طرح درس سالانه


به نام مهر مهروز
 
 
طرح درس سالانه علوم پایه دوم ابتدایی
ایی
جدول طرح درس سالانه علوم پایه دوم ابتدایی
هدف کلی:  کسب دانش و مهارت و نگرش های ضروری
سال تحصیلی :91-92
کلاس : دوم ابتدایی
درس : علوم
فعالیت ها
هدف های کلی درس
موضوعات و عنوان های دروس
فصل ها
تاریخ
روز
جلسه
هفته ها
ماهها
 
 
 
 
 
یکشنبه
جلسه اول
اول
مهر ماه
 
 
معارفه
 
7/2
سه شنبه
جلسه دوم
·         تصویر عنوانی را مشاهده و درباره ی آن با معلم و هم کلاسی های خود گفتگو کند.
·         برای کسب اطلاعاتی در مورد گیاهان علاقه مند می شود.
·         گل ، میوه و دانه
 
 
اول
6
7/4
پنجشنبه
جلسه سوم
·         با مشاهده تصاویر مراحل تبدیل گل به میوه و ترتیب صحیح چینش و نوع تصاویر را بررسی می کند.
·         با جمع آوری اطلاعات با نقش گل در گیاه آشنا می شود.
·         فعّالیّت
·         فکر کنید
 
 
7
7/7
یکشنبه
جلسه اول
دوم
·         چند میوه را برش می دهد و میوه ها را بر اساس تعداد (یک دانه ای و چند دانه ای ) طبقه بندی می کند.
·         ازطریق مشاهده ، با نقش میوه در گیاه آشنا می شود.
·         فعّالیّت
 
 
8
7/9
سه شنبه
جلسه دوم
·         دانه گیاهان مختلف را طبقه بندی می کند.
·         با مشاهده ی دانه با دانه ها ی یک قسمتی و دو قسمتی آشنا می شود.
·         فعّالیّت
 
 
9
7/11
پنجشنبه
جلسه سوم
·         پوست چند دانه ی خیس خورده را جدا می کند.
·         قسمت های مختلف آن را مشاهده و شکل آن ها را رسم می کند.
·         چند دانه ی لوبیا را در دستمال مرطوب قرار می دهد و مراحل رویش دانه را مشاهده می کند.
·         با جدا کردن قسمت های مختلف یک دانه ، آن را می شناسد.
·         محل رویش دانه را مشاهده می کند.
·         فعّالیّت
·         فعّالیّت
 
 
10
7/14
یکشنبه
جلسه اول
سوم
·         حاصل مشاهدات خود از مراحل رویش یک گیاه را به صورت داستان با رسم شکل به کلاس ارائه می دهد.
·         از طریق مشاهده با نقش دانه در تولید مثل گیاه پی می برد.
·         فعّالیّت
 
 
11
7/16
سه شنبه
جلسه دوم
·         تصویر عنوانی را مشاهده و درباره ی آن با معلّم و هم کلاسی های خود گفت و گو می کند
·         به مطالعه درباره ی محل زندگی جانوران و گیاهان علاقه مند شود.
·         محلّ زندگی جانوارن و گیاهان
 
 
دوم
12
7/18
پنجشنبه
جلسه سوم
·         در مورد جنگل و جانوارن آن اطلاعات جمع آوری می کند و در جدول وارد می کند
·         با جمع آوری اطلاعات با جنگل و جانوران آن آشنا شود.
·         زندگی در جنگل
 
 
13
7/21
یکشنبه
جلسه اول
چهارم
·         در مورد جانوران داخل آب و نوع تغذیه ی آن ها با دوستانش گفت و گو می کند و آن ها را طبقه بندی می کند و در جدول ثبت می کند.
·         با جمع آوری اطلاعات با جانوران آبزی و ویژگی های زندگی در آب آشنا شود.
·         زندگی در آب
 
 
14
7/23
سه شنبه
جلسه دوم
·         در مورد جانوران و گیاهان بیابانی و سازگاری آن ها برای زیستن در چنین محیطی با دوستانش گفت وگو می کند.
·         با جمع آوری اطلاعات با ویژگی هایی از زندگی در بیابان آشنا شود.
·         زندگی در بیابان
 
