نمونه سولات چهار گزینه ای از کتاب علوم احتماعی سال چهارم(جدید التالیف)

سوالات چهار گزینه‌ای درس دوم علوم اجتماعی سال چهارم
1-      کدام یک از موارد زیر بستر رشد و تحول موجودات جهان طبیعت است؟
 الف) محیط طبیعی               ب) تاریخ و جغرفیا              ج) شرایط اقلیمی                د) مکان‌های مناسب 2-      فارابی جامعه‌ای را که عقاید و ارزش‌های آن حق باشد اما هنجارها و رفتارهای آن موافق با حق نباشد چه می‌نامد؟
 الف) مدینه جاهله                ب) مدینه فاضله                  ج) مدینه فاسقه                  د)‌مدینه تغلب 3-      حریت و آزادی بعنوان یک ویژگی فرهنگ جهانی در کنار کدام ویژگی‌ دیگر معنای واقعی خود را ندارد؟ الف) عدالت و قسط               ب) معنویت                       ج) حقیقت                                    د) مسئولیت و تعهد
4-      فرهنگی که به سوی جهانی شدن حرکت می‌کند بر دو نوع است گونه دوم آن .......... الف) عقاید ناظر به گروهی خاص است.                            ب) کانون ثروت و قدرت را مورد توجه قرار می‌دهد. ج) از آرمان‌های مشترک انسانی سخن می‌گوید.                  د) جهان را به مناطقی دو گانه تقسیم می‌کند.
5-  مفهوم ....... از ویژگی‌های فرهنگ مطلوب جهانی در کنار ارزش‌هایی نظیر ....... و .......... معنای راستین خود را پیدا می‌کند.             الف) آزادی، عقلانیت، حقیقت، عدالت                              ب) عقلانیت، معنویت، عدالت، آزادی             ج) آزادی، حقیقت، معنویت، عدالت                                د) عقلانیت، آزادی، حقیقت، عدالت
 6ـ کدام یک از گزینه‌های زیر نشان دهنده فرهنگ مطلوب جهانی است؟ فرهنگی که ....... الف) نگاه سلطه‌جویانه  نسبت به دیگر اقوام ندارد.                ب) معیار و میزانی برای سنجش عقاید و ارزش‌های مختلف ندارد و به نسبیت فرهنگی دچار می‌شود.                    ج) بر مبنای ارزش‌ها و عقاید خود یک نظام جهانی را تعریف و از شرایط متغیر و متحول اجتماعی عبور می‌کند.    د) با رویکرد تقدیرگرایانه خود قدرت مقاومت یک فرهنگ را از بین برده و زمینه نفوذ و تسلط فرهنگ‌های بیگانه را فراهم می‌کند.
7- فرهنگی که به سوی جهانی شدن حرکت می‌کند بر دو نوع است. گونه نخست آن .......             الف) از آرمان‌های مشترک انسانی سخن می‌گوید                 ب) عقاید ناظر به قوم، منطقه یا گروهی خاص است.             ج) عقاید و ارزش‌های آن در خدمت گروه و قوم خاص نیست.             د) کانون ثروت و قدرت را مورد توجه قرار نمی‌دهد.
 8- کدام یک از گزینه‌های زیر بیانگر مفهوم فرهنگ جهانی است؟             الف) فرهنگ‌هایی که ارزش‌های آنها ناظر به قوم خاصی است.             ب) فرهنگ‌هایی که عقاید آن ناظر به منطقه خاصی است.             ج) فرهنگ‌هایی که از مرز‌های جغرافیایی و قومی عبور کرده و در عرصه جهانی گسترش یابد.             د) فرهنگی که نگاه سلطه‌جویانه نسبت به اقوام دیگر ندارد.
 9- کدام گزینه در ارتباط با نسبیت فرهنگی نادرست است؟             الف) فرهنک‌ها قیاس پذیر و در عرض یکدیگر قرار می‌گیرند.             ب) تمامی عقاید، ارزش‌ها و آرمان‌های در محدوده فرهنگی خود باقی می‌مانند.             ج) فرهنگ‌هایی که نتوانند از لایه‌های بنیادین و هویتی خود دفاع کنند دچار نسبیت فرهنگی می‌شوند.             د) امکان گفتگوی منطقی میان فرهنگ‌ها برای رسیدن به عقاید و ارزش‌های جهان‌شمول وجود ندارد. 10- فراهم کردن زمینه گسترش فرهنگ مانع از دو قطبی شدن جهان و داشتن معیار برای سنجش ارزش‌های فرهنگی به کدام‌یک از ویژگی‌های فرهنگ مطلوب جهانی باز می‌گردد. ( به ترتیب )             الف) مسئولیت، حریت، عقلانیت      ب) معنویت، قسط ، عقلانیت     ج) مسئولیت، قسط، حقیقت       د) معنویت، حریت، حقیقت             
    تهیه کنندگان:
 1- زهرا رحمانی 2- محترم مهربان 3- خانم موسوی
 1)   نخستین بیدارگران اسلامی در ایران ، جنبش هایی را برای .....به وجود می آوردند و عالمان شیعی تعامل خود را با آن ها بر مدار ....سازمان می دادند. الف) کسب استقلال سیاسی و اقتصادی حکومت- فعالیت رقابت آمیز      ب) اصلاح رفتار و ساختار حکومت قاجار- مقاومت منفی ج) کسب استقلال سیاسی و اقتصادی حکومت – مقاومت منفی د) اصلاح رفتار و ساختار حکومت قاجار- فعالیت رقابت آمیز
2)      هنگامی که دولت مردان قاجار به دلیل.....به سوی قرارداد های استعمری گام برداشتند .... الف) حاکمیت تفکر سکولاری بر آنان – مقاومت منفی به سوی فعالیت رقابت آمیز تغییر کرد ب) اثر پذیری از دولت های استعماری – فعالیت رقابت آمیز به مقاومت منفی تبدیل شد ج) حاکمیت تفکر سکولاری بر آنان – فعالیت رقابت آمیز به مقاومت منفی تبدیل شد د) اثر پذیری از دولت های استعماری – مقاومت منفی به سوی فعالیت رقابت آمیز تغیر کرد
 3) جنبش عدالتخانه ، حاکمیت را از مدار استبداد به مدار عدالت منتقل می ساخت و این در فقه اجتماعی و سیاسی تشیع ....، به همین دلیل.... الف) حاکمیت مطلوب و آرمانی بود – منورالفکران غرب زده نیز به این جنبش پیوستند ب) حاکمیت بود که فساد ان از استبداد کمتر بود – منورالفکران غرب زده از همراهی با ان سر باز زدند ج) حاکمیت مطلوب و آرمانی بود – برای کنترل ظلم عمل به آن مشروع بود د) حاکمیت بود که فساد ان از استبداد کمتر بود - برای کنترل ظلم عمل به آن مشروع بود
 4) تجربه موفق جنبش تنباکو ...........و این مساله به......منجر شد . الف) فعالیت رقابت امیز را از اصلاح رفتار به اصلاح ساختار برد – سرکوبی نهضت مشروطه ب) مقاومت منفی را از اصلاح ساختار به سوی اصلاح رفتار سوق داد- جنبش عدالتخانه       ج) فعالیت رقابت امیز را از اصلاح رفتار به اصلاح ساختار برد -جنبش عدالتخانه       د) مقاومت منفی را از اصلاح ساختار به سوی اصلاح رفتار سوق داد- سرکوبی نهضت مشروطه
 5) هدف در جنبش عدالتخانه چه بود و چرا جنبش عدالتخانه یک انقلاب اجتماعی محسوب می شد ؟ الف) ملزم ساختن شاه به عمل در چارچوب خواسته های مردم –توانست منورالفکران غرب زده را نیز با خود همراه              کند ب) اصلاح شیوه زمامداری پادشاه-ساختار نظام رفتار سیاسی جامعه را تغییر می داد. ج) اصلاح شیوه زمامداری پادشاه - توانست منورالفکران غرب زده را نیز با خود همراه کند د) ملزم ساختن شاه به عمل در چارچوب خواسته های مردم- ساختار نظام رفتار سیاسی جامعه را تغییر می داد.
