سوالات درس اصول سرپرستی

1-در هر سازمان چند رده مدیریتی وجود دارد نام برده و رده مدیران میانی را تعریف کنید؟

1-   رده مدیران عملیاتی 2- میانی 3- عالی یا ارشد

مدیران میانی:  این گروه برنامه ها و سیاست های کلی  سازمان را از گروه مدیران بالاتر از خود دریافت و پس از تبدیل به برنامه های اجرایی در اختیار سرپرستان قرار می دهند.  

2- مفهوم سرپرست یا سرپرستی را بنویسید ؟

یک مدیر اجرایی یا عملیاتی است که هدایت و رهبری مستقیم عده ای از کارکنان را برعهده دارد.

3- نقش و جایگاه سرپرست را بطور کامل شرح دهید؟

برای سرپرستی تنها دانش کار کافی نیست  آشنایی نظری با کار و داشتن مهارت فنی شرط لازم برای سرپرستی است سرپرست باید ضمن داشتن تسلط بر کار -روشهای کار - طرز کار ماشین ها و ابزار و وسایل را بشناسد  و انتظارات زیردستان ومدیران را بداند و میزان اختیارات و مسولیت های خویش را تشخیص دهد اما مهمترین انتظار از وی این است که موجب برانگیختن افراد شود.

4- برانگیختن افراد توسط سرپرست یا سرپرستان چگونه تحقق می یابد؟     

لازمه این کار وجود سرپرستی است که خود انگیزه های درونی داشته باشد تا بتواند موجب برانگیختن دیگران شود. اگر سرپرست از دید کارکنان یک مدیر هدف دار و با انگیزه به حساب آید و خود نیز این امر را باور نماید ، انگیزش دیگران امکان پذیر می گردد. سرپرستان اگر در موقعیت مطلوبی در سازمان قرار گیرند و به وظایف خود درست عمل کنند تحقق آرمانها، سیاست ها و برنامه ها امکان پذیر می شوند. زیرا آنها انتقال دهنده افکار و هدفهای سازمان به کارکنان می باشند به بیانی دیگر سرپرستها منعکس کننده اهداف عالی سازمان هستند. امروزه سرپرستان کلید بهبود کیفیت و بهره وری سازمان به حساب می آیند، زیرا تمامی راههای بهبود با آنها شروع می شود و با آنها ادامه پیدا کرده و به سرانجام می رسد. 

 5- اختیار را تعریف کنید؟

اختیار عبارت از اجازه، قدرت و یا حق قانونی است که مدیریت سازمان به فرد می دهد تا از عهده کارهایی که به او واگذار شده برآید .

6- مسئولیت کاری یعنی چه؟

مورد سوال و بازخواست قرارگرفتن در مورد کاری است که فرد بر عهده دارد.

7- سرپرستان در مقابل چه کسانی و یا چه کارهایی مسوولیت دارند ؟

1-مسوولیت در برابر زیردستان 2– بالادستان 3- محیط کار 4- بقیه سرپرستان 5- در برابر محیط کار

8- ویژگی های ارتباطی سرپرست را بنویسید؟

1-   همکاران خود را خوب  می شناسد و به  بی تفاوتیهای آنها توجه می کند .

2-   ارتباط میان افراد گروه همکاران را درک می کند – و به انگیزه های رفتاری توجه می کند.

3-   ابعاد کار را به روشنی می شناسد و در تقسیم کار با توجه به خصوصیات فردی کارکنان عمل میکند.

4-   هدفها - امکانات و روشها را به خوبی می شناسد.

5-   از حس تعلق سازمانی برخوردار است .

6-   اصل تغییر و تحول در محیط پیرامون خود را یک واقعیتی انکارناپذیر می داند.

7-   کار خود را دوست دارد و از انجام آن لذت میبرد.

9- تشکیل اولیه سازمان اجتماعی کار چگونه پی ریزی میشود؟

تراکم ثروت در دست بازرگانان و تجار شهری باعث شد که آنها عده ای از کارگران و پیشه وران منفرد را در زیر یک سقف جمع نموده و با برقراری تقسیم کار بین آنها به تولید صنایع دستی رونق بیشتری دهند و بدین طریق نظام (مانوفاکتری) یعنی شکل اولیه سازمان اجتماعی کار در سرمایه سالاری  پی ریزی شد.