 
15
7/25
پنجشنبه
جلسه سوم
·         با مشاهده ی محیط زندگی خود و گفت و گو درباره ی جانوران و گیاهان آن ، اطلاعات جمع آوری می کند.
·         با جمع آوری اطلاعات با جانوران اهلی و زندگی در شهر و روستا آشنا شود.
·         زندگی در شهر و روستا
 
 
16
7/28
یکشنبه
جلسه اول
پنجم
 
 
ارزشیابی ماهیانه
 
7/30
سه شنبه
جلسه دوم
 
 
 
 
 
پنجشنبه
جلسه سوم
 
 
 
 
 
یکشنبه
جلسه اول
اول
آبان ماه
 
 
 
 
 
سه شنبه
جلسه دوم
·         درباره ی خطراتی که زندگی انسان و سایر جانداران را تهدید می کند با دوستان و هم کلاسی های خود گفت و گو می کند.
·         در پاکیزه نگه داشتن محیط زندگی خود احساس مسئولیت کند.
·         محیط زندگی خود را پاکیزه نگه داریم
 
 
17
8/2
پنجشنبه
جلسه سوم
·         در مورد محلّ زندگی چند جانور و اطلاعات جمع آوری می کند.
·         دانسته های قبلی خود را در موارد جدید به کار ببرد.
·         فکر کنید
 
 
18
8/5
یکشنبه
جلسه اول
دوم
·         تصویر عنوانی را مشاهده و درباره ی آن با معلم و هم کلاسی های خود گفت وگو می کند.
·         برای مطالعه درباره ی پوشش بدن جانوران علاقه مند شود.
·         پوشش بدن جانوران
 
 
سوم
19
8/7
سه شنبه
جلسه دوم
·         تصاویر صفحات 20 و 21 را مقایسه می کند.
·         درباره ی پوشش بدن این جانوران ، نام آن ها و فایده ی آن برای جانوران با دوستانش گفت و گو می کند.
·         از طریق مشاهده با پوشش های مختلف بدن جانوران و فایده ی آن برای جانوران آشنا شود.
·         مقایسه کنید
 
 
20
8/9
پنجشنبه
جلسه سوم
·         پر های یک پرنده را مشاهده می کند و پر های روی بدن ، بال و دم را مقایسه می کند.
·         با مشاهده ی تصاویر چند جانور ، درباره ی پوشش بدن آن ها با دوستانش گفت و گو می کند.
·         درباره ی تفاوت پوشش قسمت های مختلف بدن پرندگان اطلاعات جمع آوری کند.
·         با پوشش های سخت و محکم جانواران مختلف آشنا شود.
·         فعّالیّت
·         فکر کنید
 
 
21
8/12
یکشنبه
جلسه اول
سوم
·         با مشاهده تصاویر درباره ی فایده ی پوشش برای انسان گفت و گو می کند.
·         تأثیر یک قطعه یخ را روی پوست بدن یک بار بدون پوشش و بار دیگر با پوششی از جنس پنبه ، مقایسه می کند.
·         از طریق جمع آوری اطلاعات با فایده ی پوشش های مختلف برای انسان آشنا شود.
·         به شکل ها نگاه کنید
·         فکر کنید
·         فعّالیّت
 
 
22
8/14
سه شنبه
جلسه دوم
·         تصویر عنوانی را مشاهده و درباره ی آن با معلم و هم کلاسی های خود گفت و گو می کند.
·         برای مطالعه درباره ی مواد علاقه مند شود.
·         مادّه چیست ؟ (1)
 
 
چهارم
23
8/16
پنجشنبه
جلسه سوم
·         یک ماده ی جامد و مایع را مشاهده می کند و سعی می کند شکل آن ها را رسم کند.
·         از طریق مشاهده ، نتیجه گیری کند که چیز هایی مثل آب و شیر شکل معینی ندارند.
·         فعّالیّت
 
 
24
8/19
یکشنبه
جلسه اول
چهارم
·         با مشاهده ی محیط اطراف خود ، چند جسم جامد را نام می برد.
·         با جمع آوری اطلاعات به مفهوم جامد پی ببرد و مثال بزند.
·         جامد چیست ؟
 
