آموزش مطلب / متلب / Matlab

معرفی و دانلود رایگان کتاب و جزوه های مفید در برنامه نویسی متلب / مطلب (فارسی)
 همانطور كه مي دانيد برنامه نويسي مطلب يكي از ابزارهای مهم و كاربردي در شاخه هاي مختلف علوم است لذا با سرعت بالايی رو به گسترش و استفاده می باشد.
در اين پست بنا به نيازي كه احساس مي كردم پيش روي دانشجويان و دانش پژوهان باشد، منابع ارزنده ای در مورد این برنامه قرار داده ام . زيرا منابع لاتين زياد و گيج كننده و منابع فارسي اندك و پراكنده بودند.
 اين نياز مخصوصاَ براي دانشجويان مشغول به تحصيل در خارج از ايران بيشتر احساس مي شد. چون منابع فارسي مطلب دور از دسترس و منابع و كتب لاتين صد البته بسیار گران قیمت.
در پايان اشكالات را به بزرگي خود ببخشيد و در صورتيكه منبع يا منابع مفيد ديگري مي شناسيد معرفي نماييد تا ساير دوستان هم بهرهمند گردند.   لیست مندرجات خودآموزهای فارسی مطلب

۱-كتاب آموزش مطلب به كوشش مشكي باف و برمكي :

الگوریتم و الگوریتم نویسی در مطلب / نصب مطلب / تعریف متغییر و ماتریس /  اندیس ماتریس / عملگرها و توابع / پارامترهای اولیه  / دستورهای ابتدایی  /  input دریافت مقداری برای متغییر / disp نمایش آرایه یا متغییر / clc پاک کردن صفحه نمایش / home بردن مکان نما به صفحه اول / clear پاک کردن متغییر / nargin تعداد ورودی های تابع / nargout تعداد خروجی های تابع / beep تولید صدای بیپ / m-file / Matlab Function /  کنترل در برنامه نویسی /  توابع شرطی if while switch / توابع چرخه ایelse for while/  چند شرط همزمان / elseif / swith  case  end  / continue/ break / منطق در شرط / گرد کردن / گرد کردن / توابع عددی / prims عدد اول / factor تجزیه به عدد اول / factorial فاکتوریل / کوچکترین مضرب مشترک gcd / lcm بزرگترین مقسوم علیه مشترک / توابع مختلط / abs قدر مطلق / complex / imag قسمت موهومی عدد مختلط imag  /   / قسمت حقیقی عدد مختلط  Real / Angle / مزدوج مختلط   Conj مقدار زاویه قطبی مختلط/ ساخت عدد مختلط / توابع نمایی / Sqrt ریشه دوم / sqrtm  ریشه دوم ماتریس / توان nthroot / power توان  / pow2 توان در مبنای دو / exp تابع نمایی  / لگاریتم  log ریشه nام عدد  / توابع مثلثاتی / دستورات منطقی در برنامه نویسی  / Isempty / Isnumeric عدد است یا نه  / Isequal برابر است یا نه  / Isreal حقیقی است یا نه  / خالی است یا نه  isprime عدد اول بودن / توابع زمان Clock / Date / Tic ... toc / pause / توابع آرایه ای / numel / طول بردار lenghth /پیدا کردن درایه خاص /  اندازه گیری مرتبه ماتریس find / size تعداد اعضای آرایه /ماتریسهای خاص  magic ماتریس جادویی / rand ماتریس تصادفی / eye /ماتریس یک   ones /    zeroes  ماتریس صفر  ماتریس همانی / توابع ماتریسی / max بزرگترین درایه در ماتریس / min کوچکترین درایه در ماتریس / sort مرتب کردن درایه ها / sum مجموع درایه ها / prod حاصل ضرب درایه ها / mean /  قطر اصلی diag / det دترمینان ماتریس  / trace تریس ماتریس  / rank مرتبه ماتریس  / flipdim چرخش ماتریس در بعد  / fliplr چرخش چپ راست ماتریس  / flipud چرخش بالا پایین ماتریس  / چرخش ماتریس  rot90   میانگین درایه ها / کار با فایل / ذخیره کردن متغییر save  load خواندن متغییر ها  / open باز کردن فایل در editor   / dlmwrite / نوشتن ماتریس در داخل ماتریس dlmread خواندن یک فایل متنی  / textread / رسم دو بعدی / رسم دو بعدی plot / تنظیمات صفحه رسم / Xlabel برچسب محور x  / Ylabel /  title نام ترسیم / legeand / چند ترسیم در یک صفحه / چندین رسم در یک صفحه subplot / رسم سه بعدی و سطوح / رسم سه ۳ بعدی plot3 / رسم سطح و لایه / peaks سطح نمودار  / meshgrid تشکیل شبکه  / mesh / contour منحنی میزان  / meshc / surf نمایش سطح بوسیله رنگ و نور  / surfc / countour3 منحنی میزان سه بعدی  / plot3 / view  جهت نمایش / ترسیم توابع / ezplot رسم تابع دو بعدی / ezplot3 رسم سه بعدی / ezmesh رسم شبکه برای تابع  / رسم سطح برای تابع  ezsurf / نمودارهای آماری / bar نمودار میله ای / hist  نمودار فراوانی  / stairs  نمودار پله ای /  چند جمله ای ها / root ریشه های چند جمله ای / poly چند جمله ای از روی ریشه  / polyval مقدار گذاری در چند جمله ای / polyfit بهترین برازش منحنی / ginput گرفتن مختصات از موس / polyder مشتق چند جمله ای / polyint انتگرال چند جمله ای / conv / deconv / ضرب چند جمله ای ponv / توابع سمبلیک / syms تعریف پارامتر / eval مقدار گذاری تابع / limit حد / diff مشتق / int انتگرال / compose  ترکیب تابع / symsum مجموع یک سری   / finvese معکوس تابع / ماتریس ژاکوبین jacobian / مراجع مهم در برنامه نویسی متلب

