شرایط و ضوابط انتقال ،تغیررشته ،مرخصی تحصیلی و تعداد واحد انتخابی در دانشگاه پیام نور کلیه رشته ها

واحدهایدرسیوطولمدتتحصیل

تعدادواحدها

ماده 11 : تعدادواحدهایدرسیلازمبرایگذراندنهریکازدورههایتحصیلیبهشرحزیراست:

1_ دورههایکاردانی: بین 68 تا 72 واحد.

2_ دورههایکارشناسیپیوستهغیرازرشتههایفنیومهندسی: 130 تا 135 واحد.

3_ دورههایکارشناسیپیوستهفنیومهندسی: 130 تا 140 واحد.

4_ دورههایکارشناسیناپیوسته: 67 تا 70 واحد .

5_ دورههایکارشناسیارشدپیوسته: 172 تا 182 واحد.

تعدادواحدانتخابیدرنیمسالتحصیلی

ماده 12 : هردانشجومیتوانددرهرنیمسالتحصیلیحداقلدوعنواندرسبهمیزان 5 واحددرسی،وحداکثر 16 واحددرسی

طبقبرنامهاعلامشدهتوسطگروهبرنامهریزیآموزشیانتخابکند.

تبصره 1: اگرمیانگیننیمسالدانشجوییکمتراز 12 باشد،میتوانددرنیمسالتحصیلیبعدحداکثر 12 واحددرسیراانتخاب

کند.

تبصره 2: اگرمیانگیننیمسالدانشجوییحداقل 13 برایرشتههایعلوم،مشتملبرعلومپایه،پزشکی،دامپزشکی،کشاورزیو

مهندسی،و 14 برایرشتههایعلومانسانی،مشتملبرعلومانسانیوهنر،باشد،میتوانددرنیمسالتحصیلیبعد

حداکثر 20 واحددرسیرابارعایتپیشنیازهایمربوطانتخابکند.

تبصره 3: اگرمیانگیننیمسالدانشجوییحداقل 16 برایرشتههایعلومو 17 برایرشتههایعلومانسانیباشد،میتوانددر

نیمسالتحصیلیبعدحداکثر 24 واحددرسیرابارعایتپیشنیازهایمربوطانتخابکند.

،تبصره 4: درمواردیکهدانشجوبرایفراغتازتحصیلحداکثر 24 واحدباقیداشتهباشدبهشرطاحرازمیانگینکلحداقل 12

میتواندتمامیواحدهایباقیماندهرادریکنیمسالتحصیلیانتخابکند.

تبصره 5: درآخریننیمسالتحصیلی،دانشجوازرعایتشرطحداقلواحدانتخابیمعافاست.

تبصره 6: درصورتیکهدانشجوبرایفراغتازتحصیلتنهایکدرسباقیماندهداشتهباشد،بانظرادارهآموزشمرکز،

میتواندآندرسراباهماهنگیمنطقهبهصورتتکدرسآزموندهد.

تبصره 7: دانشجوییکهازمعافیتتحصیلیاستفادهمیکندبجزدرآخریننیمسالتحصیلی،بایدحداقل 12 واحددرسیرادر

هرنیمسالتحصیلیانتخابکند.

تبصره 8: تعدادواحدهایانتخابیدرترمتابستانحداکثر 6 واحددرسیاست.

جمهوریاسلامیایران

وزارتعلوم،تحقیقاتوفناوری

(25)

درسهایپیشنیازدانشگاهی

ماده 13 : دانشجویپذیرفتهشدهدردورههایکاردانی،کارشناسیوکارشناسیارشدپیوستهدرهررشتهتحصیلیکه

حسبموردنمرهخامآزمونسراسریویدریکیاچنددرسیامیانگیندیپلمنظامقدیمیامدرکپیشدانشگاهیوی

ازحدنصابتعیینشدهبهشرحزیرکمترباشد،موظفاستحسبنیازرشتهتحصیلی،درسهاییراکهگروه

آموزشیمربوطتعیینمیکندبهعنواندرسهایپیشنیازدانشگاهیعلاوهبردرسهایمندرجدربرنامهمصوب

بگذراند:

1_ برایدانشجویپذیرفتهشدهازطریقآزمونسراسری،حدنصابنمرهخامهردرسدرآزمونسراسریحداقل 10 بر

معیارصفرتابیستتعیینمیشود.