 
25
8/21
سه شنبه
جلسه دوم
·         با مشاهده ی اطراف خود چند مایع نام ببرد.
·         با جمع آوری اطلاعات به مفهوم مایع پی می ببرد و مثال بزند.
·         مایع چیست ؟
 
 
26
8/23
پنجشنبه
جلسه سوم
·         با مشاهده محیط اطراف خود مواد مختلف را نام برده و آن ها را طبقه بندی می کند.
·         با جمع آوری اطلاعات به مفهوم ماده پی ببرد و مثال بزند.
·         مادّه چیست ؟
·         مشاهده کنید
 
 
27
8/26
یکشنبه
جلسه اول
پنجم
·         با انجام آزمایش ، وجود هوا را حس می کند.
·         با مشاهده ی سه ماده در حالت های مختلف ، حالت هر ماده را مشخص می کند
·         با جمع آوری اطلاعات به مفهوم گاز پی ببرد و مثال بزند.
·         گاز چیست ؟
 
 
28
8/28
سه شنبه
جلسه دوم
 
 
ارزشیابی ماهیانه
 
8/30
پنجشنبه
جلسه سوم
 
 
 
 
 
یکشنبه
جلسه اول
اول
آذر ماه
 
 
 
 
 
سه شنبه
جلسه دوم
 
 
 
 
 
پنجشنبه
جلسه سوم
·         شکل یک ماده ی جامد ، مایع و گاز را در دو ظرف مختلف مقایسه می کند و نتیجه را بیان می کند.
·         حالت های مختلف مواد را از نظر شکل مقایسه کند.
·         فعّالیّت
 
 
29
9/3
یکشنبه
جلسه اول
دوم
·         تصاویر را مشاهده و در باره ی تغییر حالت آن با همی کلاسی های خود گفت و گو می کند.
·         برای تبدیل آب به حالت جامد و مایع آزمایشی را طراحی می کند.
·         مهارت مشاهده و نتیجه گیری در دانش آموزان تقویت شود و در انجام کار گروهی توانا شود.
·         آموزخته های خود را در موقعیت جدید به کار برد.
·         فکر کنید
 
 
30
9/5
سه شنبه
جلسه دوم
·         تصویر عنوانی را مشاهد و درباره ی آن با معلم و هم کلاسی های خود گفت و گو می کند.
·         برای مطالعه درباره ی مواد علاقه مند شود.
·         مادّه چیست ؟ (2)
 
 
پنجم
31
9/7
پنجشنبه
جلسه سوم
·         سطح آب درون یک لیوان را قبل و بعد از فرو بردن یک ماده ف مقایسه و نتیجه گیری می کند.
·         از طریق مشاهده در مهارت نتیجه گیری  توانا شود.
·         فعّالیّت
 
 
32
9/10
یکشنبه
جلسه اول
سوم
·         با مشاهده چند جمس با تصویر آن ها ، حجم آن ها را با یکدیگر مقایسه می کند.
·         با مشاهده ی تصویر مناسب داستانی در رابطه با مفهوم حجم می سازد.
·         با جمع آوری اطلاعات اجسام را از نظر حجم مقایسه کند.
·         حجم
 
 
33
9/12
سه شنبه
جلسه دوم
·         حجم چند جسم را دو به دو یا با هم مقایسه می کند.
·         یافته های خود را در موارد جدید به کار ببرد.
·         مقایسه کنید
 
 
34
9/14
پنجشنبه
جلسه سوم
·         برای مقایسه حجم دو یا جند ماده آزمایش ، طراحی می کند.
·         نتیجه مقایسه حجم دو جسم را در یک جمله بیان می کند.
·         در مهارت طراحی توانا شود
·         مفاهیم را در قالب جملات کامل بیان کند
·         فکر کنید
·         مقایسه کنید
 
 
35
9/17
یکشنبه
جلسه اول
چهارم
 
 
عید سعید قربان
 
9/19
سه شنبه
جلسه دوم
·         با دو مقدار نامساوی خمیر ، دو کاسه می سازد و آن ها را با هم مقایسه می کند.
-
·         فعّالیّت
36
9/21
پنجشنبه
جلسه سوم
·         مقدار ماده ی تشکیل دهنده ی دو جسم را با یکدیگر مقایسه می کند.
·         اجسام را از نظر جرم مقایسه کند
·         جرم
 
