مشهد به يزد 915 كيلومتر

مسیر پیشنهادی:مشهد به يزد ۹۱۵ كيلومتر

مسير يابي :مشهد،ملك آباد، تربت حيدريه،فيض آباد،بجستان،فردوس،ديهوك،طبس، رباط پشت بادام، خرانق، اشکذر،یزد.

مشهد به ملك آباد:

از عوارضي پليس راه مشهد تاايستگاه عوارضي ملك آباد37 كيلومتر است( آزاد راه باغچه)و فاصله ملك آباد تا شهر يزد ۸۷۸كيلومتر است.( جاده بصورت آزاد راه)

ملك آباد به تربت حيدريه:

از عوارضي ملك آباد تا ميدان بيست و دو بهمن تربت حيدريه ۱۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تربت حيدريه تا مشهد مقدس ۱۵۰ كيلومتر است و فاصله تربت حيدريه تا يزد ۷۶۵ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

تربت حيدريه به فيض آباد:

از ميدان بيست و دو بهمن تربت حيدريه تا ميدان اول فيض آباد ۵۷ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فيض آباد تا مشهد مقدس۲۰۷ كيلومتر است و فاصله فيض آباد تا يزد ۷۰۸ كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

فيض آباد به بجستان:

از ميدان اول فيض آباد تا بجستان ۸۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بجستان تامشهد مقدس ۲۹۲كيلومتر است و فاصله بجستان تا يزد ۶۲۳ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

بجستان به فردوس :

از بجستان تا میدان اول فردوس ۶۶ کیلومتر است که در نتیجه فاصله فردوس تا مشهد مقدس۳۵۸ کیلومتر است و فاصله فردوس تا يزد ۵۵۷ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

فردوس به ديهوك:

از میدان اول فردوس تا دیهوک۱۱۲ کیلومتر است که در نتیجه فاصله دیهوک تا مشهد مقدس۴۷۰ کیلومتر است و فاصله دیهوك تا يزد ۴۴۵ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

ديهوك به طبس:

از ديهوك تا ورودي طبس ۸۰  كيلومتر است كه در نتيجه فاصله طبس تا مشهد مقدس۵۵۰ كيلومتر است و فاصله طبس تا يزد ۳۶۵ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

طبس به رباط پشت بادام:

از طبس تا رباط پشت بادام ۱۶۲ كيلومتر كه در نتيجه فاصله رباط پشت بادام تا مشهد مقدس ۷۱۲ كيلومتر است و فاصله رباط پشت بادام تا يزد ۲۰۳ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

رباط پشت بادام به خرانق:

از رباط پشت بادام تا تا خرانق ۱۲۷ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله خرانق تا مشهد مقدس ۸۳۹ كيلومتر است و فاصله خرانق تا يزد ۷۶ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

خرانق به اشکذر:

از خرانق تا اشکذر۶۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اشکذر تا مشهد مقدس ۸۹۹ كيلومتر است و فاصله اشكذر تا يزد ۱۶كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

اشكذر به يزد:

از اشكذر تا يزد ۱۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله يزد تا مشهد مقدس۹۱۵ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)


مسیر پیشنهادی: يزد به مشهد ۹۱۵ كيلومتر

مسير يابي : يزد، اشكذر،خرانق،رباط پشت بادام، طبس، ديهوك، فردوس، بجستان، فيض آباد، تربت حيدريه، ملك آباد، مشهد مقدس .

يزد به اشكذر:

ازيزد تا اشكذر ۱۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله يزد از اشكذر۱۶كيلومتر است و فاصله اشكذر تا مشهد مقدس ۸۹۹كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

اشكذر به خرانق:

ازاشكذر تا خرانق ۶۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله خرانق تا يزد۷۶كيلومتر است و فاصله خرانق تا مشهد مقدس ۸۳۹كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

خرانق به رباط پشت بادام:

از خرانق تا رباط پشت بادام ۱۲۷كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رباط پشت بادام تا يزد ۲۰۳كيلومتر است و فاصله رباط پشت بادام تا مشهد مقدس ۷۱۲كيلومتر است.( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

رباط پشت بادام به طبس:

