ اسم غیر منصرف است و صفت برای وجه که جرش به فتحه آمده است.
22-  عبارت " اَنَّهُ فَلاحٌ " نقشش در جمله" فَهِمَ الحاضرونَ مِن ظاهِرِهِ اَنَّهُ فَلاحٌ " چیست ؟
ج- جمله اسمیه ای است که مفعول شده است برای فعل فَهِمَ
23-خبر " لکِنَّ "در عبارت " لکِنَّ النَبیَّ حینَ شاهَدَهُ تَفَسَّحَ فی مکانِهِ له " چیست ؟
ج- تَفَسَحَ جمله فعلیه و خبر محلاً مرفوع .
24- " یُحِبُّها " در عبارت " اِنَّها یَدٌ یُحِبُّها اللهُ و رسولهُ " چه نوع جمله ای است ؟
ج- جمله وصفیه و موصوف یَداست.
25- " خَرَجَ علیٌ بنُ الحسینِ (ع) فی لیلهَ ظلماءَ وَ قَد حَمَلَ ...." نقش " ظلماء " چیست و چه نوع کلمه ای است ؟
ج- ظلماء صفت و تابع موصوف است و اعراب نیابی دارد و چون "اء" ممدود و زاید دارد غیرمنصرف است و از لحاظ صرفی صفت مشبهه است.
26- در عبارت بالا "واو" در " و قد حَمَلَ ...."  چه نوع واوی است ؟
ج- واو حالیه .
نکته : فعل ماضی + واو حالیه + فعل ماضی  ،  فعل ماضی دوم را بصورت ماضی استمراری معنی می کنیم.
27-" واو"  در عبارت" و ما عرَفه الفقراءُ ... " چه نوع واوی است و معنای عبارت چیست ؟
ج- واو حالیه است و ترجمه عبارت : در حالیکه فقیران و بیچارگان فقط او را بعد از وفاتش شناختند.
درس سوم
1-" العلمُ والدینُ جَناحانِ لِلانسانِ لایقدرُ عَلَی الطَیَرانِ اِلّا بِهِما " ،"لایقدرُ "چه نوع جمله ای است ؟
ج- جمله وصفیه برای جناحانِ موصوف
2- " الاُمَّهُ الاسلامیّهُ هی اُمَّهُ سائِرَهٌ نحوَ الکمالِ و الرشدِ" ترکیب"هی " چیست ؟
ج- الاُمَّهُ: مبتداء اول و مرفوع  ،  هی: مبتداء دوم  ،   اُمَّهُ: خبر برای مبتداء دوم   ،  هی اُمَّهُ سائِرَهٌ خبر برای مبتداء اول.
3- " القرآنُ دُستُورٌ لِحیاتنا الیومیهِ و لیسَ کتاباً یتحدَّثُ ....."  نقش دُستوراً و کتاباً چیست ؟
ج- دستور خبر وکتابا خبرلیس.
4-" الیک " چه نوع کلمه ای است ؟
ج- اسم فعل امر و بمعنای "خُذ" و در عبارت" الیک بعضَ هذه الآیات " کلمه بعضَ مفعول به برای اسم فعل الیکَ است.
5-  در عبارت " .... خُلاصَتُها اَنَّ المادَهَ الاُولَی لِلعالم کانت جامدهً " جمله اسمیه خُلاصَتُها .... چه نقشی دارد ؟
ج- جمله وصفیه برای نظریه
6- "کلمهُ سِراج تُعَبِّرُ عن شیءٍ ذی نورٍ و حرارَهٍ مِن ذاتِهِ " ترکیب ذی چیست ؟
ج- ذی صفت برای شیء است .
7- نقش غیر در عبارت مِن مصدر غیر ذاتی اَمَّا الشمسُ فهی مُضیئَهٌ چیست و اَمَّا چه نوع کلمه ای است ؟
ج- غیر صفت است برای مصدرٍ. (غیر هرگاه مسبوق به نکره باشد حکم صفت دارد و مؤول به مشتق (مغایر) می شود و همچنین کلمه الا هم اگر مسبوق به نکره شود حکم صفت را پیدا می کند.)   اَمَّا : حرف شرط و تفصیل است . و "فاء" در" فَهِیَ مُضیئهٌ " فاء جواب شرط است .
8-" لا " در عبارت " بِاَنَّهُ  مجردُ کوکبٍ هامدٍ لا اَثَرَ فیه للماء" چه نوع لائی است ؟
ج- حرف تاکید نفی .
9- " تَرَی الجِبال تَحسَبُها جامدهٌ ترکیب تَحسَبُها جامدهً " چیست ؟
ج- کل جمله حال است و حَسِبَ متعدی به دو مفعول است که "ها" مفعول اول و "جامدهً" مفعول دوم است.
10- " نَعلَمُ اَنَّ الاِشاراتِ العلمیَّهَ هی آیاتِ القرآن الکریم ٍ لَیسَت هدفاً ..." مفعول" نَعلَمُ" کدام است ؟
ج- اَنَّ + اسم و خبرش سدمسد دو مفعول هستند . محلاً منصوب .
11- در عبارت " ... نزولِ القرآنِ مِن جانبِ اللهِ تبارَکَ و تَعالی " تَبارَک چه نوع جمله ای است ؟
ج- جمله معترضه و محلی از اعراب ندارد.