 
37
9/24
یکشنبه
جلسه اول
پنجم
·         جرم دو ماده را بدون استفاده از ترازو و سپسی با استفاده از آن مقاسیه می کند.
·         نتیجه گیری را در یک جمله ی کامل می نویسد.
·         ترازو را برای مقایسه جرم چیز به کار ببرید
·         مفاهیم آموخته شده را در یک جمله ی کامل بنویسید.
·         مقایسه کنید
 
 
38
9/26
سه شنبه
جلسه دوم
 
 
ارزشیابی ماهیانه
 
9/28
پنجشنبه
جلسه سوم
·         با مشاهده ی تصویر ، مشکل را شناسایی و راه حل های مختلف ارایه می دهد.
·         مسأله را تشخیص دهد و برای حل مسألیه راه حل های مختلف ارائه دهد.
·         داستان موش و گردو
 
 
39
10/1
یکشنبه
جلسه اول
اول
دی ماه
·         جرم و حجم دو مقدار نامساوی پنبه را با هم مقایسه می کند.
·         با مقایسه اجسام با جرم و حجم های متفاوت نتیجه بگیرد که هر چیزی که حجم بیشتری دارد لزوما جرم بیشتری ندارد.
·         فعّالیّت
·         فکر کنید
 
 
40
10/3
سه شنبه
جلسه دوم
·         تصویر عنوانی را مشاهده و درباره ی آن با معلم و هم کلاسی  های خود گفت و گو می کند.
·         به مطالعه درباره نیرو علاقه مند شود.
·         نیرو
 
 
ششم
41
10/5
پنجشنبه
جلسه سوم
·         در مسابقه طناب کشی شرکت می کند
·         در مورد علت برنده شدن یک گروه گفت و گو می کند.
·         برای درک مفهوم نیرو آمادگی پیدا می کند.
·         فعّالیّت
 
 
42
10/8
یکشنبه
جلسه اول
دوم
·         اجسام مختلف را به صورت کشیدن یا هل دادن حرکت می دهد و مشاهده می کند.
·         کار های روزمره را مشاهده می کند و نیروها را به دو گروه کلی (کشیدن و هل دادن) طبقه بندی می کند.
·         تصاویر را مشاهده می کند و جهت نیرو را در هر شکل تعیین می کند.
·         نیرو را با دو دسته هل دادن و کشیدن طبقه بندی کند.
·         از طریق مشاهده به مفهوم نیرو پی ببرد
·         به درستی برقراری ارتباط و نتیجه گیری می کند.
·         چگونه می توان چیز ها را به حرکت در آورد؟
 
 
43 تا 45
10/10
سه شنبه
جلسه دوم
·         چیزها را رها می کند و سقوط آن ها را مشاهده می کند.
·         از طریق مشاهده به نیروی کشش زمین پی ببرد.
·         کشش زمین
·         فکر کنید
 
 
46
10/12
پنجشنبه
جلسه سوم
·         با مشاهده تصاویر کتاب به مقایسه نیرو ها ، می پردازند.
·         نیروی لازم برای بلند کردن اجسام با جرم های مختلف را مقایسه کند.
·         مقایسه کنید
·         فکر کنید
 
 
47
10/15
یکشنبه
جلسه اول
سوم
 
 
تاسوعای حسینی
 
10/17
سه شنبه
جلسه دوم
·         اجسام مختلف را به فنر وصل می کنند و طول فنر را اندازه می گیرند.
·         طول فنر را در حالت های مختلف مقایسه می کند.
·         با انجام فعالیت هایی نتیجه گیری کند که زمین اجسام سنگین را با نیروی بیش تری به طرف خود می کشد.
·         فعّالیّت
 
 
48
10/19
پنجشنبه
جلسه سوم
·         تصویر عنوانی را مشاهد و درباره ی آن با معلم و هم کلاسی های خود گفت و گو می کند.
·         به مطالعه در مورد نور علاقه مند شود.
·         نور
 