از رباط پشت بادام تا طبس ۱۶۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله طبس تا يزد ۳۶۵كيلومتر است و فاصله طبس تا مشهد مقدس ۵۵۰كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

طبس به ديهوك:

ازطبس تا ديهوك ۸۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ديهوك تا يزد ۴۴۵كيلومتر است و فاصله ديهوك تا مشهد مقدس ۴۷۰كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

ديهوك به فردوس :

از ديهوك تا ميدان اول فردوس ۱۱۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فردوس تا يزد ۵۵۷کيلومتر است و فاصله فردوس تا مشهد مقدس ۳۵۸ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

فردوس به بجستان:

ازميدان اول فردوس تا بجستان ۶۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بجستان تا يزد ۶۲۳كيلومتر است وفاصله بجستان تا مشهد مقدس ۲۹۲كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

بجستان به فيض آباد:

از بجستان تا ميدان اول فيض آباد ۸۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فيض آباد تا يزد ۷۰۸كيلومتر است و فاصله فيض آباد تا مشهد مقدس ۲۰۷كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

فيض آباد به تربت حيدريه:

ازميدان اول فيض آباد تاميدان بيست و دو بهمن تربت حيدريه ۵۷كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تربت حيدريه تا يزد ۷۶۵كيلومتر است و فاصله تربت حيدريه تا مشهد مقدس ۱۵۰كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

تربت حيدريه به ملك آباد:

ازميدان بيست و دو بهمن تربت حيدريه تا ملك آباد ۱۱۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ملك آباد تا يزد ۸۷۸كيلومتر است و فاصله ملك آباد تا مشهد مقدس ۳۷كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

ملك آباد به مشهد :

از ملك آباد تا مشهد مقدس ۳۷كيلومتر است كه در نتيجه فاصله يزدتا مشهد مقدس ۹۱۵كيلومتر است. ( جاده بصورت آزاد راه)


مسير پيشنهادي مشهد مقدس به يزد

35.jpg

ضمنا"نقاط دیدنی استان یزد در خط سیر جاده و شهر يزد بشرح ذيل مي باشد:

1-مبدأ سفر: يزد

مقصد سفر: ميبد

مسیر سفر: يزد - ميبد

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : مسجد جامع- چاپارخانه- رباط شاه عباسي ميبد- مارين قلعه- برج كبوتر خانه- يخچال فره ميبد- برج محمود آباد- برج عبدالوهاب- مسجد جامع بسروئيه- موزه زيلوپلاس- كارخانه ساخت سفال و سراميك .

2-مبدأ سفر: يزد

مقصد سفر: اردكان

مسیر سفر: يزد - اردكان

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : پرستشگاه پيرهريشيت- پير سبز- شاهزاده- كاروانسراي رشتي- دربندهاي: مسجد العلما، سلطان، صدرالفضلا و حكيم ماشتر .

3-مبدأ سفر: يزد

مقصد سفر: ابركوه

مسیر سفر: يزد- تفت- ابركوه

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : يخچال خشتي- خانه آقازاده- گنبد عالي- پير حمزه سبز پوش- مناره هاتي نظاميه- مسجد جامع ابركوه- مسجد بيرون- سيد علي نقيا- ارگ شهرسن- گنبد سنگي هد- آرامگاه عزيزالدين سيفي .

4-مبدأ سفر: يزد

مقصد سفر: بافق

مسیر سفر: يزد - بافق

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : امامزاده عبدا… بافق- مسجد جامع بافق- نخلستان هاي انبوه- ارگ بافق- بقعه شيخ ضياء الدين- قاضي مير جعفر- قلعه كافر- باغ سرچشمه- پيرمراد- قلعه باقرآباد- قلعه صادق آباد- مناطق حفاظت شده (پرورش شتر- ماهي- شتر مرغ) جنگل ارس .

5-مبدأ سفر: يزد

مقصد سفر: فهرج

مسیر سفر: يزد – بافق - فهرج

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : مسجد جامع فهرج (اولين مسجد در ايران)- مزار شهدا .

