سوالات درس فارسی سال سوم راهنمایی

1024x768

 

1.گزینه نادرست را مشخص کنید.

الف. کشف الاسرار،خواجه عبدالله انصاری□ب.نصیحةالملوک،محمد غزّالی ج.کلیله ودمنه،نصرالله منشی□د.حدیقةالحقیقة،سنایی غزنوی□

2.هدف از نقد چیست؟الف.یافتن عیب هاوکاستی ها□ب.یافتن قوّت هاوزیبایی هاج.بهبود و اصلاح رفتار،گفتار ونوشتار□د.همه ی موارد

3.به سؤالات پاسخ دهید.      « پرسش تشنگی را تو آبی، جوابی     ریگ های بیابان تو را می شناسند»

کامل ترین مفهوم بیت؟

الف. پرسش چون تشنگی و پاسخ های تو چون آب، ریگ های بیابان تو را می شناسند □

ب. تو چون آب، پاسخ پرسش تشنگانی از این روریگ های بیابان مشتاق توأند □

ج. پرسش دیگران چون تشنگی و پاسخ های تو چون آب،برطرف کننده تشنگی آن ها هستند، تمام ریگ های بیابان تو را می شناسند □

ها نزد توست از این روریگ های بیابان تو را می شناسند□د. تشنگی پرسش ها وجواب

2) آب و جواب ........... هستند.

الف.مسند، نهاد □           ب. مسند، مسند □        ج. نهاد ،،مسند □     د.مفعول ،مسند □

3) آرایه ادبی بیت چیست؟   الف. تشخیص □    ب. تشبیه □    ج. تلمیح □      د. الف و ب □   

4) تو در مصراع اول و مصراع دوم به ترتیب ............. است.

الف. مفعول ، نهاد □           ب. مفعول ، مفعول □      ج. نهاد ، متمم □    د. نهاد ، مفعول □

4. گزینه متفاوت را مشخص کنید.

الف . شادتر □                  ب. خاکستر □               ج. زیباتر □          د. داناتر □

5.کدام گزینه جمع مکسّر نیست؟

الف. معارج □                 ب. عشّاق                       ج. شهدا □        د. روایات

6. گفت گوی درونی یا................ / گفتگوی با دیگر یا................

الف. دیالوگ . مونولوگ □        ب . مونولوگ . دیالوگ □     ج. دیالوگ . نجوا □     د. نجوا . مونولوگ □

7.فعل حذف شده بیت زیرچیست؟        «شبروان،مست ولای تو علی         جان عالم به فدای تو علی»

الف.است ، بود □          ب.هستند ،  شد □        ج.است ، باشد □      د. هستند ، باد □

                                                                                                        8.کدام کلمه به صورت مخفّف آمده است؟

                                  « قدر وقت ارنشناسد دل و کاری نکند      بس خجالت که از این حاصل ایّام بریم                                

الف . قدر □          ب. بس □       ج. ار □       د. بریم □

2)در جمله اول و دوم .............. و .............. نهاد است.

الف. قدر، دل □      ب. دل ، دل □     ج. دل ، کار □     د. کار، دل □

9. با توجه به بیت پاسخ صحیح سوالات را  علامت بزنید.

« بدان کوش تا زود دانا شوی     چو دانا شوی زود والا شوی »

1) بدان ...... است.

الف. فعل امر □    ب. مضارع التزامی □    ج. به آن □       د. جمع بد □

2) زود ........... است.

الف. قید □         ب. صفت □                ج. فعل □         د. مضاف الیه □

                                                                                                                                            3) دانا ........... است.

الف. مسند □       ب. واژه مشتق □          ج. دارای بن فعل دان □     د. همه موارد □

4) مفهوم کلی بیت؟

الف. اهمیّت دانایی □   ب. اهمیّت دانایان □    ج. سرعت در دانایی □    د. در مورد دانایان □

10. 1) کدام گزینه مفهوم کلی بیت نیست؟  « نه داناترآن کس که والاتر است    که والاتر است آن که داناتر است »

الف. برتری دانایان بر والایان □    ب. برتری والایان بر دانایان □    ج. بالا مقامی به دانایی است □   د. دانایان بالا مقامند □

2) تعداد صفت های برتر بیت ؟

الف. 1            ب. 2         ج. 3       د.4 □

11. « آن چه در علم بیش می باید       دانش ذات خویش می باید» بیت بر .......... تأکید دارد.

الف. دانش آموزی □       ب. خودشناسی         ج. یادگیری علم □     د. علم آموزی 

12.« من همیشه به غم تو شاد بودمی و ناکامی تو را عین شادکامی خود شمردمی» 1) تعداد ضمیر های شخصی متن؟

الف. 1           ب.2           ج. 3       د. 4 

2) ناکامی و شادکامی نسبت به هم .......... هستند.

الف. مترادف □         ب. هم خانواده □        ج. هم آوا □         د. متضاد 

3) بودمی و شمردمی ....... هستند.