 
هفتم
49
10/22
یکشنبه
جلسه اول
چهارم
·         یک وسیله می سازد و به کمک آن تأثیر وجود نور را در دیدن اجسام بررسی می کند.
·         از طریق مشاهده به نقش نور در دیدن اجسام پی ببرد.
·         در مهارت کاربرد وسایل و استفاده از ابزار توانا شود.
·         فعّالیّت
 
 
50
10/24
سه شنبه
جلسه دوم
·         محیط اطراف خود را مشاهده می کند و چشمه های نور را شناسایی می کند.
·         شکل یک چشمه نور را می کشد.
·         با جمع آوری اطلاعات با چشمه های نور آشنا می شود.
·         چشمه ی نور چیست
·         نقّاشی کنید
 
 
51
10/26
پنجشنبه
جلسه سوم
 
 
ارزشیابی ماهیانه
 
10/29
یکشنبه
جلسه اول
پنجم
 
 
 
 
 
سه شنبه
جلسه دوم
 
 
 
 
 
پنجشنبه
جلسه سوم
 
 
 
 
 
یکشنبه
جلسه اول
اول
بهمن ماه
·         تصاویر را مشاهده و درباره آن با دوستانش گفتگو می کند.
·         با جمع آوری اطلاعات با موارد استفاده از چشمه های نور در زندگی آشنا شود.
·         از نور چه استفاده هایی می کنیم؟
·         فکر کنید
 
 
52
11/1
سه شنبه
جلسه دوم
 
 
امتحان نوبت اول
 
11/3
پنجشنبه
جلسه سوم
 
 
امتحان نوبت اول
 
11/6
یکشنبه
جلسه اول
دوم
 
 
امتحان نوبت اول
 
11/8
سه شنبه
جلسه دوم
·         سایه اجسام مختلف را تشکیل می دهد و آن را مقایسه می کند.
·         از طریق مشاهده به مفهوم سایه پی می برد.
·         سایه چگونه درست می شود؟
 
 
53
11/10
پنجشنبه
جلسه سوم
·         سایه یک جسم را در اندازه و جهت های مختلف درست می کند. (با چراغ قوّه)
·         سایه یک میله را در ساعات مختلف روز مشاهده می کند و هر بار تصویر سایه را می کشد و مقایسه می کند.
·         اندازه سایه ها را به جهت تابش نور ارتباط می دهد.
·         فعّالیّت
·         فکر کنید
·         فعّالیّت
 
 
54
11/13
یکشنبه
جلسه اول
سوم
·         تصویر عنوانی را مشاهده و درباره ی آن با معلم و همکلاسی های خود گفت و گو می کند.
·         به مطالعه در باره ی صدا علاقه مند می شود.
·         صدا
 
 
هشتم
55
11/15
سه شنبه
جلسه دوم
·         یک خط کش را روی میز قرار می دهد و با تغییر میزان کشیدن و رها کردن آن صداهای مختلفی تولید می کند.
·         لرزش اجسام را هنگام تولید صدا مشاهده می کند.
·         فعّالیّت
 
 
56
11/17
پنجشنبه
جلسه سوم
·         صداهای هشدار دهنده و آزار دهنده را شناسایی می کند.
·         صداهای مختلف را مشاهد کند.
·         با آلودگی صوتی آشنا شود.
·         صدا در اطراف ما
 
 
57
11/20
یکشنبه
جلسه اول
چهارم
 
·         پیروزی انقلاب اسلامی ایران
·          
 
 
11/22
سه شنبه
جلسه دوم
·         با ارتعاش در آوردن کش و ضربه زدن به طبل صدا تولید می کند.
·         لرزش اجسام را در هنگام تولید صدا مشاهده کند.
·         صدا چگونه تولید می شود؟
·         فعّالیّت
 
 
58
11/24
پنجشنبه
جلسه سوم
·         با تغییر طول کش صدای بم و زیر (کلفت و نازک ) تولید می کند.
·         صدای نازک و کلفت را شناسایی کند
·         آزمایش کنید
·         آزمایش کنید
 
 
59
11/27
یکشنبه
جلسه اول
پنجم
 
 
ارزشیابی ماهیانه
 
11/29
سه شنبه
جلسه دوم
 
 
 
 
 
پنجشنبه
جلسه سوم
 
 
 
 
 