 ۲- کتاب آموزش مطلب به كوشش همت آبادی: ***

 فصل۱ : کلیات و اصول  / مقدمات / واژه MATLAB / محيط كار متلب / آغاز كار با متلب / ماتريس Matrix / بردار / آرايه، متغير، عمليات آرايه اي / تعريف و مقدار دهي به يك متغير / مشاهده يك متغير و نوشتن توضيح / بردار- هندسي / بردار- هندسي cell array / توابع اندازه گير / متغير داخلي ans / اعلام نوع متغير / نوشتن دستورات و مشاهده نتايج / پنجره فوري و پنجره برنامه / شكستن يك دستور در چند سطر / نوشتن چند دستور در يك سطر / تفاوتِ حروف بزرگ و كوچك / قطع اجرا / دستور more / اجرا و ضبط ستورات قبلي / اجراي دستورات سيستم عامل / تابع eval / دستور laster / بلوك try ...catch / تفاوت دستورات پنجره فرمان و برنامه / دستورهائي در مورد متغيرها / دريافت اطلاع و راهنمائي از مدارك راهنماي متلب / فصل ۲ آشنائي با متغيرها و توابع: آشنائي با انواع متغير و داده / انواع داده / دادههاي عددي، و دستور isa / نكاتي پيرامون single / نكاتي پيرامون int / نكاتي پيرامون char و تركيب انواع / متغيرهاي داخلي يا توكار متلب / دستور فرمت format / ضريب در نمايش اعداد / عملگرها / عملگرهاي آرايه اي / اولويت عملگرها / توابع كتاب خانه اي / توليد عدد تصادفي / توليد آرايه با تكرار آرايه ديگر / توابع تحليل داده ها / توابع زماني / توابع خاص / توابع كاربر- تعريف / بعضي از توابع رياضي كتاب خانه اي / مؤلفه های اصلی متلب / برخی تعاریف مقدماتی  / آرایه، عملیات آرایه ای / ترسیمات در مطلب / توابع کتاب خانه ای / آرایه منطقی / متغیرها در متلب /  آشنائی با متغیرهای متلب / دستورهائی در مورد متغیرها / چند راهنمائی نوشتاری / دستورها و توابع ورودی خروجی در برنامه نویسی / دریافت ورودی / ارسال خروجی / توابع زمانی / دستورات پنجره فرمان / دریافت اطلاع و راهنمائی از مدارک راهنمای متلب / توابع و عملیات ریاضی /  عملگرها / بعضی از توابع ریاضی / اعدد مختلط / توابع تبدیل مختصات / توابع خاص / بردارها / تعریف بردار Vector Definition / عملگر كالن /  تابع linspace / كاربرد يك بردار در تعريف بردار ديگر /  بردار تهي / انديس اعضاء بردار /بردارهاي منطقي / تبديل بردار عددي به منطقي با تابع logical / حذف بعضي عناصر آرايه / ضرب بردار عددي در بردار منطقي / يافتن محل عناصري با مقدار معين /  يافتن انديس عناصر مورد نظر با تابع find / اندیس اعضاء بردار A Vector Member Index / بردار و رسم منحنی در مطلب/ توابع تحلیل داده ها /فصل ۳ ماتريس ها تشابه مابين ماتريس ها: / ماتريس هاي پايهElementary Matrices / ماتريس يگانيidentity matrix / ماتريس هاي ones , zeros / ايجاد تغييرات بر روي ماتريس / استخراج قسمتي از يك ماتريس / تغيير مقدار عناصر ماتريس / قرار دادن يك ماتريس در ماتريس ديگر / استخراج يا حذف رديف و ستون / عمل گرهاي ماتريسي / ضرب ماتريسي /توان ماتريسي / بعضي از توابع ماتريسي / چند تابع معمول / استخراج ماتريس از ماتريس ديگر /توابعي كه به روي مجموعه عناصر ماتريس عمل ميكنند / ماتريس سه بعدي (فضائي) / ماتريس هاي نمونه / ماتريس جادوئي / ماتريس پاسكال / فصل ۴ دستورها و توابع ورودي خروجي دستورها و توابع : /ورودي خروجي / دريافت ورودي / دريافت با input / دريافت با keyboard / ارسال خروجي / ارسال خروجي به صفحه نمايش، دستور disp (var) / ارسال خروجي به صفحه نمايش، دستور fprint / دستور echo off/on / دستور pause / ضبط بر روي ديسك / ارسال خروجي به فايل متن TXT / ضبط ماتريس در فايل متن TXT / ضبط ماتريس در فايل باينري MAX / باز كردن درگاه port / فصل ۵ آشنائي با ترسيمات / صفحه هاي مختصات / صفحه مختصات قائم /  صفحه مختصات قطبي /تبديل مختصات قائم و قطبي / بردار و رسم منحني، دستورهاي plot , comet / دستورهاي figure , subplot , hold on/of, clf / افزودن توضيحات روي منحني / پنجره data statistics / چند منحني در يك صفحه / دستورهاي هم خانواده plot / روش هاي ديگر نمودار سازي / نمودار ستوني bar / پيشينه نگار hist /نمودار دايره pie / رسم نموداري ماتريس /نمودار ستوني ماتريس / نمودار منحني ماتريس / نمودار قطبي / نمودار عقربه اي، دستور compass / نمايش هندسي عدد مختلط با compass / رسم عدد مختلط با plot / رسم آسان با ezplot / رسم توابع آشكار explicit functions / رسم توابع ضمني implicit functions / رسم توابع پارامتريك / تابع داخلي fplot / ويرايش گراف / تعيين محدوده محورها / توري روي گراف از پنجره فرمان / برچسب گذاري با ماوس / مؤلفه هاي RGB / رنگي كردن با fill / اديت از روي پنجره گراف / گيره هاي گرافيك graphics handles /  فصل ۶ برنامه نویسی در متلب: / تشکیل ام- فایل / ام- فايلِ اسكريپت و ام-فايلِ تابعي / مثال هاي رياضي / مثال هاي آماري / مثال هاي مكانيك / مثال هاي اكتريكي / بردارهای منطقی / اندیس و مقدار عناصر بردار / استخراج بردار از بردار دیگر / چند مثال دیگر از کاربردهای بردار منطقی / ماتریس های پایه Elementary Matrices / تغییر مقدار عناصر ماتریس / قرار دادن یک ماتریس در ماتریس دیگر / حذف ردیف یا ستون / ماتریس های نمونه / عملگرهای ماتریسی / بعضی از توابع ماتریسی / یک بحث آماری / فصل ۷ گرافيك سه بعدي: /مباحثی پیرامون گرافیک در / رسم آسان با ezplot / تابع داخلی fplot و توابع ریاضیِ سریع التغییر / حل معادلات غیر آنالیتیک / برچسب گذاری با ماوس / توری روی گراف از پنجره فرمان / دو محور با مقیاس های عمودی متفاوت / تعیین محدوده محورها / ترسیم قطبی / گیره های گرافیک graphics handles / مؤلفه های RGB /  توابع دیگر گرافیکی / ترسیم ۳ بعدی / گرافيك سه بعدي /  / سطوح فضائی / سایر روش های ترسیم سه بعدی / ترسيم منحني فضائي / تابع plot3 / تابع comp3 / ترسيم سطوح فضائي / دستور meshgrid (a,b) /  صفحه مختصات / دستور mesh (x,y,z) / دستور mesh(m) نمايش سه بعدي يك ماتريس / توابع فضائي كتاب خانه اي / رسم كُره با sphere و ايجاد افكت هاي تصويري  / رسم استوانه با cylinder / رسم قله ها با تابع نمونه peaks / بعضي از قابليت هاي گرافيكي متلب / زاويه ديد يك تصوير / تصويربرداري با getframe / باز نمايش فيلم بادستور movie / تغييرات روي قسمتي از سطح ترسيم سه بعدي / حذف قسمتي از سطح / ساير دستور هاي ترسيم سه بعدي / فصل ۸ ساختارهاي تصميم و تكرار: / ساختارهای تصمیم و تکرار / ساختارهای تصمیم و عوامل آن / ساختارهای تکرار / عملگرهاي نسبتي Relational Operators Logical Operators عملگرهاي منطقي / if بلوك / switch بلوك / ساختارهاي تكرار / for حلقه / break و دستور while حلقه / منيو / فصل ۹ نكاتي پيرامون توابع و تابع كاربر- تعريف : /  گيره تابع function handle feval / تابع تابع كاربر- تعريف /  تابع تابع كتاب خانه اي / تبديل فايل هاي متلب /  تبديل ام- فايل به پرونده پي- كد pcode file /  MATLAB Compiler با كامپايلر متلب C توليد برنامه / C++ تبديل برنامه گرافيكي به زبان / خلاصه دستورات كامپايلر /  Excel Builder سازنده كسل / فصل ۱۰ رياضيات نمادين Symbolic Math Symbolic Math Tool Box / آرايه يا متغير عددي با دقت افزوده double array / آرايه يا متغير كاراكتري / شيئ يا متغير نمادين / انواع ديگر داده / workspace نمايش متغيرها در پنجره / متغيرهاي نمادين / جاي گزيني عدد نمادين در متغير نمادين / يافتن متغيرهاي نمادين / نمايش اعداد نمادين / نمايش متغيرهاي نمادين / متغير مستقل نمادين / جاي گزيني عدد نمادين در متغير نمادين / يافتن متغيرهاي نمادين / نمايش اعداد نمادين / عمليات رياضي / ريشه دوم / توان / مشتق / انتگرال / انتگرال محدود / تبديل به كسرهاي جزئي و ريشه و قطب يك تابع تبديل / تبديل عبارت جبري به كسر متعارفي گويا / اعداد مختلط نمادين / مزدوج يك عدد مختلط / توابع نمادين / معرفي يك تابع كلي / جاي گزيني يك عبارت به جاي subs = substitution / تابع نمادين مختلط / حد تابع / تابع ام- فايلي نمادين / سري ها / توابع آسان ساز / تابع pretty / توابع expand collect / فاكتورگيري factor / ساده كردن با simplify / ساده كردن با simple / ماتريس هاي نمادين / ماتريس با عناصري از متغيرهاي نمادين / ماتريس با عناصري از توابع نمادين / رسم تابع نمادين با ezplot / دريافت راهنما در مورد رياضيات نمادين / فصل ۱۱ عمليات محاسباتي: / حل معادلات / معادله چند جمله اي، دستورهاي poly roots / حل معادله با تابع كتاب خانه اي fzero / حل دستگاه معادلات غير خطي با fsolve جعبه ابزار بهينه سازي Optimization Toolbox / حل دستگاه معادلات خطي / حل معادلات با دستور solve / جعبه ابزار رياضيات سمبليك Symbolic Math Toolbox / حل معادله ديفرانسيل عادي با ODE45 / حل معادلات ديفرانسيل عادي جعبه ابزار رياضيات سمبليك Symbolic Math Toolbox / تابع معكوس يك تابع با finverse / تركيب تابعي با compose / تقريب جبري منحني معادلات / برخوراندن يك منحني در معادله چند جمله اي Curve Fitting with polyfit(x,y,n), polyval / دريافت مختصات نقاط منحني با ginput / حل ترسيمي / فصل ۱۲ مباحثي پيرامون رشته ها / رشته به مثابه آرايه (بردار) / دسترسي به حروف رشته / عدد اسكي يك كاراكتر / m × n رشته / مرتب سازي رشته / مرتب سازي با تابع كتاب خانه اي sort / مرتب سازي رشته با تابع حبابي و مقايسه با sort / توابع رشته اي / تابع strcmp(s1,s  و عملگرهاي مقايسه اي براي رشته ها / strcat  جمع كردن رشتهها با دستور / قالببندي رشته String Formatting / تعيين فرمت براي نمايش رشته با fprintf / نگه داري رشته در يك متغير باsprintf / فصل ۱۳ سيگنال، سيستم، فيلتر / تبديلات فوريه / fft() تبديل فوريه گسسته / ifft(t) تبديل فوريه گسسته وارون / توابع سيستم ها / tf دستور ايجاد تابع تبديل زمان پيوسته /ترسيم bode براي يك سيستم / step(), impulse() واكنش پله اي و واكنش ايمپالسي / Nyquist Diagram دياگرام نايكوييست / tf2ss تغيير تابع تبديل به فرم فضاي حالت / دستور rlocus براي رسم مكان هندسي ريشه ها / سيستم فيدبك منفي با دستور feedback / مدل زمان گسسته Discrete-Time Models / Lead تابع تبديل زمان گسسته مدار / فيلترها / butter() آنالوگ و ديجيتال، دستور Butterworth فيلتر / فصل ۱۴ واسط گرافيكي كاربر / واسط گرافيكي كاربر GUI graphical user interface /  property inspector شاخصه ياب / Name or String شاخصه عنوان / Tag شاخصه برچسب / Callback Function توابع فراخوان / برنامه نويسي / فصل ۱۵ نكاتي پيرامون صفحه گسترده / برچسب گذاري / برچسب پيش فرض يك سلول / برچسب گذاري دل خواه، متغير و آرايه در اكسل excel/ كتابخانه داخلي اكسل excel/ فرمول دهي / Formula Bar ميله فرمول / رجوع نسبي و رجوع مطلق به سلول / نامگذاري / پر كردن سلول ها با ليست هاي قراردادي / فصل ۱۶ عمليات محاسباتي، توابع و نمودارها / چند تابع كتاب خانه اي / نمودارها / نمودار ستوني / ترسيم منحني / جبري سازي منحني / هيستوگرام / تابع كاربر- تعريف در اكسل VBA in Excel /  برنامه نويسي / استفاده از تابع VBA در صفحه گسترده / ضبط ماكرو / ابزارهاي محاسباتي / Goal Seek / Solver / Data Table جدول داده / تابع خط فرمانinline function / ام- فایل تابعی function M-file /تقریب جبری یک منحنی / مباحثی پیرامون توابع / تابع بدون مقدار برگشتی (بدون آرگومان خروجی) / زیر تابع subfunction / کامپایلرِ متلب MATLAB Compiler / گیره تابع function handle / تابعِ تابع /Function Recursivity / مباحثی پیرامون رشته ها / رشته به مثابه آرایه (بردار) / بلوک try...catch / تابع eval / توابع double و single و عدد اسکی یک کاراکتر / مقایسه رشته ها / تعیین فرمت برای نمایش رشته با fprintf / رشتهm × n / نگه داری رشته در یک متغیر با sprintf / سیگنال، سیستم، فیلتر/ تبدیلات فوریه / توابع سیستم ها / مدل زمان گسسته Discrete-Time Models / فیلترها / ریاضیات نمادین Symbolic Math / انواع متغیرها / عملیات ریاضی و نوع متغیرها / روش معرفی متغیر نمادین / عملیات ریاضی بر روی متغیرهای نمادین / متغیر مستقل نمادین / جای گزینی عدد نمادین در متغیر نمادین / یافتن متغیرهای نمادین متلب/ نمایش اعداد نمادین / اعداد مختلط نمادین / توابع نمادین / حد تابع / تابع ام- فایلی نمادین / سری ها / توابع آسان ساز / رسم تابع نمادین با ezplot / ماتریس های نمادین / حل معادلات / معادلات دیفرانسیل / دریافت راهنما در مورد ریاضیات نمادین / واسط گرافیکی کاربر GUI) graphical user interface) / نکاتی پیرامون صفحه گسترده / سلولهای صفحه گسترده spreadsheet cells / توابع کتاب خانه ای و نمودارها / پر کردن سری سلول ها / چند تابع کتاب خانه ای / نمودارها / هیستوگرام / وی- بی- آ در اکسل VBA in Excel / ضبط ماکرو / ابزارهای محاسباتی Goal Seek Solver جدول داده Data Table.

