گروه حسابها در حسابداری دولتی

در حسابداري دولتي براي ثبت داراييها و بدهيهاي غيرجاري معمولا از گروه حسابهاي دارايي هاي ثابت عمومي و بدهي هاي بلندمدت عمومي استفاده مي شود. گروه حسابهاي اخير برخلاف حسابهاي مستقل كه هم واحد حسابداري و هم واحد مالي مستقل تلقي مي گردند، فقط واحدهاي حسابداري مستقل هستند كه هريك شامل حسابهاي خودتراز براي ثبت فعاليتهاي مالي مربوط به داراييهاي ثابت و بدهيهاي بلندمدت عمومي مي باشد.

 

گروه حساب دارايي هاي ثابت عمومي

داراييهاي ثابت فقط در حسابهاي مستقل براي وجوه سرمايه اي و برخي حسابهاي مستقل براي وجوه اماني ثبت مي شوند. حسابها و صورتهاي مالي ساير حسابهاي مستقل فقط شامل داراييهاي سيال يا غيرثابتي مي باشد كه در عمليات عادي به وجه نقد تبديل مي گردد. در اين حسابهاي مستقل كنترلهاي حسابداري مربوط به داراييهاي ثابت با ايجاد گروه حساب دارائيهاي ثابت عمومي اعمال مي گردند.

با توجه به اينكه گروه حساب دارايي هاي ثابت عمومي شامل بدهيها و ساير داراييها نمي باشند، در حسابها و صورتهاي مالي گروه حساب مذكور، منبع سرمايه گذاري در داراييهاي ثابت عمومي در مقابل داراييهاي مذكور در طرف بستانكار منعكس مي گردد.

 

گروه حساب بدهي هاي بلندمدت عمومي

فقط بدهيهاي بلندمدت حسابهاي مستقل وجوه سرمايه اي، وجوه اماني و وجوه دريافتي بابت خدمات خاص در حسابهاي مستقل مذكور ثبت مي شوند. در ساير حسابهاي مستقل بدهيهاي بلندمدتي كه ارتباط با فعاليتهاي مالي عادي حسابهاي مستقل مذكور ندارند و صرفا ديون و تعهدات عمومي سازمان دولتي تلقي مي گردند، در گروه حساب بدهيهاي بلندمدت عمومي منعكس مي گردند. اعتبار عمومي سازمان دولتي و درامدهايي كه طبق قوانين و مقررات وصول خواهند گرديد محل تامين مالي و پشتوانه بازپرداخت بدهيهاي مذكور را تشكيل مي دهند. با توجه به اينكه داراييها در اين گروه حساب منعكس نمي گردند در حسابها و صورتهاي مالي آن در طرف مقابل بدهيها حسابهايي مانند: "منابع موجود براي پرداخت...." يا "منابع قابل وصول براي پرداخت...." ثبت مي شوند.منبع: اصول و كاربرد حسابداري در سازمانهاي دولتي و غيرانتفاعي نوشته داود اقوامي و جعفر باباجاني


مطالب مشابه :


گروه حسابها در حسابداری دولتی

استخدام بانکها وموسسات. بازدید کننده گرامی بنده مهدی بوجاری کاردانی حسابداری دولتی
سازمانهای حسابداری دولتی

نمونه سوالات نهایی خرداد 1391 رشته حسابداری هنرستان حرفه ای و کار و دانش
راهکارهای افزایش منابع مالی بانکها و موسسات مالی حول محور مشتری مداری

راهکارهای افزایش منابع مالی بانکها و از دولتی است با استخدام و تربیت
نمونه سوال حسابداری دولتی

نمونه سوالات نهایی خرداد 1391 رشته حسابداری هنرستان حرفه ای و کار و دانش
اصول متداول حسابداری دولتی

نمونه سوالات نهایی خرداد 1391 رشته حسابداری هنرستان حرفه ای و کار و دانش
سود 5/21 درصدی موسسات مالی بدون مجوز

تمامی بانک ها اعم از خصوصی، دولتی و موسسات مالی و اعتباری استخدام و اطلاعیه بانکها
جدول محاسبات مالیات کارکنان بخش دولتی و غیر دولتی سال ۸۵

جدول محاسبات مالیات کارکنان بخش دولتی و غیر دولتی سال ۸۵ - حسابداری کاردانش و فنی وحرفه
دارایی های ثابت واستهلاک درحسابداری دولتی

mehdi bovjari - دارایی های ثابت واستهلاک درحسابداری دولتی - - mehdi bovjari
نمونه سوال حسابداری دولتی-2

استخدام بانکها وموسسات. بازدید کننده گرامی بنده مهدی بوجاری کاردانی حسابداری دولتی
انواع حسابداری

استخدام بانکها وموسسات. بازدید کننده گرامی بنده مهدی بوجاری کاردانی حسابداری دولتی
برچسب :