یکشنبه
جلسه اول
اول
اسفند ماه
 
 
 
 
 
سه شنبه
جلسه دوم
·         با تغییر مقدار آب درون یک لیوان و ضربه زدن به آن ، صداهای گوناگون تولید می کند.
·         تفاوت صدا ها را از نظر نازک و کلفت بودن تشخیص دهد.
·         فعّالیّت
 
 
60
12/1
پنجشنبه
جلسه سوم
·         یک تلفن ساده می سازد.
·         در کاربرد ابزار مهارت پیدا کند.
·         به مفهوم انتقال صدا پی ببرد.
·         فعّالیّت
 
 
61
12/4
یکشنبه
جلسه اول
دوم
 
رحلت حضرت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)
 
 
12/6
سه شنبه
جلسه دوم
 
شهادت حضرت امام رضا (ع)
 
 
12/8
پنجشنبه
جلسه سوم
·         یک وسیله ی تولید صدا بسازد که می تواند صداهای نازک و کلفت تولید کند.
·         در کاربرد ابزار مهارت پیدا کند.
·         فکر کنید
·         بسازید
·         فکر کنید
 
 
62
12/11
یکشنبه
جلسه اول
سوم
·         تصویر عنوانی را مشاهد و درباره ی آن با معلم و هم کلاسی های خود گفت و گو می کند.
·         به مطالعه درباره ی هوا علاقه مند شود.
·         هوا
 
 
نهم
63
12/13
سه شنبه
جلسه دوم
·         کیسه ی نایلون را از هوا پر می کند ، یا با یک بادبزن خود را باد می زند.
·         از طریق مشاهده به وجود هوا پی ببرد.
·         هوا در همه جا هست
 
 
64
12/15
پنجشنبه
جلسه سوم
·         مدلی از یک چتر نجات را می سازد و آن را از یک جای بلند رها می کند.
·         برای این که چتر بیش تر در هوا بماند راه حل می دهد.
·         در ساخت ابزار مهارت پیدا می کند.
·         برای حل یک مسأله راه حل ارایه کند.
·         چتر نجات بسازید
·         فعّالیّت
 
 
65
12/18
یکشنبه
جلسه اول
چهارم
·         تصاویر این صفحه را مشاهده و درباره ی آن ها با دوستانش گفت و گو می کند.
·         با جمع آوری اطلاعات ؛ به اهمیت هوا برای موجودات زنده پی ببرد.
·         هوا برای همه جان داران لازم است.
 
 
66
12/20
سه شنبه
جلسه دوم
·         تصاویر این صفحه را مشاهد و درباره ی آن ها با دوستانش گفت و گو می کند.
·         با کاربردهای هوا آشنا شود.
·         برا انجام دادن کارها ، هوا لازم است و فکر کنید
 
 
67
12/22
پنجشنبه
جلسه سوم
·         یک لیوان را وارونه روی شمع قرار می دهد و مشاهدات خود را بیان می کند.
·         با باد کردن یک بادکنک ، کتاب را بلند می کند و مشاهدات خود را بیان می کند.
·         با جمع آوری اطلاعات با نمونه هایی از کارهای هوا آشنا می شود.
·         در مهارت مشاهده و برقراری ارتباط توانا شود.
·         فکر کنید
·         فعّالیّت
 
 
68
12/24
یکشنبه
جلسه اول
پنجم
 
 
ارزشیابی ماهیانه
 
12/26
سه شنبه
جلسه دوم
 
روز  ملی شدن صنعت نفت ایران
 
 
12/29
پنجشنبه
جلسه سوم
 
 
عید نوروز
 
1/2
یکشنبه
جلسه اول
اول
فروردین ماه
 
 
عید نوروز
 
1/4
سه شنبه
جلسه دوم
 
 
عید نوروز
 
1/6
پنجشنبه
جلسه سوم
 
 
عید نوروز
 
1/9
یکشنبه
جلسه اول
دوم
 
 
عید نوروز
 
1/11
سه شنبه
جلسه دوم
 
 
عید نوروز
 
1/13
پنجشنبه
جلسه سوم
·         با مشاهده تصاویر درباره ی علل آلودگی هوا و ضرر های آن و راه های مبارزه با آن گفت و گو می کند.
·         در مورد آلوده نکردن هوا احساس مسئولیت کند و به دیگران هشدار دهد.
·         هوا باید تمیز بماند
·         فکرکنید
 