 

۴- جزوه آموزش مطلب به كوشش مستوفی:

مقدمه MATLAB چيست؟ / استفاده از help / استفاده ازdemo / عمليات ابتدايي در مطلب/ تعريف كردن آرايه ها و عمليات جبري روي آنها / ذخيره كردن و بازيابي داده ها / عمليات ماتريسي روي آرايه ها / عمليات عضو به عضو روي آرايه ها / تنظيم خروجيها روي صفحه نمايش با دستورات format و disp / چند جمله ايها / ريشه هاي يك چند جمله اي / محاسبه مقدار يك چند جمله اي / ضرب و تقسيم چند جمله ايها / مشتق چند جمله اي / برازش منحني چند جمله اي / عمليات و توابع منطقي / مقايسه منطقي / عملگرهاي منطقي / توابع منطقيfind و all ، any / اعداد ويژه / ترسيم داده ها / نمودارهاي ٢ بعدي / نمودارهاي ٣ بعدي / نمودارهاي ۵/۲ بعدي / برنامه نويسي (m-files) / برنامه اصلي / استفاده از diary براي ايجاد برنامه / تابع / كنترل جريان محاسبات / خطايابي برنامه ها / پيغامهاي خطا / دستورهايkeyboard و echo .

 

۵- جزوه آموزش مطلب به كوشش جعفری:

 محیط کاری مطلب Command Window / Workspace / Current Directory / Command History / Editor / Help / نوشتن برنامه در مطلب / تابع Function / تعریف متغییرها از نوع global / متغییر از نوع Persistent / توضیحات در مورد یک تابع / متوقف کردن اجرای دستورات / انواع داده ها در مطلب / چند متغییر خاص در مطلب / ساختارهای داده در مطلب / آرایه Array / آدرس دهی عناصر آرایه / اپراتور برای آرایه / تابع End / برداری کردن در مطلب / ماتریس Matrix / اپراتور برای مطلب / حذف سطر یا ستون یک ماتریس / افزایش سطرهای یک ماتریس / افزایش ستونهای یک ماتریس / کاربرد تابع end در مورد اندیسهای ماتریس / توابع مفید برای مقدار دهی اولیه ماتریسها / توابع رایج در مطلب / توابع ریاضی / توابع گرد کردن / توابعی که با رشته ها کار می کنند / رشته string / توابع eval  و feval / آرایه های منطقی / کاربرد آرایه های منطقی / ساختار structure / آزایه چند بعدی Multidimentional Array / آرایه سلولی Cell Array / عملیات ماتریسی و آرایه ای / عملگرهای حسابی / عملگرهای منطقی / عملگرهای رابطه ای / نکته مهم در استفاده از عملگرهای تساوی و عدم تساوی / توابع منطقی مفید / فرامین تصمیم گیری و کنترلی در مطلب / حلقه تکرار for / حلقه تکرار while / دستور if / دستور switch / چند جمله ایها در مطلب / خواندن داده ها از وسایل ورودی / خواندن داده ها از یک فایل با دستور load / خواندن داده ها از صفحه کلید با دستور input / خواندن داده های تصویر از یک فایل / گرافیک در مطلب / دستور plot / رسم چند نمودار بر روی یک شکل / خواندن مختصات نقاط از روی نمودار رسم شده با دستور ginput / ترسیمات سه بعدی / حل عددی معتدلات دیفرانسیل در مطلب / برخی توابع عددی مهم در مطلب / عبارات سیمبولیک / گرافیک پیشرفته در مطلب / هندل اشیاء / تغییر ویژگیهای اشیاء در هنگام ایجاد آنها / تغییر ویژگیهای اشیاء پس از ایجاد آنها / پیدا کردن اشیاء / مکان اشیاء / مکان اسیاء از نوع figure / مکان اشیاء از نوع text / رابط ارتباط گرافیکی GUI / المانهای گرافیکی / کنترلها Controls / المانهای استاتیک static elements / منوها menus / محورها axes / شکل ها figures / توابع callbacks / ایجاد و نمایش GUI / ساختار یک تابع callback / چند تابع مفید برای کار با GUI / مراحل نوشتن GUI در مطلب / انواع المانهای گرافیکی / pushbutton - Toggle button  - Radio button - check box – Edit Box – List Box – Popup menus – Slider – Frame – Static Text / Menu items – context menus – Axes / شکلهای از نوع dialog box / dialog – errordlg – helpdlg – inputdlg – listdlg – printdlg – questdlg – uigetfile – uiputfile – uisetcolor – uisetfont – errordlg  / دیالوگ باکسهای dialog box های نمایش پیغام خطا و اخطار / dialog box های دریافت داده / dialog box های باز کردن و ذخیره فایل / منوها در مطلب

 

  ۶- جزوه آموزش مطلب به كوشش مقدس پور: 

آشنایی با نرم افزار مطلب / آشنایی با محیط نرم افزار MATLAB / پنجره فرمان Command Window / پنجره دستورات پیشینCommand History / پنجره ی پوشه ی جاری / پنجره فضای کار / پنجره Help / پنجره ویرایش آرایه / پنجره رسم و ویرایش نمودار /  پنجره ویرایش متون / نوار ابزار و میانبرها / علائم نقطه گذاری / ماتریسها در MATLAB / ماتریسهای خاص / کار روی ماتریسها / عملگرهای ریاضی / آشنایی با برخی توابع ریاضی /  عبارات و توابع پارامتری یا Symbolic /  حد . انتگرال و تبدیلات فوریه و لاپلاس و Z / معکوس تابع / ساده سازی و ویرایش / رسم نمودارها در MATLAB / رسم خط و منحنی 2D , 3D / رسم رویه ها در فضا / برنامه نویسی در مطلب / آشنایی با حلقه ها و عبارات شرطی.

 

 ۷- جزوه آموزش مطلب به كوشش مشایخی:

ماترس ها / عملیات ماتریسی / عملگر کالن / مجموع تمامی آرایه هاي یک ماتریس / متغیر ها در MATLAB / ذخیره ي متغیرها / نحوه ي نمایش اعداد در MATLAB / توابع در MATLAB / چند جمله اي ها در MATLAB / جبر چندجمله اي ها / ریشه هاي یک چند جمله اي / محاسبه ي جواب هاي n معادله n مجهول / رسم توابع معمولی در MATLAB / اضافه کردن توضیحات به نمودار / دستورات Axis , Grid , text / رسم نمودارهاي قطبی / رسم نمودارهاي دو و سه بعدي / تابع Meshgrid / ذخیره و ویرایش نمودار ها / رسم نمودار هاي میله اي و دایره اي / مشتق / محاسبه ي حد / محاسبه ي انتگرال / سري تیلور / حل معادلات جبري / حل معادلات چند مجهولی / حل معادلات دیفرانسیل یک مجهولی / حل دستگاه معادلات دیفرانسیل.

 

۸- جزوه آموزش مطلب به كوشش شیخ نجدی:

 Matlab  مطلب چيست؟ / استفاده از help / استفاده از demo / عمليات ابتدايي  / ذخيره كردن و بازيابي داده ها / عمليات ماتريسي روي آرايه ها / عمليات عضو به عضو روي آرايه ها / تنظيم خروجيها روي صفحه نمايش / چند جمله ايها / ريشه هاي يك چند جمله اي / محاسبه مقدار يك چند جمله اي / ضرب و تقسيم چند جمله ايها / مشتق چند جمله اي / برازش منحني چند جمله اي / عمليات و توابع منطقي / ترسيم داده ها / نمودارهاي ٢ بعدي / مودارهاي ۳ بعدي / مودارهاي ۵/۲ بعدي / برنامه نويسي m-file در متلب / استفاده از diary  براي ايجاد برنامه / تابع / كنترل جريان محاسبات /خطايابي برنامه ها / مشتق. حد. انتگرال . و حل معادلات دیفرانسیل /  تبدیل لاپلاس و معکوس آن / تبدیل فوریه و تبدیل Z و / Simulink /  شبیه سازی یک مدار ساده / ساخت مدار با کتابخانه powerlib / شبیه سازی مدار / تحلیل یک مدار ساده / تحلیل حالت پایدار / تحلیل فرکانسی / بدست آوردن امپدانس متقابل فرکانسی از مدل فضای حالت / بدست آوردن امپدانس فرکانسی از قطعه اندازه گیر امپدانس و قطعه نمایشگر گرافیکی.

