ویتامین ها(2)

((ويتامين ها))

 

تعریف يک ويتامين:به طور کلي اين گونه پذيرفته شده است که ويتامين يک ترکيب آلي است که:(الف)جزئي از غذايي طبيعي است که البته از کربوهيدرات-پروتئين-چربي يا آب قابل تشخيص مي باشد (ب)در غذا به مقدار کم وجود دارد (پ)براي رشد-نگهداري-يلامت و خوب بودن يک حيوان لازمست (ت)در مواقعي که در غذا وجود ندارد يا به مقدار کمي جذب يا قابل استفاده مي شود باعث بروز بيماري يا علائم آن مي شود (ث)حيوانات قادر به ساخت آن نيستند لذا بايد در جيره وجود داشته باشد.البته به اسثنائاتي هم در مورد ويتامين ها وجود دارد به عنوان مثال ويتامين D ميتواند در پوست توسط اشعه ماوراي بنفش ساخته شود.اسيد نيکوتينيک هم مي تواند تا حدي از  تريپتوفان ساخته شود.

ويتامين بعنوان کاتاليست(تسهيل و تسريع کننده)بسياري از واکنش هاي بدن عمل ميکنندلذا به مقدار بسيار کم مورد نياز هستند. آنها مي توانند به صورت ويتامين يا پيش ماده (پيش ويتامين)وجود داشته باشد.

 

نامگذاري ويتامين ها:اتحاديه بين المللي شيمي محض و کاربردي ،کميسيوني در سال 1957 جهت نامگذاري شيميايي-بيولوزيکي ايجاد مي کند. آنها اقدام به وضع قوانيني جهت نامگذاري و فهرست بندي ويتامين ها نمودند.درکميته نامگذاري اتحاديه بين المللي علوم تغذيه نيز همانند توصيه هاي اتحاديه بين المللي شيمي محض و کاربردي وکميته نامگذاري موسسه تغذيه آمريکا(1981)مي باشد.البته هنوز هم تيامين در بسياري از مجلات علمي علوم تغذيه به همراه حرف ((e)) در انتهاي آن نوشته مي شود .

 

ساختار ويتامين ها:ويتامين ها از نظر ترکيب شيميايي و وظايف متابوليکي ،داراي تفاوت هاي زيادي با هم هستند.آنها در مواد خوراکي با غليظت هاي بسيار متفاوتي وجود دارند.اما هيچ ماده خوراکي به تنهايي حاوي همه ويتامين ها به مقدار نياز طيور يا ساير حيوانات نمي باشد،از اين رو استفاده از همه اجزاي خوراکي در يک جيره است که ميتواند باعث تامين همه ويتامين ها شود.هر گونه کمبود ويتامين در جيره هم بايد با استفاده از ويتامين هاي مصنوعي يا غذا هاي که حاوي مقادير زيادي از اين ويتامين ها هستند جبران شود.بسياري از ويتامين ها در ابتدا از گياهان مشتق مي شود و وجود آنها در حيوانات به خاطر مصرف مواد گياهي توسط اين حيوانات است. اما حيوانات هم داراي ميکروارگانيسم هايي اند که توانايي ساختن ويتامين هاي محلول در آب را دارند. همچنين پيش ويتامينA (بتا-کاروتن)و مناکوئينون ها(ويتامينK2)مي توانند به وسيله ميکروارگانيسم ها ساخته شوند. علاوه بر اين،ويتامين B12(سيانوکوبالامين)فقط توسط ميکروارگانيسم هاي خاصي ساخته مي شودوگياهان و جانوران قادر به ساختن آن نمي باشند.

 

ثبات و پايداري ويتامين ها:ويتامين ها مي توانند بر اثر تغييرات شيميايي و فيزيکي در پيش مخلوط ،غذاهاي پيش مخلوط شده يا حتي در بدن طيور غير فعال شوند.هنگام تجزيه شيمياييمي توان چنين اثراتي را در آزمايشات تعيين کرد.شناخت نقش ضد متابوليت ها مشکل است.علت اين امر آن است که ويتامين هااز نظر ساختماني مشخص بوده،و به سهولت توسط روش هاي آنزيمي مرسوم قابل تشخيص اند.بسياري از ضد ويتامين ها از نظر ساختماني بسيار شبيه ويتامين هدف است.همه ويتامين هاي گروه B خصوصيت مولکولي خاصي دارندکه تغييرات کوچکيدر ساختمان مولکولي آنها باعث غير فعال شدن آنها مي گردد. بنابراين آنالوگ هاي ويتامينB نمي توتنند جايگزين آنها در سوخت وساز شوند ودر واقع اغلب ضد ويتامين B مي باشند.