6) در مشروطه منورالفکران ، قوانین مجلس بر مدار.....شکل می گرفت و حاکمیت آنان ...... الف) اراده و خواست بشر- به استبداد استعماری رضا خان ختم شد ب) احکام شریعت – به حضور قدرت های استعماری و دخالت های آنان پایان داد. ج) اراده و خواست بشر – به حضور قدرت های استعماری و دخالت های آنان پایان داد د) احکام شریعت – به استبداد استعماری رضا خان ختم شد
 7) وجه مشترک انقلاب اسلامی و انقلاب های آزادی بخش چه بود وانقلاب های آزادی بخش در جهان دو قطبی قرن بیستم چگونه عمل می کردند ؟ الف) الگو گیری از انقلاب های آمریکای لاتین – اغلب در رویا رویی با بلوک غرب شکل می گرفتند و مورد حمایت بلوک شرق واقع می شدند. ب) جهت گیری ضد استعماری – از آغاز ، جهت گیری ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی را در کنار موضع ضد مارکسیستی خود اعلام می کردند. ج) جهت گیری ضد استعماری- اغلب در رویا رویی با بلوک غرب شکل می گرفتند و مورد حمایت بلوک شرق واقع می شدند. د) الگو گیری از انقلاب های آمریکای لاتین- از آغاز ، جهت گیری ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی را در کنار موضع ضد مارکسیستی خود اعلام می کردند.
8) انقلاب های آزادی بخش اغلب با .......شکل می گرفتند ، در حالیکه انقلاب اسلامی ایران ....پدید آمد الف) جنبش های چریکی گروه ها و احزاب مختلف – از متن روابط مردم با مرجعیت و رهبری دینی ب) سازمان دادن به گروه های نظامی ، سیاسی و فرهنگی-بر اساس آموزه های هستی شناسی و بهره گیری از عقبه ی کلامی و فلسفی ج) جنبش های چریکی گروه ها و احزاب مختلف- بر اساس آموزه های هستی شناسی و بهره گیری از عقبه ی کلامی و فلسفی د) سازمان دادن به گروه های نظامی ، سیاسی و فرهنگی - از متن روابط مردم با مرجعیت و رهبری دینی
9) انقلاب های آزادی بخش در چارچوب نظریه ها و مکاتبی شکل می گرفتند که ....... این نظریه ها و مکاتب ...... الف) هیچ تعلقی به فلسفه ها و مکاتب نداشتند و بیشتر ، رنگ ضد مارکسیستی به خود می گرفتند – از نوع نظریه های چپ به حساب می آمدند. ب) در حاشیه ی فلسفه های غربی برای حل مسائل و بحران های جهان غرب به وجود آمده بودند – از متن نیاز های فرهنگی و سیاسی توده ی مردم نشأت می گرفتند ج) هیچ تعلقی به فلسفه ها و مکاتب نداشتند و بیشتر ، رنگ ضد مارکسیستی به خود می گرفتند- از متن نیاز های   فرهنگی و سیاسی توده ی مردم نشأت می گرفتند د) در حاشیه ی فلسفه های غربی برای حل مسائل و بحران های جهان غرب به وجود آمده بودند– از نوع نظریه های چپ به حساب می آمدند.
 10)عدم توفیق انقلاب های آزادی بخش در قطع وابستگی اقتصادی وفرهنگی چه نتایجی را برای آنان در پی داشت ؟ الف) فرو افتادن در چنگال استعمار نو- عدم توانایی برای خارج کردن جایگاه خود از حاشیه ی قطب های سیاسی و              اقتصادی جهان    ب) عدم توانایی برای خارج کردن جایگاه خود از حاشیه ی قطب های سیاسی و اقتصادی جهان – شکست در مقابله با استعمار قدیم و حذف کارگزاران مستقیم غرب ج)  شکست در مقابله با استعمار قدیم و حذف کارگزاران مستقیم غرب – سرکوب شدن توسط کارگزاران این انقلاب ها به صورت نوین د) سرکوب شدن توسط کارگزاران این انقلاب ها به صورت نوین- فرو افتادن در چنگال استعمار نو
بسمه تعالی آموزش وپرورش ناحیه (3) دبیرستان غیردولتی صبا درس  سیزدهم علوم اجتماعی     نام دبیر: عزمی نژاد
الف) گزینه غلط وصحیح را انتخاب کنید. 1)نخستین بیدادگران اسلامی درایران ،جنبش هایی را براصلاح رفتار وساختارحکومت قاجاربه وجود آوردند. 2)درمقاومت های منفی ،حاکمیت پادشاه ظالمانه وغیر مشروع دانسته نمی شود. 3) حرکت رقابت آمیز عالمان دردوران قاجار،حرکتی اجتماعی وسیاسی بود. 4) با اوج گیری جنبش عدالتخانه،روشنفکران غرب زده به آن پیوستند. 5) درجریان انقلاب مشروطه رقابتی سخت بین بیدارگران اسلامی ومنورالفکران غرب زده به وجودآمد. 6)انقلاب های آزادی بخش درجهان دوقطبی قرن بیستم ،اغلب دررویارویی با بلوک شرق شکل می گرفتند.  ب) جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکنید. 7) تجربه موفق جنبش تنباکو،فعالیت رقابت آمیزراازاصلاح رفتاربه سوی............. بردواین مسئله به جنبش ........... منجرشد. 8)مراد منورالفکران ازمشروطه نوعی ازحاکمیت .............،نظیرحاکمیت ..............بود. 9)حاکمیت آرمانی دینی ،دراندیشه اجتماعی وسیاسی شیعی،............ است.
 10)درقرن بیستم جنبش های ازادی بخش دربسیاری ازکشورهای جهان سوم در.......... و.......... وآمریکای لاتین شکل گرفت.