12- " اِنَّ فی ذلک لَآیاتٍ لقومٍ یَعقِلُون " اسم و خبر حرف مشبهه کدام است ؟
ج- فی ذلک : خبر مقدم  ،   لَ : لام مز حلقه  ،  آیاتٍ : اسم مؤخر و منصوب به کسره .
13- " فی یومٍ مِنَ الایامِ مَرَّ مَوکِبُ .... بِاِجلالٍ و اُبُهَّهٍ  " نقش بِاِجلالٍ چیست ؟
ج- حال برای موکب و محلاً منصوب .
14-در عبارت " سَمِعَ الزاهِدُ ضَجیجَ المَوکِبِ"  ضَجیج چه نوع کلمه  ای است ؟
ج-  یکی از اوزان مشهور فعیل برای صوت می آید و مصدر صوت است . پس در این عبارت مصدر است. ( فعیل گاهی اوقات با " ه "جمع بسته می شودکه در این صورت نیز مصدر است مانند خَطِیئه ).
15- در عبارت " یا هارونُ ! اَلَستَ بِاَزهَدَ مِنِّی ؟! " باء چه نوع حرفی است ؟
ج- باء حرف جر زاید است و " اَزهَدَ" خبر لیس و "تَ "در لَستَ اسم لیس است.
16- "فَما مَتاعُ الحیاهِ الدنیا فی الآخرهِ اِلّا قلیلٌ  "،" ما" چه نوع کلمه ای است ؟
ج –  ماء نفی است که بخاطر" اِلّا" از عمل ملغی شده است.
17-" اَلَیسَ اللهُ بِاَعلَمَ بِالشاکِرینَ "،" اعلم " چه نوع اسمی است ؟
ج- اسم غیرمنصرف و مجرور است لفظاً به فتحه و محلاً منصوب. زیرا خبر است برای لَیسَ و نوع خبر مفرد است و باء زایده و تاکیدیه است. مانند مثال بالا (شماره 15) و یا ایه" لستَ علیهم بمُصیطر ".
نکته : در مواردی مصدر را می توان بصورت مضارع منصوب که معادل مضارع التزامی فارسی است ترجمه کرد. ( قَصَدتُ الرجوعَ الی المکتبهِ  = قَصَدتُ ان ارجع الی المکتبهِ  )
18-"ل" در" لَقَد کانَ فی یُوسُفَ .... " چه نوع حرفی است؟
ج-  لام الموطئه للقسم .
19- در عبارت "وَجَدنا المومناتِ صابراتٍ عندَ الشَدائِدِ" نقش "صابراتٍ "چیست ؟
ج- "وَجَدَ" در این عبارت به معنی یافتن ظاهری است و اسم منصوب دوم بعد از آن حال است که در این صورت " نا"  فاعل محلاً مرفوع – " المومنات" : مفعول و منصوب به کسره –  "صابرات " : حال مفرد و منصوب به کسره. و اگر وَجَدَ به معنی یافتن درونی باشد فعل قلبی است و اسم منصوب دوم بعد از آن مفعول دوم است.
20- در عبارت "جاءَ فی حدیثٍ لِلامامِ جعفرٍ الصادقِ (ع) ...."  فاعل "جاء"کدام است؟
ج- مفهوم بعد از جاءَ حکم فاعل را دارد و الصادق : بدل است برای جعفر و نمی توان آن را عطف بیان گرفت زیرا عطف بیان جامد است.
21- در عبارت " فَالذی صادقَ الاخیارَ فهو منهم" نقش "الذی" چیست ؟
ج- الذی : مبتدا محلاً مرفوع و به معنی اسم شرط آمده است.
نکته : اموات جمع مَیت / اشرار جمع شَرّ / اخیار جمع خَیر و خَیِّر / شرور جمع شرّ / مَیِّت جمع آن مَیِّتون – مَیِّتین و مَوتی است.
22-  در عبارت" و اللهُ الغَنِیُّ و اَنتُم الفُقَراءُ " ، "واو" دوم چه نوع واوی است ؟
ج- چون واو مابین دو جمله اسمیه قرار گرفته و از لحاظ اعرابی و معنی ارتباط تنگاتنگ با هم دارند بهتر است واو را عطف گیریم و چون مسبوق به عامل حال نیست آن را حال نگیریم.
درس چهارم :
1- نقش کلمات " اَلاَغانیِ و مَن" در عبارت "اِعتَزِل ذِکرَ الاَغانِی و الغَزَل و قُلِ الفَصلَ و جانِب مَن هَزَل" چیست ؟
ج- الاغانی : مضاف الیه و تقدیراً مجرور    -    مَن : مفعول به محلاً منصوب.
2- در جمله"واتَّقِ اللهَ فَتَقوَی الله ما   جاوَرَت قَلبَ امرِیء الّا وَصَل" ریشه و ترکیب تَقوَی چیست ؟ نقش وَصَلَ در عبارت چیست ؟
ج-  تَقوَی در اصل تَقیَی بوده که یاء قلب به واو شده – نقش آن مبتدا و مرفوع تقدیراً – خبرش " ما جاوَرَت" است -  وَصَلَ : فعل ماضی است که بعد از "الا " آمده است و نیازی به رابط دیگری به نام "قَد" و "واو" ندارد پس جمله حالیه ای است که فقط احتیاج به ضمیر دارد و صاحب حال آن ضمیر "هی"مستتر در جاورت است که به تقوی برمی گردد و اگر اِمرِئٍ را عام بگیریم می تواندبا وصفی که نکره است ( نکره عام در حکم الف و لام استغراق است و الف و لام استغراق را می توان به عنوان صاحب حال آورد.) صاحب حال شود .