 10- 4ویژگی موسسات کوچک را بنویسید؟

1-   تلفیق مالکیت و مدیریت

2-   متخصص بودن مدیر و اداره موسسه

3-   کوچک بودن سازمان

4-   سطح ناظر تکنولوژی

11- بنگاه های کوچک چگونه تبدیل به شرکتهای بزرگ انحصاری شدند؟

فرایند تکامل اقتصاد صنعتی غرب که باور شکستگی و نابودی بنگاههای کوچک همراه بود شرایط لازم برای تراکم گسترده سرمایه اختلاط و ادغام چندین بنگاه تولیدی و تبدیل آنها به شرکتهای بزرگ انحصاری را فراهم می آورد.

12- هدایت و رهبری در سازمان را بنویسید؟

یکی از وظایف اساسی مدیر هدایت و سرپرستی نیروی انسانی در سازمان است این وظیفه یعین تلاش مدیر برای ایجاد انگیزه و رغبت در زیردستان است جهت دست یافتن به اهداف سازمان با ارزشهای فرد و ارزشهای حاکم بر جامعه ارتباط دارد. وظیفه هدایت مدیر شامل 3 بخش است 1- رهبری 2- انگیزش 3- ارتباط.

13- اصول 4 گانه مدیریت علمی را بنویسید؟

الف- کشف روش علمی برای هر جزء از کار کارگری علمی بجای روشهای غیر علمی

ب- انتخاب کارکنان با استفاده از روش های علمی برای هر کار و سپس تعلیم و آموزش آنها به جای روشهایی که در آن کارکنان خود کاری را انتخاب می کردند و بتدریج خود در آن آموزش می دیدند.

ج- ایجاد کنترل و برقراری تشویق و تنبیه بطوری که کارگرانی که وظیقه خود را به خوبی انجام می داده اند تشویق شوند و مزد بیشتری دریافت کنند و آنهایی که از وظایف خود کوتاهی کرده اند تنبیه شوند.

د- همکاری صمیمانه و تشریک مساعی با کارکنان در تقسیم تقریباً مساوی کار و مسئولیت بین کارگر با کارکنان و مدیریت برخلاف گذشته که تمامی کار و بخش مهمی از مسئولیت بر عهده کارکنان بود.

 14- مکانیسم یا روش اجرایی اصول مدیریت علمی را شرح دهید؟

الف-  بررسی و اندازه زمان وقت هر جزء کار و تعیین نحوه انجام آن.

ب- تخصصی کردن کارها در سازمان و ایجاد سرپرستی های جداگانه

ج- استاندارد کردن کلیه ابزارها و وسایل کار و تعیین بهترین شیوه استفاده از آنها 

د-  تهیه شرح وظایف هر یک از کارکنان

ه – تنظیم مستقیم پرداخت حقوق و دستمزد متناسب با کیفیت کارکنان

  15-  نارسایی ها و محدودیت های مدیریت علمی را بنویسید؟

 بزرگترین محدودیت و نارسایی مدیریت علمی تیلور این است که بر مدل انسان اقتصادی متکی است که در آن صرفاً انگیزه های مادی و پرداخت بیشتر مورد توجه است.

 


مطالب مشابه :


نمونه سوالات درس اصول سرپرستی و روابط عمومی

نمونه سوالات درس اصول سرپرستی و روابط عمومی. 1- مدیر سرپرستی (سرپرست) را تعریف و جایگاه این
درس اصول سرپرستی

فناوری اطلاعات وارتباطات - درس اصول سرپرستی - Information And Communications Technology
سوالات درس اصول سرپرستی

سوالات درس اصول سرپرستی. 1- مدیریت را تعریف کنید ؟ 2- رده های مدیریتی را نام ببرید ؟
درس اصول سرپرستی

geotechnica - درس اصول سرپرستی - وبلاگ شخصي مهندس فرزاد فرزين
سوالات درس اصول سرپرستی

دکتر کاشانی - سوالات درس اصول سرپرستی - این وبلاگ صرفاَ جهت رابطه بهتر و گسترده تر دکتر
سوالات درس اصول سرپرستی

مدیران موفق - سوالات درس اصول سرپرستی - 2- مفهوم سرپرست یا سرپرستی را بنویسید
سوالات درس اصول سرپرستی

مدیران موفق - سوالات درس اصول سرپرستی - - مدیران 13- اصول 4 گانه مدیریت علمی را
اصول گزارش نویسی

درس اصول سرپرستی علمی کاربردی بوشهر - اصول گزارش نویسی - اصول سرپرستی ومدیریت در سازمانها
برچسب :