تقویم اجرایی و برنامه سالانه

تفاوت  تقویم اجرایی و برنامه سالانه       

 : تقویم اجرایی شامل فعالیت های منظمی است که در همه مدارس همسان  بطور یکسان اجرا می شود

مثال فعالیت  برای تقویم اجرایی:

مراسم بازگشایی – آزمون ورودی – مسابقات - مناسبت ها – انتخابات انجمن اولیا و مربیان و مراسم روز دانش آموز  و  . . . که همه در تاریخ های خاصی  انجام میشود . تهیه  تقویم اجرایی نیز برای مدیران ضروری است 

 

برنامه سالانه  شامل فعالیت هایی است که مدیر برای تغییر یک و یا چند شاخص پرورشی ، آموزشی و یا عمرانی با توجه به امکانات مدرسه ، پیش بینی و با تصویب شورای مدرسه اجرا می کند

 

  

 

ويژگیھاي مدرسه خوب(از لحاظ مد يريتي و نرم افزاري)

 

١- مدير مدرسه خوب داراي برنامه آموزشي و تقو يم اجرايي سالانه فعالیت ھا و

...مي باشد .

 

٢- عوامل آموزشي مدرسه خوب با دانش آموزان دوست و رفیق ھستند به

نحوي كه دانش آموز زيبا ترين احسا س را دراين محیط دارد.

 

٣- دانش آموزا ن در كارھاي گروھي و فعا لیتھاي آموزشي  تربیتي مثل شوراي

دانش آموزي ،اقامه نماز، انجمن علمي و ... باعلاقه شركت دارند.

 

۴- معلمین و ھمه افرادي كه با دانش آموز سر و كار دارند از سواد كافي

برخوردارند و با مسايل تعلیم و تربیت و روانشناسي آشنايي دارند.

 

۵- كارھاي مدرسه خوب تقسیم شده و ھريك از افراد نسبت به نقشي كه در آن

دارند ھم توانايي لازم و ھم آشنايي كامل دارند .

 

۶- مدير و دبیرا ن مدرسه خوب با فرايند ياد دھي - يادگیري و روانشناسي تربیتي

آشنايي دارند .

 

٧- دانش آموزان در امور مختلف مشاركت دارند و نسبت به آنچه كه در آموزشگاه

مي گذرد احساس مسئولیت مي نما يند.

 

٨- تعا مل مناسبي بین عو امل آموزشگاه و دانش آموز ان و اولیا ء برقرار است .

 

٩- شوراي دبیرا ن فعال بوده و در اين شورا مسائل گذشته و روز و برنامه ھاي

آينده به بحث و بررسي گذاشته مي شو د .

 

١٠ - مدرسه خوب با اداره آموزش و پرورش و ساير سازمانھا ارتباط موثر و

مطلوبي دارد .

 

١١ - در مدرسه خوب فعالیت ھا و اقدامات ھدفمند است و درتما م فعالیت ھا نظم

و انضبا ط حا كم است .

 

١٢ - نظام مشاوره اي مدرسه خوب ، كارا و اثربخش است .

 

١٣ - مدرسه خوب دانش آموز را با مھارتھاي زندگي آشنا كرده به نحوي كه پس از

اتمام ھر دوره تحصیلي به راحتي مي تواند وارد جامعه شود .

 

١۴ - در مدرسه خوب ، میراث فرھنگي ، وطن دوستي ، احترام به نیاكان و تاريخ و

پرچم و ... گرامي داشته مي شو د .

 

١۵ - مجموعه امورمدرسه خوب با سازماندھي مناسب مدير ھماھنگ است .

 

 

 

جملات بزرگان در زمینه مدیریت

 

كارگزارانت را بيازما و سپس بكار گمار، چرا كه انتصاب بدون مشورت و آزمايش موجب پشيماني خواهد بود. حضرت علی (ع)

امام علي عليه‌السلام :وارد عمل شدن بدون برنامه ريزي علت همه شكست‌هاست.

برنامه ريزي، آوردن آينده به زمان حال است تا بتوانيد همين الان كاري براي آن انجام دهيد. لاكين، آلن


شكست، عدم موفقيت نيست؛ شكست يعني تأخير در پيروزي.  مكنزي، آلكس


خدمات خوب سنگ بناي كسب و كار خوب است. وفاداري به مارك پاداشي است كه مشتري به شركتهايي كه خدمات بهتر عرضه مي‌كنند، مي‌دهد.  ماتسوشيتا،

 

تقویم اجرایی سالانه

 

 

 

 

 

 

 

 

سال تحصیلی ...-...