 

کمبود ويتامين:چنانچه مقدار ويتامين ها در هر مدت کمتر از احتياجات حيوان باشد،علائم کمبود ويتامين بروز خواهد يافت.به طور کلي اولين علائم کمبود ويتامين ،در جوجه هاي جوان سريع تر ظاهر مي شود و رشد و نمو جنين طيور هم به اين کمبود حساس ترند.مشکلات مربوط به ويتامين B سريع تر وگاهي اوقات ظرف 5-7 روز ظاهر مي شود.علت اين امر آن است که مقدار کمي از اين ويتامين در بدن ذخيره مي شود.کمبود ويتامين هاي محلول در چربي با افزايش سن طيور ديرتر بروز مي يابد که ناشي از ذخيره اين ويتامين ها در چربي و کبد پرندگان مسن تر است.

بنابراين کمبود يک اصطلاح نسبي است و به مقدار نياز پرندگان براي زنده ماندن و رشد ونمو بستگي دارد.اغلب از دسته بندي هاي زير براي بيان کافي بودن ويتامين استفاده مي شود:

الف)کمبود:تامين ناکافي و بروز علائم کلنيکي با گذشت زمان

ب)تامين حداقل:پيشگيري از علائم کلنيکي با استفاده از سطوحي در حد NRC ،رشد کافي و مناسب در شرايط ايده آل

پ)تامين متعادل:تامين همه نيازهاي ويتامين طيور جهت رشد و عملکرد متناسببا توجه به افت ناشي از ناپايداري ويتامين ها

ث)تامين اختصاصي:رفع همه نياز هاي متابوليکي مرسوم در شرايط(تنش)خاص.

 

سميت ويتامين:ويتامين ها در صورت مصرف مقادير زياد را مي توانند خصوصيت سمي داشته باشند.به طور کلي احتمال سمي بودن ويتامين هاي محلول در چربي بيشتر است.اين اثرات هنگام رسيدن مقدار ويتامين ها به 30-3 برابر حد طبيعي مشاهده مي شود.در هنگام  تغذيه متعادل ، بيشترين احتمال مسموميت ناشي از ويتامين هاي A وD3 وکولين است.مسموميت با ويتامين Aباعث نارسايي واخلال در سيستم عصبي مي شود.مقادير بيش از حد ويتامين D3 هم باعث آهکي شدن بافت نرم به خصوص کليه مي شود.مقادير زياد کولين نيز منجر به کاهش رشد مي شود که عمدتا به خاطر عدم تعادل الکتروليت هاست که مربوط به مقدار25درصدي کلرايد مي باشد . ويتامين هاي CوE وبيوتين سميت متوسطي دارند و وجود20-30 برابر حد طبيعي آنها باعث بروز مشکلاتي مي شود.بقيه ويتامين هاي B هم فقط در سطوح حداقل 100 برابر حد طبيعي خود سمي هستند.درطيور،با آب آشاميدني بندرت روي مي دهد.

 

ويتامين A:ويتامين Aدر سال1913 توسط مک کالوم و ديويس کشف شد.آنها متوجه شدند که با تغذيه موش هاي صحرايي با استفاده از چربي خوک بعنوان منبع چربي،رشد اين حيوانات متوقف مي شود اما هنگام تغذيه آنها با کره يا چربي استخراج شده از زرده تخم مرغ  به عنوان منبع چربي جيره،رشد آنها در حد کافي حفظ خواهد شد.مک کالوم و ديويس در سال 1915 يافته هاي پيشين را اثبات کردند،اظهار کردند که يک جيره مناسب براي رشد موش صحرايي بايد علاوه بر مواد مغذي شناخته شده ،دو عامل ناشناخته (A محلول در چربي) و (B محلول در آب)را هم تامين مي کند.تحقيق هاي بعدي نشان داد که بهترين منبع ويتامينA،روغن کبد ماهي کُد و نيز روغن کبد ماهي هاي ديگر است.اما منبع اصلي اين ويتامين در فرآورده هاي دامي ،پيش ويتامين A است که توسط گياهان به وسيله گروهي از رنگدانه هاي موسوم به کاروتنوئيدها ساخته مي شود.