3- آیا کلمه "تَقوَی" مؤنث است ؟
ج- تَقوَی و همچنین سَماء کلماتی دو  وجهی هستند هم بصورت مذکر آمده اند و هم بصورت مونث
4- در عبارت "  لَیسَ مَن یَقِطَعُ طُرُقاً بَطَلا     اِنَّما مَن یَتَّقِی اللهَ البطل " نقش دو کلمه "بطل" چیست ؟
ج- بَطَلا : خبر لیس و منصوب  -   البطل : خبر مَن و مرفوع و یا مبتدائی است که به ضرورت شعری از خبرش مؤخر شده (مَن : خبر محلاً مرفوع).
5- "اَینَ نَمروُدُ ......... و وَلَّی وَ عَزَل " "وَلَّی" چه نوع کلمه ای است ؟
ج-وَلَّی فعل است که فاعل هومستتر و مفعولش محذوف هست .
6- " فَما اَبعَدَ الخیرَ " را ترکیب کنید:
ج- ما : نکره تامه و مبتداء محلاً مرفوع   -   اَبعَدَ: خبر محلاً مرفوع    -  الخیرَ: متعجب منه و مفعول و منصوب.
7- " فَمَن یَعرِفَ المَطلوبَ یَحقِر ما بَذَل" مبتداء – خبر و  مفعول" یَحقِر" کدامند؟
ج- مَن : مبتداء و محلاً مرفوع   -  کل جمله بعدش خبر محلاً مرفوع  -  ما : مفعول برای یحقِر و محلاً منصوب .
8-" اصلی و فصلی" در عبارت" لاتَقُل اصلی و فَصلی" چه نقشی دارند؟
ج- اصلی : خبر برای مبتداء محذوف (هذا) و فَصلی عطف به آن است.
9- "قیَمهُ الانسانِ .... اَکثَر الانسانُ مِنهُ اَم اَقل"  اکثر چه نوع کلمه ای است ؟
ج- اَکثَر در اصل أَ اَکثَرَ بوده که همزه تسویه حذف شده و اکثر در اینجا فعل است که فاعلش الانسانُ اسم ظاهر و مرفوع است.
( اکثر و اقل جمله ابتدائیه هستند و محلی از اعراب ندارند.)
10- کلمه "عندئِذٍٍ "و "حتماً" در مبحث کیف چه نقشی دارند؟
ج- عندئِذٍٍ : ظرف و حتماً : مفعول مطلق برای فعل محذوف است.
11- الاِنتقامُ سیفٌ ذوحَدَّ ینِ ! رِعایهُ الاصول الاخلاقیّهِ مهمهٌ حتّی فی الانتقامِ نقش ذو  و حتی چه نوع حرفی است ؟
ج- ذو : صفت و مرفوع به واو   -    حتی : حرف عطف .
12-نقش  الدنیا و الکواکب در عبارت " اِنّا زَیَّنّا السَماءَ الدُنیا بزینهٍ الکواکبِ " چیست ؟
ج- دنیا : چون از سماء تبعیت کرده صفت است .  -  الکواکبِ : بدل ( بدل به نیت تکرار مبدل منه است و اگر بدل را جانشین مبدل منه کنیم از جهت معنا به مشکلی برخورد نمی کنیم ) برای مبدل منه (زینه).
13- در عبارت " هو الاولُ و الآخرُِ و الظاهرِ ُ و الباطِنُ" ،" هو" مظهر چیست و اول و آخَر آیا منصرف اند ؟
ج- هو مظهر تمام صفات ظهور و نادیدنی خداست. اول : غیر منصرف نیست زیرا عدد بودنش اصل است (غیر منصرف آن است که وصف بودن آن اصل باشد ). آخِر : اسم فاعل و منصرف و اما آخَر : غیر منصرف است.
14- در عبارت " کُلُّکُم راعٍ و کُلُّکُم مسوولٌ عن رَعیتِهِ " معنی کل چیست ؟
ج- کل و بعض گاهی او قات به اعتبار لفظ خودشان است ( کل الناسِ یقُولُ یا یقولون) – رَعیتِهِ : اسم جامد است.  –  ترجمه : همه شما نگهبان و مسئولید و همه شما مسئول زیر دستان هستید یا هریک از شما مسئول هستید و  هریک از شما مسئول زیر دستان هستید.
نکته : رَعَبِ فی =  اِشتاقَ    -   رَغِبَ اِلی =  تَضَرَّعَ و اِبتَهَلَ  -   رَغِبَ عَن =  اِعتَرَضَ .
 درس پنجم :
1- در عبارت" فَتَّشتُ عن آثار ظَبیٍ ذِی قرونٍ جمیلهٍ یَسکُنُ فی هذِهِ المِنطَقَهِ " نقش ذی  - یَسکُنُ و المِنطَقَهِ چیست ؟
ج- ذی صفت مفردو یَسکُنُ  صفت برای ظَبیٍ و المِنطَقَهِ : عطف بیان یا بدل است.