فهرست مطالب

موضوعات                                             صفحات

پیام مدیر....................................................................................................................3

فعالیتهای آموزشی....................................................................................................3

آیین نامه های امتحانات.........................................................................................4

آیین نامه انضباطی...................................................................................................5

آیین نامه تشویقات...................................................................................................5

جلسات شورای دبیران.............................................................................................6

جلسات آموزشی خانواده.........................................................................................7

جدول زمانبندی آزمونها..........................................................................................8

فعالیتهای فرهنگی....................................................................................................9

آموزش قرآن...............................................................................................................9

نماز جماعت................................................................................................................9

حدیث........................................................................................................................10

وفیات و موالید........................................................................................................10

کلاس امامت و ولایت............................................................................................10

مناسبت های ملی و ا نقلابی...............................................................................10

تشکل های دانش آموزی......................................................................................10

مسابقات فرهنگی و هنری...................................................................................10

صدقات وامداد........................................................................................................11

کتابخانه...................................................................................................................11

 

پیام مدیر:

همه ساله مدیر مدرسه پیامی خطاب به اولیاء، دانش آموزان و همکاران می نویسد. شایسته است در این پیام نکات زیر مورد اشاره قرار گیرد.

- سیاست ها و برنامه های مدرسه در سال تحصیلی

- نامگذاری سال توسط مقام معظم رهبری به عنوان مثال « سال همت مضاعف و کار مضاعف»

- چگونگی جذب دانش آموزان مستعد

- انتظارات خود از اولیاء و دانش آموزان

- برنامه ها و فعالیتهای جدید نسبت به گذشته

- موفقیت های سال قبل

فعالیتهای آموزشی

در این بخش به موارد زیر هم اشاره می شود

- ساعت ورود و خروج دانش آموزان از مدرسه

- زمان ملاقات اولیاء با معلم راهنما و دبیران

- نحوه تشکیل کلاسهای جبرانی و تقویتی ویژه دانش آموزان ضعیف

- نحوه تشکیل کلاسهای تکمیلی و المپیادهای ویژه دانش آموزان مستعد.

                                                    

 

 

 

 

- چگونگی ارائه درس تربیت بدنی (در صورتی که در خارج از مدرسه ارائه شود).

- تاریخ برگزاری جلسات معارفه اولیاء با دبیران به تفکیک پایه تحصیلی.

- نحوه کنترل دفاتر برنامه ریزی و روزنگار توسط معلم راهنما.

- نحوه برقراری تماس توسط معلم راهنما با رابط آموزشی در منزل (رابط آموزشی یکی از اعضاء خانواده است که در ابتدای سال به مدرسه معرفی می شود).

- زمان و برنامه طرح مطالعاتی هر پایه که بعد از ساعات درسی اجرا می شود.

- تاریخ و برنامه اردوهای علمی و آموزشی داخل یا خارج از آموزشگاه.

- ارائه جدول برنامه درسی هفتگی هر پایه و کلاس و تعیین ساعت آزمون هفتگی.

آیین نامه امتحانات

در این قسمت به موارد زیر نیز اشاره می شود

- وظایف دانش آموزان قبل از آزمون، حین آزمون و بعد از آزمون درج شود.

- نحوه پاسخگویی به سوالات در آزمونهای تشریحی و تستی

- نحوه برخورد با دانش آموزان غایب در جلسه

- تعیین تاریخ ها و عناوین دروس در آزمونهای هفتگی و حتی الامکان مشخص نمودن مبحثی که مورد آزمون قرار میگیرد ( بر اساس طرح درس دبیران )

- نحوه توزیع کارنامه ها و توضیحات ضروری در مورد کارنامه ها( هر ماه یک کارنامه )

- نحوه برخورد با دانش آموزانی که حد نصاب آزمونها را کسب نمی کنند.

 

آیین نامه انضباطی

دراینجا این نکات نیز درج می شود.

- نحوه پوشش ظاهری و آرایش موی سر و صورت

- ممنوعیت آوردن اشیاء غیر آموزشی در محیط آموزشگاه

- قوانین مربوط به غیبت و تأخیر و چگونگی موجه بودن آن و اطلاع رسانی به مدرسه

- موارد مربوط به وارد کردن خسارت به اموال مدرسه یا سایر دانش آموزان

- احترام به کارکنان آموزشی، اجرایی و خدماتی

- رفتار با سایر دانش آموزان

آیین نامه تشویقات

در این مورد مطالب زیر بیان می شود

- موارد و نحوه تشویق شفاهی و کتبی

- چگونگی اهدای تقدیر نامه های مختلف از طرف مسئولین مدرسه و سازمان مدارس

- شیوه نامه اهدای جوایز نقدی و غیرنقدی

 

 

 

 

 

جلسات شورای دبیران

تنظیم تقویم زمانبندی جلسات شورای دبیران حداقل 5 جلسه در سال تحصیلی با موضوعات زیر:

جلسه اول- قبل از شروع سال تحصیلی ( شهریور ) برای ارائه تقویم اجرایی، اعلام برنامه ها و انتظارات متقابل مدرسه و دبیران، معارفه همکاران جدید و گزارش عملکرد سال گذشته و ...