2_ برایدانشجویپذیرفتهشدهازطریقدورههایفراگیر،حدنصابمیانگیندیپلممتوسطهنظامقدیمیاپیشدانشگاهیدر

رشتههایتحصیلیریاضییاریاضیفیزیکحداقل 12 ،طبیعییاعلومتجربیحداقل 13 ،ودرسایررشتههای

تحصیلیحداقل 14 تعیینمیشود.

تبصره1: تعییننوعدرس،تعدادواحد،ریزموادآموزشیونحوهارائهدرسهایپیشنیازدانشگاهیبرعهدهگروه

آموزشیمربوطاست.

تبصره2: مدیریتخدماتآموزشیدانشگاهموظفاستپسازاعلامنتایجآزمونسراسری،کارنامهپذیرفتهشدگانمشتمل

برنمرهخامآنانرادرهریکازآزمونهاازسازمانسنجشآموزشکشوراخذودراختیارمراکزدانشگاهقراردهد

تاآنهادرسهایپیشنیازدانشگاهیدانشجویانرامشخصکنند.

تبصره3: مراکزموظفهستندباتوجهبهمیانگیندیپلممتوسطهیامدرکپیشدانشگاهی،درسهایپیشنیازدانشگاهی

دانشپذیرانیراکهوضعیتآنانبهدانشجوتبدیلشدهاست،مشخصکنند.

تبصره4: ارائهدرسهایپیشنیازدانشگاهیوچگونگیاجرایآنهادردانشگاه،ماننددرسهایدانشگاهیوتابعمقررات

آموزشعالیاست. ایندرسهادرکارنامهدانشجوبانمرهقبولیامردودثبتمیشود،بنابرایندرمیانگیننیمسالو

میانگینکلدانشجو،محسوبنمیگردد.__

مرخصیتحصیلی

ماده 31 : دانشجومیتوانددرهریکازدورههایکاردانیوکارشناسیناپیوستهحداکثربرایسهنیمسال

تحصیلیودردورههایکارشناسیپیوستهششنیمسالتحصیلیمتوالییامتناوبازمرخصیتحصیلی

استفادهکند.

تبصره 1: دانشجوییکهازمعافیتتحصیلیاستفادهمیکنددردورهکاردانیتنهایکنیمسالتحصیلیودردوره

کارشناسیحداکثربرایدونیمسالتحصیلیمتوالیویامتناوبمیتواندازمرخصیتحصیلیاستفادهکند.

تبصره 2: مدتمرخصیتحصیلی،جزوحداکثرمدتمجازتحصیلدانشجودرهردورهمحسوبمیشودو

دانشجوموظفاستدرمدتاستفادهازمرخصیتحصیلی،شهریهثابتنیمسالتحصیلیمربوطرابپردازد .

صدورمرخصیتحصیلیبدونپرداختشهریهثابتفاقداعتباراست.

ماده 32 : تقاضایمرخصیتحصیلیبایدبهصورتکتبی،حداقلدوهفتهقبلازشروعثبتنامهرنیمسال

تحصیلی،توسطدانشجوبهادارهآموزشمرکزتسلیمگرددوقبلازثبتنامموافقتشورایآموزشیمرکز

کتباًبهویابلاغشود.

ماده 33 : دانشجوییکهبهعنوانماموردولت،همسریکیازکارکناندولت،یاهمسریکیازدانشجویانبورسیه،به

عنوانهمراه،بهخارجازکشوراعزاممیشود،میتواندباارائهحکممربوطوبهتشخیصوتأییدشورای

آموزشیدانشگاه،علاوهبراستفادهازمیزانمرخصیتحصیلیمجازدرطولدورهتحصیل،تاچهارسال

دیگرنیزازمرخصیتحصیلیبدوناحتسابدرسنواتتحصیلیوباپرداختشهریهثابتبهرهمندگردد.

 

ضوابطانتقال

ماده 36 : انتقالبهمعنیتغییرمحلتحصیلدانشجوازدیگردانشگاههابهدانشگاهویاازیکمرکزبهمرکزدیگر

درهمانرشتهتحصیلیوهمانمقطعتحصیلیاست.

ماده 37 : انتقالدانشجوبهمراکزدانشگاهمنوطبهشرایطزیراست:

1_ دانشجوشرایطادامهتحصیلدرمرکزیادانشگاهمبداراداشتهباشد.