2- در عبارت"  اَصبَحَ المنظَرُ جمیلاً رائعاً یَخلِبُ القُلوُبَ " آیا یَخلِبُ القلوُب جمله حالیه است ؟
ج- خیر عامل حال باید فعل تامه باشد نه فعل ناقصه پس جمیلاً خبر اول اصبح -   رائعاً : خبر دوم -  یَخلِبُ القلوب : خبر سوم است .
3- نوع "واو" در عبارت " فَتَوَقَّفَ فی نُقطَهٍ و هو یَرقُبُ القمِرِ ....." چیست ؟
ج- واو حالیه.
4- نقش "کیفَ" در " کیف تَقتُلَ ظَبیاً یَعشِقُ الجمالَ کَما تَعشِقُهُ اَنتَ" چیست ؟
ج- حال مفرد و محلاً منصوب.
5- "لام" در" لَقَد" چه نوع لامی است (درعبارت لقدترک...)
ج- لام الموطئه للقسم.
6- " اِنَّهُ حیوانٌ شاعِرٌ یَعِشق ُ الجمالَ " نقش "شاعر و یعشق" چیست ؟
ج- هر دو صفت هستند برای موصوف حیوانٌ
7- در عبارت " فَنَزَلَ فِی  البِئرِ مَرَّهً اُخرَی " نقش "مَرَّهً" چیست ؟
ج- مفعول فیه و قول صحیح تر مفعول مطلق .
نکته 1 :  تنوین "ال" می پرونه – " ال" تنوین می پرونه – مضاف "نون" می پرونه – پس مضاف هر سه پرونه .
نکته 2 : در هنگام ترجمه جمله وصفیه قبل از آن " که" می آوریم که در فارسی به آن صفت ساز گوییم.
8-ترکیب عبارت "مَنَ المُؤمِنینَ  رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهدوا اللهَ علیه " چیست ؟
ج- مَنَ المُؤمِنینَ : خبر مقدم ومحلاً مرفوع  - رِجالٌ  : مبتداء مؤخرو مرفوع   -    صَدَقُوا : جمله وصفیه و محلاً مرفوع   -   ما : مفعول محلاً منصوب   -   عاهدوا : فعل و فاعل ضمیر بارز(واو) محلاً مرفوع   -   اللهَ : مفعول و منصوب -  علیه: جار و مجرور محلاً .
9- در عبارت" الکتابُ صَدِیقٌ مُخلِصٌ .... "کلمه صدیق آیا مشتق است ؟
ج- صدیق در اینجا بمعنای دوست که در معنای جامد آمده است و پس جامد است.
10-در عبارت "بعضُ الناسِ یَنظُرونَ الی الدنیا بِتَشاؤُمٍ و قَلَقٍ یَعیِشُ هولاءِ قَلقینَ دائماً "حال و مفعول فیه کدامند؟
ج- بِتَشاؤُمٍ: حال و صاحب حال آن واو در فعل یَنظُرونَ -  قَلیقینَ : حال و صاحب حال آن هولاءِ  - دائماً : مفعول فیه .
11- " و ا لسَعیُ اِلَی ما هو صالِحٌ لِشَأنِنا " ، ا لسَعی معطوف به کدام کلمه است و صله موصول کدام است؟
ج- ا لسعی معطوف به حقایق -  صله موصول جمله است "هو صالحٌ" .
12- نقش "هُدیً" در عبارت " هو شهرُ رمضانَ الذّی اُنزِلَ فِیهِِ القرآنُ هُدیً للناس" چیست ؟
ج- حال یا مفعول له .
نکته : " تقدیم ما هُو حقُه التاخیر یُفیِدُ الحصر"
درس ششم :
1- در عبارت " ما وَجَدَ عقیلٌ شیئاً اِلّا الخُبزَ و المِلحَ و تَعَجَّبَ کثیراً " نقش الخبز و کثیراً چیست ؟
ج- الخبز : مستثنی تام و منصوب  -  کثیراً : صفت جانشین مفعول مطلق.
2- "هَکَذا" در عبارت " أتُطعِمُنا هَکَذا " چیست ؟
ج- نائب مفعول مطلق محذوف (اطعاماً).
3- "  بَلَی" چه نوع حرفی است؟
ج- حرف جواب.
4- نقش آلافٌ در عبارت ... " آلافٌ مِنَ الدَراهِمِ " چیست ؟
ج- آلافٌ : خبر است برای مبتداء محذوف (دَینِی) .
5- " بیتُ المالِ فی یَدِکَ و اَنتَ تَتَحَدَّثُ عن راتبک ؟ کم هو راتِبُک؟ " نقش جمله " اَنتَ تَتَحَدَّثُ " چیست و عبارت دوم را بطور کامل ترکیب کنید :
ج- جمله حالیه محلاً منصوب و صاحب حالش "کَ "در "یدکَ"  است .
کَم : مبتدا محلاً مرفوع (مقداراً : تمیز آن بوده که حذف شده) - هو راتِبُک جمله اسمیه و خبر محلاً مرفوع .
6- نقش " اَن اَکسرََ" در عبارت "اَتَأمُرونی اَن اَکسرََ صنادیقَ ...." چیست ؟
ج- مفعول محلاً منصوب که تأویل به مصدر رفته است.