 
69
1/16
یکشنبه
جلسه اول
سوم
·         تصویر عنوانی را مشاهده  و درباره ی آن با معلم و هم کلاسی های خود گفت و گو می کند.
·         به مطالعه ی تغییرات هوا علاقمند شود.
·         هوا تغییر می کند
 
 
دهم
70
1/18
سه شنبه
جلسه دوم
·         با کمک  دماسنج هوا را در هنگام صبح و هنگام ظهر در سایه و آفتاب اندازه می گیرد و درجدول یادداشت می کند.
·         بتواند از دماسنج استفاده کند.
·         فعّالیّت
 
 
71
1/20
پنجشنبه
جلسه سوم
·         دو تصویر را مقایسه می کند و محل خورشید را رسم می کند.
·         دانش آموز  تصویر را مشاهده و درباره ی آن با دوستانش گفت و گو می کند.
·         یافته ها را به طور منطقی بکار ببرد.
·         پی ببرد که دمای هوا با جهت خورشید ارتباط دارد.
·         از طریق مشاهده به مفهوم جابه جایی هوا و تولید باد پی ببرد.
·         فکر کنید
 
 
72
1/23
یکشنبه
جلسه اول
چهارم
·         مدلی از یک بادنما می سازد و جهت باد را تعیین می کند.
·         از کارهایی که انجام داده ، یادداشت بر می دارد.
·         برای شناسایی جهت وزش باد راه هایی ارایه می کند.
·         مدل بادنما را بسازد.
·         در کاربرد ابزار و برقراری ارتباط مهارت کسب کند .
·         برای حل مسأله راه حل ارایه دهد.
·         فعّالیّت
 
 
73
1/25
سه شنبه
جلسه دوم
·         در مورد استفاده های باد و خسارت های ناشی از طوفان گفتگو و تبادل نظر می کند.
·         به استفاده های باد و خسارت های طوفان پی ببرد.
·         فکر کنید
 
 
74
1/27
پنجشنبه
جلسه سوم
 
 
ارزشیابی ماهیانه
 
1/30
یکشنبه
جلسه اول
پنجم
 
 
 
 
 
سه شنبه
جلسه دوم
 
 
 
 
 
پنجشنبه
جلسه سوم
 
 
 
 
 
یکشنبه
جلسه اول
اول
اردیبهشت ماه
·         تصویر عنوانی را مشاهده و درباره ی آن با معلم و هم کلاسی  های خود گفت و گو می کند.
·         به مطالعه در باره تغییرات روی زمین علاقمند شود.
·         زمین تغییر می کند
 
 
یازدهم
75
2/1
سه شنبه
جلسه دوم
·         دو تصویر را مقایسه و درباره آن با دوستانش گفت و گو می کند.
·         با جمع آوری اطلاعات به نقش آب در تغییرات سطح زمین پی ببرد.
·         آب زمین را تغییر می دهد
·         فکر کنید
 
 
76
2/3
پنجشنبه
جلسه سوم
·         با انجام آزمایشی ، اثر شیب و سستی خاک را در فرسایش خاک مشاهده و نتیجه گیری می کند.
·         یافته ها را به طور منطقی به کار ببرد و به درستی نتیجه گیری کند.
·         آب ، خاک را می شوید
·         فعّالیّت
·         فکر کنید
 
 
77
2/6
یکشنبه
جلسه اول
دوم
·         تصویر را مشاهده و در مورد آن با دوستانش گفت وگو می کند.
·         با جمع آوری اطلاعات ، پی ببرد که باد هم مثل آب ، روی زمین را تغییر می دهد.
·         باد زمین را تغییر می دهد
 
 
78
2/8
سه شنبه
جلسه دوم
·         تصاویر را مشاهده و مقایسه می کند و در مورد آن ها با دوستانش گفت و گو کند.
·         با مشاهده ، نقش گیاه در جلوگیری از فرسایش خاک پی ببرند.
·         نسبت به حافظت از خاک علاقه نشان دهد.
·         فکر کنید
 
