دستورالعمل اندازه‌گيري شاخص‌هاي بهره‌وري دستگاه‌هاي اجرايي كشور

 

دستورالعمل اندازه‌گيري شاخص‌هاي بهره‌وري دستگاه‌هاي اجرايي كشور

۱- بخش اول - تعاريف

1-1- تعريف شاخص‌هاي بهره‌وري

از منظر يك طبقه‌بندي شاخص‌هاي بهره‌وري به دو نوع شاخص‌هاي بهره‌وري اختصاصي و شاخص‌هاي بهره‌وري عمومي تقسيم مي‌شوند.

شاخص‌هاي بهره‌وري اختصاصي كسرهايي هستند كه صورت آنها ستانده‌ها و مخرج آنها داده‌هاي يك بنگاه اقتصادي است. هر كدام از دستگاه‌هاي اجرايي در واقع يك بنگاه اقتصادي است كه در حوزه خدمات عمومي مشغول به فعاليت مي‌باشند. اين دستگاه‌ها ممكن است ستانده‌ها و خروجي‌هاي مختلفي داشته باشند كه هر كدام از آنها يك گوشه از اهداف و مأموريت‌هاي دستگاه را پوشش مي‌دهد. نسبت هر كدام از اين خروجي‌ها بر هر كدام از نهاده‌ها يك شاخص بهره‌وري اختصاصي است. شاخص‌هاي بهره‌وري اختصاصي در مقايسه با كل ستانده‌ها، مأموريت‌ها و اهداف دستگاه اجرايي، هر كدام داراي سهم و وزن مشخصي هستند كه بايستي توسط تعيين كنندگان اين شاخص‌ها، معين شده و تعريف شوند در اين رابطه در مباحث بعدي بيشتر توضيح داده خواهد شد.

اگر در صورت كسر بهره‌وري ارزش افزوده بنگاه اقتصادي قرار گيرد، در اين صورت به آن شاخص بهره‌وري عمومي اطلاق مي‌شود محاسبه ارزش افزوده در دستگاه‌هاي اجرايي كه فعاليت‌هاي خدماتي ارايه مي‌دهند، با پيچيدگي‌هاي خاصي همراه است و گاهي مواجه با محدوديت‌هاي اطلاعاتي مي‌شود. لذا در اين رابطه فقط آن دستگاه‌هاي اجرايي كه به صورت «شركت» اداره مي‌شوند و داراي ترازنامه مي‌باشند، به محاسبه ارزش افزوده مي‌پردازند و شاخص‌هاي بهره‌وري عمومي خود را اندازه‌گيري خواهند كرد و بقيه دستگاه‌ها صرفاً شاخص‌هاي بهره‌وري اختصاصي سازمان را محاسبه مي‌نمايند.

1-2- تعريف اندازه‌گيري بهره‌وري

بهره‌وري نتايجي را به عنوان كاركردي از تلاش منعكس مي‌كند. وقتي كه بهره‌وري افزايش مي‌يابد، اين معنا را مي‌دهد كه نتايجي بيشتر از ميزاني معين از تلاش بدست آمده است. در معناي كلاسيك بهره‌وري به عنوان يك نسبت تعريف مي‌شود. يعني ستانده يك تلاش (كار) بر نهاده‌هاي (نيروي كار، انرژي و غيره) لازم براي توليد آن ستانده تقسيم مي‌شود. چند مثال را در نظر بگيريد.

تعداد صفحات تايپ شده

ساعات خدمات منشي‌گري

تعداد واگن‌هاي بار تخليه شده

تعداد كارگران ليفت ترك

تعداد دانشجويان تعليم ديده

ساعات تعليم

تعداد مشترياني كه خدمات دريافت كرده‌اند

تعداد كاركنان مربوط

تعداد قطعات توليد شده

مقدار نيروي برق مصرف شده

تعداد اسناد مميزي شده

جبران خدمات كاركنان

 


مطالب مشابه :


شاخص های بهره وری زير بخش آموزش عمومي كشور

11. بهره وری هزینه شاغلان در نفر ساعت آموزش سرانه ابتدایی. تعداد ساعات آموزشی شاغلان ابتدایی
مدیریت بهره وری (Productivity Management)

تعريف بهره وری: یکی ازشاخص های مهم ارزیابی عملکرد سازمان ، شاخص بهره وری است.
دستورالعمل اندازه‌گيري شاخص‌هاي بهره‌وري دستگاه‌هاي اجرايي كشور

شاخص های بهره وری در اين صورت شاخص بهره‌وري نيروي انساني آراي صادره به اشكال زير مي
شاخص های اندازه گیری بهره وری فردي در بخش خدمات5

dilmagan ديلمقان - شاخص های اندازه گیری بهره وری فردي در بخش خدمات5 - اين ويلاگ شخصي بوده و مطالبي
برچسب :