آشنايي با طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل (2)

شرایط احراز: عبارت است از حداقل شرایطی استکه برای انجام وظایف و مسئولیتها یک شغل در نظرگرفته می شود اهم این عوامل تحصیلات ، تجربه ، دوره آموزشی و کارآموزی است.

گروه : مشخص کننده سطوح مختلف طبقات شغلی است که حداقل و حداکثر حقوق طبقات شغلی مربوط را تعیین می کند و اشاره ای به یکی از مراتب 20 گانه جدول موضوع ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت دارد.

شرح رشته شغلی : عبارت است از شرحی است که به منظور مشخص کردن وظایف و مسئولیتها وتعیین شرایط احراز مشاغل قابل تخصیص به یک رشته شغلی مشخص تهیه می شود و حاوی عنوان ، تعریف ، نمونه وظایف و مسئولیتها ، حداقل شرایط احراز ، همچنین تاریخ تصویب و شماره تشخیص که مبین رسته ، رسته فرعی ، رشته و طبقات مشاغل است. ضمناً شرح رشته های شغلی حسب مورد در مجموعه های رسته های مختلف طرح طبقه بندی مشاغل آورده شده است.

رسته : عبارت است از مجموعه رشته های شغلی که از لحاظ نوع کار و حرفه وابستگی نزدیک دارند و با همدیگر کادر وسیع حرفه ای را تشکیل می دهند مانند رسته اداری و مالی ، رسته خدمات ، رسته بهداشتی ودرمانی و.....

رسته فرعی : در یک رسته ، رشته های شغلی که از نظر نوع کار و حرفه و شرایط احراز وابستگی بیشتری دارند در یک رسته فرعی قرار می گیرند مانند رسته فرعی امور مالیاتی در رسته اداری و مالی یا رسته فرعی خدمات پرستاری در رسته بهداشتی و درمانی.

 

وضعیت رسته های موجود طرح طبقه بندی مشاغل

شرح رشته های شغلی که حسب تجانس نسبی از لحاظ نوع کار و حرفه ، تخصص و شرایط احراز در رشته های مختلف طرح طبقه بندی مشاغل قرار گرفته و به تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور رسیده است در هشت مجموعه تنظیم گردید که هر کدام به صورت خلاصه به شرح زیر می باشد:

رسته امور آموزشی و فرهنگی : اولین مجموعه از رشته های مختلف طرح طبقه بندی مشاغل ، رسته امور آموزشی و فرهنگی است که شامل سه رسته فرعی و 75 رشته شغلی است . مشاغل این رسته با توجه به وظایف و مسئولیتها عموماً در سطح کمک کارشناسی ، کاردانی ، کارشناسی و مدیریت و سرپرستی تبیین گردیده است و برای آنها حسب مورد وظایف اجرایی ، مطالعاتی آموزشی ، هنری برنامه ریزی و سرپرستی و مدیریت پیش بینی شده است. تصدی مشاغل این رسته عموماً نیاز به تحصیلات دانشگاهی یا تجارب و مهارت خاص دارد.

رسته اداری و مالی : این رسته دومین مجموعه از رسته های طرح طبقه بندی مشاغل و ارزشیابی مشاغل می باشد که شامل 5 رسته فرعی و 56 رشته شغلی است ، وظایف و مسئولیتهای آنها دارای ماهیت اداری و مالی است. مشاغل آن سطوح مختلف شغلی مانند متصدی ، مسئول ، کمک کارشناس ، کاردان ، کارشناس و مدیر را در بر می گیرد و برای متصدیان آنها حسب مورد ، وظایف اجرایی مطالعاتی ، تحقیقاتی و سرپرستی و مدیریت پیش بینی شده است. متصدیان مشاغل این رسته در بخش اجرایی نیاز به تجربه و مهارت توأم با مدارک دانشگاهی دارند.

رسته امور اجتماعی : سومین رسته از مجموعه طرح طبقه بندی مشاغل می باشد که شامل 13 رسته فرعی و 88 رشته شغلی است. مشاغل تخصیص یافته در این رسته ، با توجه به اهمیت وظایف و مسئولیتها عموماً در چهار سطح کمک کارشناس ، کاردان ، کارشناس و مدیریت و سرپرست تخصیص یافته است و برای سطوح مختلف آن وظایف اجرایی ، مطالعاتی ، پژوهشی ، برنامه ریزی و سرپرستی پیش بینی شده است. متصدیان مشاغل در سطح کمک کارشناسی نیاز به تحصیلات خاص ندارند ولی در سطوح کارشناسی و مدیریت و سرپرستی داشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی ، تخصصی لازم است.