جلسه دوم- قبل از امتحانات نوبت اول ( آذر ماه ) برای هماهنگی در برنامه امتحانات، مراقبتها، سوالات هماهنگ منطقه ای، بررسی و تجزیه و تحلیل آزمونهای هفتگی و نتایج آنها، جمع بندی نظرات همکاران در خصوص نقاط ضعف و قوت برنامه ها

جلسه سوم - بعد از امتحانات نوبت اول ( دهه اول بهمن ) جهت بررسی نتایج آزمونها و بررسی نظرات همکاران و گرامیداشت ایام دهه مبارک فجر و تقدیر از همکاران

جلسه چهارم- قبل از تعطیلات سال نو ( نیمه دوم اسفند ) در مورد تکالیف نوروزی، اردوهای علمی، آزمون از تکالیف نوروزی، جمبندی فعالیتهای 6 ماه

جلسه پنجم - هفته معلم به منظور تکریم مقام معلم و آمادگی برای امتحانات پایان سال و تقدیر از همکاران.

 

 

 

جلسات آموزش خانواده

تنظیم تقویم زمانبندی برای حداقل 7 جلسه در سال تحصیلی و برگزاری جلسات آموزش خانواده بدین شرح:

1- جلسه اول دهه سوم مهرماه تشکیل مجمع عمومی اولیاء و انتخابات انجمن

2- جلسه دوم نیمه اول آبان و ارائه کارنامه های ماه اول

3- جلسه سوم هفته اول آذر و ارائه کارنامه ماه دوم

4- جلسه چهارم هفته اول دی ماه و ارائه کارنامه سوم و مرات و بیان نکات ضروری در مورد امتحانات نوبت اول و ارائه برنامه امتحانات

5- جلسه پنجم هفته اول بهمن ماه و ارائه کارنامه نوبت اول

6- جلسه ششم دهه سوم اسفندماه و ارائه کارنامه ماه پنجم و تکالیف نوروزی

7- جلسه هفتم نیمه اردیبهشت ماه و ارائه کارنامه ششم و آمادگی برای امتحانات پایان سال.

همچنین 2 جلسه تفکیکی اواخر فروردین ویژه پایه اول دبیرستان برای انتخاب رشته و ارائه فرم نظرخواهی و پایه های سوم و چهارم برای امتحانات نهایی برگزار گردد.

ضمنآ موضوعات آموزشی خانواده در بند11 نظام تربیتی کتاب جامع سازمان مدارس درج گردیده است .

 

 

 

 

 

 

جدول زمانبندی آزمونهای هفتگی 

ماه

روز

تاریخ

نام درس یا مبحث

مهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آبان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرات

 

 

 

 

 

 

 

آذر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرات

 

 

 

 

 

 

 

بهمن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسفند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرات

 

 

 

 

 

 

 

فروردین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرات

 

 

 

 

 

 

 

 

فعالیتهای فرهنگی

در این قسمت این متن درج می گردد:

منظور از نظام تربیتی در مدارس رستگاران کلیه راه هایی است که دین ما برای ساختن یک انسان نمونه ارائه کرده است، انسانی که با معارف و فرهنگ دینی خود به ویژه با قوانین شرعی آن آشنایی کامل دارد و نسبت به آن متعبد و معتقد است. این همان اصلی ترین هدف و راز تأسیس مدرسه است و اساساً ما در درجه اول موفقیت یک واحد آموزشی را در میزان تحصیل این هدف یعنی ساختن انسان هایی معتقد، عالم و متعبد نسبت به دین جستجو می کنیم.

لذا به منظور دستیابی به این هدف از تمام اولیاء، دانش آموزان و همکاران محترم انتظار داریم برای تحقق آن از هیچ تلاش و کوششی دریغ ننمایند.

آموزش قرآن

در این مورد به این نکات اشاره می شود.

- برنامه هایی که برای یک زنگ اضافه به این امر اختصاص یافته است.

- تقویم زمانبندی جشنواره ثقلین.

- برنامه مسابقات جامع (قرائت، حفظ، مفاهیم)

نماز جماعت:

- برنامه هفتگی بین الصلاتین

- نحوه تقسیم کار فعالیتهای نماز جماعت بین دانش آموزان (موذن، مکبر، قرائت ادعیه، سلام پایان نماز و...).

 

 

حدیث:

- نحوه برگزاری مسابقه 40 حدیث

- برنامه های نشر احادیث (صبحگاه، بین الصلاتین، تابلو و...)

وفیات و موالید اهل بیت (علیهم السلام):

- درج جدول مناسبت های مذهبی و اعلام برنامه های ویژه این ایام (مراسم، برگزاری مسابقات کتبی و شفاهی بین اولیاء و دانش آموزان، انتشار ویژه نامه یا بروشور و...)

