لیست دروس مقطع کارشناسی ارشد مهندسی برق در گرایش های مختلف

دروس کارشناسی ارشد مهندسی برق – الکترونیک (نانوالکترونیک)

دروس جبرانی(3 واحد)
- فیزیک الکترونیک


دروس اجباری (12 واحد)
- تئوری و تکنولوژی ساخت اوات نیمه هادی (i)
- ادوات نیمه هادی پیشرفته (i)
- فیزیک جالت جامد

و یکی از 4 درس زیر به توصیه استاد راهنما :
- ادوات اپتوالکتریک
- مدارهای مجتمع نوری
- فرآیند های کوانتمی اداوات نیمه هادی
- ادوات ابررسانا


سمینار کارشناسی ارشد(2 واحد)


پایان نامه کارشناسی ارشد الکترونیک(9 واحد یا 6 واحد)


دروس اختیاری(9 واحد یا 12 واحد)
- ادوات نیمه هادی پیشرفته ii
- نانوتکنولوژی
- تئوری و تکنولوژی ساخت ادوات نیمه هادی ii
- کوانتوم الکترونیک
- مسائل مخصوص در ادوات کوانتمی پیشرفته
- مدارهای مجتمع نوری ii
- اپتیک غیر خطی
- لیزر
- ابررسانایی
- مساول مخصوص در ادوات نیمه هادی

و تا دو درس از مجموعه دروس مدارهای میکروالکترونیک

دروس دیگری که به تصویب گروه رسیده باشد


جمع : 32 واحد

------------------------------------------------------------------------------------------


دروس کارشناسی ارشد مهندسی برق – الکترونیک (دیجیتال)

دروس جبرانی(6 واحد)
- میکروپروسسور i
- پردازش علائم دیجیتال i

دروس اجباری(9 واحد)
- طراحی vlsi
- میکروپروسسور ii
- مدارهای واسطه کامپیوتری


یکی از دو درس
- انتقال داده و شبکه های کامپیوتر
- برنامه نویسی کاربردی شیء گرایی


 سمینار کارشناسی ارشد(2 واحد)


 پایان نامه کارشناسی ارشد الکترونیک(9 واحد یا 6 واحد)


دروس اختیاری(9 واحد یا 12 واحد)
- معماری کامپیوتر پیشرفته
- الکترونیک دیجیتال پیشرفته
- شبکه های کامپیوتری ii
- پردازش تصویر
- برنامه نویسی اینترنت
- شبکه های عصبی و کاربردهای آن
- طراحی توسط زبان های سخت افزاری

و تا دو درس از سایر گرایش ها به توصیه استاد راهنما


جمع : 32 واحد

------------------------------------------------------------------------------------------

دروس کارشناسی ارشد مهندسی برق – کنترل


دروس جبرانی(6 واحد)
- کنترل مدرن
- کنترل دیجیتال و غیر خطی

دروس اجباری(9 واحد)
- فرآیندهای تصادفی /یا/ ریاضیات مهندسی پیشرفته
- کنترل بهینه
- کنترل سیستم های چند متغیره


 سمینار کارشناسی ارشد(2 واحد)


 پایان نامه کارشناسی ارشد کنترل(9 واحد یا 6 واحد)


دروس اختیاری(12 واحد یا 15 واحد)
- پردازش علائم دیجیتال 1
- تئوری تخمین و فیلترهای بهینه
- شناسایی سیستم های دینامیکی
- کنترل مبتنی بر پیش بینی مدل
- فیلترهای وفقی
- ناوبری اینرسی
- مبانی هدایت
- مباحث ویژه درکنترل
- کنترل تطبیقی
- منطق فازی و کاربردهای آن
- شبکه های عصبی و کاربردهای آن
- کنترل سیستم های ابعاد وسیع
- کنترل مقاوم
- کنترل غیر خطی
- رباتیک
- کنترل هوشمند و محاسبات نرم
- ابزار دقیق پیشرفته

و تا دو درس از سایر گرایش ها به توصیه استاد راهنما


جمع : 32 واحد

------------------------------------------------------------------------------------------

دروس کارشناسی ارشد مهندسی برق – قدرت (الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی)


دروس جبرانی(6 واحد)
- الکترونیک صنعتی
- ماشین های الکتریکی iii

دروس اجباری (9 واحد، 3 درس از دروس مقابل)
- تئوری جامع ماشین های الکتریکی
- الکترونیک قدرت i
- طراحی ماشین های الکتریکی
- کیفیت توان الکتریکی
- کنترل مدرن
- تکنولوژی فشار قوی


سمینار کارشناسی ارشد(2 واحد)


 پایان نامه کارشناسی ارشد قدرت(9 واحد یا 6 واحد)