 
79
2/10
پنجشنبه
جلسه سوم
·         تصویر عنوانی را  مشاهده و درباره ی آن با معلم و هم کلاسی های خود گفت و گو می کند.
·         به مطالعه در مورد رشد بدن علاقه مند شود.
·         رشد بدن
 
 
دوازدهم
80
2/13
یکشنبه
جلسه اول
سوم
·         تصاویر را مشاهده و درباره آن با معلم و هم کلاسی   های خود گفت و گو می کند.
·         با جمع آوری اطلاعات به مفهوم رشد بدن پی ببرد.
·         بدن شما رشد می کند
 
 
81
2/15
سه شنبه
جلسه دوم
·         قد یکدیگر را اندازه می گیرند.
·         عددها را در جدول وارد و مقایسه می کند.
·         در مهارت اندازه گیری توانا شود.
·         اندازه گیری کنید
 
 
82
2/17
پنجشنبه
جلسه سوم
·         تصاویر را مشاهده و درباره ی آن با دوستانش گفت و گو می کند.
·         با جمع آوری اطلاعات به ضرورت غذا برای رشد پی ببرد.
·         برای اینکه خوب رشد کنید به چیه چیز هایی نیاز دارید؟
·         1) غذا
 
 
83
2/20
یکشنبه
جلسه اول
چهارم
·         تصاویر را مشاهده و درباره ی آن ها با دوستانش گفت وگو می کند.
·         با جمع آوری اطلاعات به ضرورت ورزش و استراحت برای رشد پی ببرد.
·         2) ورزش و استراحت
 
 
84
2/22
سه شنبه
جلسه دوم
·         تصاویر را مشاهده و درباره ی آن با دوستانش گفت و گو می کند.
·         با جمع آوری اطلاعات به ضرورت پاکیزه گی و  سلامتی برای رشد پی ببرد.
·         3) پاکیزگی و سلامتی
 
 
85
2/24
پنجشنبه
جلسه سوم
 
مرور درس ها و رفع اشکال
 
 
2/27
یکشنبه
جلسه اول
پنجم
 
مرور درس ها و رفع اشکال
 
 
2/29
سه شنبه
جلسه دوم
 
·          
ارزشیابی ماهیانه
 
2/30
پنجشنبه
جلسه سوم
 
 
محمدعلی محمدیان                     مهرماه  1391 Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}


مطالب مشابه :


دانلود طرح درس های روزانه و سالانه دوم ابتدایی

دانلود رایگان طرح درس های روزانه و سالانه در مقطع دوم ابتدایی. دانلود رایگان طرح درس ها
طرح درس سالانه هدیه آسمانی دوم ابتدایی

هدف کلي: آشنایی با مفاهیم و اعمال اسلامی. سال تحصيلي : 88-87. کلاس : دوم. درس : هدیه های آسمانی
دانلود طرح درس روزانه و سالانه دوم ابتدایی

دانلود طرح درس های روزانه و سالانه در مقطع دوم ابتدایی. دانلود رایگان طرح درس ها
طرح درس سالانه

به نام مهر مهروز طرح درس سالانه علوم پایه دوم ابتدایی ایی جدول طرح درس
طرح درس سالانه پایه ابتدایی

طرح درس سالانه پایه ابتدایی طرح درس سالانه پایه ریاضی و فارسی دوم ابتدایی
دانلود رایگان طرح درس های روزانه و سالانه در مقطع دوم ابتدایی

دانلود رایگان طرح درس های روزانه و سالانه طرح درس هدیه های آسمانی دوم ابتدایی. طرح درس
طرح درس سالانه پایه دوم سال تحصیلی 91-90

طرح درس سالانه پایه دوم سال تحصیلی 91-90 پايه ي دوم ششم ابتدایی شهرستان تفت -
طرح درس سالانه پایه دوم و سوم ابتدایی

نگــــــاران آنــــــــــــــلاین - طرح درس سالانه پایه دوم و سوم ابتدایی - مطالب آموزشی
طرح درس سالانه ریاضی پنجم ابتدایی

طرح درس پایه های ابتدایی. طرح درسهای پایه دوم ابتدایی. جدول طرح درس سالانه.
برچسب :