کلاس ولایت و امامت:

- تقویم زمانبندی سفر به مشهد مقدس و قم و مسجد مقدس جمکران

مناسبت های ملی و انقلابی:

- تنظیم برنامه های ایام ا... ها، دهه فجر، گرامیداشت شهدا، دانشمندان، مناسبتها و...

تشکل های دانش آموزی:

- برنامه های یک ساله بسیج، شورای دانش آموزی، هیأت سیار،

مسابقات فرهنگی و هنری:

- برنامه ریزی انجام شده جهت شرکت دانش آموزان در مسابقات رشته های مختلف قرآن، نهج البلاغه، کتابخوانی، خطاطی، نقاشی، زمینه های مختلف هنری، تئاتر، سرود و...

 

 

صدقات و امداد:

- نحوه توزیع و جمع آوری صندوق صدقات،

کتابخانه:

- ساعات کار کتابخانه، معرفی کتاب، مسابقات کتابخوانی

 

تفاوت  تقویم اجرایی و برنامه سالانه       

 : تقویم اجرایی شامل فعالیت های منظمی است که در همه مدارس همسان  بطور یکسان اجرا می شود

مثال فعالیت  برای تقویم اجرایی:

مراسم بازگشایی – آزمون ورودی – مسابقات - مناسبت ها – انتخابات انجمن اولیا و مربیان و مراسم روز دانش آموز  و  . . . که همه در تاریخ های خاصی  انجام میشود . تهیه  تقویم اجرایی نیز برای مدیران ضروری است 

 

برنامه سالانه  شامل فعالیت هایی است که مدیر برای تغییر یک و یا چند شاخص پرورشی ، آموزشی و یا عمرانی با توجه به امکانات مدرسه ، پیش بینی و با تصویب شورای مدرسه اجرا می کند

 

برنامه اجرایی سالانه آموزشگاه


 برای مدرسه خود برنامه سالانه داشتهباشید

یکی از سامانه های اصلی مدیریت، برنامه ریزی است. برنامه ریزی مهارت منطقی فکر کردن و توانایی به کار بردن تفکر منطقی، برای تحقق اهداف مورد نظر است به عبارتی دیگر مدیریت یعنی برنامه ریزی و تصمیم گیری براساس برنامه ریزی.برنامه ریزی یک دانش و مهارت است که هر مدیری برای موفقیت خود باید مهارت آموزش و استفاده از آن را داشته باشد. برنامه ریزی فراگردی است مداوم، حساب شده و منطقی، جهت دار و دورنگر، به منظور هدایت و ارشاد فعالیت های جمعی، برای رسیدن به اهداف مطلوب.

اصول برنامه ریزی شامل اصل جامعیت، مشارکت، تعهد، اصل واقع بینی، مداومت ارزشیابی و توجه به تغییرات کیفی، همبستگی، انعطاف پذیری و ارکان اصلی آن شامل زمان، فعالیت یا ساز و کار و محتواست.

انواعبرنامه ریزی:

  •  برنامه ریزی از نظر زمان: برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت
  •  برنامه ریزی از نظر حوزه و دامنه عمل: برنامه ریزی کلان، ملی و خرد
  •  برنامه ریزی از نظر عمل: برنامه ریزی متمرکز، ارشادی و موردی

عواملمؤثر در برنامه ریزی آموزشگاه:

الف محیط بیرون سیستم: شامل فقر اقتصادی، بی سوادی اولیا، اعتیاد، مهاجرت بی رویه، بیکاری، مشکلات روانی و اجتماعی اولیا، محیط اقلیمی و شرایط زیست محیطی

ب محیط درون سیستم: شامل مدیریت، ساختار سازمانی، قوانین، نظام آموزشی، کتاب های درسی، معلمان و کارکنان، دانش آموزان، شیوه های آموزش و یاددهی، منابع مالی و تجهیزات

چگونهشروع کنیم؟

نقطه شروع جایی است که در حال حاضر در آن ایستاده اید. بهتر است بررسی کنید کجا هستید و به کجا می روید. وضع فعلی خود و مدرسه ای که در آن کار می کنید چگونه است؟ آیا مایل به تغییر در کارتان هستید؟ آیا به برنامه ریزی به عنوان گام اصلی تغییر، معتقدید؟ حالات روحی، روانی، اجتماعی و حرفه ای خود را بررسی کنید. برای بهتر شدن وضعیت کار باید با خود و همکاران خود راحت، صمیمی و صادق باشید، اشتباهات خود را بپذیرید و به آن اعتراف کنید. این گونه است که می توانید گام های رو به جلو بردارید.

حال که به تغییر علاقه مند شدید تنها با برنامه ریزی است که می توانید به کارتان تداوم ببخشید و کیفیت آن را بالا ببرید.