 

۹- جزوه آموزش متلب به كوشش رجبی:

مقدمه / پنجره Command / تنظيم دقت نمايش اعداد / اعداد ثابت / clc دستور / دستور clear / اعمال رياضي روي ماترس ها / دستور linspace / ترانهاده یک ماتریس / فراخواني يك ماتريس / توابع مربوط به ماتريس / m-fail / ماتريس ها در matlab / M-File/ رسم نمودار در matlab/  دستور grid / دستور hold / برچسب نمودار / تعيين حدود نمودار / دستور  plot / دستور subplot / تابع plot3 / رسم دو بعدي نمودارهاي گسسته / نمودارهاي ميله اي / نمودار قطبي / تابع mesh/  تابع meshgrid / دستور  for . if .  switch/ تابع inlink / تابع input / محاسبات عددي در matlab / انتگرال گيري عددي / تابع quid / تابع trapz / مشتق گيري عددي / تابع diff / محاسبات سمبليك در matlab / دستور pretty /  اعمال جبر در سمبليك/ انتگرال گيري و مشتق گيري سمبليك / استاندارد سازي و ساده سازي عبارات سمبليك / تابع collect / تابع factor / تابع expand / محاسبه سمبليك تبديل لاپلاس / عكس لاپلاس / محاسبه سمبليك تبديل z در متلب / عكس تبديل z / حل معادلات جبري / حل معادلات ديفرانسيل به روش سمبليك .

 

۱۰- جزوه آموزش متلب به كوشش کرامت:

آشنایی با پنجره های مطلب / پنجره Workspace / مقدمات کار با MATLAB / متغیرهای ویژه / توضیحات , نقطه گذاری و لغو اجزای بزنامه / توابع ریاضی / اسکریپت های M-fille / استفاده از اسکریپت M-fille / آرایه ها عملگرهای آرایه ایی / آرلیه های ساده / اندیس گذاری آرایه / جهت های آرایه ها / نکته / محتسبات عددی آرایه ها /  محاسبات آرایه ای ارایه ها / رشته های کاراکتری / عملگرهای منطقی و رابطه ای / عملگرهای رابطه ای / عملگرهای منطقی / روند کنترل / حلقه FOR / حلقه های Whiille / شرط if – Else – End / شرطهای -Case Switch / بلوکهای TRY-CATCH / برنامه محاسبات پیمایش / منابع

 

۱۱- جزوه آموزش مطلب به كوشش ساغری:

 آشنايي با پنجره هاي MATLAB /  مقدمات کار با MATLAB /  محاسبات عددي آرايه ها /  آرايه هاي استاندارد /  اندازه ماتريس ها / ايجاد تغيير در ماتريس ها / مرتب آردن آرايه ها / جستجو در آرايه ها / کاربرد در داده هاي آماري / ماتريس به عنوان ضرايب چند جمله اي / ماتريس به عنوان مجموعه /  محاسبات ماتريسي / مديريت فايل ها و متغيرها / تابع plot /  بر چسب ها، تنظيمات و ... /  نمودارهاي متعدد / ساخت function file / حلقه هاي تكرار /  حلقه for / حلقه while / عملگرهاي منطقي / شرط If - Else – End / شرط Switch-Case / توقف روند اجراي برنامه.

 

 ۱۲- جزوه آموزش مطلب به كوشش سپاس یار : 

مفاهیم مطلب / ساختار مطلب / متغییرها / عملگرهای ریاضی / توابع / مثلثاتی / ماتریسها و دستگاههای معادلات جبری / انجام عملیات روی ماتریسها /  جبر چند جمله ای ها / حل دستگاههای معادلات جبری در مطلب / ترسیم نمودارهای دو و سه بعدی / مشتق حد و انتگرال و حل معادلات دیفرانسیل / تبدیل لاپلاس و معکوس آن / بسط سه کسرهای جزیی / حل دستگاه های جبری با متغییر نمادین / تبدیل فوریه و تبدیل z /

 

۱۳- جزوه آموزش مطلب به كوشش هاشمی  :

سری فوریه / تبدیل لاپلاس / حل معادلات دیفرانسیل معمولی / fit /  BusyAction & Interruptible / urface / Colormap / Tag / UIContextMenu / Rectangle / Axes / Core Graphics Objects / ساختن منوفرعي / Uimenu / Pop-up / CreateFcn / Anonymous Functions / Toggle buttons /

 

۱۴- جزوه آموزش مطلب به كوشش نظری :

کاربردهای MATLA/ شروع به کار با Matlab / file manager / help / workspace / تعریف کردن آرایه ها / ماتریسها / اعداد در متلب / ذخیره و بازیابی داده ها / بازیابی ماتریسها از m-file ها / operator ها / ایجاد step با operator کالن / function ها / عملیات ماتریسی روی آرایه ها / پاک کردن سطر یا ستون در ماتریسها / عملیات عضو به عضو روی آرایه ها / تنظیم خروجی ها دوی صفحه نمایش با دستورات disp , format / چند جمله ای ها / ریشه های یک چند جمله ای / محاسبه مقدار یک چند جمله ای  / ضرب و تقسیم یک چند جمله ای / مشتق چند جمله ای  / حل معادلات دیفرانسیل به کمک مطلب matlab / محاسبه انتگرال به کمک مطلب matlab /  برازش منحنی چند جمله ای / عملگرهای منطقی / ترسیم داده ها / نمودارهای ۲ بعدی /  نمودارهای ۳ بعدی /  رسم نمودارها با معادلات پارامتری / رسم نمودارها با معادلات قطبی / اضافه کردن یک گراف به گراف قبلی / برنامه نویسی m-files / برنامه اصلی / ساخت سند گدافیکی GUI /  راه اندازی GUIDE / برنامه نویسی یک GUI .

 

۱۵- جزوه آموزش مطلب به كوشش علوی زاده :

 نرم افزار Matlab / معرفی محیط نرم افزار مطلب / رابط کاربر مطلب / منوها / منوی فایل / منوی Edit / منوی view / منوی web / منوی window / منوی help / محیط مطلب / متغییرها / نام گذاری / اعداد / تعریف یک عدد مختلط / عملگرها / توابع / توابع غیر مثلثاتی / دستورات اساسی Basic commands and syntax / ذخیره محیط کاری متغییرها / آرایه ها و ماتریسها / بردارها / ماتریسها / توابع پیش ساخته برای تولید ماتریس / ماتریس همانی / ماتریس یکه / ماتریس صفر / ماتریس تصادفی / ماتریس قطری / ترانهاده یک ماتریس / علامت colon: / دسترسی به عناصر ماتریس / برداری بودن توابع مطلب / عملگرهای برداری ( نقطه ای ) / دترمینان / محاسبه مقادیر ویژه یک ماتریس / معکوس یک تابع / حل یک دستگاه معادلات خطی / عملیات دیگری روی ماتریسها به کمک مطلب / رسم توابع در مطلب MATLAB / دستور plot / دستور fplot /  عنوان نمودار / رسم چند تابع در یک نمودار / رسم چند دستگاه مختصات کنار هم subplot / چند جمله ای ها در مطلب / جبر چند جمله ای ها / برنامه نویسی با مطلب matlab / ام-فایل m-fail /  روش اجرای برنامه / کاراکتر ٪ / تابع Function / تابع خط فرمان inline / توابع ورودی و خروجی ام-فایلها m-fail ها  /  fprintf /  حلقه ها / حلقه for /حلقه while / دستورات شرطی / دستور if / دستور switch /