7- ضمیر منفصل مرفوعی بعد از فعل مانند (کیفَ تَأمُرونِی انتَ .... ) چه نقشی دارد ؟
ج- این ضمایر فقط برای تاکید می آیند و محلی از اعراب ندارند.
8- " ... اَدفَعَ لَکَ مِن اَموالِهِم و قَد تَوَکَّلُوا عَلَی الله " حال و صاحب حال کدامند؟
ج-  و قَد تَوَکَّلُوا : جمله حالیه     -    هِم در اَموالِهِم : صاحب حال .
9-  در عبارت" فی یوم مِن ایامِ الطُفولَهِ ....... مِن مُرضِعته حلیمه"  نقش "حلیمه" چیست ؟
ج- بدل است برای مُرضِعته .
10-  " ولکِن تَشتَرِطُ علیه ....... اِبنَتِها شیماء "  نقش "شیما" چیست ؟
ج-بدل است برای اِبنَه .
11- نقش" اُمّاه" در "یا اُماهُ" چیست ؟
ج- منادای مضاف و منصوب تقدیراً
12- نقش" بعیداً" در عبارت " یَقذِفُ الطِفلُ القِلادَهَ بَعیداً " چیست ؟
ج- بعیداَ : صفت نائب مفعول فیه است (مکاناً بعیداً) که برای دانش آموز گفته می شود ظرف و قولی دیگر گویند مفعول مطلق است برای فعل محذوف که نظر اولی صحیح تر است .
13- " الآنَ علینا اَن نَرحَلَ " را ترکیب کنید ؟
ج- الآنَ : مفعول فیه - علینا : خبر مقدم -  اَن نَرحَلَ : مبتداء مؤخر که تأویل به مصدر رفته است .
14- در عبارت " لن یَعمَلَ عَمَلاً هامّاً " نقش عملاً چیست ؟
ج- مفعول مطلق نوعی اما چون در ترجمه فقط می توان بصورت مفعول آن را ترجمه کرد در اینجا مفعول به  می شود.
15- در عبارت " اِنِّی اَشأَلُکَ اَن تُدخِلَنی الجَنَّهَ بِرحمتِکَ "  مفعول دوم "سَأَلَ" چیست ؟
 ج- اَن تَدِخلَنی که تاویل به مصدر می رود و کلمه الجنَه : منصوب بنزع الخافض است و برای دانش آموز مفعول دوم و آن را نمی توان ظرف گرفت.هرگاه مُدخَل باشد می توان آنها را  ظرف گرفت. ظرف های عادی که جای خاصی را پر می کنند زمانی مفعول فیه برای فعل می شوندکه آن فعل در آن مکان واقع شده باشد و یا اسم مکان از هم جنس خودش آید.(دخل مَدخلِ ظرف و مفعول فیه است . اما دخل الدار -  الدار مفعول به است.) فعل های دخل – سکن – نزل – ذهب – اسم منصوب بعد از آنها منصوب به نزع خافض هستند.
16- " هناکَ شروطٌ لِتصَدیقِ ........ الاول ............"  نقش الاول چیست؟
ج- بدل برای مبدل منه (شروط).
17- در عبارت " مَن جاءَ بالحَسَنَهِ فَلَهُ عَشرُ امثالِها " معدود "عشر" کدام است ؟
ج- معدود " حسنات" بوده که حذف شده و امثال : جمع مثل و صفت است برای تمییز یا معدود محذوف .
18- " قالَ آیَتُکَ اَلّا تُکَلِّمَ الناسَ ثلاثَه ایام " خبر آیَهٌ چیست ؟
ج- اَلّا تتکَلِّمَ که تاویل به مصدر رفته و کل جمله مفعول است برای فعل قالَ .
19- " اَلّا" مخفف چه کلمه ای است و " ثلاثَه ایامٍ" چه نقشی دارند ؟
ج- اَلّا مساوی است با (اَن + لا) و ثلاثه ظرف است.(هرگاه عدد جانشین ظرف شود آن را ظرف گوییم.) و ایام تمیز عددی یا مضاف الیه است.
درس هفتم :
1- در عبارت " فَعَمّا قریب" ما چه نوع کلمه ای است ؟
ج- ماء زایده است.
2-" غُزاهٌ لَئِن قَتَلُوا وَردَنا ....." نقش "غزاه" و حرف "لَ" چیست ؟
ج- غزاه : خبر برای مبتداءمحذوف  هم  -   لَ : موطئه للقسم.
3- عبارت "کاَشجارِ زَیتونِنا فِی الجلیل    نَمُوتُ عَلَی اَرضِنا واثقین"را ترجمه کنیدو نقش "واثقین" چیست ؟
ج- ما همچون درختان زیتون مان در الجلیل امیدوارانه در سرزمینمان می میریم.   -   واثقین: حال برای ضمیر مستتر نحن در نُموت.
4- در عبارت "و لم تَخرُج الحیواناتُ – صغیرُها و کبیرُها – عن هذِهِ السُنَّهِ الاِلهیَّهِ" نقش "صغیر" چیست ؟
ج- بدل برای مبدل منه الحیوانات .
5-" القلیل" چه نوع مستثنی است در عبارت"ولم یَکتَشِفِ الانسانُ مِن اَسرارِ هذِهِ السُنن الّا القلیلَ منها "؟
ج- مستثنی مفرع  در حکم مفعول و منصوب.