ابتدای سال تحصیلی بهترین زمانی است که درباره برنامه سال تحصیلی جاری مدرسه با معلمان، دانش آموزان و اولیا مشورت کنید. هرگز بدون نظر و همراهی آن ها اقدام به تدوین برنامه سالانه نکنید زیرا در صورت همراهی و پشتیبانی نکردن آن ها با شکست مواجه خواهید شد.

بنابراین نخستین جلسه شورای عمومی مدرسه را قبل از شروع سال تحصیلی یا هفته اول سال تحصیلی تشکیل دهید. کلیات آن را برای ارکان مدرسه شرح دهید، در خصوص آن بحث و گفت و گو کنید، نظر آن ها را جویا شوید و در فرآیند تدوین و اجرای برنامه مشارکت همه کارکنان مدرسه و دانش آموزان و اولیا را فراموش نکنید.

برایاجرای موفقیت آمیز برنامه سالانه مدرسه نکات ذیل را در نظر داشتهباشید:

  •  متن برنامه تهیه شده را به عنوان پیش نویس برای بررسی و نظرخواهی به معلمان بدهید.
  •  در نخستین جلسه شورای مدرسه کلیات برنامه را برای حاضران کاملا توجیه و نکات مبهم آن را روشن کنید.
  •  دانش و آگاهی معلمان را نسبت به برنامه سالانه و تأثیر آن در روند رشد مدرسه زیاد کنید تا در نگرش آن ها تغییر ایجاد شود و با شما همراه و هم سو شوند.
  •  دیدگاه های مثبت و مؤثر معلمان را در برنامه اعمال کنید تا نسبت به آن احساس تعلق خاطر کنند.
  •  برنامه را به ترتیب اولویت بندی آن با زمان بندی مناسب به اجرا در آورید.
  •  محدوده زمانی، موقعیت مکانی و مسئول پی گیری فعالیت و حتی میزان بودجه اجرای برنامه را مشخص کنید.
  •  بر حسن اجرای برنامه نظارت داشته باشید و خودتان قائل به اجرای دقیق و منظم آن باشید و نقص ها را در فرآیند اجرای آن رفع کنید.
  •  در جلسه های مختلف نتایج عملکرد برنامه را به معلمان، دانش آموزان و اولیا گزارش کنید. 

منابع:

برنامهریزی آموزشی چیست؟ ترجمه محمد برهان منش و مبانی برنامه ریزی آموزشی: یحییفیوضات

 

]

نمونه ای از برنامه سالانه مدرسه راهنمائی

 

به نام خداوند جان وخرد

برنامه سالانه مدرسه راهنمائی

شهریور

1-تشکیل ستادبازگشایی مدرسه 2-تشکیل جلسه خودارزیابی 3-بررسی ثبت نام دانش آموزان 4-تشکیل جلسه کمیته کاری5-آماده سازی محیط فیزیکی آموزشگاه 6-برگزاری امتحانات شهریور 7-تزئین کلاسهای اول ومنظم کردن کتابخانه ، نمازخانه،آزمایشگاه 8-تعمیر سیستم نوری9-تهیه امکانات مراسم صبحگاهی 10-تشکیل اولین جلسه شورای دبیران جهت کلاس بندی وانتخاب نماینده دبیران 11-تصویب برنامه یک ساله درشورای مدرسه 12-نظافت عمومی درهفته پاکیزگی وآمادگی مدرسه 13-خرید وسایل بهداشتی واداری و...

مهر

1-برگزاری مراسم وبازگشایی مدرسه 2-گرامیداشت هفته دفاع مقدس 3-مراسم پرچم 4-تشکیل جلسات شورای مدرسه 5-ارائه برنامه هفتگی به دانش آموزان درروزهای اولیه مهر 6-انتخابات اعضای انجمن وبرگزاری مراسم هفته پیوند 7-پلمپ دفتر امتحانات وآمار           بستن قراردادارزشیابی وارسال فرمهای ارزشیابی سال قبل  8-انجام فعالیتهای تربیتی واجتماعی دانش آموزان ارقبیل تشکیل واحدهای دانش آموزی وهلال احمر 9-برگزاری جلسات پایه وارتباط با اولیاء         10 - برگزاری نماز جماعت 11-برنامه ریزی درایجاد فرهنگ بهره وری  12-اقدامات لازم درجهت انجام بیمه حوادث دانش آموزان وهمکاران 13-انجام مناسبتهای مذهبی وایام ا...