 

۱۶- جزوه آموزش مطلب به كوشش سلماسی:

آشنایی با MATLAB / MATLAB چيست؟ / معرفی Command Window / معرفی Command History / معرفی Workspace / استفاده از help / استفاده از demo / عمليات ابتدايي / تعريف كردن آرايه ها و عمليات جبري روي آن ها / نحوه تعريف ماتريس ها / الحاق دو یا چند آرایه / عمليات ماتريسي روي آرايه ها / عمليات عضو به عضو روي آرايه ها / چند جمله اي ها / ريشه هاي يك چند جمله اي / محاسبه مقدار يك چند جمله اي / ضرب و تقسيم چند جمله اي ها / مشتق چند جمله اي / برازش منحني چند جمله اي / عمليات و توابع منطقي / مقايسه منطقي / عملگرهای منطقي / ترسيم داده ها / نمودارهاي ٢ بعدي / نمودارهای 3 بعدی / ابزار حساب نمادين (Symbolic Math) / تعریف برخی از دستورها / چند مثال /

۱۷- جزوه آموزش مطلب به كوشش خالقی:

 مقدمه / تعريف شناسه ها / مقدار دهي متغير ها / تعريف آرايه ها / توضيح / آرايه هاي دوبعدي / اعمال محاسباتي بر آرايه ها / برخي از آرايه هاي خاص / دسترسي به عناصر يك آرايه دوبعدي / تفاوت محاسبات كامپيوتري با محاسبات رياضي / رسم نمودارها / تنظيمات محور مختصات / تقسيم بندي پنجره figure / برخي دستورات ديگر در رسم نمودار /  دستور ginput/ رسم نمودار هاي سه بعدي / رسم رويه ها در فضاي سه بعدي / دستورات انتگرال گيري و مشتق گيري / M-file در Matlab /  نحوه پياده سازي ساختارهاي تصميم در Matlab / مثال / دستور input / دستورات تكراري در MAtlab / حلقه شمارشي For / حلقه هاي تو در تو / حلقه تكرار شرطي while / دستور getframe و نحوه توليد تصاوير متحرك / توابع در Functions Matlab / تمرين / مثال / راهنمايي / نمايش مقادير متغير ها در داخل يك عبارت fprintf / يافتن ريشه هاي معادلات غير خطي / تمرين

 

 ۳۱- کتاب محاسبات سمبلیک در MATLAB به كوشش خالقی و رمضان زاده:

محاسبات سمبلیک در MATLAB راهنمای استفاده از جعبه ابزار ریاضیات سمبلیک / مقدمه / فهرست مطالب / مقدمه ای بر جعبه ابزار ریاضیات سمبولیک سمبلیک symbolic  /  فصل 1 – آشنایی با جعبه ابزار ریاضیات سمبلیک و اشیاء سمبولیک / اشیاء سمبلیک / ایجاد متغیرها و عبارات سمبلیک / تبدیل متغییرهای سمبلیک و عددی / ساختن متغیرهای حقیقی و مختلط / ایجاد توابع سمبلیک (نامعین) / استفاده از sym برای دسترسی به توابع Maple / متغیرهای سمبلیک مستقل / بخش 4 ایجاد توابع سمبلیک / استفاده از عبارات سمبولیک / به وجود آوردن M-File / فصل 2- استفاده از جعبه ابزار ریاضیات سمبلیک / بخش 1- حساب دیفرانسیل و انتگرال / مشتق گیری / حدها / انتگرال / مجموع سری / سری تیلور / مثال از حساب دیفرانسیل / بخش 2- ساده سازی و جایگزینی / ساده سازی / تابع collect / تابع expand / تابع horner / تابع factor / تابع simplify / تابع simple / جایگزینی / تابع subexpre / تابع sub / بخش 3- محاسبات دقت متغیر / مثال: استفاده از انواع مختلف محاسبه / تعداد ارقام در دقت متغیر / تبدیل به ممیز شناور / مثالی دیگر از محاسبات دقت متغیر / بخش 4- جبر خطی / عملگرهای جبری پایه / عملگرهای جبر خطی / مقدار ویژه / تابع eig / ماتریس روزر / شکل استاندارد جردن / تجزیه مقادیر منفرد / منحنی های مقادیر ویژه / بخش 5- حل معادلات / حل معادلات جبری / تابع solve / حل چندین معادله جبری / معادلات دیفرانسیل / تابع dsolve / بخش 6- توابع ریاضی خاص / یک مثال از مسئله انعکاس / بخش 7- استفاده از توابع Maple / یک مثال ساده / یک مثال از بردارها / خطایابی / ردیابی کردن / بررسی وضعیت آرگومان خروجی / بخش 8- جعبه ابزار ریاضیات سمبلیک تعمیم یافته / package های توابع کتابخانه ای / مثال از یک زیر برنامه / زیر برنامه های از پیش کامپایل شده ی Maple / فصل 3 – مرجع توابع / بخش 1- لیست طبقه بندی شده ی توابع / توابع حساب دیفرانسیل و انتگرال / توابع جبر خطی / توابع ساده سازی / توابع حل معادله / توابع محاسبه دقت متغیر / عملگرهای حسابی / توابع خاص / توابع دسترسی به Maple / توابع ترسیمی – تعلیمی / توابع تبدیلات / عملگرهای پایه / توابع تبدیل انتگرال / بخش 2- لیست توابع و شرح توابع به ترتیب حروف الفبا / عملگرهای حسابی / تابع ccode / تابع collect / colspace / compose  / conj / cosint / det / diag / diff / digits /  double / dsolve / eig / expm / expand / ezcontour / ezcountourf / ezmesh / ezmechc / ezplot / ezplot3 / ezpolar / ezsurf / ezsurfc /  factor / finsym / finverse / fortran  /fourier  /funtool  /horner  /hypergeom  /ifourier  /olaplace  /image  /int  /inv  /iztrans  /jacobian  /jordan  /lambertw  /laplace  /latex  /limit  /maple  /mapleinit  /mfun  /mfunlist  /mhelp  /null  /numden  /poly  /poly2sym  /pretty  /procread  /rank  /real  /rref  /rsums  /simple  /simplify  /sinint  /size  /solve  /subexpr  /subs  /svd  /sym  /syms  /sym2poly  /symsum  /taylor  /taylortool  /tril  /triu  /vpa  /zeta  /ztrans  / راهنمای سازگاری / سازگاری با نسخه های قبلی / توابع منسوخ  

 

۳۲- جزوه آموزش مطلب در کنترل مدرن به كوشش خاکی صدیق:

مقدمه / دستورات مهم : acker / canon / care / cdf2rdf / ctrb / Ctrbf / diag / eig / estim / exam / Gram / initial / kalman / Lyap / null / obsv / obsvf / place / ss / ssdata / ss2ss / ss2tf / tf2ss / رسم پاسخهای سیستم غیرخطی / طراحی فیدبک حالت با دستور acker / فیدبک حالت با کنترل انتگرال / اثر تغییر فیدبک حالت بر رفتار دینامیکی سیستم / طراحی رؤیتگرحالت / رؤیتگر مرتبه کاهش یافته / کنترل فیدبک حالت با رؤیتگر / کنترل فیدبک حالت با رؤیتگر مرتبه کاهش یافته / طراحی کنترل کننده بهینه به صورت فیدبک حالت / کنترل بهینه و حساب تغییرات /  کنترل بهینه و درجه پایداری / فیلتر کالمن / کنترل کننده فیدبک خروجی با فیلتر کالمن.