دروس اختیاری(12 واحد یا 15 واحد)
- سیستم های انتقال dc یا ac انعطاف پذیر hvdc/facts
- کنترل توان راکتیو
- کنترل ماشین های الکتریکی ac
- ابررسانایی
- کاربرد ابررساناها در مهندسی برق
- انرژی های نو
- حالت های گذرا در سیستم های قدرت
- قابلیت اعتماد در سیستم های قدرت
- الکترونیک قدرت ii
- حفاظت پیشرفته تجهیزات و سیستم های قدرت
- روش های اجزای محدود برای تحلیل و طراحی ماشین های الکتریکی
- روش های بهینه سازی و کنترل هوشمند
- ریاضیات مهندسی پیشرفته

سایر دروس گرایش سیستم های قدرت به توصیه استاد راهنما

و تا دو درس از سایر گرایش ها به توصیه استاد راهنما


جمع : 32 واحد

------------------------------------------------------------------------------------------

دروس کارشناسی ارشد مهندسی برق – قدرت (سیستم های قدرت)

دروس جبرانی(6 واحد)
- بررسی سیستم های قدرت ii
- ماشین iii

دروس اجباری (9 واحد، 3 درس از دروس مقابل)
- دینامیک سیستم های قدرت i
- تئوری جامع ماشین های الکتریکی
- بهره برداری از سیستم های قردت پیشرفته
- کنترل توان راکتیو
- حالت های گذرا در سیستم های قدرت
- الکترونیک قدرت i
- تکنولوژی فشار قوی
- کنترل مدرن


 سمینار کارشناسی ارشد(2 واحد)


پایان نامه کارشناسی ارشد قدرت(9 واحد یا 6 واحد)


دروس اختیاری(12 واحد یا 15 واحد)
- روشهای کامپیوتری در آنالیز سیستم های قدرت
- دینامیک سیستم های قدرت ii
- انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده
- توزیع انرژی الکتریکی
- برنامه ریزی سیستم های قدرت
- قابلیت اعتماد در سیستم های قدرت
- سیستم های انتقال dc یا ac انعطاف پذیرhvdc/facts
- کیفیت توان
- حفاظت پیشرفته
- تجدید ساختار سیستم های قدرت
- ریاضیات مهندسی پیشرفته
- روش های بهینه سازی و کنترل هوشمند

سایر دروس گرایش الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی به توصیه استاد راهنما

و تا دو درس از سایر گرایش ها به توصیه استاد راهنما


جمع : 32 واحد

------------------------------------------------------------------------------------------

دروس کارشناسی ارشد مهندسی برق – مخابرات (سیستم)

دروس جبرانی(3 واحد)
- یکی از دو درس مخابرات2 یا پردازش علائم دیجیتال


دروس اجباری (6 واحد)
- فرآیندهای تصادفی
- مخابرات پیشرفته


 سمینار کارشناسی ارشد(2 واحد)


 پایان نامه کارشناسی ارشد مخابرات(9 واحد یا 6 واحد)


دروس اختیاری(12 واحد یا 15 واحد)
- پردازش صحبت
- تئوری کدینگ
- تئوری اطلاعات
- تئوری آشکارسازی
- سیستم های سوئیچینگ
- رمزنگاری
- اپتیک فوریه
- اصول سیستم های رادار
- مخابرات ماهواره ای
- انتقال داده و شبکه های کامپیوتری
- پردازش صحبت
- پردازش تصویر
- پردازش حوزه زمان و فرکانس
- پردازش گرهای دیجیتال
- مخابرات سیار
- تخمین طیف
- سیستم های مخابرات نوری
- فیبرنوری
- آزمایشگاه dsp
- فیلترهای وفقی
- سیستم های مخابرات استرس باند پهن
- مباحث ویژه درمخابرات

و تا دو درس از سایر گرایش ها به توصیه استاد راهنما


جمع : 32 واحد

------------------------------------------------------------------------------------------

دروس کارشناسی ارشد مهندسی برق – مخابرات (مایکروویو و نوری)

دروس جبرانی(6 واحد)
- میدان ها و امواج
- مایکروویو i یا آنتن 

دروس اجباری(15 واحد)
- الکترومغناطیس پیشرفته
- ریاضیات مهندسی پیشرفته
- ادوات نیمه هادی مایکروویو
- مدارهای فعال مایکروویو یا مایکروویو ii یا فیبر نوری
- روش های عددی در الکترومغناطیس یا تئوری پراکندگی امواج


 سمینار کارشناسی ارشد(2 واحد)


 پایان نامه کارشناسی ارشد مخابرات9 واحد یا 6 واحد)