6-مبدأ سفر: يزد

مقصد سفر: مهريز

مسیر سفر: يزد - مهريز

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : مهر پادين- خورنيز- پير ناركي- سنگ نگاره كوه ارنان- كاروانسراي زين الدين- كوه ريگ- قلعه سريزد- حمام استهريج (موزه مردم شناسي) باغ پهلوان پور- عرمالبيز .

7-مبدأ سفر: يزد

مقصد سفر: توران پشت

مسیر سفر: يزد – تفت – ابركو ه- توران پشت

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : اولين روستا در ايران- بافت تاريخي عالي .

8-مبدأ سفر: يزد

مقصد سفر: آهن شهر

مسیر سفر: يزد- بافق- آهن شهر

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : سبك معماري ساختمانها- پارك تفريحي و بزرگترين فضاي سبز تفريحي استان- درياچه مصنوعي- معادن سرب، روي و آهن .

9-مبدأ سفر: يزد

مقصد سفر: ده بالا

مسیر سفر: يزد- تفت- ده بالا

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : كوهستاني با فاصله چند كيلومتري از استان برخلاف هواي گرم و خنك استان منطقه ييلاقي (طبيعت گردي) .

10-مبدأ سفر: يزد

مقصد سفر: طزرجان

مسیر سفر: يزد- تفت- طزرحان

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : كوهستاني- سد آبي طزرجان (طبيعت گردي) .

11-مبدأ سفر: يزد

مقصد سفر: تفت

مسیر سفر: يزد- ابركوه- تفت

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : بقعه شيخ خليل– آب انبار سرالسويه- سدر شاه ولي- برج كبوتر خانه- عقاب كوه- حسينيه شاه ولي– بقعه شيخ جنيدت توران پشت- قلعه گرمسير چشمه تا مهر .

12-مبدأ سفر: يزد

مقصد سفر: چم- مباركه

مسیر سفر: يزد - چم

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : سرو 800 تا 900 ساله دخمه زرتشتيان- بافت زيباي روستا .

13-مبدأ سفر: يزد

مقصد سفر: صدوق

مسیر سفر: يزد- صدوق

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : مجموعه سلطان محمود شاه- مسجد بندر آباد- آب انبار هفت مادگير- مسجد ريك رضوانشهر اشكور .

14-مبدأ سفر: يزد

مقصد سفر: خرانق

مسیر سفر: يزد- ميبد- خرانق

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : منارجمبان خرانق- قلعه خرانق- چاپارخانه خرانق- مقبره خادم حضرت رضا (ع)- بافت تاريخي عرانق- پل خرانق- كاروانسراي حرانق .

15-مبدأ سفر: يزد

مقصد سفر: علي آباد

مسیر سفر: يزد- تفت- علي آباد

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : كوهستاني در فصل زمستان پيست اسكي عالي و كوههاي منطقه براي كوهنوردي (طبيعت گردي) .

16-مبدأ سفر: يزد

مقصد سفر: حريم آباد

مسیر سفر: يزد- خلدبرين- حريم آباد كيلومتر 31يزد- حريم آباد

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : پرستشگاه نارستانه (وروطه زرتشتيان) .

17-مبدأ سفر: يزد

مقصد سفر: زارچ

مسیر سفر: يزد- زارچ

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : مسجد جامع- آسياب هاي قديمي .

18-مبدأ سفر: يزد

مقصد سفر: هامانه

مسیر سفر: يزد- خرانق- هامانه- اردكان- ميبد

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : غار هامانه- بافت روستايي زيباي هامانه .

19-مبدأ سفر: يزد

مقصد سفر: ارنان

مسیر سفر: يزد- ارنان

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : امامزاده ارنان و كتيبه هاي اردان- قلعه معروف اردان- قلعه مهر پارسن .

20-مبدأ سفر: يزد

مقصد سفر: بيداخويد

مسیر سفر: يزد- تفت- بيدآخويد

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : مقبره شيخ حيدر- حسينيه هاي جومتان .