 

۴۰- جزوه مقدماتی آموزش GUI در مطلب به كوشش سپاس یار:

مقدمه / چرا از GUI استفاده می کنیم؟ / شروع به کار با GUI / ایجاد عناصر بصري GUI بخش اول و بخش دوم / نوشتن برنامه ي مربوط به GUI / اجراي جی یو آی /  "در این زمینه جزوه جعفری قسمت GUI نیز مفید است"

 

 ۴۱- جزوه رابط گرافیکی برای کاربر (GUI) به کوشش حسیبی :

(GUI) رابط گرافيكي براي كاربر / يك GUI چگونه كار مي كند؟ / (Components)  اجزا  / (Figures)  اشكال /  (Callbacks)  فراخوان ها /  مشخصات بعضي از عناصر اصلي  /  GUI  ايجاد و نمايش يك GUI /  نگاهي عميقتر /  فراخواني M-File بدون آرگومان /  فراخواني M-File با آرگومان / ساختار يك زير تابع callback /  اضافه كردن Application Data  به يك شكل /  چند تابع مفيد ديگر / propertyهاي يك شيء /  اجزاي GUI /  ا Property های مهم يك شكل  / مشخصات مهم اشياء  / uicontrol    /  Text Field ها / Edit Box / Frame / Pushbutton ها / Toggle Button /  Radio button ها و Checkbox   /  Popup  منوهاي / List Box / Slider /  ها (جعبه هاي محاوره اي) Dialog Box  /  Warning و Error هاي Dialog Box - / Input Dialog Box /  uisetfile و uigetfile هاي Dialog Box  /  Menu / Callback / از بين بردن اثر منوهاي پيش فرض / چگونه منوهاي مورد نظرمان را بسازيم؟ / كليدهاي ميان بر و كليدهاي مخفف /  Context  ساخت منوهاي /   نكاتي براي خلق GUI  هاي كارآمدتر  /  tool tips / Pcode

 

۴۴- کتاب پردازش تصویر دیجیتال (فصل ششم: پردازش تصویر رنگی) جعفرنژاد قمی: 

پردازش تصوير رنگي / مرور كلي / مباني رنگ / مدل هاي رنگ / مدل رنگ RGB /  مدل هاي رنگ CMY و CMYK / مدل رنگ HSI / تبديل رنگ ها از RGB به HSI / تبديل رنگ ها از HSI به RGB / دستكاري تصاوير مولفه HSI / پردازش تصوير شبهه رنگي / بخش بندي شدت / شدت تبديلات رنگ / مباني پردازش تصوير تمام رنگي / تبديلات رنگي / فرمول بندي / مولفه هاي رنگي / بخش بندي رنگ / اصلاحات رنگ و تُن / پردازش هيستوگرام / هموار و تيزكردن / همواركردن تصوير رنگي / تيزكردن تصوير رنگي / بخش بندي تصوير بر اساس رنگ / بخش بندي در فضاي رنگ HSI / بخش بندي در فضاي بردار RGB / تشخيص لبه رنگ / نويز در تصاوير رنگي / فشرده سازي تصوير رنگي / مسئله ها /

 

۴۵- جزوه آموزش پردازش تصویر با استفاده از نرم افزار MATLAB به کوشش گروه رباتیک دانشگاه پیام نور قم:

پردازش تصویر / بینایی رایانه ای /  وظایف اصلی در بینایی رایانه ای / استخراج ویژگی / کاربردها / پردازش تصویر / تصویر دیجیتالی چیست ؟ /  نمایش تصویر دیجیتالی / انواع تصویر / تصاویر اندیکس گذاری شده / تصاویر RGB / تصاویر با شدت رنگ / اشکال گرافیکی دو بعدی / نوع خطوط علائم و رنگها / جدول بندی نمودارها جعبه های مختصات و برچسبها / تغییر دلخواه محور مختصات / پنجره های figure / زیر نمودارها / چگونه یک فایل تصویر را در MATLAB  باز کنیم ؟ / چگونه تصویر را ببینیم / نوشتن تصویر /  نوشتن بر روی یک تصویر نمایش داده شده / بریدن قسمتی از تصویر / تابع Imcrop / دنبال کردن مسیری خاص در تصویر / Improfile / قالب های تصویر / تصاویر متحرک / Axis vis3d / Shading / view / getframe  / movie / قابلیت های تصویر / برچسب گذاری تصویر / بهینه سازی تصاویر / توابع محاسباتی / بررسی فعال یا غیر فعال بودن ippl / تابع Imadd / تابع Imsubtract / تصویر دو تصویر از هم / تابع Imdivide  / تقسیم یک تصویر بر تصویر دیگر / تابع Immultiply  / ضرب دو تصویر در هم / تابع   Imabsdiff /  تابع imcomplement / متمم تصویر / تابع imlincomb / ترکیب خطی از تصویر / نمودار هیستوگرام / انتخاب ناحیه ی خاص از تصویر / تابع Bwselect / تغییر نوع تصویر / rgb2ind  / rgb2hsv / رنگی نمودن تصاویر باینری / حذف ناحیه دلخواه از تصویر / تابع roifill / تابع roipoly / پرکردن ناحیه دلخواه از تصویر / نویز در تصویر /  نویز salt & pepper (فلفل و نمک) / نویز speckle (خال) / حذف نویز / آشکارسازی لبه / ویژگی های لبه / آشکارسازی لبه / محاسبه مشتق اول / محاسبه مشتق دوم / عملگرهای آشگارسازی لبه / عملیات لبه برداری بر روی تصاویر / برخی از الگوریتم های لبه برداری / الگوریتم sobel / الگوریتم canny  / معرفی چند تابع / impixel / pixval / imfill /

 

۴۶- مقدمه ای بر اصول مطلب. پردازش تصویر و تحلیل سیتمهای کنترلی + جعبه ابزارهای کاربردی به کوشش راستی:

کاربرد MATLAB در سیگنالها و سیستمها و کنترل / مقدمه / بخش اول- MATLAB یک آزمایشگاه ماتریسی / شروع کار با MATLAB / متغییرها در MATLAB / تعریف آرایه ها و ماتریسها / عملگر / دستور reshape / دستورهای ترسیمی / دستور stem / دستور rand / دستور figure / دستور stem / دستور plot / ایجاد m-file / ماتریسهای خاص / بخش دوم- کاربرد MATLAB در پردازش تصویر / سیگنال تصویر / دستور conv / convolution / پردازش تصویر در حوزه فرکانس / توابع جعبه ابزار پردازش تصویر MATLAB / Image Display / Image File I/O / Image Types and Type Conversions / Modular Tool Creation Functions / Navigational tools / Utility Functions / Spatial Transformations / Image Registration / Image Analysis / Texture Analysis / Pixel Values and Statistics / Image Arithmetic / Image Enhancement / Image Restoration (Deblurring) / Linear Filtering / Linear 2-D Filter Design / Image Transforms / Intensity and Binary Images / Binary Images / Structuring Element (STREL) Creation and Manipulation / Region-Based Processing / Neighborhood and Block Processing / Colormap Manipulation / Color Space Conversions / Toolbox Preferences / Toolbox Utility Functions / Interactive Mouse Utility Functions / Interactive Mouse Utility Functions / Array Operations / Demos / Performance / بخش سوم- تحلیل سیستمهای کنترلی به کمک MATLAB / تعریف تبدیل در حوزه لاپلاس / دستور tf / Transfer Function / دستور zpk / Zero-Pol-Gain / تجزیه تابع تبدیل و عکس تبدیل لاپلاس / ترکیب سیستمها / تحلیل ترسیمی سیستمهای کنترلی / رسم تابع ضربه به کمک تابع impulse / رسم تابع پله به کمک تابع step / رسم نمودارهای بوده به کمک تابع bode / تحلیل روت-لوکاس به کمک تابع rlucas / تحلیل نیکولز و تابع nichols / مقادیر تکین و تابع sigma / تحلیل نایکوییست و تابع nyquist / ابزار ltiview / ابزار sisotool / ابزار simulink / توابع جعبه ابزار سیستمهای کنترلی / General / Creating Linear Models / Data Extraction / Conversions / System Interconnections / System Gain and Dynamics / Time Domain Analysis / Frequency Domain Analysis / Classical Design / Pole Placement / LQR/LQG Design / State-Space Models / Time Delays / Model Dimensions and Characteristics / Overloaded and Arithmetic Operators / Matrix Equation Solvers / Command-Line Plot Customization /