آبان

1-آماده سازی دفتر آمار جهت بررسی وممهور نمودن توسط اداره 2-تکمیل پرونده دانش آموزان وهمکاران 3-بازدید وارزشیابی از کلاس همکاران 4-تشکیل جلسات شورای آموزشگاهها 4-انجام مناسبتها ی مذهبی وایام ا... 5-برگزاری نماز جماعت 6-برگزاری پایه وارتباط با اولیا75-انجام فعالیتهای پرورشی ،تربیتی ،اجتماعی  8-برگزاری مراسم روز دانش آموز وبسیج دانش آموزی9-آموزش بهداشت فردی به دانش آموزان وخانواده ها 10-برگزاری امتحان ماهانه 11-استفاده بچه ها از آزمایشگاه واتاق سمعی وبصری طبق برنامه تنظیم شده – 12-خرید جایزه بانک جوائز

آذر

1-اعلام نمرات ارزشیابی مستمر به اولیاء 2-بازدید وارزشیابی از کلاس همکاران 3-تشکیل جلسات شورای آموزشگاه 4-برگزاری مراسم نماز جماعت 5-برگزاری جلسات پایه وارتباط با اولیاء 6-برگزاری نمایشگاه دستاوردهای علمی وعملی بچه ها 7-شناسایی دانش آموزان ضعیف درسی وغیرفعال درسی 8-خرید وسایل آموزش وپرورشی 9-معاینه چشم وگوش ودندان بچه ها توسط دکتر 10-تکثیر سوالات امتحانت میان نوبت اول وبرگزاری امتحانات میان نوبت اول 11-راه اندازی سیستم حرارتی مدرسه 12-برگزاری اردوی دانش آموزی 13-برگزاری کلاس آموزش خانواده 14-برگزاری مراسم مناسبتها وایام ا...15-برگزاری مسابقات علمی بین دانش آموزان 16-ارسال گزارش سه ماهه اول سال

دی

1-آماده کردن لیست نمرات امتحانات نوبت اول وتحویل آن به همکاران 2-تشکیل جلسه توجیهی برای اولیاء دررابطه با امتحانات 3-تشکیل نمایشگاه دست آوردهه ووسایل دست ساز دانش آموزان وهمکاران درمدرسه وارسال منتخبین به اداره 4-بازدید وارزشیابی ازکلاس همکاران 5-تشکیل جلسات شورای آموزشگاه 6-برگزاری مراسم نمازجماعت 7-برگزاری جلسات پایه وارتباط با اولیاء 8-تایپ وتکثیر سئوالات نوبت اول وبرگزاری امتحانات نوبت اول 9-دعوت از استاد جهت آموزش خانواده 10-برطرف کردن مشکلات عمومی مدرسه برحسب نیاز 11-برگزاری مناسبتها وایام ا...12-ارسال برنامه امتحانی نوبت اول به اداره

بهمن

1-برنامه ریزی برای برگزاری مراسم ایام ا...دهه فجر 2-برگزاری مراسم دهه مبارکه فجر وپیروزی انقلاب اسلامی   3-اعلام نتایج امتحانات نوبت اول ودعوت از اولیاء جهت گرفتن  کارنامه  4-تجزیه وتحلیل امتحانات نوبت اول وعلت یابی وچاره جویی برای جبران افت تحصیلی 5-ارسال نمونه سئوالات نوبت اول به اداره 6- دادن جایزه به دانش آموزان موفق وتلاشگر درنوبت اول 7-برگزاری اردوی دانش آموزی 8- تشکیل جلسات شورای آموزشگاه9-برگزاری مراسم نمازجماعت 10-برگزاری جلسات پایه وارتباط با اولیاء11- بازدید وارزشیابی ازکلاس همکاران12-شناسایی دانش آموزان ایتام وبی بضاعت 13-رسم نمودارهای آموزشی ودرصد قبولی 14- برگزاری مراسم مناسبتها وایام ا...

اسفند

1-ارسال فرمهای تکمیل شده نقل وانتقالات برون منطقه ای 2-اجرای مراسم روز درختکاری 3-تسویه حساب مالی با اداره وتنظیم تراز عملکرد 4- بازدید وارزشیابی ازکلاس همکاران5-شرکت دانش آموزان درجشن نیکوکاری 6-تمهیدات لازم به منظور حفاظت اموال مدرسه درتعطیلات عیدنوروز7- تشکیل جلسات شورای آموزشگاه 8-برگزاری مراسم نمازجماعت 9--برگزاری جلسات پایه وارتباط با اولیاء10-کمک به ایتام وبی بضاعتها 11-گرامیداشت روز امورتربیتی وتجلیل از مربی تربیتی 12-برگزاری مراسم های مذهبی ومناسبتها وایام ا...13-دادن  پیک بهاری به دانش آموزان.