11)انقلاب اسلامی ایران،بازگشت مردم ایران به حرکت ناتمامی که در................ آغازکرده بودند.
12) درمشروطه ی منورالفکران قوانین مجلس برمدار........... شکل می گرفت وحاکمیت آنان به استبداد.......... ختم شد.   ج)اصطلاحات زیررا تعریف کنید. 13)واجبات نظامیه: 14)فعالیت رقابت آمیز: 15)جنبش عدالتخانه:   د)
 17) کدام عبارت دررابطه با انقلاب مشروطه نادرست است؟ الف)مراد ازفعالیت رقابت آمیز،ورورد فعال درعرصه اجتماعی وسیاسی ،نه درجهت حمایت وتاییدقدرت حاکم. ب)حرکت رقابت آمیزعالمان دردوران قاجار، حرکت اصلاحی بود.یعنی تلاش می کردندتا برخی ازرفتارهای پادشاه قاجاررا اصلاح نمایند. ج) با اوج گیری جنبش عدالتخانه ،منورالفکران غرب زده به آن پیوستندودرتحصنی که درسفارتخانه انگلستان رخ داده نام مشروط را برای آن برگزیدند. د) عالمان مسلمان ضمن استقبال ازهمراهی منورالفکران درجنبش عدالتخانه نام مشروطه را پذیرفتند ومراد آنان ازمشروطه ،مشروط کردن حاکمیت به احکام عادلانه الهی بود.
  18) انقلاب های  آزادی بخش، اغلب با ......... شکل می گرفتند، درحالی که انقلاب اسلامی ایران ..........پدید آمد. الف) جنبش چریکی گروها واحزاب مختلف –ازمتن روبط مردم با مرجعیت ورهبری دینی  ب) سازمان دادن به گروه ها نظامی ،سیاسی وفرهنگی -براساس آموزه های هستی شناسی وبهره گیری ازعقبه کلامی وفلسفی ج) جنبش های چریکی گروها واحزاب مختلف- براساس آموزه های هستی شناسی وبهرگیری ازعقبه کلامی وفلسفی د) سازمان دادن به گروه های نظامی وسیاسی وفرهنگی –ازمتن روابط مردم با مرجعیت ورهبری دینی
  19)کدام عبارت در رابطه با انقلاب اسلامی ایران نادرست است؟ الف)امام خمینی به عنوان یک مرجع دینی ، عملکرد مردم را ازموضع مقاومت منفی به رقابت آمیز تغییرداد. ب) عملکرد مردم ازموضع مقاوت منفی به فعالیت تغییرداداین فعالیت رقابت آمیزابتدادربرابرکاپیتولاسیون ورفتاراستعماری شاه آغاز شد. ج)اجرای روشمند احکام الهی وظیفه کسانی می شود که هم آگاه وعالم به احکام وشرایط اجرای احکام می باشند. د) درحدیک حرکت اصلاحی رفتاری یا ساختاری باقی مانداما سرانجام به صورت یک حرکت انقلابی درآمد. 
 20)دولتمردان قاجاربه دلیل اثرپذیری ازدولت های استعماری به سوی قراردادهای استعماری گام برداشتند،.......... الف) مقاومت منفی به سوی فعالیت رقابت آمیز تغییرکرد. ب) فعالیت رقابت آمیزبه مقاومت منفی تبدیل شد. ج) فعالیت رقابت آمیزبه حرکت اصلاحی تغییرکرد. د) مقاومت منفی به فعالیت  رقابت آمیزتبدیل شد. 
 21) انقلاب های آزادی بخش درچهارچوبه کدام نظریه ها ومکاتبی شکل گرفتنند. الف) درحاشیه ی فلسفه های غربی برای حل مسائل وبحران های جهان غرب به وجودآمده بودند. ب) هیچ تعلقی به فلسفه ها ومکاتبه غربی نداشتند. ج)براساس آموزه های فقهی وهستی شناسی توحیدی شکل گرفتنند. د)هیچ تعلقی به فلسفه ها ومکاتب غربی نداشتندوبیشتررنگ ضد مارکسیستی به خود می گرفتنند. 
 سؤالات چهارگزینه‌ای درس چهارم زهرا بهرامی کاوه لیلا محمد زاده
 1.     توحید به چه معناست؟ الف: خداوند واحد ب: اصول اعتقادی ج: فطرت آدمیان د: خداوند حقیقت مطلق  2.     انسان در دیدگاه اسلام چگونه موجودی است؟ الف: آزاد با فطرتی الهی ب: آزاد و روحی متعهد ج: بنده‌ی مسئول اعمال خویش د: مختار
  3.     عقل در فرهنگ اسلام الف: زیباترین پندار انسان ب: فلسفه‌ی پدیده‌ی آفرینش ج: وسیله‌ای برای فلسفه خلقت د: محبوبترین آفریده خدا
 4.     پیامبران به چه منظوری مبعوث شده‌اند؟ الف: تنبیه مستبکران ب: آزادی و قیام مستضعفان بر علیه ظلم ج: چرخش ثروت در دست اغنیا د: بیداری عقل آدمیان
 5.     کدام یک از موارد زیر جزء‌ مراحل گسترش فرهنگ اسلامی می‌باشد؟ الف: عصر بیداری اسلامی ب: عصر خلافت امویان ج: عصر پیامبر د: عصر خلفای سه گانه
 6.     کدام جمله صحیح می‌باشد؟ الف: یک دوره از دوره استعماربا خلافت عثمانی همخوانی داشته است. ب: استعمار غرب نتوانست جوامع اسلامی را تحت نفوذ خود در بیاورد. ج: رجال سیاسی جوامع اسلامی استعمار غرب را مقهور خود ساختند.  د: دوره استعمار پس از دوره‌ی خلافت و پایان آن ظهور کرد.
  7.     در مقابل نفوذ و سلطه‌ی فرهنگ غرب مقاومت‌هایی شکل گرفت که ریشه در .... داشت.  الف: فرهنگ استبدادی ایلی ب: فرهنگ قومی و قبیله‌ای ج: فراموشی فرهنگ و هویت اسلامی د: فرهنگ اسلامی
  8.     انقلاب اسلامی ایران ... الف: نقطه عطفی در تاریخ انقلابهای جهان می‌باشد. ب: نقطه عطفی در تاریخ اسلام است. ج: نقطه عطفی در بازگشت به فرهنگ شیعی می‌باشد. د: نقطه عطفی در بازگشت به فرهنگ اسلامی در جهان اسلام است.
  9.     مکاتب غربی نظیر ناسیونالیسم، ملی‌گرایی و مارکسیسم ...... الف: وحدت امت اسلامی را مخدوش می‌ساختند. ب: مورد حمایت مردم قرار می‌گرفتند. ج: برای مقابله با سلطه استعمار نتیجه خوبی ارائه می‌کردند. د: مورد حمایت مردمی که در دامان فرهنگ اسلام تربیت یافته بودند، قرار می‌گرفتند.   10.   استبداد استعماری رضاخان ... الف: با استبداد قومی درگیری نداشت. ب: با دین مبارزه نمی‌کرد. ج. در گسترش فرهنگ اسلامی – ایرانی همخوانی داشت. د: در راستای تامین نیازهای مادی غرب بود.
