نمونه متن شکواییه های کیفری

نمونه متن شکواییه های کیفری

 

 

شاکی :(مشخصات ) ...به نشانی :.............................................................................................

مشتکی عنه (یا مشتکی عنها یا مشتکی عنهم و .... بر حسب مورد ) : (مشخصات ) ..... به نشانی ......... (نشانی ها باید دقیق نوشته شود )

موضوع : اعلام شکایت (اگر وصف جرم را می دانید همان وصف را بنویسید . مثلاً کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا تصرف عدوانی )

 

بسمه تعالی

 

ریاست محترم دادگستری ...................... (یا مجتمع قضایی ........ یا دادگستری ........)

 

سلام علیکم

احتراماً ، نظر به اینکه آقای ........ (مشتکی عنه ) به شرح ذیل مرتکب جرم موضوع شکواییه شده است ، بدین وسیله مستنداً به ماده .......... قانون .............. تعیین مجازات وی استدعا می شود .

(در ذیل هم شرح ماوقع نوشته می شود )

مثلاً (3 طاق (تخته ) فرش را به موجب رسیدی که فتوکپی مصدق آن ضمیمه است به امانت از این جانب دریافت کرده و علی رغم ارسال و ابلاغ اظهار نامه شماره ............ مورخ ......... از استرداد آن خودداری می کند )(که این موضوع از مصادیق خیانت در امانت است . )

یا مورد دیگر .....(به موجب سند رسمی شماره ..... مبلغ ........... ریال به اینجانب قرض داده و وجه مذکور را طی چک شماره ............ تاریخ ......... بانک ............. از بنده دریافت داشته است . مع ذلک از طریق صدور اجراییه نسبت به مطالبه مجدد وجه و توقیف اموال اینجانب اقدام کرده است . (که این به اعتباری از مصادیق کلاهبرداری است . )

یا مورد دیگر : با وارد کردن ضربه عمدی شیشه مغازه اینجانب واقع در ............ (آدرس دقیق ) شکسته و مرتکب تخریب شده است ) (که این هم جرم تخریب است )

و ...........

(بعد هم در ذیل ما وقع ، چنین نوشته می شود )

(خسارت وارده به اینجانب ناشی از عمل مرتکب معادل مبلغ .......... ریال است . و بدین وسیله مستنداً به ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری (در حال حاضر ماده 74 و نیز 75 قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 28/06/1378) ، صدور و اجرای قرار تامین خواسته را نیز استدعا دارد. )

یا نوشته می شود مستنداً به ماده 68 مکرر قانون دادرسی کیفری (در حال حاضر ماده 74 قانون آیین دادرسی کیفری جدید ) صدور قرار تامین معادل مبلغ مذکور را استدعا می کنم . خواهشمند است مقرر فرمایند معادل مبلغ یاد شده از اموال مشتکی عنه توقیف شود )

(و موقعی که طرف بیش از یک جرم مرتکب شده در آن صورت نوشته می شود

(ضمناً توجه مقام عالی را به تعدد جرایم ارتکابی مشتکی عنه جلب کرده و در نظر گرفتن این مورد را در صدور قرار استدعا می کنم .

(و در نهایت در ذیل شکواییه نوشته می شود )

مدارک و اسناد به شرح ذیل تقدیم می شود :

1-......................................................................................................................................

2-......................................................................................................................................

3-......................................................................................................................................

 

با تقدیم احترام

نام و نام خانوادگی (شاکی )

امضاء

 

 

 

 

 

ماده 69 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امر کیفری مصوب 28/06/1378:

ماده 69: شاکی و مدعی خصوصی می تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند . در شکواییه موارد زیر قید شود :

الف – نام ، نام خانوادگی ، نام پدر و نشانی دقیق شاکی

ب- موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محل وقوع جرم

ج- ضرر و زیان مالی که به مدعی وارد شده و مورد مطالبه است .

د- مشخصات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون در صورت امکان

ه- ادله و اسامی و مشخصات و نشانی شهود و مطلعین در صورتمطالب مشابه :


نحوه تنظيم دادخواست (نمونه فرم)

دادخواست صدور گواهي عدم امكان سازش به علت تحقق شروط عقد نامه نمونه دادخواست های حقوقی
نمونه متن شکواییه های کیفری

نمونه متن شکواییه اعلام شکایت دریافت کرده و علی رغم ارسال و ابلاغ اظهار نامه شماره
ایجاد مزاحمت، ممانعت از حق و سلب آسایش و آرامش ساکنین واحدهای آپارتمان

از همسایه, متن نامه شکایت از همسایه ازهمسایه, نمونه متن شکایت نامه از همسایه
نامه ی شکایت آمیز دانشجویان دانشگاه رازی به وزیر علوم!!!

متن شکایت نامه دانشجویان رازی کرمانشاه به نمونه بارز این نوع برخورد ها و بی توجهی ها
تايپ دادخواست به دادگاه نخستین و پرينت آن بر روي نمونه فرم يا کاغذ A4

تايپ دادخواست به دادگاه نخستین و پرينت آن بر روي نمونه متن دادخواست متن سوگند نامه
متن نامه سرگشاده به رییس سازمان آموزش و پرورش لرستان

متن نامه سرگشاده از همین شهردار هایی که ما نمونه آن ها را می و ابتدایی شکایت می کنند
برچسب :