الف. فعل مضارع اخباری □      ب. فعل ماضی استمراری □     ج. فعل ماضی نقلی         د. ماضی ساده □

4) ........ مسند است.   الف. شاد □      ب. ناکامی □     ج. شادکامی      د. خود □

13. فراست یعنی؟          الف. دانا □     ب. زیرک □     ج. توانایی □    د. زیرکی □

14. معنی کدام واژه غلط است ؟

  الف. فرج یابی: رهایی یابی □  ب. عقده : گره □  ج. عمده : اصلی□  د. نیت بدل کردن : نیت درست کردن□

15.« ضمان خود را به ادا رسانم» یعنی ؟

الف. کار خود را انجام دهم □     ب. تعهد خود را به جا آورم □    ج.کار را پایان دهم □     د. به تعهد تو رسیدگی کنم □

16. فابل داستانی ....... است.

الف. درباره حیوانات □      ب. از زبان حیوانات       ج. برای حیوانات □   د. هیچ کدام □

17. کدام کتاب فابل به حساب می آید؟

الف.شاهنامه □    ب. گلستان □   ج. کلیله و دمنه □   د. الابنیه عن حقایق الادویه □

18. « بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار       خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار»

1) منظور از مصراع اول       الف. سحر □  ب. صبح □    ج. اولین روز بهار □   د. ظهر □

2) آرایه ادبی بیت؟               الف. تشخیص □  ب. جناس □  ج. مراعات نظیر □   د. همه موارد □

19. کیمیای سعادت اثر کیست ؟

الف. مجد خوافی □   ب. محمد غزّالی □    ج. سعدی □   د. نصر الله منشی □

20. بساط و فراخ به ترتیب به معنی ؟    الف. گسترش ، وسعت □  ب. گستردنی ، وسیع □  ج. گسترده ، بزرگی □  د. گستردگی، بلندی □

21. چند مراعات نظیر یک ............. را تشکیل می دهند؟

الف. زنجیره معنایی    ب. شبکه معنایی      ج. کنایه □     د. الف و ب □

22. «چوبفروختی از که خواهی خرید؟      متاع جوانی به بازار نیست»

1)متاع یعنی؟    الف. بخشش □     ب. کالا □    ج. فصل □    د. موسم □

2) مفهوم کلی بیت چیست؟

   الف. جوانی خریدنی است □  ب. جوانی از دست رفت نمی توانی آن را خریداری کنی □                                                           ج. جوان توانایی خرید ندارد □  د. کالای جوانی را نمی توان یافت □  

3) متاع جوانی    الف. ترکیب اضافی است □   ب. اضافه تشبیهی است□    ج. ترکیب وصفی است □     د. موارد الف و ب □

23.کدام گزینه جمله غیر ساده است؟

الف. اتلاف برق گران بهاترین خرج هاست □      ب. بدترین غم ها شک و تردید است □

ج. وقتی هم دردی پیدا شد درد سبک تر می شود □    د. با استقامت می توان به همه چیز رسید □

24. سروده ها و نوشته هایی که در آن ها راه بهتر زیستن و خوش بختی و سعادت نشان داده می شود  را............. می گویند.

الف. شعر های حکمی      ب. مواعظ      ج. اشعار تعلیمی □       د. همه موارد □

25.مثنوی جام جم اثر کیست؟

الف. قیصرامین پور □   ب. بیدل دهلوی    ج. اوحدی مراغه ای     د. بوشکور بلخی □

26.هم خانواده کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

الف. ظاهر: ظهور        ب. مسلمان : تسلیم         ج. متعال : علوّ      د.نصرت : اصرار


مطالب مشابه :


جزوه ی ادبیات فارسی سال سوم راهنمایی

جزوه ای خوب برای گرفتن نمره ی عالی در درس ادبیات فارسی؟؟!! امتحانش مجانیه!! قالب‏ها‏‏ی شعری
گزیده ی تاریخ ادبیّات سال سوم راهنمایی

موارد مهم­تر تاریخ ادبیّات فارسی سال سوم راهنمایی. ابوالفضل رشیدالدّین میبدی
جواب نوشتن درس سوم

ادبیات سال سوم راهنمایی. جواب نوشتن درس
نوشتن درس يازدهم

این وبلاگ کاملا خصوصی بوده و فقط برای کمک کردن به دوستان هم سن و سال در این درس است.در اين جا
نمونه آزمون املای سال سوم راهنمایی

به نام خدا آزمون درس املای فارسی سال سوم راهنمایی در سالتحصیلی 90-91 نام
جواب نوشتن درس دوم

این وبلاگ کاملا خصوصی بوده و فقط برای کمک کردن به دوستان هم سن و سال در این درس است.در اين جا
نوشتن درس نهم

این وبلاگ کاملا خصوصی بوده و فقط برای کمک کردن به دوستان هم سن و سال در این درس است.در اين جا
سوالات درس فارسی سال سوم راهنمایی

ادبیات دوره راهنمایی - سوالات درس فارسی سال سوم راهنمایی - درباره ادبیات دوره راهنمایی
نوشتن درس دوازدهم

این وبلاگ کاملا خصوصی بوده و فقط برای کمک کردن به دوستان هم سن و سال در این درس است.در اين جا
برچسب :