  سوالات علوم اجتماعي سال چهارم    
     تهيه وتنظيم:مشيدي ،ناحيه 3قم الف)سوالات چهار گزينه اي:
 1-دركدام فرهنگ،انسان براين گمان است كه با تسخير طبيعت وتصرف درآن تمامي مسائل و مشكلات تاريخي خودراحل مي كند؟ الف)فرهنگ اساطيري          ب)فرهنگ توحيدي         ج)فرهنگ مدرن        د)فرهنگ اسلامي
2-در كدام فرهنگ طبيعت ماده ي خام نيست بلكه علاوه بر ظاهر دنيوي واين جهاني از ابعادونيروهاي ماورايي نيز برخورداراست؟ الف)فرهنگ اساطيري         ب)فرهنگ توحيدي         ج)فرهنگ مدرن        د)فرهنگ اسلامي
 3-گسترش زندگي مدرن باعث شد تا چه حجمي ازانواع گياهان  وجانوران روي زمين در معرض نابودي قرار گيرند؟ الف)يك پنجم                  ب)يك چهارم                 ج)يك سوم                د)دوپنجم
4-كدام يك از موارد زير از جمله آسيب هاي زيست محيطي قرن حاضر نمي باشد؟ الف)تخريب لايه ي ازون        ب)بارش باران هاي اسيدي     ج)آلودگي درياها          د)آلودگي ذخاير نفت
 5-جامعه شناسي قرن نوزدهم علوم ديگر جوامع را چگونه مي پنداشت ؟ الف)غيرعلمي ومربوط به دوران كودكي بشر          ب)تجربي وقابل استدلال     ج)حسي وتجربي                                           د)مدرن وداراي روشنگري
6-پرسش از مباني غير تجربي علم مدرن ومباني رقيب آن چه زماني شكل گرفت؟ الف)اواخر قرن نوزدهم      ب)نيمه ي اول قرن بيستم      ج)نيمه ي دوم قرن بيستم          د)اوايل قرن نوزدهم
7-كدام يك از گزينه هاي زير بيانگر ابعاد بحران معرفتي- علمي غرب مي باشد؟ الف)افول روشنگري وشكل گيري پست مدرنيسم           ب)استقلال معرفت تجربي ازديگر معرفتها      ج)ناسازگاري بين عملكرد اقتصادي سياسي غرب با توانمنديهاي معرفتي وعلمي آن        د)موردالف وج
8-درقرن 19و20 ميلادي تنها راه شناخت علمي چه راهي بود؟ الف)شناخت عقلي             ب)شناخت حسي وتجربي        ج)   شناخت شهودي      د)شناخت عقلي
 9-باكدام پرسش بحران معرفتي – علمي غرب در ابعاد مختلف ظاهر گشت؟ الف)پرسش از لايه هاي عميق فرهنگ غرب         ب)پرسش از جهان طبيعت ج)پرسش از علوم عقلي                                 د)مورد الف وج
10-در چه زماني جامعه شناسان در جهان غرب شاهد بازگشت مجدد نگاه معنوي وديني به سطوح مختلف زندگي انسانها شده اند؟ الف)اواخر قرن نوزدهم       ب)اوايل قرن بيستم       ج)سالهاي پاياني قرن بيستم           د)اوايل قرن بيست ويكم 
 11-از موج بازگشت مجدد نگاه معنوي وديني در جهان غرب ،با چه عنواني ياد مي شود؟ الف)افول سكولاريسم       ب)پسا سكولاريسم            ج)پسا مدرنيسم          د)مورد الف وب
 12-افول سكولاريسم در جوامع غير غربي اسلامي موجب تحقق چه چيز شد؟ الف)غرور وفخر تاريخي         ب)بيداري اسلامي                  ج)خرافه پرستي           د)مورد الف وب
 13-برخي از جنبش هاي اجتماعي ،بحران زيست محيطي را ناشي از چه مي دانست؟ الف)فرهنگ مدرن جامعه ي غرب         ب)فرهنگ اساطيري جامعه ي غرب    ج)رابطه ي انسان با طبيعت                د)استفاده ي انسان از طبيعت
 14-درفرهنگ قرون وسطي معتبرترين راه شناخت جهان ازچه طريقي بود؟ الف)كتاب مقدس       ب) شهود آباء كليسا           ج)عقل استدلالي      د)كتاب مقدس وشهود آباء كليسا
 15- غرب در قرن نوزدهم به ذهنيت نخبگان القا مي كرد كه تنها راه پيشرفت چيست؟ الف)جستجو به دنبال حل مسائل پيش رو                 ب)ترويج معناي علم ج)روشنگري از طريق استدلال عقلي وتجربي          د)پيروي از فرهنگ غرب
 16-به دانشمنداني كه از اصول جهان مدرن عبور كرده اند وبه فراسوي آن راه برده اندچه مي گويند؟ الف)سكولاريسم          ب)پسا سكولاريسم        ج) مدرنيسم        د)پسا مدرنيسم
  17-برخي از جنبش ها ي اجتماعي راه گريز از بحران آلودگي محيط زيست را در چه مي دانند؟ الف)پناه به فرهنگ مدرن غرب             ب)تصرف طبيعت با فنون وروشهاي طبيعي ج)بزگشت به رويكردهاي معنوي            د)اعتراض و واكنش هاي مردمي ب)سوالات صحيح وغلط:
18-درنگاه توحيدي ،طبيعت وهرچه درآن است،آيات ونشانه هاي حكمت ورحمت خداوند است.          ص  غ
19-جهان غرب براي برون رفت از بحران معرفتي جايگاه وحي وشهود را در شناخت علمي منطقي انگاشت.    ص  غ
 20-درفرهنگ قرون وسطي دو ابزار عقل استدلالي وتجربه ناديده گرفته مي شد.   ص  غ
21-بحران معرفتي- علمي غرب هنگامي آغاز شد كه محدوديت هاي علمي دانش تجربي ووابستگي آن به معرفت هاي غير تجربي آشكارشد.         ص  غ
22-در نيمه ي اول قرن بيستم روشنگري مدرن به فراتر از امور طبيعي راه يافت    ص  غ
