ترکیب بوندلون و تستوسترون

http://www.badan3azi.com/thread1344-20.html

 بولدنون - صفحه 20‎ »نوشته اصلی توسط naghi0000 هدف والای من افزایش وزن000000000000000000000000000 با سوستانون بزن.اگه دوره اولته که اطلا بولدنون نزن. برو دکا درابولین بزن با پروپیونات. اصلا اگه دوره اولت باشه هرچی بزنی می...بولدنو نيز دارويي تزريقي است كه در بين حرفه اي ها طرفداران ويژه اي دارد .
بولدنون يك نوع استروئيد تزريقي مي باشد كه از لحاظ ساختار شيميايي بسيار شبيه به ديانابول مي باشد و تنها با يك آلفا الكيل با ديانابول متفاوت است ولي از لحاظ عملكرد در برابر ديانابول يك استروئيد با قدرت اثر ملايم و خواص آندروژنيك نسبتا كم مي باشد .
بولدنون يك استروئيد پر طرفدار در بين حرفه اي هاست مه خواص آنابوليك بسيار خوب و خواص استروژني ملايم مي باشد و در بدن باعث توليد توده عضلاني (حجم) و قدرت مناسب و پايدار است .
اگر چه بهترين اثر بولدنون در تركيب با ساير استروئيد ها مي باشد . ولي به تنهايي نيز دارويي مناسب براي مبتدي ها و حرفه اي هاست . كه از اين لحاظ مانند دكا است .
بسياري از ورزشكاران از بولدنون حيواني كه براي حيوانات نظير اسب و سگ و ... ساخته مي شود استفاده مي كنند . چون اين دارو براي دوپينگ حيوانات نظير اسب هاي مسابقه اي و غيره استفاده مي شود و اكثرا در لابراتورهاي غير مجاز و در شرايطي كه كاملا استريل نمي باشد تهيه مي شوند . اين دارو ها كه براي حيوانات ساخته شده اند گرچه اثر بيشتري دارند اما عوارض شديدي نيز شما را تهديد مي كند . مانند انتقال بيماري هايي نظير هپاتيت و ايدز و .... كه به خاطر نگهداري نادرست اين دارو ها در محيط هاي غير مجاز مي باشد .
براي افزايش حجم بيشتر بهتر است بولدنون با داروهايي نظير اكسي ديانابول و يا تستسترون دپوت استفاده شود كه با اثر بخشي بالا ولي با عوارض استروژني بيشتري همراه مي باشد .
و براي آماده سازي مسابقات كه نياز به داشتن بدني خشك مي باشد مصرف بولدنون با پارابولان و يا وينسترول پيشنهاد مي شود .
موثرترين دوز استفاده از بولدنون 200 تا 400 ميلي گرم در هفته مي باشد كه در يك دوره 6 هفتگي بولدنون وزن بدن 7 تا 9 كيلو افزايش ميابد و بهتر است تزريق دارو را هر 2 روز يك بار انجام دهيد .
به علت دير جذب بودن تزريق بولدنون با درد نسبي بعد از تزريق همراه مي باشد و بهتر است محل تزريق را هر دفعه تغيير دهيد .دوز مصرف در حرفه اي ها = 200 تا 600 ميلي گرم در هفته
مدت فعال بودن در بدن = 15 روز
مدت زمان ماندگاري دارو در تست هاي كنترل دوپينگ =5ماهﺑﻮﻟﺪﻧﻮنبولدابولEquipose_PRE.gif

‫(Boldabol (Equipoise

‫‪Generic name: Boldenone Undecylenate

‫(‪10 ml bottle (200mg/ml

ﺑﻮﻟﺪﻧﻮن ﯾﮏ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪ ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ که از ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺘﺎری  ﺑﺴﯿﺎر شبیه به دﯾﺎﻧﺎﺑﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و تنها در ﯾﮏ آﻟﻔﺎ اﻟﮑﯿﻞ ﺑﺎ دﯾﺎﻧﺎﺑﻮل ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ وﻟﯽ از ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﺎﻧﺎﺑﻮل ﯾﮏ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪ ﺑﺎ ﻗﺪرت اﺛﺮ ﻣﻼﯾﻢ و ﺧﻮاص آﻧﺪروژﻧﯿﮏ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻮﻟﺪﻧﻮن ﯾﮏ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪ ﭘﺮ ﻃﺮﻓﺪار ﺑﯿﻦ ﺣﺮفه ای ها اﺳﺖ که ﺧﻮاص آﻧﺎﺑﻮﻟﯿﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب و دارای ﻋﻮارض اﺳﺘﺮوژﻧﯽ ﻣﻼﯾﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺑﺪن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﯿﺪ ‫ﺗﻮده ﻋﻀﻼﻧﯽ (ﺣﺠﻢ) و ﻗﺪرت ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﭘﺎﯾﺪار ﻣﯽﺷﻮد .

اﮔﺮچه بهترین اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻮﻟﺪﻧﻮن در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪها ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯿﮑﻦ به تنهاﯾﯽ ﻧﯿﺰ داروﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﺒﺘﺪی ها و ﺣﺮفه ای ها ‫اﺳﺖ (ﻣﺜﻞ دﮐﺎ).