فروردین

1-بررسی پیکهای بهاری و اهداء جوایز به برترین آنها 2-برگزاری هفته بهداشت جهانی و انجام مناسبتهای آن 3-تشکیل جلسات شوراهای اموزشگاه 4-بازدید و ارزشیابی از کلاس همکاران 5-برگزاری جلسات پایه و ارتباط با اولیاء 6-برگزاری مراسم نماز جماعت 7-برگزاری مناسبت های مذهبی و ایام اله 8-برنامه ریزی و اقدام به منظور تشکیل کلاس های تقویتی 9-پیش بینی ظرفیت تقریبی پذیرش دانش آموزان در سال تحصیلی آینده 10-اعلام نمرات ارزشیابی مستمربه اولیاء

اردیبهشت

1-برگزاری مراسم بزرگداشت هفته معلم 2-ارسال فرمهای تکمیل شده و انتقالات درون منطقه ای 3-تنظیم و ارسال سازمان اولیه مدرسه در سال تحصیلی اینده 4-اعلام برنامه امتحانات پایانی به دانش آموزان 5-ارسال برنامه امتحانات داخلی به اداره 6-ثبت نام دانش آموزان پایه اول بر اساس دستور العمل ها 7-تنظیم لیست نمرات ارزشیابی مستمر 8-تکثیر سوالات و برگزاری امتحانات میان نوبت دوم و امتحانات شفاهی نوبت دوم 9-بازدید و ارزشیابی از کلاس همکاران 10-تشکیل جلسات شوراهای اموزشگاه 11-برگزاری مراسم نماز جماعت 12-برگزاری جلسات پایه و ارتباط با اولیاء 13-برگزاری مناسبتهای مذهبی و ایام ..

خرداد

1-اعلان ساعت کار وروز فعالیت آموزشگاه درتابستان به اولیاء ودانش اموزان واداره 2-اجرای طرح خودارزیابی ازکاریک ساله دبیران وتمامی فعالیت های آموزشگاه 3-تکثیر سوالات امتحانی وبرگزاری امتحانات نوبت دوم 4-رسیدگی به اعتراضات امتحانات واعلام نتیجه قطعی 5-تشکیل جلسات شورای آموزشگاه 6-ارسال نتیجه امتحانات نوبت دوم با دیسکت به اداره 7-رسم نمودار درصد قبولی ومردودی 8-الصاق کلیه اعلامیه های ثبت نام از اداره درمعرض دید عموم 9-ارسال گزارش سه ماهه سوم به اداره 10-تهیه کروکی ثبت نام وهماهنگی با مدیران مدارس همجوار   

تیر

1-الصاق تمبرکارنامه های قبولی 2-بایگانی اوراق امتحانی وبخشنامه ها 3-ثبت نام دانش آموزان سال تحصیلی جدید 4-تنظیم وتکمیل لیستهای امتحانی 5-توجه واقدام درجهت زیبا سازی عمومی مدرسه ورنگ آمیزی وانجام تعمیرات 6-تجهیز فضاها از نظر گرمایشی وسرمایشی 7-تشکیل جلسه پروژه مهر.

مردا د

1-ثبت نام دانش آموزان سال تحصیلی جدید 2-سازماندهی فضاها واتاقهای آموزشگاه برای سال جدید 3-بررسی وکنترل تدریجی مدارک ثبت نام شدگان 4-تجهیز آموزشگاه به امکانات ایمنی 5-تنظیم ارسال تراز مالی به اداره 6-بررسی وضعیت سازمان مدرسه واقدام لازم جهت تأمین نیروی موردنیاز 7-کنترل وبررسی وضعیت اموال مدرسه 8-تشکیل جلسات ستادبازگشایی وشورای مدرسه .9-برنامه ریزی برای اجرای امتحانات شهریورماه ودادن برنامه به دانش آموزان  تجدیدی 10-اجرای امتحانات شهریور ودادن نتیجه آنها وارسال نتیجه به اداره آموزش وپرورش .

 

 

 

 

  

]

نمونه ای دیگر از برنامه سالانه مدرسه راهنمایی

 

برنامه سالانه مدرسه راهنمایی

 برنامه

محتوی

عنوان برنامه

علاقمند کردن دانش آموزان به تحصیل

وضعیت موجود و ضرورت اجرای برنامه

در حال حاضر بعضی از دانش آموزان مدرسه راهنمایی معلم  علاقه چندانی به تحصیل و ادامه آن ندارند  و لازم و ضروری است که ما انگیزه از دست رفته آنها را به آنها باز گردانده  و کلیه دانش آموزان را برای بهتر درس خواندن و تحصیل علم و دانش  تشویق و راهنمایی نماییم .

اهداف برنامه

کیفی

 

1-ایجاد مدرسه ای شاداب  و جذاب برای دانش آموزان و دبیران-2-استفاده از راهنمایی های اولیاء دانش آموزان موفق و برتر -3- پیشرفت دانشآموزان در زمینه های علمی، فرهنگی ، هنری، اجتماعی ،ورزشی و... .4-ایجاد انگیزه در دانش آموزان بی علاقه با استفاده از ابزارهای تشویق، جایزه و .....

کمی

 

1- تهیه و اهداء جایزه به دانش آموزان تلاشگر به تناوب در طول سالتحصیلی .2-توجه به عوامل فیزیکی مدرسه .3-شاداب سازی  محوطه و کلاسها  .4 توجه به امکانات ورزشی .4-خرید سی دی های کمک آموزشی  .

