واژه نامه تخصصی آب و هوا

Climat

Climatology

Solar climatology

Dynamic climatology

Physical climatology

Aplied climatology

Marin climate

Tunra climet

Subarctic climate

Arid climate

Tropical wet-dry climate

Temperate wet-dry climate

Humid continental climate

Tropical rainforest climate

Mediterranean climate

Monsoon climate

Semi-ariid climate

Albedo

Analemma

Anticyclone

Cloud

Stratus

Cumulus

Cloudiness

Atmosphere

Green house efect

Thermal eqator

Saturation

Feiction

Steering principle

Equinoxes

Disturbance

Salr

Dalr

Elr

Climograph

 waves

Momentum

Reflection

Wind

Geostrophic wind

Gradient wind

Prevalling wind

Anemometer

Vane

 Trade winds

Planetary winds

Polar easterlies

Westerlies

Local wind

Regional winds

Rainfall

Drizzle

Effective rianfall

Pricipitation

Upwilling

Uplefting

Overriding

Water vapor

Snow

Snowfalk

Snowline

Extratropical

Desert

Iee desert

Dynamic desert

Twilight

Stability

High pressure

Sthp

Termal high pressure

Dynamic high pressure

Eddy

Teleconnection

Radiation

Couner rediation

Diffuse radiation

Net radiation

Terrestrial rediation

Global rediation

Direct radiation

Effective radiation

Insolation

Evaporation

p.e

a.e

continiuty

condensation

thermosphere

sublimation

transpiration

hail

turbulence

air mass

tornado

typhone

front

stationary front

cold front

polar fornt

warm fornt

ocean current

subtropical

atmosphere

vortcity

earth vortcity

absolute vorticity

vortex

tropic

wandering of the pole

arid

drought

aridity

squall line

stream line

isohyet

isobar

dew point temperature

shower

jet stream

microclimate

hoar frost

speed

linearspeed

surface

saturation level

condensaiton level

cyclone

tropical cyclone

dew

arctic

storm

tropical storm

 

 

 

 

 

اب و هوا

اب و هواشناسی

اب و هواشناسی خورشیدی

اب و هواشناسی دینامیک

اب و هواشناسی فیزیکی

اب و هوا شناسی کاربردی

اب و هوای اقیانوسی

اب و هوای توندرا

اب و هوای جنب قطبی

اب و هوای خشک

اب و هوای خشک و مرطوب حاره

اب و هوای خشک و مرطوب

اب و هوای قاره ای مرطوب

اب و هوای گرم و مرطوب حاره ای

اب و هوای مدیترانه ای

اب و هوای موسمی

اب و هوای نیمه خشک

البدو

انالما

انتی سیکلون

ابر

ابر ورقه ای

 ابر جوششی

ابرناکی

اتمسفر

اثر گلخانه ای

استوای حرارتی

اشباع

اصطکاک

اصل هدایت

اعتدلین

اغتشاش

افت ادیاباتیک اشباع

افت ادیاباتیک خشک

افت محیطی دما

اقلیم نگاشت

امواج

اندازه حرکت

انعکاس

باد

باد ژئوستروفیک

باد گرادیان

باد غالب

بادسنج

بادنما

باد بسامان

بادهای سیاره ای

بادهای شرقی غطبی

بادهای غربی

بادهای محلی

بادهای منطقه ای

باران

باران ریز

باران موثر

بارش

بالاایی

بالابری

بالاروی

بخار اب

برف

برفدانه

برف مرز

برون حاره

بیابان

بیابان باد

بیابان دینامیکی

بین الطلوعین

بایداری

بر فشار

بر فشار جنب حاره ای

بر فشار حرارتی

بر فشار دینامیکی

 پیچانه

ارتباط از دور

تابش

تابش برگشتی

تابش بخشی

تابش خالص

تابش زمینی

تابش کل

تابش مستقبم

تابش موثر

تابش ورودی خورشید

تبخیر

تبخیر و تعرغ بالقوه

تبخیر و تعرق واقعی

تداوم

تراکم

ترموسفر

تصعید

تعرق

تگرگ

تلاطم

توده ی هوا

توفند

طوفان حاره ای

جبهه

جبهه ساکن

جبهه ی سرد

جبهه ی قطبی

جبهه ی گرم

جریان اقیانوسی

جنب حاره ای

جو

چرخندگی

چرخندگی زمین

چرخندگی مطلق

چرخه

حاره

حرکت قطب

خشک

خشکسالی

خشکی

خط تندر

خط جریان

خط همباران

خط همفشار

دمای نقطه یشبنم

رگبار

رودباد

ریز اقلیم

ژاله

سرعت

سرعت خطی

سطح

سطح اشباع

سطح تراکم

سیکلون

سیکلون حارهای

شبنم

شمالگان

طوفان

طوفان حاره ای

 


مطالب مشابه :


آب و هوای قزوین

تيپ غالب اقليمی استان زنجان نيمه زیرا دامنه های غربی که رو به بادهای باران آور غربی
جريانهاي اقيانوسي

سازمان آموزش و پرورش استان زنجان. ایجاد جریان ها شرکت دارد، ولی نقش عمده با بادهای غالب است.
مطالعات جغرافیایی

آذربایجان شرقی و زنجان باد غرب را باد غالب بادهای که از جهت شمال شرق
سیستم های جوی ، وزش ها و دما جزيره كيش

بادهای غالب و چیره در ایام گرم که مدت آن طولانی است، جهت بادهای جزیره جنوبی زنجان; سمنان
اقلیم واب وهوای استان قزوین

خررود از کوههای جنوب استان زنجان سرچشمه گرفته و قزوین شامل بادهای غالب ، شدید
واژه نامه تخصصی آب و هوا

باد غالب. بادسنج. بادنما. باد بسامان. بادهای سیاره جغرافیای استان زنجان. نمونه سوال
هشدار : تغییرات شدید جوی در راه است- موج سرما و برف در ایران

( وزش بادهای شدید در قم-تهران-زنجان-البرز-لرستان دوشنبه در غالب نقاط
اقليم استان قزوين

خررود از کوههای جنوب استان زنجان سرچشمه گرفته و قزوین شامل بادهای غالب ، شدید
برچسب :