واحد شماره7 طرح کرامت - تغافل

* معنیتغافل چيست ؟

تغافل یعنیشخصیچیزیرامیداندو ازآنآگاهیداردولیازرویمصلحتخودراغافلوبیخبرنشانمیدهدبهگونهایکهطرفمقابلتصورمیکندازموضوعبیخبراست. همچنینمیتوانازآنبهچشمپوشیونادیدهگرفتنبهخاطرمصلحتتعبیرکرد .

اتفاقاتزیادیدراعمالروزانهماوجودداردکهبارعایتتغافلوچشمپوشیمیتوانیمآسایشجامعهراحفظکردهوانسانیباآنهابرخوردنماییم. یااینکهبدوندرنظرگرفتناصلوهرچهمقتضیکارباشدباعجلهتمامباآنهاروبروشویم.

برفرضمثالهمهمادرجامعهبهنحویباافرادمختلفاعمازحسود،مغرض،بیبندوبارحتیبیدینوبهانهجوو... مواجهمیشویماگربناشوددرهرموضوعیبهطورمستقیمواردشویمآسایشمابههممیخوردودستبهگریباندرگیریهایگوناگونمیشویم.

* احاديثي در رابطه با تغافل و چشم پوشي

امامزینالعابدین(ع)میفرماید :

 هماناسامانیافتنهمهاموردنیادوجملهاست : درستشدندنیاووضعزندگیپیمانهپریاستکهدوسومآنتوجهوهوشیاریاستویکسومآننادیدهگرفتناست .

حضرتامیرالمومنینعلی(ع)فرمودند :

هرکسنسبتبهبسیاریچیزهابیتوجهیوچشمپوشینکندزندگیشناگوارشود .

بازدرحدیثدیگریفرمودند :

هیچبردبارییچوننادیدهگرفتننیستوهیچخردمندیچونوانمودکردنبهنادانیوبیاطلاعینیست.

حضرتامیرالمومنين(ع)روزیدیدندچندنفرازخوارجدرکوفهبهایشانفحشوناسزاگفتندایشانباکمالبزرگواریازکنارآنهاردشدوفرمودند: منظورشانمننیستم.

* فرق غفلت با تغافل

بینتغافلوغفلتفرقبسیاریوجوددارد . غفلتخصلتناپسندیاستکهازآنبهشدتنهیشدهاست.

غفلتیکنوعبیتفاوتیوسستیو مستیاستکهانسانراازیادخداومسائلزندهاسلامدورنگهمیدارد.

حضرتعلی(ع)فرمودند : غفلت،زیانبخشتریندشمناناست.

درجایدیگریمیفرمایند:  غفلتیکنوعگمراهی است .

دلیلچنینفرمایشاتایناستکهغفلتباعثمیشودکهراههدایتونورراانسانگمکندازخداومسائلدیناگرکسیآگاهینداشتهباشداینبزرگترینگمراهیاستواینگمراهیبههلاکتانسانمیانجامد.

* داستان

* * نام داستان : بازاري و عابر

مالكاشتر كه از اميران ارتش اسلام و فرمانده سپاه على (ع ) بود روزى از بازاركوفه عبور مي كرد. پيراهن كرباسى در برو عمامه اى از كرباس بر سر داشت . يكفرد عادى و بى ادب كه او را نمى شناخت با مشاهده آن لباس كم ارزش ، مالك راحقير و خوار شمرد و از روى اهانت پاره كلوخى را به وى زد. مالك اشتر اينعمل موهن را ناديده گرفت و بدون خشم و ناراحتى ، راه خود را ادامه داد. بعضى كه ناظر جريان بودند به آن مرد گفتند : واى بر تو، آيا دانستى چه كسى رامورد اهانت قرار دادى ؟
جواب داد: نه .

گفتند : اين مالك اشتر دوست صميمىعلى (ع) است .
مرد از شنيدن نام مالك بخود لرزيد و از كرده خويش
سخت پشيمان شد، نمي دانست چه كند. قدرى فكر كرد، سرانجام تصميم گرفت هر چهزودتر خود را به مالك برساند و از وى عذر بخواهد، شايد بدين وسيله عمل نارواىخويش را جبران كند و از خطر مجازات رهايى يابد. در مسيرى كه مالك رفته بودبه راه افتاد تا او را در مسجد به حال نماز يافت . صبر كرد تا نمازش تمام شد،خود را روى پاهاى مالك افكند و آنها را مى بوسيد. مالك سؤ ال كرد : اين چهكار است كه مى كنى ؟
جواب داد : از عمل بدى كه كرده ام پوزش مى خواهم
.
مالك با گشاده رويى و محبت به وى فرمود: خوف و هراسى نداشته باش . به خدا قسمبه مسجد نيامدم مگر آنكه از پيشگاه الهى براى تو طلب آمرزش ‍ نمايم .

* شعر

نام شعر : از پشت عينك ما

دنيا زيباست

نه زشت زشت است

نه چون جهنم

نه چون بهشت است

نه چون گلستان

نه چون بيابان

از عينك ماست

خوب و بد آن

گر شاد باشيم

شاد است دنيا

اندوهبار است

 از غصه‌ي ما

با عينك سبز

سبز است گيتي

از ديد آبي

آبي است ، آبي

مصطفي رحماندوست


مطالب مشابه :


امحان انشا سوم

به دبستان مالك اشتر كياكلا خوش آمديد - امحان انشا سوم - Welcom to primary school of Malek E Ashtar Kiyakola
عاقبت ابراهیم مالک اشتر چه شد ؟ میفهمیم یا قرار نیست هیچ وقت بفهمیم ؟

این روزها - عاقبت ابراهیم مالک اشتر چه شد ؟ میفهمیم یا قرار نیست هیچ وقت بفهمیم ؟
واحد شماره 7 طرح كرامت پايه چهارم با عنوان تغافل

مالك اشتر كه از اميران ارتش اسلام و فرمانده مالك با گشاده رويى و محبت به وى نه چون گلستان.
آدرس و شماره تلفن مدارس ناحیه 3 مشهد

خيابان چمران -گلستان 6: 2226701: خاور 1: مالك اشتر: خيابان احمدآبادسيمترى دوم ابوذرغفارى 7: 8400847:
قابل توجه متقاضیان رشته های خاص کنکور90

‌ شدگان رشته‌‌هاي‌ تحصيلي دانشگاه مذاهب اسلامي و دانشگاه صنعتي مالك اشتر گلستان
واحد شماره7 طرح کرامت - تغافل

مالك اشتر كه از اميران ارتش اسلام و مالك با گشاده رويى و محبت به نه چون گلستان.
واحد شماره 7 طرح كرامت پايه چهارم با عنوان تغافل

مالك اشتر كه از اميران ارتش اسلام و فرمانده سپاه على (ع ) نه چون گلستان. نه چون
برچسب :