دروس اختیاری(12 واحد یا 15 واحد)
- سیستم های مخابرات نوری
- فیبر نوری
- مباحث ویژه در مخابرات نوری
- مدارهای غیر خطی مایکروویو
- مخابرات ماهواره ای
- اصول سیستم های رادار
- اپتیک فوریه
- آنتن پیشرفته
- مدارهای مجتمع نوری

و تا دو درس از سایر گرایش ها به توصیه استاد راهنما


جمع : 32 واحد

------------------------------------------------------------------------------------------

دروس کارشناسی ارشد مهندسی برق – مخابرات (مخابرات رمز)

دروس جبرانی(3 واحد)
- مخابرات ii

دروس اجباری (15 واحد)
- فرآیندهای تصادفی
- مخابرات پیشرفته
- اصول رمزنگاری
- رمزنگاری پیشرفته
- ریاضیات رمز نگاری

سمینار کارشناسی ارشد(2 واحد)


 پایان نامه کارشناسی ارشد مخابرات(9 واحد یا 6 واحد)


دروس اختیاری(12 واحد یا 15 واحد)
- امنیت سیستم و شبکه های کامپیوتری
- طراحی و تحلیل سیستم های رمز
- پردازش علائم دیجیتال
- تئوری کدینگ
- تئوری اطلاعات
- پردازش علائم دیجیتال ii
- پردازش صحبت و رمزنگاری
- انتقال داده و شبکه های کامپیوتری
- پیچیدگی محاسبات
- شبکه مخابرات داده ها
- ارزیابی سیستم های رمز
- مباحث ویژه در رمز نگاری
- طیف گسترده
- مخابرات سیار


ترکیب دروس اختیاری با مشورت استاد راهنما معین می شود


جمع : 32 واحد


------------------------------------------------------------------------------------------

دروس کارشناسی ارشد مهندسی برق – مهندسی پزشک (بیوالکتریک)

دروس جبرانی(11 واحد)
- فیزیولوژی i و ii
- اصول مهندسی پزشکی و dsp

دروس اجباری(12 واحد)
- بیواینسترومنت
- مدلسازی سیستم های بیولوژیکی

دو در از 4 درس:
- پردازش سیگنالهای حیاتی
- سیستم های تصویر گر پزشکی
- کنترل سیستم های عصبی – عضلانی
- اولتراسوند پزشکی


 سمینار کارشناسی ارشد(2 واحد)


 پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی(9 واحد یا 6 واحد)


دروس اختیاری(12 واحد یا 15 واحد)
- مدلسازی عصبی
- رباتیک
- پردازش تصویر
- بیواینسترومینت پیشرفته
- شبکه های عصبی و کاربرداهای آن
- منطق فازی و کاربردهای آن
- پردازش صحبت
- سیستم های mri
- کنترل سیستم های فیزیولوژیکی
- فراکتال و کیالس
- فشرده سازی تصاویر پزشکی
- پردازش سیگنالهای حیاتی ii
- پردازش زمان – فرکانس
- پردازش و تحلیل تصاویر پزشکی
- تشخیص الگو

و تا دو درس از سایر گرایش ها به توصیه استاد راهنما


جمع : 32 واحد


مطالب مشابه :


لیست دروس مقطع کارشناسی ارشد مهندسی برق در گرایش های مختلف

و تا دو درس از مجموعه دروس مدارهای الکترونیک (دیجیتال) دروس جبرانی(6 واحد) - میکروپروسسور i
دانلود نمونه سوالات درس مبانی الکترونیک دیجیتال با جواب

نمونه سوالات پیام نور باجواب - دانلود نمونه سوالات درس مبانی الکترونیک دیجیتال با جواب
دروس کارشناسی ارشد مهندسی برق:

- الکترونیک دیجیتال. سمینار کارشناسی و تا دو درس از مجموعه دروس مدارهای میکروالکترونیک
جزوه درس دیجیتال

pcbانجام پروژه های الکترونیک_ طراحی جزوه درس دیجیتال برای ارتقاء وبلاگ نظر یادتون نره
درس پردازش سیگنال دیجیتال

گروه برق مخابرات و الکترونیک - درس پردازش سیگنال دیجیتال - دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه
الکترونیک دیجیتال

میانترم درس الکترونیک دیجیتال از سه فصل اول گروه کامپیوتر توسط استاد رستم آبادی در تاریخ ۲۴
دروس کارشناسی ارشد مهندسی برق

هادی و تا دو درس از مجموعه دروس الکترونیک دیجیتال پیشرفته
دانلود نمونه سوالات درس مبانی الکترونیک دیجیتال نیمسال اول 92-91

زیسکوفسا وبگاه دانشجوی پیام نور فسا - دانلود نمونه سوالات درس مبانی الکترونیک دیجیتال
برچسب :