رسته بهداشتی و درمانی : چهارمین مجموعه از طرح طبقه بندی مشاغل با 16 رسته فرعی و 70      رشته شغلی تحت عنوان رسته بهداشتی و درمانی نام گذاری شده است. ماهیت وظایف ومسئولیتها بهداشتی و درمانی است و متصدیان مربوط در سطوح تکنسینی ، کاردانی ، کارشناسی و مدیریت و سرپرستی انجام وظیفه می نمایند. متصدیان مشاغل این رسته عموماً نیاز به مدارک تحصیلی دانشگاهی و تخصصی دارند.

رسته خدمات: این رسته پنجمین مجموعه ازرسته های طرح طبقه بندی مشاغل می باشد که شامل 6 رسته فرعی و 18 رشته شغلی است ، ماهیت وظایف و مسئولیتها صرفاً اجرایی و خدماتی است و نیاز به مدارک تحصیلی دانشگاهی و تجارب و مهارت زیاد ندارد ولی در برخی موارد طی دوره های آموزشی ضروری است. متصدیان مربوط غالباً تحت عنوان متصدی یا مأمور انجام وظیفه    می نمایند.

رسته کشاورزی و محیط زیست : این رسته ششمین مجموعه از رسته های طرح طبقه بندی مشاغل با 14 رسته فرعی و 61 رشته شغلی است ، وظایف و مسئولیتها در زمینه امور کشاورزی و محیط زیست می باشد. متصدیان مشاغل در سطوح تکنسینی ، کاردانی ، کارشناسی و مدیریت و سرپرستی انجام وظیفه مینمایند. متصدیان شاغل این رسته اکثراً علاوه بر داشتن مدارک تحصیلی دانشگاهی نیاز به تخصصهای ویژه دارند.

رسته فنی و مهندسی: این رسته هفتمین مجموعه از رسته های طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل    می باشد که شامل 19 رسته فرعی و 129 رشته شغلی است ، ماهیت وظایف و مسئولیتها فنی و مهندسی است. سطوح شغلی عموماً تکنسینی ، کاردانی و کارشناسی ومدیریت است که حسب مورد متصدیان انها امور اجرایی مطالعاتی ، پژوهشی و آموزشی ، برنامه ریزی و سرپرستی را بر عهده دارند. متصدیان مربوط غالباً نیاز به مدرک تحصیلی دانشگاهی تخصصی دارند.

رسته فرابری داده ها : این رسته هشتمین مجموعه از رسته های طرح طبقه بندی مشاغل است که دارای سه رسته فرعی و 11 رشته شغلی است ، وظایف و مسئولیتها جنبه اجرایی ، مطالعاتی و تحقیقاتی و سرپرستی دارد متصدیان مشاغل این رسته غالباً علاوه بر داشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی تخصصی نیازمند تجربیات و مهارتهای لازم نیز می باشند ضمن اینکه همواره باید با طی دوره های آموزشی جدید معلومات و اطلاعات خود را به روز نمایند.

ضمائم رسته ها : علاوه بر طرح مذکور بخشی از مشاغل به صورت جداگانه دارای ضوابط خاصی   می باشند که عبارتند از : طرحهای هنرمندان ، معلمان ، مدیران ، محققین و متخصصین و پزشکان.


مطالب مشابه :


موضوعات تجربیات مدون فرهنگیان

کارشناس امور اداری تجربیات طراحی سوال گانه مدیریت تجربیات کارشناس اقامه نماز
نمونه تجربیات مدون شده

نمونه تجربیات مدون شده قوانین ومقررات اداری. کارشناس تربیت بدنی اداره آموزش وپرورش
دبیرخانه

امور اداری جهت اتخاذ تقسیم یا استفاده علمی فنی یا اداری از آن اطلاعات و تجربیات به
فرم ارتقای رتبه شغلی

5- رییس امور اداری وتشکیلات مستند سازی تجربیات
مسائل پیرامون کتابخانه های آموزشگاهی

خاطرات و تجربیات یک خاطرات و تجربیات یک کتابدار روستایی و کارشناس امور اداری
استخدام در شرکت راهبرد آمایش سرزمین

تجربیات مرتبط : مدیر کارشناس برنامه ریزی کارمند اداری و امور
آگهی استخدام کادر اداری در قوه قضائیه ( دادگستری استان فارس )

«آگهي استخدام کادر اداری در قوه قضائیه کارشناس امور سخت‌افزار رايانه زیرا در طی تجربیات
آشنايي با طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل (2)

شورای امور اداری و کاردان ، کارشناس و مدیر نیازمند تجربیات و
برچسب :