2_ دانشجوحداقل 24 واحددرسیرادرمرکزیادانشگاهمبداباموفقیتگذراندهباشد.

3_ میانگینکلدانشجوحداقل 12 باشد.

4_ نمرهآزمونورودیدانشجوازنمرهآزمونپایینترینفردپذیرفتهشدهدرهمانرشتهتحصیلیودرهمان

سالدرمرکزمقصددرسهمیهمربوطکمترنباشد . باانتقالدانشجوازمراکزدانشگاهبهمراکزردیفبالاتر

جدولردیفبندیمراکزدانشگاه،مرکزمقصدموافقباشد.

تبصره 1: دانشجویانرشتههایتحصیلیعلومبامیانگینکلحداقل 15 ودانشجویانرشتههایتحصیلیعلوم

انسانیبامیانگینکلحداقل 16 ازداشتنشرطموضوعبند 4 معافمیباشند. اینمعافیتمشروطبر

گذراندنحداقل 12 واحددرسیغیرعمومیاست.

تبصره 2: انتقالدانشجوازدانشگاهبهدورههاینیمهحضورییاشبانهدردیگردانشگاههایاموسسههای

آموزشعالیغیرانتفاعیبهشرطموافقتدیگردانشگاهیاموسسهمقصدوسازمانمرکزیدانشگاهمجاز

است.

تبصره 3: انتقالدانشجوازدیگردانشگاههایغیردولتیکهدانشجودرآنهاازطریقآزمونسراسریپذیرش

نمیشود،بهدانشگاهممنوعاست.

تبصره 4: انتقالدانشجوازدیگردانشگاههاومراکزمنوطبهمجریبودنمرکزمقصددررشتهتحصیلیمورد

تقاضااستومرکزمقصددرقبالعدمتطابقزمانیارائهدرسهابابرنامهدانشجومسؤولیتیندارد.

تبصره 5: انتقالدانشجوازدیگردانشگاههابهدانشگاه،باموافقتسازمانمرکزیدانشگاهمیسراست.

تبصره 6: درصورتموافقتباانتقالدانشجو،کلیهسوابقویبهمرکزیادیگردانشگاهمقصدارسالوارتباطاو

بامرکزیادیگردانشگاهمبداقطعمیشود.

تبصره 7: انتقالدانشجومنوطبهگذراندنبیشازنصفواحدهایدرسیرشتهتحصیلیویدرمرکزمقصد

میباشد . بنابرایندرهرشرایطیدرانتقال،کمترازنصفواحدهایگذراندهشدهتوسطدانشجوپذیرفته

میشود.

تبصره 8: شهریهدانشجویمنتقلشدهازدیگردانشگاههاوموسسههایآموزشعالیبهاستثنایدانشجوی

منتقلشدهازدورههایروزانهدانشگاههایدولتیداخلکشور،برابردانشجویپذیرفتهشدهازطریقدوره

هایفراگیرمیباشد.

تبصره 9: انتقالدانشجویمرکزبرونمرزیپسازاحرازشرایطوتبدیلوضعیتازدانشپذیریبهدانشجوییامکانپذیر

است. دراینصورتمشمولمفاداینمادهمیشود،وشهریهویبرابردانشجویپذیرفتهشدهازطریقدورههای

فراگیرمیباشد.

جمهوریاسلامیایران

وزارتعلوم،تحقیقاتوفناوری

(32)

ماده 38 : انتقالدانشجوباشرایطزیروباارائهمدارکمستندومعتبردراولویتانتقالقرارمیگیردومعافاز

شرایطبندهای 2 و 4 ماده 37 است:

1_ سرپرستخانوادهدانشجوشهید،فوتیامعلولشود،بهطوریکهویبهتشخیصمراجعقانونی،بهعنوان

کفیلخانوادهشناختهشودومجبوربهانتقالبهمحلسکونتویانزدیکترینمرکزبهمحلسکونتگردد.

2_ دانشجومعلولشود،بهنحویکهبهتشخیصشورایآموزشیمنطقهبهطورمستقلقادربهادامهزندگی

نباشد.

3_ دانشجوبهدلیلازدواجرسمیملزمبهانتقالبهمحلتحصیلیااشتغالهمسرشود.

4_ محلاشتغالدانشجویاسرپرستقانونیویتغییرکند.