 

۵۲- کتاب آموزشی Matlab در محاسبات عددی به کوشش سرفراز:

مقدمه / دستورات پاك كردن / توابع مثلثاتي / توابع نمايي / توابع گردكردن / توابع رياضيات گسسته / توابع اعداد مختلط / فرمت ها / معرفي تابع يك متغيره / رسم در مختصات قطبي / ezplot /  رسم توابع يك متغيره با معرفي تابع دو متغيره  / عمليات بر روي چندجمله اي ها /  pretty / نمايش با دستور محاسبه حدود توابع / محاسبه مشتق توابع / محاسبه انتگرال معين / محاسبه انتگرال نامعين / محاسبه انتگرال دوگانه / محاسبه سري / محاسبه سري تيلور توابع يك متغيره /   0 =(f(x= پيداكردن ريشه هاي معادله / حل دستگاه معادلات / رسم بردار در فضاي دو بعدي / رسم بردار در فضاي سه بعدي / رسم صفحه / مشخص كردن بردارهاي كنج فرنه (T&N&B ) / ترسيم توابع عددي دو متغيره / ترسيم توابع دو متغيره با مختصات قطبي / منحنيهاي تراز / تكنيك رسم سريع توابع دو متغيره / رسم بردار گراديان و منحني تراز / رسم سطوح تراز توابع سه متغيره / ترسيم ميدان برداري گراديان / ترسيم پارامتريك سطوح / استفاده از فرمان براي ترسيم سطوح پارامتري / معادلات ديفرانسيل مرتبه اول / حل معادلات ديفرانسيل با شرايط مرزي / معادلات ديفرانسيل مرتبه دوم / ام  -n معادلات مرتبه / معادله ديفرانسيل لژاندر / معادله ديفرانسيل بسل / تابع بسل نوع اول / تابع بسل نوع دوم / تابع بسل نوع سوم / دستگاه معادلات ديفرانسيل خطي / تبديل لاپلاس / تبديل لاپلاس معکوس / تابع گاما / تبديل فوريه / تبديل فوريه معكوس / وارد كردن ماتريس / ترانهاده ماتريس / دترمينان ماتريس / ماتريس  (trace) /  اثر معكوس ماتريس / عمليات روي ماتريس ها / توليد ماتريس واحد، قطري ، يك و صفر / توليد ماتريس با درايه هاي تصادفي توزيع يكنواخت / توليد ماتريس با درايه هاي تصادفي توزيع نرمال / انديس ماتريس /  (colon) : توليد ماتريس با علامت / عمليات روي سطر و ستون ماتريس / مشاهده سايز ماتريس / sum تابع /  repmat تابع / توليد بردار با رابطه خطي / توليد بردار با رابطه لگاريتمي / حذف درايه هاي ماتريس / عمليات برروي آرايه ها / رسم نمودار توابع يك متغبره با دستور plot / رسم پارامتريك منحني در صفحه با plot / رسم پارامتريك منحني در فضا plot3 با /  reshape دستورها / M-File /  function M-File / feval دستور استفاده از عبارات منطقي براي محاسبه توابع چند ضابطه اي /  script M-File / حل معادلات غير خطي به روش نصف كردن فاصله ها / حل معادلات غير خطي به روش درون يابي خطي / حل معادلات غير خطي به روش درون يابي خطي اصلاح شده / حل معادلات غير خطي به روش تكرار تابعي / حل معادلات غير خطي به روش نيوتن / حل معادلات غير خطي به روش مولر / حل دستگاه معادلات خطي به روش حذفي گاوس- جردن / حل دستگاه معادلات خطي به روش تجزيه ماتريس به و / حل دستگاه معادلات خطي به روش تجزيه چولسكي / حل دستگاه معادلات خطي به روش ژاكوبي / حل دستگاه معادلات خطي به روش گاوس- سيدل / حل دستگاه معادلات غير خطي به روش نيوتن / محاسبه مقادير ويژه و بردارهاي ويژه ماتريس با دستور eig / محاسبه مقادير ويژه و بردارهاي ويژه ماتريس با روش لوريه- فاديو / محاسبه مقادير ويژه و بردارهاي ويژه ماتريس با روش تواني / محاسبه مقادير ويژه و بردارهاي ويژه ماتريس با روش تكراري معكوس/ درون يابي به وسيله چندجمله اي هاي لاگرانژ  / درون يابي به روش نيويل / درون يابي به روش تفاضل محدود / درون يابي به روش حداقل مربعات / انتگرال گيري عددي به روش ذوزنقه اي / انتگرال گيري عددي به روش سيمپسون (سيمپسون مركب) / انتگرال گيري عددي به روش رامبرگ / حل انتگرال دوگانه بر روي ناحيه مستطيلي با روش سيمپسون / حل انتگرال سهگانه بر روي ناحيه مكعب مستطيلي با روش سيمپسون / حل معادلات ديفرانسيل معمولي به روش اويلر / حل معادلات ديفرانسيل معمولي به روش هيون / حل معادلات ديفرانسيل معمولي به روش رانج- كوتاي مرتبه دوم / حل معادلات ديفرانسيل معمولي به روش رانج- كوتاي


مطالب مشابه :


کتا ب های متلب فارسی با رئوس متالب

دانلود-کتاب کنترل کننده بهینه به صورت فیدبک حالت / کنترل بهینه و حساب تغییرات
مبانی و معیارهای طراحیSCADA

مهندسی برق+دانلود مقالات+کتاب کم اطلاعات و تغییرات کند آن کنترل بهینه دکتر
آموزش مطلب / متلب / Matlab

معرفی و دانلود رایگان کتاب و بهینه و حساب تغییرات / کنترل تصویر / بهینه سازی
مقدمه ای از بهینه سازی

حساب تغییرات مسئله کنترل، تابعی از متغیرهای کنترل و دانلود رایگان کتاب بهینه
سیستم عامل همراه Elive v2.0 با هسته لینوکس بر روی فلش مموری و سی دی

آنها را بهینه سازد و یا تغییرات مورد دسکتاپ و کنترل و نرم افزار; دانلود کتاب;
حسابداری تعهدی

با دانلود کتاب و مقالات و حساب‌ها و اسناد سازمان و تغییـرات آن فراهم
برچسب :