دانلود پژوهش بررسی تبلیغات تجاری در رشد فروش بیمه های زندگی در ایران

دانلود پژوهش بررسی تبلیغات تجاری در رشد فروش بیمه های زندگی در ایران

بررسی تبلیغات تجاری در رشد فروش بیمه های زندگی در ایران  فهرست مطالب فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه
بیان اصلی تحقیق
تبیین موضوع و مساله
اهداف تحقیق
فرضیه ها
متغیرهای تحقیق
نوع,روش وقلمرو تحقیق
روش جمع آوری وتجزیه وتحلیل اطلاعات
ضرورت انجام تحقیق
تعریف واژه های تحقیق
فصل دوم : مبانی نظری تحقیق
گفتار اول:خدمات
طبقه بندی انواع خدمات
ویژگیهای امور خدماتی
گفتار دوم:
تاریخچه وسوابق مساله تحقیق
اصول حاکم بر بیمه های بازرگانی
تقسیم بندی انواع بیمه
گفتار سوم:
تبلیغات و آگهی ها
تبلیغات بازرگانی
اهداف تبلیغات بازرگانی
اصول تبلیغات
شرایط اثربخشی تبلیغات
اثرات اجتماعی و اقتصادی تبلیغات
مراحل بوجود آمدن ارتباطات موثر
مزایای تبلیغات
بازاریابی بیمه های زندگی
مکعب بازار
عوامل تشکیل دهنده بازار
بازار آگاه و ناآگاه
قابلیت جذب بازار
اهداف بازاریابی
تحقیق و بررسی در بازار بیمه زندگی
بررسی و اندازه گیری اولویت مصرف کنندگان
شیوه های تماس
پوشه های تبلیغاتی و اطلاعاتی
فرم پیشنهادی
فصل سوم:
روش جمع آوری اطلاعات
مقدمه
بررسی اسناد و مدارک
تحولات بیمه های زندگی در سال ۱۳۷۲
تحولات بیمه های زندگی در سال ۱۳۷۳
تحولات بیمه های زندگی در سال ۱۳۷۴
تحولات بیمه های زندگی در سال ۱۳۷۵
تحولات بیمه های زندگی در سال ۱۳۷۶
روش بررسی میدانی
اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسش نامه
بررسی فرضیه ها با اطلاعات پرسش نامه ها
فرضیه ۱)
فرضیه ۲,۳,۴,۵ )
فرضیه ۶)
فصل چهارم:
روش های آماری و تجزیه و تحلیل اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسش نامه
بررسی فرضیه های تحقیق بر اساس روش های آماری
استدلال فرضیه ۱)
استدلال فرضیه ۲)
استدلال فرضیه ۳)
استدلال فرضیه ۴)
استدلال فرضیه ۵)
استدلال فرضیه ۶)
خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق
فصل پنجم:
خلاصه تحقیق,نتیجه گیری,پیشنهادات
گفتار اول:
خلاصه تحقیق
نتیجه گیری
پیشنهادات
پیوست شماره۱)
پرسش نامه
پیوست شماره۲)
واژه نامه
منابع و ماخذ چکیده: خطر یا ریسک به عنوان  یک پدیده زیانبار از ابتدای خلقت انسان همواره  و همیشه با او بوده است به طوری که انسان را به تفکر و تعمق برای پیدا کردن راه حلهای مناسب برای پیشگیری از این خطرها و یا در صورت واقع شدن این خطرات  کاهش دامنه  خسارت ناشی از آنها وادار نموده است البته تمام راه حلهایی را که آن زمان بشر پیدا کرده بوداز طریق آزمایش و خطا بود ولی از همان ابتدا انسان نیاز به تامین را در خود ارضاء می نمود که نمونه های آن بسیار زیاد است.مثلآ برای محافظت خود از سرما از پوست حیوانات شکار شده استفاده می نمود و نسل به نسل این یا فته ها را تکمیل نموده و انتقال داده است.ولی مقتضیات زمانی بشر امروز با آن زمان تفاوت دارد .پیشرفت جوامع به خودی خود خطراتی را به همراه می آورد که انسان را ناچار به محافظت از خود در مقابل آنها می نماید. (( برای دانلود کلیک کنید ))  


مطالب مشابه :


گزارش کارآموزی روابط عمومی در شرکت سهامی بیمه ایران

دانلود گزارش کاراموزی عمومی و تبیین جایگاه آن در شرکت سهامی بیمه ایران پرداخته می
گزارش کارآموزی روابط عمومی در شرکت سهامی بیمه ایران

گزارش کارآموزی روابط عمومی در شرکت سهامی بیمه ایران دانلود گزارش کارآموزی در پیش
لیست 800 عنوان از عناوین مطالب موجود در آرشیو

سازمانی شرکت سهامی بیمه ایران در دانلود گزارش کارآموزی کنترل کیفیت
دانلود پژوهش بررسی تبلیغات تجاری در رشد فروش بیمه های زندگی در ایران

گزارش های کارآموزی و در رشد فروش بیمه های زندگی در ایران دانلود پژوهش بررسی
دانلود گزارش کارآموزی کارخانه پلی اتیلن

دانلود گزارش کارآموزی دانلود گزارش کارآموزی در شرکت بیمه ایران . گزارش کارآموزی بیمه.
برچسب :