نقاط دیدنی شهرو حومه یزد :

مسجد جامع کبیر – باغ دولت آباد – آب انبار شش باد گیر – مجموعه تاریخی امیر چقماق – بازار قدیمی یزد – مسجد ملا اسماعیل – باغ خان – آتشکده زرتشتیان ( آتش ورهرام یزد ) سید رکن الدین – میدان و حمام خان – خانه لاری ها – امامزاده جعفر – برج ساعت – زندان اسکندر – غار چهار طاقی – خانه رسولیان – آب انبار سید و صحرا – مدرسه دو منار – بقعه شیخ احمد فهادان – مسجد زاویه – مقبره دوازده امام – مدرسه ضیائیه – مجموعه تاریخی حسینیان – مسجد جامع فهرج – برج و باروی شهر یزد – مسجد جامع شهاب الدین – آب انبار کوشک نو – آب انبار رستم گیو – مسجد جامع ابرند آباد .


مطالب مشابه :


اطلاعات عمومی در خصوص حمل خودرو با قطار و قیمت آن

اطلاعات عمومی در خصوص حمل خودرو با قطار و قیمت آن ... مشهد، بندرعباس، كرمان، اهواز، تبريز همچنين اصفهان به بندرعباس و مشهد- بندرعباس و بالعكس راه‌اندازي شده است.
قیمت بلیط حمل خودرو با قطار

تهران-مشهد 1140000ریال واگن حمل خودرو متصل به قطار های مسافری طوس فوق ... تهران - تبریز92500۰ریال متصل به قطار سبز تبریز ... بندرعباس-مشهد185000۰ریال.
ریز برنامه حركت قطارهاي مسافري از مورخه 93/03/11 لفايت 93/07/10

2 ا کتبر 2014 ... يكروز در ميان با سازمان40/11 چيني ريل كوثر + رستوران + مولد + حمل خودرو 2 طبقه در ساعت 16:30 از بندرعباس حركت ورود اين قطار به مشهد در ساعت
قيمت بليت قطاردر بيش از ۱۵ مسير منتهي به مشهد افزايش يافت

22 ژوئن 2011 ... بر اساس اين گزارش، قيمت بليت قطار اصفهان - مشهد، درجه يک ۴ تخته ... مشهد از ۴۰۰ هزار ريال به ۴۵۶ هزار ريال و نيز قطار مسير بندرعباس - مشهد از نوع
آغاز فروش سراسري بليت‌ قطار براي نوروز

جنوب‌شرق ( یزد، کرمان، بندرعباس، اصفهان، زاهدان و ... ) و قطارهای اراک-مشهد، اهواز-مشهد، قم-مشهد، کاشان-مشهد، اصفهان-مشهد، شیراز-مشهد، یزد-مشهد، بندرعباس-مشهد، کرمان-مشهد
راه آهن بافق - مشهد

برقراری ارتباط نزدیک تر بین کشورهای آسیای میانه و خلیج فارس از مسیر سرخس – مشهد و بافق – بندرعباس با کاهش ۸۰۰ کیلومتر طول مسیر و تقلیل زمان سیر قطارها
فروش اينترنتي بليت قطارهاي مسافري نوروزي از فردا

و قطارهاي اهواز ــ مشهد، اراك ــ مشهد، قم ــ مشهد، كاشان ــ مشهد، اصفهان ــ مشهد، شيراز ــ مشهد، يزد ــ مشهد، بندرعباس ــ مشهد، كرمان ــ مشهد و بالعكس به صورت اينترنتي به فروش
بلیط گروهی و چارتر قطار

راه اهن - بلیط گروهی و چارتر قطار - راه اهن و خدمات ریلی و. ... و ۴ تخته مارال در مسیر تهران مشهد و۴ تخته غزال تهران - بندرعباس و اصفهان - مشهد، ۴ تخته دليجان ساري - مشهد در
سفر تحقیقاتی استان هرمزگان

با قطار مشهد-بندرعباس مسیری 24 ساعته (و تاخیر 6 ساعته!) را طی کرده و حوالی عصر به بندر عباس می رسیم. آقای مهندس میثم قاسمی با خوشرویی پذیرای ما هستند.
مشهد به يزد 915 كيلومتر

از عوارضي پليس راه مشهد تاايستگاه عوارضي ملك آباد37 كيلومتر است( آزاد راه باغچه) و فاصله ملك .... مشهد به بندر عباس و بالعكس 1400 كيلومتر،تا قشم1540 کیلومتر
برچسب :