6- نقش "ما" در عبارت "ما تَجمَع النملهُ .... تَجِد ......." چیست ؟
ج-مفعول مقدم محلاً منصوب .
7- " لِیَجعَل الانسانُ ...... نُصبَ اعُینه للوصول ......" نقش نُصبَ چیست ؟
ج- ظرف و منصوب .
نکته 1 :هرگاه مضارع مجزوم به لم می شود میتوان آن را به صورت ماضی ساده منفی و یا ماضی نقلی منفی ترجمه کرد و اینکه کدام را انتخاب کنیم بستگی به سیاق جمله دارد.
نکته 2 :" لو" حرف شرط فعل بعد از آن بصورت ماضی ترجمه می گردد.
8- نقش " اللیا لی" در عبارت " مَن طَلَبَ العُلَی سَهِرَ اللیالی " چیست ؟
ج- ظرف و منصوب تقدیراً و به ضرورت قافیه اعراب نصب را نگرفته است.
9- " اللهَ اللهَ فی القرآنِ " نقش" اللهَ " چیست ؟
ج-مفعول به برای فعل محذوف" اِلزَم" و الله دوم تاکید لفظی است برای اللهَ اول.
10- نقش "قرضاً" در عبارت" اِن تُقرِضُوا اللهَ قرضاً حسناً یُضاعِفهُ لکم" چیست ؟
ج-مفعول مطلق نوعی و منصوب .
11- عبارت " لا تَحسَبِ المَجدَ تَمراً اَنتَ آکِلُهُ " ترکیب آن چیست ؟
ج- لا تَحسَبِ: فعل و فاعل انتَ مستتر  -   المَجدَ: مفعول اول -  تَمراً: مفعول دوم -  اَنتَ: مبتدا محلاً مرفوع  -  آکِلُ: خبر مرفوع  -  هُ: مضاف الیه محلاً مجرور . اَنتَ آکِلُهُ : جمله اسمیه و وصفیه.
12- نوع مستثنی در عبارت " لایَصبِرُ عَلی مَرارهِ الحقِّ اِلّا مَن عَرَفَ .... " چیست ؟
ج- مستثنی مفرغ در حکم فاعل و مرفوع .
13- نقش کثیراً در عبارت اِجتَهَدنا کثیراً  لنَنجَحَ فی الامتحانِ" چیست ؟
ج- صفت جانشین مفعول مطلق .
14- ترجمه عبارت" اِنَّ اللهَ تبارَکَ و تَعالَی لَم یَجعَلهُ لِزِمانٍ دونَ زمانٍ و لِناسٍ دون ناسٍ" چیست ؟ و دونَ زمان چه نقشی دارد؟
ج- خداوند تبارک و تعالی آن را برای زمان و مردم خاصی قرار نداده است. -  دونَ : ظرف و صفت برای زمان و محلاً مجرور .-  زمانٍ: مضاف الیه و مجرور - دونَ زمانٍ: یک جمله معترضه است و محلی از اعراب ندارد.
نکته : دون معانی متفاوتی دارد ولی در هر صورت ظرف است :
1- به معنای پایین .     2-  در برابر و در مقابل (الذین بذلوا مهجم دون الحسین).       3- به معنای "نه" (یجدونه ابی دون نساءِکم).
نکته : ( دونک = خُذ) اسم فعل منقول است و از ظرفیت نقل پیدا کرده است .
 درس هشتم :
1-     ترکیب" اِلی مَتَی هذا العِنادُ "  چیست ؟
ج- اِلی مَتَی: جارو مجرور خبر مقدم محلاً مرفوع   -  هذا : مبتداء مؤخر و محلاً مرفوع              العِنادُ : عطف بیان مرفوع به تبعیت .
2- ترکیب  "یا اَبَتِ " چیست ؟
ج- منادای مضاف و منصوب تقدیراً و "ت" بدل از ضمیر یاء محذوف است.
3- ترجمه"لا طاعه لِمخلوقٍ فی معصیتهِ الخالقِ" چیست؟ و خبر کدام است ؟
ج- هیچ پیروی از مخلوقی در سرپیچی از فرمان خداوند وجود ندارد.  -  فی معصیته : خبر لاء نفی جنس و محلاً مرفوع .
4- در عبارت "و انِ جاهداک لِتُشرِکَ بِی ما لیس لکَ به عِلمٌ فَلا تُطِعهُما" چرا بر سر جواب شرط "فاء" آمده است ؟
ج- چون جمله طلبی است پس فاء جزاء آورده شده است.
5- نقش " مَرحباً "در " مَرحَباً بِاَبِی عامرٍ" چیست ؟  
ج- مفعول مطلق برای فعل محذوف " اَرحِّبُ مَرحباَ ".
6-" شِر ذَمَه" در عبارت" اولئک شِر ذَمَهٌ قلیونَ "چه نوع کلمه ای است ؟
ج- اسم جمع است بمعنای گروه کم و چون "ه" دارد پس مونث لفظی است.
7- در عبارت" لِیُ خطَّهٌ لایُدرِکُها اَحَدٌ حَتّی الشیطانُ"  ،"حتی" چه نوع حرفی است؟
ج- حرف عطف .