23-فيلسوفان پسامدرن هنگامي در اصول ومباني فرهنگ غرب ،ترديد كردندكه سياست واقتصادجهان غرب ابعاد جهاني پيدا كرده بود.             ص  غ
24-انديشه هاي پسامدرن داراي معرفت علمي هستندكه مي تواند حضور جهاني آنهارا در عرصه ي دنيا توجيه نمايد.    ص  غ 25-ازجمله پيامدهاي گريزازسكولاريسم،فعال شدن جست وجوي سنت هاي قدسي وديني توسط نخبگان غرب بود.      ص  غ 26-معاني وحقايق ماوراءطبيعي ،زندگي ومرگ رادرون فرهنگ معنامي كندوارزشهاي حاكم برزندگي رامشخص مي سازند.        ص  غ
27-اصالت بخشيدن به انسان دنيوي واين جهاني در طول قرن بيستم به پوچ گرايي نيهيليسم منجر شد         ص  غ
28-برخي از جنبش هاي اجتماعي بحران زيست محيطي را ناشي از رابطه ي انسان با طبيعت مي دانند.    ص  غ
 29-در فرهنگ قرون وسطي معتبرترين راه شناخت كتاب مقدس وشهود آباءكليسا بود.       ص  غ 30-غرب اين مطلب را به ذهنيت نخبگان جوامع غيرغربي القامي كردكه تنهاراه پيشرفت وتوسعه پيروي ازفرهنگ غرب است.                                                                                                                                ص  غ 31-به دانشمنداني كه ازاصول جهان مدرن عبوركرده اندوبه فراسوي آن راه برده اند،پساسكولاريسم مي گويند.   ص  غ 32
-برخي ازجنبش هاي اجتماعي راه گريزازبحران آلودگي زيست محيطي راپناه بردن به فرهنگ غرب مي دانند.   ص  غ
33-مهم ترين علت باور تداوم ديني ومعنوي در زندگي انسان نياز فطري آدمي به حقايق قدسي است.       ص  غ 34-درفرهنگ مدرنانسان بر اين گمان است كه با تسخيرطبيعت وتصرف درآن تمامي مسائل ومشكلات تاريخي خودراحل مي كند.                                                                                                                                              ص  غ
 35-درفرهنگ مدرن طبيعت ماده ي خام نيست،بلكه علاوه برظاهردنيوي واين جهاني ازابعادونيروهاي ماورايي نيزبرخوردار است.                          ص  غ
36-گسترش زندگي مدرن باعث شد تا يك پنجم از انواع جانوران وگياهان روي زمين در معرض نابودي قرار گيرند.   ص  غ
 37-ازبين رفتن منابع آب در اثر آلودگي آب هاي سطحي وزير زميني مي باشد.                           ص  غ
 38-در قرن نوزدهم تنها راه شناخت علمي از طريق وحي وشهود بود.                    ص  غ
 39-جامعه شناسي قرن 19آگاهي ها وعلوم ديگر جوامع را غير علمي ومربوط به دوران كودكي بشر مي دانست.     ص  غ
40-پرسش از مباني غير تجربي علم مدرن ومباني رقيب آن مربوط به نيمه اول قرن بيستم ميگردد.       ص  غ ج)سوالات جا خالي:
41-..................نقطه ي عطفي در تاريخ بودكه انسان مدرن از افق آن پيروزي برطبيت را به خود نويد مي داد. 42-برخي از جنبش هاي اجتماعي بحران زيست محيطي را ناشي از ....................جامعه ي غربي مي دانند. 43-در فرهنگ قرون وسطي ،...............و...................معتبرترين راه سناخت جهان بود.
44-غرب با ترويج معناي مدرن علم اين مطلب را به ذهنيت نخبگان جوامع غير غربي القا مي كرد كه ....................... تنها راه پيشرفت وتوسعه ي ديگر فرهنگها است.
 45-به دانشمنداني كه از اصول جهان مدرن يعني روشنگري عبور كرده وبه فراسوي آن راه برده اند................مي گويند.
 46-اولين مركز در جهان كه با محيطي آلوده مواجه گشتند..................بودند.
47-برخي از جنبش هاي اجتماعي راه گريزازبحران آلودگي زيست محيطي را...................مي دانند.
48-درفرهنگ مدرن گرايش ها ورفتارهاي ديني تنها با ....................امكان مطرح شدن دارند.
49-مهم ترين علت تداوم باور ديني ومعنوي در زندگي انسان ...................به حقايق قدسي است.
 50- بي توجهي انسان به ابعاد دنيوي به بحران...................وغفلت اوازابعادمعنوي به بحران................منجرمي شود. 51
-در فرهنگ ............ انسان براين گمان است كه با تسخير طبيعت وتصرف درآن تمامي مشكلات تاريخي خودراحل مي كند.
 52-درفرهنگ ...............طبيعت علاوه برظاهر دنيوي از ابعادونيروهاي ماورايي برخورداراست.
53-گسترش زندگي مدرن باعث شد تا.................ازموجودات زنده  روي زمين در معرض نابودي قرار گيرند.
54-در قرن نوزدهم تنها راه شناخت علمي شناخت..................بود.
 55- جامعه شناسي قرن نوزدهم آگاهي عا وعلوم ديگرجوامع را.................و.................مي دانست.
56-پرسش از مباني غير تجربي علم مدرن ومباني رقيب آن به.....................مربوط مي باشد.
 57سالهاي ....................شاهد بازگشت مجدد نگاه معنوي وديني جهان غرب در سطوح مختلف زندگي انسانها مي باشد.