تبصره 1: هریکازمواردمذکوردراینمادهبایدبعدازقبولیدانشجودردانشگاهاتفاقافتادهباشد.

تبصره 2: برایکارمندانرسمییاپیمانیدولت،ارائهحکماشتغالضروریاست . اگردانشجویاهمسرویشغل

آزاددارد،گواهیاشتغالوسکونتاوبایدبهتأییدمراجعقانونیرسیدهباشد.

تبصره 3: انتقالهمسروفرزنداناعضایهیأتعلمیبهمحلاشتغالآنانطبقضوابطویژهابلاغیتوسطوزارت

علوم،تحقیقاتوفناوریووزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکی،انجاممیشود.

زمانانتقال

ماده 40 : دانشجویمتقاضیانتقالبایددرخواستانتقالخودراباذکرمورد،حداقل 6 هفتهقبلازشروعنیمسال

تحصیلیبهدیگردانشگاهیامرکزمبداتسلیمکند.

ماده 41 : دانشگاهدرصورتموافقتباانتقالدانشجو،موظفاستحداکثرظرفیکهفتهموافقتخودراهمراه

درخواستدانشجووریزنمرههایویبهدیگردانشگاهمقصدارسالدارد . درصورتاعلامنظرموافقدیگر

دانشگاهمقصددرمدتحداقلدوهفتهقبلازشروعثبتنام،انتقالصورتمیگیرد . اینزمانبندیدرمورد

انتقالدانشجوبیندومرکزنیزبایدرعایتشود.

ماده 42 : مدرکفراغتازتحصیلدانشجویانتقالیتوسطدیگردانشگاهیامرکزمقصدبارعایتتبصره 7 ماده 37

صادرمیشود . درمدارکصادرشدهتوسطدانشگاه،تعدادواحدهایدرسیگذراندهشدهتوسطدانشجوو

مجموعواحدهایدرسیدردیگردانشگاهیامرکزمبداونیزمرکزمقصد،باذکرمیانگیننمرههایآنهاقید

میشود.

ماده 43 : انتقالدانشجودرطولمدتتحصیل،درهرمقطعتحصیلیفقطبراییکبارمجازاست.

تغییررشته

ماده 48 : دانشجودرطولتحصیلدرمقطعکاردانیوکارشناسیمیتواند،باداشتنشرایطزیروموافقتشورای

آموزشیمرکزازیکرشتهتحصیلیبهرشتهتحصیلیدیگردرهمانگروهآزمایشیودرهمانمرکزتغییر

رشتهدهد:

4 وتبصره 1 ماده 37 باشد. ،3 ،2 ، 1_ دارایشرایطبندهای 1

2_ باتوجهبهحداکثرمدتمجازتحصیلپسازتطبیقدرسهایوپذیرفتنواحدهایدرسیگذراندهشدهطبق

مفادفصلیازدهم،امکانگذراندنواحدهایدرسیموردنیازدررشتهتحصیلیجدیدراداشتهباشد.

تبصره 1: تغییررشتهدانشجویانیکهبهدستگاههایاجراییخاصتعهددارند،بارعایتکلیهشرایطاینمادهو

اعلامموافقتدستگاهاجراییذیربطامکانپذیراست.

تبصره 2: تغییررشتهبهرشتههایتحصیلیکهدرضوابطگزینشآنهاشرایطخاصپیشبینیشده،اضافهبر

رعایتکلیهشرایطاینمادهموکولبهاحرازشرایطمربوطنیزمیباشد.

تبصره 3: دانشجویپذیرفتهشدهازطریقدورههایفراگیر،اضافهبررعایتکلیهشرایطاینمادهبهاستثنای

3 و 4 ماده 37 ،بایددرسهایمرتبطبارشتهتحصیلیموردتقاضادردورهدانشپذیریمربوطرا،بندهای 2

بانمرهحداقل 12 دریکنیمسالتحصیلیبگذراند . دانشجویپذیرفتهشدهازطریقآزمونسراسری،در

صورتیکهمتقاضیتغییررشتهحتیاگرهمراهباتغییرگروهآزمایشیباشد،نیزمیتواندازمزایایاین

تبصرهاستفادهکند. مفاداینتبصرهشاملرشتههایتحصیلیاستکهنیمسالدانشپذیریداشتهاندیادارند.