8- نقش " فکرهٌ رائعهٌ " چیست ؟
ج- خبر برای مبتداء محذوف (هذه) و رائعهٌ : صفت و مرفوع به تبعیت.
9- نقش "حمزه" در عبارت " علی رَاسهِِم سَیِّدُ الشُهَداءِ حمزهُ " چیست ؟
ج-بدل برای مبدل منه (سَیِّدُ).
10- "ما" در مادامَ چه نوع کلمه ای است ؟
ج- ما مصدریه و ظرفیه است و "دام" فعل ناقصه .
11- نقش " اَسَفاً" چیست ؟
ج- مفعول مطلق برای فعل محذوف .
12- نقش" لیلَه اَمس" در عبارت " لیلهَ اَمسٍ کانت حفلهُ عُرسِهِ "چیست ؟
ج- لیله : خبر مقدم فعل ناقصه کانت  - اَمس : مضاف الیه و مجرور .
13- " سَمِعَ نِداءَ المُنادِی یَدعُو الی الجهادِ"، "یَدعُو" چه نوع جمله است؟
ج- جمله حالیه و صاحب حالش المنادی.
14- حَیّاً در عبارت "یومَ یُبعَثُ حیّاً "چه نقشی دارد ؟
ج-حال مفرد و منصوب.
15-یا عَجَبا چه منادائی است ؟
ج- منادائی است که برای تعجب آمده و منادای مضاف به یاء متکلم است.
16-" بینَما "چه نوع کلمه ای است ؟
ج- بین ظرف است و ما زایده است .
17- نقش " شدیداً " در عبارت " غَضِبَ شدیداً " چیست ؟
ج- صفت جانشین مفعول مطلق.
18- نقش " امواتاً " در عبارت " و لا تَحسَبَنَّ الذّینَ قُتِلُوا فی سبیل الله امواتاً " چیست ؟
ج- حَسبَ جزء افعال دو مفعولی است الذینَ مفعول اول و امواتاً مفعول دوم است .
19-  " هاجَرَ ثانیهً "  نقش " ثانیه" چیست ؟
ج- صفت جانشین مفعول مطلق.
20-" لَم یُشاهَد فِی الجنهِ مَن یُشبِهُ شَمّاساً " نائب فاعل کدام است ؟
ج- مَن.
درس نهم :
1- نقش "کیف" در عبارت " کیفَ هولاءِ اَصبَحوُا اَئِمَهً لِلآخَرینَ " چیست ؟
ج-کیف : خبر مقدم اصبح    -    ائمهً :  خبر دوم اصبح  و نمی توان آن را حال گرفت . زیرا افعال ناقصه عامل حال نمی توانند باشند.
نکته : کیف + اسم  = خبر مقدم  - کیفَ + فعل تام  = حال  -  کیف + فعل ناقصه = خبر مقدم.
2- نقش " جاهزهً " در عبارت " لاتَنزِلُ النِّعَمُ مِنَ السَّماءِ جاهِزَهً ..." چیست؟
ج- حال مفرد و صاحب حالش النعم است.
3- در عبارت" اِنَّ الطبیبَ المُسلِمَ زکریّا الرازی" نقش زکریا چیست ؟
ج- بدل برای مبدل منه الطبیب.
4- مَن نَصَبَ نَفسَه للناسِ اماماً ........ " آیا "اماماً" مفعول دوم است ؟
ج- خیر زیرا نَصَبَ جزء افعال متعدی به دو مفعول نیست و اماماً حال است. هرچند حال فُضله است اما گاه جمله بدون آن معنی نمی دهدو در این جمله صادق است که حال باشد . (امام = الذی یقصُدُهُ الناسُ ) امام را بعضی مصدر گرفته اند وبعضی صفت مشبهه بر وزن "فِعال" .
5-ترجمه " وجاهِدُوا فِی اللهِ حَقَّ جهادِهِ" چیست ؟ و نقش حَقَّ را بیان کنید؟
ج- در راه خدا آن گونه که سزاوار است جهاد کنید. -  حقَّ : مفعول مطلق برای فعل محذوف.
6- " و رَغمَ مُراجعه عددٍ کثیرٍ ...... " نقش رَغمَ چیست ؟
ج- منصوب بنزع الخافض .
7- " فَجأَهً "در عبارت "فَجأَهً ، اِنتَخَبَ المدیرُ شابّاً " چه نقشی دارد؟
ج- مفعول مطلق برای فعل محذوف.
8- نقش "جاءَ" در "حینَ جاءَ" چیست ؟
ج- مضاف الیه محلاً مجرور .
9- در عبارت " و اَخَذَت الذّینَ ظَلَمُوا الصیحَهُ " نقش "الصیحَهُ" چیست؟            
ج- فاعل و مرفوع برای فعل اَخَذَت.
10- "رَجَعَت مَرَّهً ثانیهً " ،"مَرَّهً" چه نقشی دارد؟

ج- نائب مفعول مطلق.


درس دهم :
1- نقش "رزق" در عبارت " و مافیها مِنَ الکواکِبِ کُلُّها رزقً لِلعباد..." چیست؟
ج-خبر مفرد و مؤکد و مرفوع است.
2-" فالاُمَّهُ الاِسلامیَّهُ .... بل مُکلَّفَهٌ بالانتفاعِ مِنها" نقش "مکلفه" چیست؟
ج-خبر برای مبتداء محذوف.
