33- متن ترانه های لری(بزران)

بزران

بزران یا بزراون فعل امر حاضر و به معنی " به صدا در بیاور" می باشد. منظور از آن به صدا در آوردن زنگ(در قافله کوچ کنندکان) یا دوچیز فلزی مانند بهم خوردن سکه هائی که کنار جلیقه زنان می دوزند است. برخی نیز بزران را  به معنی " بچرخان"(در مراسم چوبی چرخش رقصندگان) گرفته اند. در هر صورت بزران در موسیقی لری در مقام سنگین سماع اجرا و خوانده می شود:

 

متن ترانه لری بزران

ترجمه

بزران بزران بزرانمه

مال دوس بار کرد پا برانمه

دته جون برات گوش به و دنگم

بیچاره تونم زریایه زنگم

دمکت بار بنه دم دمانکم

سرمه عطاری پر چمیلت کم

اگر میلکت فراموشم بو

سفیدی کفن بالاپوشم بو

بزران بران بزرانمه

یه دما دوسه گرگرانمه

ایواره دیمت و طرازه مای

ذهنم کور نکه شیوه نازه مای

بزران بزران بزرانمه

یه دما دوسه پا برانمه

گران گرتمه چی دار بلی

مر علاجم که د زیر بلی

بزران بزران یکه تیره مهیه قاصد که دوس دیرنمه

ایواره دیمت بر ومال نکی

یه آبادی چول وکور جهال نکی

بزرانه بزرانه بزرانمه

نازک صه مهدی دستگیرانمه برکیزه جانمه

نازک صه مهدی و سا بال مای

چی کور جهالی ارا مال مای

بزران بزران تو عزیزکم میوه رنگ وارنگ سر پائیزکم

صد یارم داشتو هر تو یارمی

یار که قدیم نو شکار می

دسمال دست بیلا دو تا بو

یکی اورشم یکی کتان بو

بزراون بزراون قآو گردین شیرین

کینه میلکت کی آیته تینین

بزران بزران بزرانمه

یه دمادوسه لرزه جانمه

دته یو بنشین دنیا یه دمه

دوس و دوس کفتن خیلی ستمه

بزران بزران صو شفق جنگه

کل دسم قطار پر ساکم شنگه

هم دوس هم دوشمه حیرونه مکی

صد آبادی چول و ویرونه مکی

بزران بزران دی شفق بازه

برایل حاضر بون وقت نمازه

دوم هوره نگرد بازش زحمت دیری

دعا صه مادی خاص حکمت دیری

بزران بزران صو شفق جنگه

کسی خوف مکی پر ساکم شنگه

پی تاپیتت برشن چای گل دمه

دنیا چی ناکس ناخاطر جمه

بزران بزران زنگ زرانمه

یه دما دوسه پا برانمه

زنگ را بصدا در بیاور زنگ من بصدا در آمده است

خانه دوست بار کرد و پای من از رفتن به منزل اوبریده شد

دختر جان برادرت به بانگ صدایم گوش کن

بیچاره تو هستم کوس رسوائی عشقم زده شده است

دهانت را بر دهان من بگذار

تا سرمه عطاری را  در چشمانت پر کنم

اگر میل به تو را فراموش کنم

کفن سفید تن پوش من باد

زنگ را بصدا در بیاور زنگ من بصدا در آمده است

بعد از رفتن دوست آتشی در درون من زبانه می کشد

غروب دیدمت راست و با ابهت می آمدی

ذهنم را کور مکن تو بشیوه ای نازنین می امدی

زنگ را بصدا در بیاور زنگ من بصدا در آمده است

بعد از رفتن دوست پایم از منزل او بریده است

چون هیزم های درخت بلوط آتش از درونم زبانه می کشد

مگر تو مرا در زیر درخت بلوط درمان کنی

زنگ را بصدا در بیاور آن تنها تیر و نشان من است

او قاصد دوست دیرین من است

غروب دیدمت به منزل نخواهی رسید

یک آبادی را تنها با پسر جوانی مکن

زنگ را بصدا در بیاور زنگ من بصدا درآمده است

نازک سید مهدی(دختری که خواستگاران زیادی داشته) نامزد من است ای برادر او کوزه جان من است

نازک سید مهدی باوقار قدم برمیدارد

مانند پسر جوانی که به منزل می آید

زنگ را بصدا در بیاور ای تو عزیزترینم

ای میوه رنگارنگ من در آغاز پائیز

اگر صد یار داشته باشم همانا تو یارمی

تو همان یار قدیم و نو شکارم هستی

دستمال دستت بگذار دوتا باشد

یکی ابریشم و یکی کتان باشد 

(کنایه از داشتن دو معشوق یکی نرمخو و یکی تندخو است)

زنگ را بصدا در بیاور ای قاب گردن شیرین

در میان کسانی که میل به تو دارند چی کسی تشنه توست ؟

زنگ را بصدا در بیاور زنگ من بصدا در آمده است

بعد از رفتن دوست لرزشی بجانم افتاده است

دختر بیا بنشین دنیا دمی بیش نیست

با دوست بی وفائی کردن ستم بسیاری است

زنگ را بصدا در بیاور صبح زود جنگ شروع می شود

تمام دستانم پر از قطار و ساکم پر از فشنگ است

هم دوست هم دشمن را حیران می کند

صد آبادی را خالی از سکنه و ویران می کند

زنگ را بصدا در بیاور دوباره صبح شفق است

برادران حاضر شوید که وقت نماز است

دنبال آئای او نگرد یافتنش زحمت دارد

تنها دعای سید مهدی حکمت خوبی دارد

زنگ را بصدا در بیاور صبح فردا جنگ است

کسی نترسد که ساکم پر از فشنگ است

پی در پی چای گل دم بریز

دنیا چون ناکس خاطر جمع نیست

زنگ را بصدا در بیاور زنگ رسوائی من زده شد

بعد از رفتن دوست پایم از منزلش برید


مطالب مشابه :


نمونه هايي از تقديم و تشكر براي صفحه تقديم پايان نامه

صفحه تقديم / تشكر در پايان نامه يكي از مهمترين از استاد فاضل و نمونه متن
33- متن ترانه های لری(بزران)

33- متن ترانه های تبریک نوروز استاد به نشانه ارادت و تشكر و تقدير از یار و یاور و همسر
گزارش مراسم تجليل از استاد بيژن كامكار و تقدير از دكتر مسيح افقه در شيراز

مراسم تجليل از استاد بيژن كامكار و تقدير آن بسيار تشكر متن تجليل نامه استاد
تشكر و قدر داني

تشكر و قدر داني با قطره اشکی، ارسال متن تسلیت یا نثار تاج از صميم قلب تقدير و تشكر
حيات سياسي استاد مطهـري در روزهاي انقــلاب

در اينجا متن نحو تفصيل عرض تشكر نمايم از جنابعالي كه در روز قبل از استاد به
شيوه تدوين پايان نامه دوره كارشناسي

برگهاي خارج از متن و تشكر از كليه كساني كه و تائيد استاد راهنما مطالب
برچسب :