 58-افول سكولاريسم در جهان اسلام منجر به تحقق...................شد. د)سوالات كوتاه پاسخ: 59-برخي جامعه شناسان مسئله مشكل ساز قرن بيستم را چه مي دانند؟
 60- نيهيليسم به چه معناست؟ 61-چرا منابع طبيعي تجديد ناپذير زمين تهي گرديده است؟ 62-كنفرانس هاي بين المللي كه درباره مشكلات زيست محيطي تشكيل شده است تابه حال چه نتايجي در برداشته است؟
63-كدام فرهنگ به حيوان فرتوتي مي ماند كه به رغم جثه ي عظيم خود زمين گير وآسيب پذير شده است؟
64- مهم ترين علت تداوم باور ديني ومعنوي در زندگي انسان چيست؟ 65-روشنگري مدرن در پايان قرن بيستم به چه مشكلي دچارشد؟
 66- بازگشت معنويت در جهان غرب به چه اشكالي نمايان گشت؟
سوالات تستی جامعه شناسی چهارم  علوم انسانی
   1.کدام جمله نادرست میباشد؟ الف)انقلاب اسلامی ایران انقلابی بود که درچارچوب آرمانها و ارزش ها دنیوی و سکولار این جهان تعریف شده بود ب)انقلاب ایران از متن آرمانهای معنوی و توحیدی جهان اسلام برای هویت اسلامی و برای تامین حقوق از دست رفته امت اسلامی شکل میگرفت ج)این انقلاب نخستین انقلابی بود که بعداز انقلاب فرانسه شکل گرفت زیرا هیچیک از انقلاب های پس از انقلاب فرانسه انقلاب جدید نبودند د)انقلاب اکتبر1917 میلادی روسیه نیز با خصلت سکولار و دنیوی خود درچارچوب  آرمانها و ارزش های روشنگری مدرن عمل میکرد
 2.کدام کشورها دولت غاصب اسرائیل را به رسمیت میشناختند؟ الف)بخشی از کشورهایی که در زیر نفوذ بلوک غرب بود ب)همه کشورهایی که زیر نفوذ بلوک غرب بود ج)برخی از کشورهایی که زیر نفوذ بلوک شرق قرار داشتند د)همه کشورهایی که زیر نظر بلوک شرق قرار بودند
3.چه عاملی موضع گروه های فلسطینی را تضعیف کرد؟ الف)در زمان انورسادات دولت مصر در قرارداد کمپ دیوید اسرائیل را به رسمیت شناخت ب)در زمان عبدالناصر دولت مصر اسرائیل را به رسمیت شناخت ج)حمایت های مالی آشکار آمریکا انگلیس و دیگر کشورهای اروپایی در تجهیز اسرائیل به تسلیحات د)عدم حمایت روس از فلسطین
4.اهمیت انقلاب اسلامی ایران نبود الف)انقلاب اسلامی  مهمترین حامی اسرائیل در منطقه یعنی شاه را ساقط کرده بود ب)انقلاب اسلامی به واسطه بازگشت به اسلام با اتکای به فقه سیاسی و اجتماعی مسئله اسرائیلرا به عنوان مسئله جهان اسلام مطرح کرد ج)انقلاب اسلامی با بازگشت به اسلام مشروعیت قرارداد کمپ دیوید را در باورها و اعتقادات اسلامی مسلمانان مخدوش کرد د)انقلاب اسلامی راه مناسبی برای مبارزه با صهیونیسم ارائه نداد
 5.از جنبش های اسلامی پس از انقلاب اسلامی نبود الف)تشکیل جبهه اسلامی درسال 1989 در الجزایر ب)جهاد اسلامی افغانستان دربرابر حکومت و البته بر بلوک غرب ج)قیام ها و انقلاب های گسترده مردم در کشور های عربی د)برچیده شدن رژیم بعصی عراق
 6.نخستین  بیدارگران درجهان اسلام چه کسانی بودند؟ الف)کشورهایی که در بلوک بندی غرب قرار داشتند ب)اندیشمندان و عالمانی بودند که با خطر سیاسی دولتهای عربی،استقلال و عزت جهان اسلام را دنبال میکردند ج)کشورهایی که در بلوک بندی شرق قرار داشتند د)نخبگان درکشورهای اسلامی
 7.امام خمینی در نامه ای که به گورباچوف نوشت جهت عبور از بحران  چه اقدامی انجام داد؟ الف)خبرگان نیز هوش خود را درجهت فراگیری حکمت و علوم اسلامی به کشورهای اسلامی پیوستند ب)از مادی گرایی به دور باشند ج)به سوی آموزه های جهان اسلام گام بردارند د)به جریان تفکر فلسفی جهان غرب توجه بیشتری داشته باشند
 8.بعداز بیداری اسلامی چه اتفاقاتی روی داد الف) ارزش و آرمان های بعداز رنسانس اعتبار جهان خودرا از دست داد ب)نظریه هایی که ناظر بر اوج گیری سکولاریسم بود شکل گرفت ج)موقعیت استور دوقطب سیاسی قرن بیستم تثبیت شد د)بطور کلی قطب بندی درجهان از بین رفت
 9.مقاومت انقلاب ایران چه پیامدی داشت؟ الف)موقغیت بلوک غرب را به عنوان قطب رقیب بلوک شرق متزلزل کرد ب)موقغیت بلوک شرق را به عنوان قطب رقیب بلوک غرب متزلزل کرد ج)موقعیت جهان اسلام به عنوان یک قطب فرهنگی متزلزل شد د)بیداری کشورهای جهان اسلام به تاخیر افتاد
10.کدام مورد از فعالیت های دنیای غرب برای مقابله با جهان اسلام الف)ابجاد اختلافات فرقه ای و مذهبی برای تضعیف جهان اسلام ب)مدیریت جنگ رسانه ای همه جانبه دربرابر حرکت فرهنگی جهان اسلام ج)تبلیغ معنویت های کاذب و سکولاردر کشورهای غربی برای اشباع فرهنگی غرب د)تشویق به مقابله نظامی و سیاسی از طریق حضور غیر مستقیم مانند آنچه در افغانستان و عراق رخ داده است
طراح سوال سیده خدیجه موسوی
 سئولات چهار گزینه ای درس 12علوم اجتماعی
 1- نخستین رویا رویی غرب متجدد با جهان اسلام چه هنگامی رخ داد؟ الف) جهان اسلام با پوشش مفاهیم دینی بصورت متحد عمل می کرد. ب) جهان اسلام با پوشش مفاهیم دینی، مناسبات قومی و قبیله ای داشت. پ)مناسبات پادشاهی وامپراتوری به صورت متحد عمل می کرد ولی مفاهیم دینی در حاشیه بود. ت)ضمن اینکه مناسبات امپراتوری به صورت متحد عمل می کرد ، علما و دانشمندان این مناسبات را تایید می کردند. 
 2- هنگام نخستین رویا رویی مسلمانان با غرب "فقاهت "و "عدالت "از چه جایگاهی بر خوردار بودند؟ الف)کاملا در بطن زندگی عملی مردم وساختارهای حکومتی جریان داشت. ب) حکومت های اسلامی با بهره گیری ا ز فقاهت و عدالت رویارویی موفقی با غربیان داشتند. پ)" فقاهت "و "عدالت "در مناسبات قدرتی در مقام حاشیه بود. ت)گرچه فقاهت و عدالت در حاشیه بودند اما جوامع اسلامی با غلبه بر مناسبات قومی و قبیله ای موفق عمل می کردند.
 3- چه عواملی استقلال کشورهای مسلمان را در بر خورد با غرب به ضعف می کشاند؟ الف) قدرت برتر نظامی،سیاسی و اقتصادی غرب . ب)ترس ووحشت دولت مردان اسلامی از قدرت روز افزون غرب در عرصه های مختلف. پ)ترس از قدرت نظامی،سیاسی و اقتصادی غرب از یک سو و شیفتگی دولت مردان اسلامی نسبت به جاذبه های غرب از سوی دیگر. ت) نا توانی های نظامی،سیاسی و اقتصادی دولت مردان اسلامی بی آنکه از آموزه های دینی دور شده باشند .
 4- اقدامات روشنگرانه ی کدام عالم دینی در کشور های اسلامی مورد توجه واقع شد؟ الف)شیخ فضل ا..نوری                               ب) میرزای شیرازی   پ)سید جمال الدین اسد آبادی                         ت) میرزا حسن آشتیانی 
 5- تدوین رساله های "جهادیه" از سوی علما در پاسخ به تهدیدات کدام کشور نوشته شدند؟ الف)انگلیس          ب)فرانسه              پ)اتریش            ت) روسیه
 6- مهم ترین ویژگی های نخستین بیدار گران اسلامی عبارت بود ند از: الف)استقلال سیا سی واقتصادی- اصلاح رفتار دولت ها ی اسلامی- بازگشت به هویت ملی و تشکیل حکومت های ملی. ب)حفظ  استقلال سیا سی واقتصادی- تشکیل حکومت های دینی بر اساس تعالیم شیعی پ)حفظ استقلال سیا سی واقتصادی- اصلاحات دولت ها- بازگشت به اسلام و تشکیل امپراتوری اسلامی. ت ) بازگشت به اسلام را ستین تنها خواست بیدار گران نخستین بود.