سه ترکيب ويتامين A الکلي(رتينول)،ويتامينA آلدئيدي(ريتنال)و ويتامين A اسيدي(اسيد رتينوئيک)و برخي از ايزومرهاي فضايي آنها ،همان فعاليت ويتامين A را در طيور وساير حيواناتدارند.

ويتامين A در چندين فرايند بدن دخالت دارد:(1)ايزومر فضايي رتينال موسوم به رتينن، نقشي اساسي در بينايي دارند؛ (2)ويتامينA جهت پيشگيري از بي تعادلي شديد در طيور لازم است؛ (3)براي رشد طبيعي طيور به اين ويتامين احتياج است؛ (4)براي حفظ و سلامت طبيعي غشايي مخاطي لازم است؛ (5)براي توليد مثل وجود آن ضروري است؛(6)براي رشد مناسب شبکه غضروفي که در آن استخوان رسوب مي کند (7)باي حفظ فشار طبيعي مایع مغزی نخاعی به این ویتامین نياز است.

 

ويژگي هاي ويتامين A :ريتنول تركيبي بسيار غير اشباع و محلول در چربي است كه از واحد هاي ايزوپرن با اتصالات مضاعف يك در ميان تشكيل مي شود و با يك حلقه بتا –يونون كه به زنجيره جانبي آن متصل است شروع مي شود . رزنانس اتصالات مضاعف باعث مي شود مولكول رتينول به رنگ زرد كم رنگ در آيد ودرهنگام تابش اشعه ماوراي بنفش خصوصيت فلئورسنس سبز نشان دهد،

اما قرار گرفتن این تركيب در معرض اشعه ماوراي بنفش باعث تخريب اتصالات واز بين رفتن ويتامين مي شود.

 

منابع ويتامين A: به طور طبيعي ويتامين A از روغن هاي كبدي كه به صورت استري شده وجود دارند،بدست مي آيد . معمولا بصورت شيميايي هم توليد مي شود كه به صورت همگي –ترانس رتينل پالميتات يا استات مي باشد.

 

نشانه هاي اصلي كمبود ويتامين A در جوجه ها: بي اشتهايي ، تعويق رشد ، خواب آلودگي ، ضعف ، ناهماهنگي ، لاغري و ژوليدگي پرها.در صورتي كه ويتامينA شديد باشد ، ممكن است جوجه ها تعادل خود را از دست دهند كه اين حالت همانند زمان كمبود ويتامين E است .رنگدانه زرد در منقار و استخوان درشت ني معمولا كاهش يافته و تاج و ريش ها كم رنگ مي شوند. ماده اي پنيري شكل ممكن است در چشم ها مشاهده شود ، ليكن اگزروفتاليمي عموما در پرندگان بالغ ديده مي شود ، زيرا در هنگام كمبود ويتامين A ، جوجه ها پيش از صدمه به چشم هايشان مي ميرند .


مطالب مشابه :


دستگاههای ورودی و خروجی در رایانه

تیزهوشان پسران گرگان - دستگاههای ورودی و خروجی در رایانه - علمی - hafezhadadi - تیزهوشان پسران گرگان
تاریخچه رایانه

تیزهوشان پسران گرگان - تاریخچه رایانه - علمی خبری - hafezhadadi - تیزهوشان پسران گرگان
کرم آسکاریس

تیزهوشان پسران گرگان - کرم آسکاریس - علمی خبری - hafezhadadi - تیزهوشان پسران گرگان
اصطلاحات کامپیوتر

تیزهوشان پسران گرگان - اصطلاحات کامپیوتر - علمی خبری - hafezhadadi - تیزهوشان پسران گرگان
ویتامین ها(2)

تیزهوشان پسران گرگان - ویتامین ها(2) - علمی - hafezhadadi - تیزهوشان پسران گرگان
خصوصیات کرم ها

تیزهوشان پسران گرگان - خصوصیات کرم ها - علمی - hafezhadadi - تیزهوشان پسران گرگان
معجزات حضرت محمد (ص)

تیزهوشان پسران گرگان - معجزات حضرت محمد (ص) - علمی - hafezhadadi - تیزهوشان پسران گرگان
لوله ی گوارش و چیز های دیگر

تیزهوشان پسران گرگان - لوله ی گوارش و چیز های دیگر - علمی - hafezhadadi - تیزهوشان پسران گرگان
برچسب :