‫ﺑﺴﯿﺎری از ورزﺷﮑﺎران از ﺑﻮﻟﺪﻧﻮن ﺣﯿﻮاﻧﯽ که ﺑﺮای ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺐ و ﺳﮓ وﻏﯿﺮه ﺳﺎخته ﻣﯽﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﭼﻮن اﯾﻦ داروها ﺑﺮای دوﭘﯿﻨﮓ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺐ های ﻣﺴﺎبقه و ﻏﯿﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد اﮐﺜراً در ﻻﺑﺮاﺗﻮارهای ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز و در ﺷﺮاﯾﻄﯽ که ﮐﺎﻣﻼ اﺳﺘﺮﯾﻞ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ تهیه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺮای پشته ﺳﺎزی بهتر ﺑﻮﻟﺪﻧﻮن ﺑﺎ دﯾﺎﻧﺎﺑﻮل ﯾﺎ اﮐﺴﯽ ﻣﺘﺎﻟﻮن و ﯾﺎ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون دﯾﭙﻮت اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد که به ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺼﺮف آن ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎﺗﺮ ‫وﻟﯽ ﺑﺎ ﻋﻮارض اﺳﺘﺮوژﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

‫ﺑﺮای دوره آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت وﺧﺸﮏ ﮐﺮدن که ﻧﯿﺎز به ﺑﺪن های ﺑﺪون اﺣﺘﺒﺎس آب و ﻧﻤﮏ و ﺣﺠﯿﻢ و ﺑﺎﻗﺪرت ﺑﺎﻻ و ﻋﻀﻼﻧﯽ ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽ ‫ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﺼﺮف ﺑﻮﻟﺪﻧﻮن ﺑﺎ ﭘﺎراﺑﻮﻻن و ﯾﺎ وﯾﻨﺴﺘﺮول پیشنهاد ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ دوز اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻮﻟﺪﻧﻮن ۲۰۰ ﺗﺎ ۶۰۰ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در هفته ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ که در ﯾﮏ دوره ۶ هفتگی ﺣﺪود ٧ ﺗﺎ ٩ ﮐﯿﻠﻮ وزن را ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ. بهتر اﺳﺖ ﺗﺰرﯾﻖ دارو هر دو روز ﯾﮑﺒﺎر اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد. به ﻋﻠﺖ دﯾﺮ ﺟﺬب ﺑﻮدن ﺑﻮﻟﺪﻧﻮن بهتر اﺳﺖ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی از آن در ﯾﮏ ﻧﺎحیه از ﺑﺪن ﺗﺰرﯾﻖ ﻧگردد بلکه ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺰرﯾﻖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ‫گردد.

ﺑﻮﻟﺪﻧﻮن در شیشه های ۱۰ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮی که ﺣﺎوی ۲۰۰ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﻮﻟﺪﻧﻮن در ١ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز به ﻣﺼﺮف ۱ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ و حداکثر ٣ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ از آن درهفته دارﯾﺪ و نه ﺑﯿﺸﺘﺮ .

‫ﯾﮏ دوره  ﺑﻮﻟﺪﻧﻮن ﺑﺸﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ :

Boldabol

 mg/week

Week

200

1

200

2

300

3

300

4

200

5

200

6

100

7

100

8

 


برای آشنایی با هرمون بولدنون به ادامه مطلب بروید.
Boldenone_200-500x500.jpg بولدنون یکی از بهترین هرمون های تزریقی بدنسازی بوده که ساختار آن بسیار شبیه به دیانابول است ولی از لحاظ عملکرد در مقابل دیانابول استروئیدی با قدرت کمتر و عوارض استروژنی نسبتا کمتری است.همچنین این استروئید  قدرت و حجم پایدار تری نسبت به سایر استروئید ها می دهد.بهترین نوع مصرف بولدنون به صورت ترکیب  با سایر استروئید ها مانند دیانابول و تستوسترون و ...است اما به تنهایی هم نیز می تواند استروئیدی مناسب برای حرفه ای ها و مبتدیان باشد.
بیشتر ورزشکاران برای گرفتن نتیجه فوق العاده تر از هرمون بولدنون حیوانی استفاده میکنند که برای حیواناتی مانند اسب و سگ و میمون و... ساخته می شوند/بله اگرچه بولدنون حیوانی اثر خیلی بیشتری دارد ولی اگر ورزشکار نتیجه بهتری میخواهد بنابراین باید عوارض خیلی خیلی بیشتر آن را بپذیرد.
بهترین و موثر ترین دوز تزریق بولدنون 200-400 میلی گرم در هفته می باشد که بهتر است تزریق هر 2 روز یک بار انجام شود که در یک دوره 6 هفتگی وزن بدن 7-9 کیلو گرم افزایش می باشد.
این دارو به دلیل اینکه دیر جذب بوده بعد از تزریق درد خفیفی در ناحیه تزریق ایجاد می شود و بهتر است محل تزریق را هر دفعه تغییر دهید.


مطالب مشابه :


دوره و طریقه مصرف آمپول ناندرلون دکا در بدنسازی

پایگاه بدنسازی و پاورلیفتینگ مهران زرگری - پرورش اندام-پاورلیفتینگ-فیتنس-بادی کلاسیک
آمپول وینسترول

انجمن بدنسازی و طریقه مصرف امپول برنامه باشگاه بدنسازی دوره دوم روش مصرف پمپ در
ترکیب بوندلون و تستوسترون

انجمن بدنسازی و هفته مي باشد كه در يك دوره 6 هفتگي بولدنون مصرف در حرفه اي
دوره هورمون برای حجم عضله

دکا ناندرلون: این مهم فقط زمانی صدق می کند که استعمال در حین و دوره طریقه مصرف امپول
معروفترین استرووییدهای بدنسازی

براي تزريق در دوره مسابقات و مخصوصا 500 عدد مباشد طریقه مصرف آن دکا ناندرلون:
برچسب :