3- جمله" تُخرِجُ" در عبارت " کَاَنَّ الشّمسَ و ... مَصابیحُ السماءِ تُخرِجُ...." چه نقشی دارد؟
ج- جمله حالیه منصوب و صاحب حال آن مَصابِیح است.
4- " فاء" در عبارت " اَنَّ اللهَ اَنزَلَ مِنَ السماءِ ماءً فَتُصبِحُ الارضُ مخضره ً" چه نوع فائی است؟
ج- فاء نتیجه
5- "... فَاَنبَتنا بِهِ حَدائقَ ذاتَ بَهجَه ً " نقش "ذاتَ" چیست ؟
ج- صفت مفرد و منصوب برای حدائقَ .
6-" اِنّا جَعَلنا ما عَلَی الارضِ زینَه ً لَها لِنَبلُوَهُم اَیُّهُم اَحسَنُ عَمَلاً" ترکیب" اَیُّهُم اَحسَنُ عَمَلاً  "  را معین کنید :
ج- اَیُّ : مبتداء   -  هُم: مضاف الیه   -    اَحسَنُ : خبر   -   عَمَلاً : تمیز.  کل عبارت جمله تفسیریه است برای فعل لِنَبلُوَهُم و بعضی آن را بدل گرفته اند. ( فعل" بَلا – یَبلُوَ " یک مفعولی هستند.)
7- در عبارت " کُلُّ قَد عَلِمَ صَلاتَه ُ " تنوین کُل برای چیست ؟
ج- تنوین عوض از محذوف است و در اصل" کُلُّ مَوجودٍ" بوده است.
8- نقش" اَحسَنُ" در عبارت " فَتَبارَکَ اللهُ اَحسَنُ الخالقین" چیست ؟
ج- بدل برای مبدل منه "الله".
9- نقش" مِثلی" در عبارت " لِکنَّهُ لا یتعبدُ مِثلی" چیست؟
ج- نائب مفعول مطلق.
10- " عَلِمتُ اَنَّ تعظیمَ شَعائرِ اللهِ مِن تَقوَی القُلُوب" دو مفعول" عَلِمَ " کدامند؟ و معنی شَعائر چیست؟
ج- اَنَّ تعظیمَ..... القلوبِ : سدمسد دو مفعول است و محلاً منصوب    -    شعائر : جمع شعیره و شعار است و شعیره ظاهراً جامه ای بوده که قبل از دِثار (جامه زیرین) می پوشیده اند و به معنی پوشش آمده است.    -    ترجمه عبارت : هرکس شعائر الهی را بزرگ دارد آن از تقوی دلهاست .
11- ترکیب عبارت "ذلک الدینُ القیمُ و لکِنَّ اَکثرَ النّاسِ لایعلمون" چیست ؟
ج- ذلک : مبتداء محلاً مرفوع  -  الدینُ : عطف بیان و مرفوع به تبعیت  -  القیمُ : خبر و مرفوع -   و : حرف عطف    -    کل جمله بعد معطوف.
12- فامیل و نام خانوادگی اشخاص چه نوع ترکیبی است و اعرابشان چگونه است ؟
ج- این نوع ترکیبات ترکیب لفظی هستند مانند اسحاق نیوتن و اعراب قسمت اول مانند اسماءمعرب است و قسم دوم مانند اسماء مبنی است و حکم مبنی را دارد و اسم هایی مانند محمدرضا در فارسی نیز همین گونه است و اعراب را به اسم اول می دهیم.
13- در عبارت " کَاَنَّ اِرضاءَ الناسِ غایه ٌ لاتُدرَکُ " جمله" لاتُدرَکُ " چه نقشی دارد؟

ج- جمله وصفیه برای غایه


مطالب مشابه :


طرح کیف درمدرسه

نوای معلم - طرح کیف درمدرسه - مدیریتی * آموزشی * فرهنگی * پژوهشی
اعراب اسمهای استفهام

نقش کیف خبر مقدم و محلاً مرفوع است . کیف َ خرج َ علیّ ٌ الی السوق ؟ خرجَ عاجلا ً .
بازار گردی کیف موبایل بادرج قیمت

کیف زیپی مدل های حصیری و موکتی کیف لپتابی برای گوشی های مدل بالا میباشد نقش گارد را نیز
به کجا چنین شتابان ؟

نقش کیف حال مفرد و منصوب است . أین َ اگر بعد از حروف جر نیاید همیشه در جوابش مفعول فیه قرار می
تجزیه و تحلیل عربی دوم تجربی

4- نقش "کیفَ" در " کیف تَقتُلَ ظَبیاً یَعشِقُ الجمالَ کَما تَعشِقُهُ اَنتَ" چیست
چگونه یک کیف نوت بوک بخریم ؟

خرید کیف نوت بوک به دلیل بازار اگر از ظاهر کیف بگذریم اصلی ترین وظیفه کیف لب تاب نقش
یک روز بدون کیف در مدرسه

در یک روز بدون کیف معلم نقش واقعی خود را که همان مدیریت یادگیری و راهنما بودن را انجام می
چگونه خوشتیپ و زیبا باشیم

مدل لباس مدل کیف و کفش و فشن های ظاهر شما نقش مهمی در تاثیر بر روی دیگران از جمله همکاران و
برچسب :