7- شناخت وآگاهی بیدارگران نخستین اسلامی از غرب در چه حدی بود؟ الف)شناخت آنها از غرب شناختی همه جانبه و کامل بود. ب)آنها هیچ شناختی از غرب نداشتند و تنها خواهان عمل به دستورات اسلامی بودند. پ)تنها گروه اندکی از آنها با غرب آشنا یی داشتند. ت) گرچه با غرب آشنا نبودند ولی مو ضع آنا ن در برابر غرب یکسان بود.
 8- بیدار گران نخستین علی رغم اعتراض به غرب، چه مواضعی داشتند؟ الف) تنها خواستار بازگشت به اسلام راستین بودند. ب)تنها خواهان تشکیل حکومت واحد اسلامی بودند. پ) تنها خطر غرب را سیاسی واقتصادی می دانستند. ت)موضع واحدی نداشتند و ضعف کشورهای اسلامی را در دوری از سنن اسلامی وقدرت غربیان را در عمل به دستورات اسلامی می دانستند.
9- منور الفکران چه کسانی بودند؟ الف) نخستین بیدار گرانی بودند که خواهان توجه بیشتر به مساله ی دین بودند. ب) نخستین بیدار گرانی بودند که خواهان جذب درفرهنگ غربی بودند. پ) نخستین بیدار گرانی بودند که به اسلام توجه چندانی نداشتند وخواهان اخذ برتری های غرب بودند. ت) گروه هایی بودند که تنها به هویت ملی تاکید می ورزیدند.
10- ویژگی های منور الفکران چه بودند؟ الف) آنها نیز مانند روشنفکران از خطر غرب در هراس بودند. ب) خواهان اصلاحا ت در داخل کشور بودند بی آنکه به هویت ملی توجه کنند. پ)ازغرب  هراس نداشتند ولی خواهان اصلاحا ت و توجه به ارزش های ملی و قومی بودند. ت) عامل عقب ماندگی را دراسلام می دانستند و غربی شدن را تجویز میکردند.
11- ناسیونالیسم از سوی منور الفکران چگونه ترجمه می شد؟ الف) در ایران به ملی گرایی و در کشور های دیگر به شعوبیت وقومیت ترجمه می شد. ب)در همه جا به ملی گرایی ترجمه می شد. پ)در ایران به ملی گرایی و درکشورهای دیگر به عربیت واسلامیت ترجمه می شد. ت) درایران به ایرانیت ودردیگر کشور ها به قومیت و غربیت ترجمه می شد.
 12- استعمار گران چگو نه مو فق به سرکوب جنبش های نخستین بیدار گران اسلامی شدند؟ الف) با قوای نظامی و اقتصادی خود. ب) با استفا ده از دولت ها ی هر کشور و با کمک های نظامی خود. پ) با استفا ده از منورالفکران و دولت های منطقه . ت) با قوای نظامی خود و یا بهرگیری از منورالفکران و دولت های کشورهای معترض .
13- ریشه ی قدرت حاکمان سکو لار در کشور های اسلامی در چه چیزی بود؟ الف) در گذشته ی تاریخی آنان       ب) در اسلام و هویت ملی پ) قدرت جهانی استعمار      ت) در اعتقادات ، رسوم وسنن
  14 نخستین حکومت های سکولاردرافغانستان، ایران وترکیه به ترتیب توسط چه کسانی تشکیل شد الف) احمد خان ابدالی، محمدرضاشاه، سلطان مراد دوم ب) احمد خان ابدالی، رضاشاه، سلطان سلیم پ) امان الله خان، رضاشاه، آتا تورک ت) امان الله خان،احمد شاه قاجار ، آتا تورک
 15- رهاورد حکومت منور الفکران در کشور های اسلامی چه بود؟ الف) پیشرفت و ترقی     ب) شکل گیری آزادی های سیاسی  پ) استبداد                                ت) باز گشت به هویت های دینی و ملی
 16- اعتراض روشنفکران چپ به روشنفکران نسل اول ناشی از چیست؟ الف) نادیده انگاشتن اسلام به عنوان اهرم مبارزه از سوی آنان ب) بی توجهی به اتحاد نیرو های دینی و ملی پ) اعتراضی است به عملکرد اقتصادی نظام های رایج ت) با ز تابی است از برگشتن به خویشتن
 17- قرار گرفتن کشور ها در سایه ی بلوک های شرق و غرب ناش از چیست؟ الف) قدرت نظامی بلوک ها ب) قدرت سیاسی و اقتصادی بلوک ها پ) اعتراض های روشنفکران چپ ت)دوری و نزدیکی به قدرت بلوک ها
 18- اقدام به تشکیل جنبش غیر متعهد ها در نتیجه ی چه امری بود؟ الف) نزدیکی به بلوک شرق ب) نزدیکی به بلوک غرب پ) اتحاد با هردو بلوک ت) رهایی ونداشتن تعهد به بلوک شرق وغرب
 19- بنیان گذاران جنبش غیر متعهد ها چه کسانی بودند؟ الف) رضاخان،نهرو،تیتو ب)رضاخان،نهرو،آتاتورک پ) جمال عبدالناصر،جواهر لعل نهرو،مارشال تیتو ت) جمال عبدالناصر،جواهر لعل نهرو، آتاتورک(مصطفی کمال پاشا)
 20- بنیان گذاران جنبش غیر متعهد ها کدام کشور ها بودند؟ الف) مصر، ایران ،یوگسلاوی ب) مصر، ایران ، هند پ)مصر،یوگسلاوی،ترکیه ت) مصر،یوگسلاوی،هند
21- بعد از فروپاشی بلوک شرق،کشور های اسلامی درحاشیه چه اندیشه هایی قرار داشتند؟ الف) سوسیالیستی ب) امپر یالیستی پ)لیبرالیستی ت)کمونیستی کدام یک از موارد زیر حاصل آگاهی و عمل مشترک آدمیان است ؟ الف.جامعه ب.فرهنگ ج.دین د.ارزش ها و عقاید
 2.بین دو بخش ذهنی و فرهنگی جهان اجتماعی چه رابطه ای وجود دارد؟ الف.اختلاف ب.یک طرفه ج.تناسب و هماهنگی د.تضاد
3.جهانی که پیش از انسان وجود داشته است و مستقل از خواست و اعتبار انسانی و جود دارد چیست؟ الف.جهان ذهن ب.جهان فرهنگ ج.جهان عینی د. جهان اجتماعی
 4.از نظر متفکران مسلمان نام دیگر جهان عینی چیست؟ الف.جهان هستی ب.جهان طبیعت ج.جهان تکوین د.جهان فوق طبیعی
 5.جوامعی که دارای رویکرد دنیوی هستند جهان عینی را محدود به چه جهانی میدانند؟ الف.جهان ذهنی ب.جهان طبیعت ج.جهان فوق طبیعی د.جهان فرهنگی
6.لایه های بنیادین فرهنگ مربوط به کدام یک از موارد زیر است ؟ الف .قواعد ب. رفتارها ج.هنجارها د.عقاید و ارزش ها
 7.نظر قرآن در مورد جهان های مختلف و چگونگی ارتباط و پیوند آنها چیست ؟ الف.جهان فرهنگ را مهم تر میداند ب.جهان عینی محدود به طبیعت نیست ج.ادراک و آگاهی محدود به حیلت انسانی میباشند د.عالم برخوردی با جهان انسانی و فرهنگی ندارد
 8.کدامیک از موارد زیر در محدوده جهان فردی و ذهنی قرار میگیرد؟ الف.فکر کردن درباره یک فیلم ب.تماشای فیلم با دوستان در سینما ج.صحبت با دوستان درباره فیلم د.نوشتن یک مقاله انتقادی درباره فیلم
9.جهان فرهنگی را جهان.......مینامند. الف.جهان فردی ب.جهان ذهنی ج.جهان اجتماعی د.جهان عینی
 10.زندگی فردی و شخصی انسان جز کدامیک از جهان های زیر است؟ الف.جهان ذهنی ب.جهان فرهنگی ج.جهان اجتماعی د.جهان عینی    
