محاسبه درصد خلوص

در صد خلوص مواد، مقدار گرم ماده ي خالص موجود در 100 گرم ماده ناخالص را نشان مي دهد. مثلاً اگر ماده اي 99% خالص است داراي 1% ناخالصي خواهد بود

فرض کنيد ماده اي داريم که 0.5 گرم است. بعد از تجزيه و بررسي متوجه مي شويم که 0.3 گرم آن خالص مي باشد. بنابراين درصد خلوص آن

(0.300/0.500) x 100% pure = 60%

خواهد بود.

فرمول محاسبه درصد خلوص:

chem56.gif

مثال 1

يک نمونه نا خالص از آسپرين 121.2 گرم وزن دارد. بعد از آناليز مشخص شد که داراي 109.2 گرم آسپرين است. درصد خلوص آن را بدست اوريد؟

Percent purity = 109.2 ÷ 121.2 × 100% = 90.0%

مثال 2

يک نمونه ناخالص سديم سولفات 1.56گرم است. اين نمونه را با باريم کلريد واکنش مي دهيم. 2.15 گرم رسوب توليد مي شود. درصد خلوص سديم سولفات را محاسبه کنيد؟

Na2SO4 + BaCl2 --> BaSO4(s) + 2NaCl

يک مول سديم سولفات يک باريم سولفات توليد مي کند. بنابراين تعداد مولهاي باريم سولفات را محاسبه مي کنيم

(2.15/233) =0.009223 moles

همين تعداد مول توسط سديم سولفات در واکنش شرکت کرده است که اگر در جرم ملکولي سديم سولفات ضرب شود. جرم سديم سولفات مصرفي خالص از کل سديم سولفات ناخالص بدست مي آيد

mass=moles X relative atomic mass
mass=0,009223 X 142 =1.31 g

بنابراين درصد خلوص به صورت زير خواهد بود

percentage purity= mass of pure/ impure X 100

1.30/2.15 X100 =60.1 %

مثال 3

يک نمونه ناخالص سديم سولفات با جرم 1.65 گرم در آب حل شده و به آن باريم کلريد افزوده مي شود. وزن باريم سولفات حاصل 2.32 گرم است. درصد نمک طعام در مخلوط حاصل چقدر است؟

يک مول سديم سولفات يک باريم سولفات توليد مي کند تعداد مول باريم سولفات را محاسبه مي کنيم

(2.32/233) =0.01 moles

از آنجا تعداد مول و وزن سديم سولفات مصرفي را بدست مي آوريم

0.01X1=0.01 moles

mass=0.01 X 142 =1.42 g

در ازاي يک مول باريم سولفات 2 مول نمک توليد مي شود

0.01 X2= 0.02 moles

mass= 0.02 X 58.5 =1.17 g

بنا براين درصد جرم نمک برابر است با:

% mass of NaCl= 1.17/(1.17+2.23+1.42 of impure Na2SO4) X100 =1.17/4.82 X100 =24.27 % of NaCl


مطالب مشابه :


فرمول محاسبه درصد در المپیاد زیست شناسی مرحله اول

دبیر زیست شناسی (کنکور - المپیاد) - فرمول محاسبه درصد در المپیاد زیست شناسی مرحله اول - کنکور
محاسبه درصد خلوص

کیمیاگران فردا - محاسبه درصد خلوص - مفید ترین و جدیدترین مطالب شیمی فرمول محاسبه درصد خلوص:
چند نکته در مورد کارنامه های کنکوری و نحوه محاسبه نمره تراز و نمره خام :

چند نکته در مورد کارنامه های کنکوری و نحوه محاسبه فرمول نمره خام یا درصد عبارت است
در صورت خريد طلا به فرمول زير حتما مراجعه كنيد

بهترين وبلاگ جهان - در صورت خريد طلا به فرمول زير حتما مراجعه كنيد - وبلاگ خوب و مفيد
فرمول محاسبه درصد ميزان مفقودي كتاب

وبلاگ گروهی کتابداران ایران - فرمول محاسبه درصد ميزان مفقودي كتاب -
فرمول جديد محاسبه سود بانكهاي خصوصي

فرمول جديد محاسبه سود 14 درصد بگيرد حدود 15/5 تا 16 درصد در فرمول فعلي كه در بانكهاي دولتي
نحوة محاسبة شاخص‌های بورس تهران

شیوة محاسبة فرمول 9 به گونه‌ای است که درصد تغییرات rd را همانند d خواهد کرد، به عنوان مثال اگر
محاسبه درصد پیشرفت پروژه ها

Amiteess - محاسبه درصد پیشرفت پروژه ها - Project Manager, و این فرمول را در قسمت فرمول بنویسید :
برچسب :