تبصره 4: دانشجودرهریکازمقاطعتحصیلی،تنهایکبارمیتواندتغییررشتهدهد.

ماده 49 : تغییررشتهدرمقاطعتحصیلیهمسطح،یاازمقطعبالاتر (کارشناسی) بهمقطعپایینتر (کاردانی)،امکان

پذیراست.

ماده 50 : درصورتموافقتباتقاضایتغییررشته،دانشجوموظفاستدراولینفرصتدررشتهجدیدثبتنام

کندوپسازثبتنام،دانشجوحقبازگشتبهرشتهتحصیلیقبلیراندارد.

تبصره: اقدامنکردندانشجوبهثبتنامدررشتهتحصیلیجدیددروقتمعینبهمنزلهانصرافازتغییررشته

تلقیمیشود.

ماده 51 : تغییررشتههمزمانباانتقال،مشروطبهآناستکهدانشجوشرایطانتقالوتغییررشتهراباهمداشته

باشد.

تغییررشتهالزامی

ماده52 : چنانچهدانشجوبهتشخیصکمیسیونمواردخاصدانشگاهدردورانتحصیل،دچاربیمارییاسانحهای

گرددکهتواناییادامهتحصیلدرآنرشتهتحصیلیویاامکانبهرهگیریازکارآییحاصلازآنراطبق

جداولنقصعضوازدستبدهد،میتواندبارعایتسایرمقرراتبهرشتهتحصیلیدیگریمتناسببارشته

تحصیلیخوددرهمانگروهآزمایشیکهازلحاظنمرهآزمونورودینزدیکتریننمرهرادارد،تغییررشته

3،و 4 ماده 37 معافمیباشد. ،دهد. دراینحالدانشجوازرعایتشرایطبندهای 2

تبصره: درمواردیکهدانشجوبهدلایلنقصعضووبیماری،تواناییادامهتحصیلدرهیچیکازرشتههای

تحصیلیگروهآزمایشیمربوطرانداشتهباشد،کمیسیونمواردخاصدانشگاهپسازبررسیکاملمسأله،

نسبتبهتغییررشتهدانشجوبهرشتهایدرگروهآزمایشیدیگرتصمیممیگیرد.

ماده53 : متقاضیتغییررشتهبایددرخواستخودراهمراهمدارکلازم،حداقلششهفتهپیشازشروعنیمسال

تحصیلیبهدیگردانشگاهومرکزمحلتحصیلخودتسلیمکند.

ماده54 : درتغییررشتهکههمراهباتغییرمقطعتحصیلیازکارشناسیبهکاردانیاست،حداکثرمدتمجازتحصیلبرمبنای

دورهکاردانیمحاسبهمیشود.__

 

 

منبع:آئین نامه دانشگاه پیام نور


مطالب مشابه :


رشته های دانشگاه آزاد برازجان

شرایط تغییررشته دانشگاه پیام نور. سایت گلستان پیام نور. دانشگاه پیام نور برازجان .
نورچین دانشگاه پیام نور هشتگرد

نورچین دانشگاه پیام نور هشتگرد جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت http://noorchin.ir مراجعه فرمایید
دو خبر در مورد اعلام لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد و پیام نور در سال 91

حذف کنکور در حقوق و حسابداری/ تعیین تکلیف حذف کنکور در پیام نور و آزاد: تازه ترین تصمیمات در
سایت دانشگاههای پیام نور وسایر دانشگاهها

سایت دانشگاههای پیام نور وسایر دانشگاهها - سهندوسبلان دانشگاه پیام نور(واحد کرج)
دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور سایت رسمی دانشگاه پیام برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور برازجان.
شرایط تغییر رشته دانشگاه پیام نور و استفاده از بندج

سایت گلستان پیام نور. دانشگاه پیام نور برازجان . كه در دانشگاه پيام نور تغيير
شرایط و ضوابط انتقال ،تغیررشته ،مرخصی تحصیلی و تعداد واحد انتخابی در دانشگاه پیام نور کلیه رشته ها

سایت گلستان پیام نور. دانشگاه پیام نور برازجان . آئین نامه دانشگاه پیام نور
تمدیدمهلت ثبت‌نام بدون آزمون دانشگاه پیام نور و غیرانتفاعی سال91

سایت گلستان پیام نور. دانشگاه پیام نور برازجان . محلهای دانشگاههای پیام نور و
برچسب :