   1-      [امعه ای که سلطه بر دیگر جوامع را ارزش اجتماعی برتر می داند از نظر فارابی مدینه............ الف) مدینه فاسقه                ب) مدینه ضاله                ج) مدینه تغلب   ◙                د) مدینه جاهله
2-      امپراطوری و شاهنشاهی از طریق کدام قدرت شکل میگیرد؟                                                                              الف) قدرت فرهنگی           ب) قدرت نظامی  ◙             ج) قدرت سیاسی                د) قدرت اقتصادی
3-      کدام یک از عبارت های زیر صحیح میباشد؟     
                                                                                          الف) قومی که در اثر تهاجم نظامی شکست می خورد بار دیگر می تواند استقلال سیاسی خود را به دست آورد                          ب) قومی که در اثر تهاجم نظامی شکست می خورد دیگر نمی تواند استقلال سیاسی خود را به دست آورد                                                    ج) قومی که در اثر تهاجم نظامی در صورتیکه ار نظر اقتصادی پیشرفت کند می تواند بار دیگر استقلال سیاسی خود را به دست آورد.                                                                                                                                                   د) قومی که در اثر تهاجم نظامی در صورتیکه هویت فرهنگی خود را حفظ کند با ضعف تدریجی قدرت مهاجم می تواند استقلال سیاسی به دست آورد.◙ 4-      فتوحات چه کسانی در طول تاریخ منجر با جهانی شدن فرهنگ شد؟                                                                         الف ) مسلمانان ◙               ب) مغولان                      ج) ایرانیان باستان                د)چینی ها 5-      کدام یک ار موارد زیر از انواع امپریالیسم نمی باشد؟                                                                                        الف) اقتصادی                 ب) نظامی   ◙                    ج) سیاسی                         د) فرهنگی 6-      استعمار اروپایی در دو صده هفدهم و هجدهم میلادی بزرگترین..... .... را بر پا کرد.                                                   الف) برده داری  ◙             ب) استعمارگری                ج) امپریالیسم اقتصادی           د) امپریالیسم فرهنگی 7-      پس از شکل گیری جنبش های استقلال طلبانه کشورهای مستعمره ، کدام یک از انواع استعمار بوجود آمد؟                            الف) استعمار قدیم            ب) استعمار اقتصادی           ج) استعمار نو    ◙                 د) استعمار فرا نو 8-      استعمارگران در استعمار فرانو:                                                                                                                 الف) با اتکا به قدرت اقتصادی عمل می کنند                              ب) از کودتای نظامی استفاده می کنند                             ج) بدنبال جهانی شدن هستند                                                  د) از ابزارها و ظرفیتهای فرهنگی استفاده می کنند◙ 9-      در استعمار قدیم:                                                                                                                                    الف) استعمارگران پنهان و مجریان آنها آشکارند                              ب) استعمارگران و مجریان هردو پنهانند                         ج) استعمارگران آشکار و مجریان پنهان هستند                                د) استعمارگران حضور آشکار و مستقیم دارند◙ 10-  جهانی شدن چیست؟                                                                                                                               الف) استعمار فرانو، گسترش و سلطه فرهنگ غرب بر همه جهان◙   ب) استعمارنو، گسترش و سلطه فرهنگ غرب بر همه جهان   ج) استعمارنو فرانو، گسترش و سلطه فرهنگ غرب بر همه جهان      د) غربی کردن جهان بدون حضور استعمارگران 11-  استعمار توسط اروپاییان به ترتیب از چه قرنی آغاز و در چه قرنی به اوج خود رسید؟                                                   الف) قرن 15-قرن18            ب) قرن15-قرن19 ◙           ج) قرن 14-قرن20                    د) قرن14-قرن17 12-  در ارتباط با مقایسه استعمار قدیم ، استعمارنو و استعمار فرا نو کدام گزینه صحیح می باشد؟                                             الف ) در استعمار قدیم، استعمارگران پنهان-در استعمارنو ، استعمارگران آشکار و مجریان پنهان – در استعمارفرانو، هردو آشکارند.   ب) در استعمار قدیم، استعمارگران آشکار – در استعمارنو ، استعمارگران و مجریان هردو پنهان اند- در استعمار فرانو ، استعمارگران و جریان آشکارند                                              


مطالب مشابه :


نمونه سوالات چهار گزینه ای سال اول دبیرستان

نمونه سوالات چهار گزینه ای سال اول دبیرستان از همکار محترمه خانم شاکری از
سوالات چهار گزینه ای سال سوم

سوالات چهار گزینه ای سال سوم . نمونه سوالات آزمون های دبیرستان تیزهوشان
سوالات چهار گزینه ای برای پایه هفتم

سوالات تستی ریاضی هفتم با پاسخ تشریحی : نمونه 1 سوالات چهار گزینه ای از فصل 1 و2و3و4 :
سوالات چهار گزینه ای زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی

سوالات چهار گزینه ای زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی به نام خدا* سوالات مفهومی بخش ادبیات
سوالات چهار گزینه ای

نمونه ای از سوالات درس مطالعات اجتماعی - سوالات چهار گزینه ای - سال اول دبیرستان
نمونه سولات چهار گزینه ای از کتاب علوم احتماعی سال چهارم(جدید التالیف)

سوالات چهار گزینه‌ای درس دوم علوم اجتماعی سال چهارم 1- کدام یک از موارد زیر بستر رشد و
برچسب :