شرح اجمالی فرایند(شرح عملیاتی برنامه)

1-دادن مسئولیت  به دانش آموزان و تحریک حس مسئولیت پذیری در آنها 2-مشارکت دادن دانش آموزان در اداره امورات آموزشگاه  با عناوین  کمک مدیر ، ناظم روزو... .3-توجه به فضای کلاسها با نصب پرده های پارچه ای خوش رنگ و استفاده از گلهای مصنوعی در کلاس درس.4-تهیه کارنامه ماهانه و انعکاس آن به والدین (که نتیجه مطلوبی داشته است).5-تعمیر سرویس بهداشتی  دانش آموزان.6-آسفالت کاری  محوطه آموزشگاه .6-توجه کافی به امکانات ورزشی  با خرید وسایل و تجهیزات مورد نیاز  دانش آموزان.7-اجرای  برنامه نرمش صبحگاهی  جهت حضور با نشاط دانش آموزان در کلاس .8-اختصاص نماز خانه به عنوان اتاق رشد جهت استفاده دانش آموزان از سی دی های کمک آموزشی موجود در مدرسه .9- اختصاص نمازخانه  آموزشگاه به عنوان سالن مطالعه که  با استقبال چشمگیر دانش آموزان  همراه بوده است.10-  اجرای طرح تلاش آفرین در مدرسه و دادن هدایای مختلف به دانش آموزانی که 5 بار مورد تشویق قرار گرفته اند.11-تایپ سوالات دبیران در کامپیوتر آموزشگاه    .12-اجرای نماز جماعت بصورت کلاسی و اختیاری که با استقبال گرم دانش آموزان همرا بوده است.

برآورد هزینه ها

از محل سرانه آموزشگاه

محدوده زمانی 

در طول سالتحصیلی

تجهییزات وامکانات

از تجهیزات و امکانات موجود در مدرسه استفاده گرددو در صورت نیاز تهیه شود.

مسئول ومجری برنامه

مدیر ،  مربی پرورشی و دبیران و دانش آموزان

ارزیابی

عوامل موفقیت و عدم موفقیت طرح شناسایی شود.عوامل  تاثیر گذار بر علاقمند شدن دانش آموزان شناسایی و بررسی گردد.

 

 

 

 

  

نمونه برنامه سالانه مدرسه راهنمایی

 

به نام خدا

     برنامه سالانه مدرسه راهنمایی    

      

برنامه

                                                  محتوی

عنوان برنامه

 

                     ایجادانگیزه دردانش آموزان  وعلاقه مند کردن آنها به تحصیل

وضعیت موجود وضرورت اجرای برنامه

در دوره راهنمایی به دلیل شرایط خاص روحی دانش آموزان بعضی از آنها دچار افت تحصیلی و کاهش انگیزه می شوندو لازم وضروری است که انگیزه کاهش یافته آنها تقویت شود و کلیه دانش آموزان رابرای بهتر درس خواندن وتحصیل دانش ترغیب کنیم.

                       کیفی

 

 


اهداف برنامه

                      کمی

 

1-ایجادمدرسه ای بافضای شاداب و جذاب برای دانش آموزان ودبیران2- نظرسنجی و تبادل اطلاعات با اولیای محترم3-تلاش برای پیشرفت دانش آموزان در زمینه های علمی ، فنی،فرهنگی، هنری ، اجتماعی ،ورزشی و...4-ایجاد انگیزه دردانش آموز بوسیله ابزارهای  مشوق مثل جایزه و...

 


1-تهیه کلیه احتیاجات رفاهی در مدرسه در صورت امکان2-تهیه جایزه وتقدیر از دانش آموزان تلاشگر به تناوب در طول سال تحصیلی3- شاداب و سالم سازی محیط مدرسه 4- رسیدگی به فضای سبز مدرسه 4-رفع نواقص موجود درکلاسها وتهیه وسایل کمک آموزشی مناسب 5- توجه به امکانات ورزشی

 

 

 

 

 

شرح اجمالی فرایند و

شرح عملیاتی برنامه

1- دادن مسئولیت به دانش آموزان وافزایش حس مسئولیت پذیری آنها 2-مشارکت فعال دانش آموزان در امورات مدرسه ومشخص نمودن وظایف هر یک از آنها3- تهیه کارنامه مرسه وارائه آن به والدین 3-تعمیر سرویس بهداشتی- 4- تلاش برای پاکیزه نگه داشتن مدرسه 5- توجه کافی به ورزش مدرسه باخرید امکانات و وسایل مناسب ورزشی 6- اجرای به موقع مراسم صبحگاه و نرمش صبحگاهی 7- راه اندازی سالن مدرسه به عنوان کارگاه وآزمایشگاهی پویا و فعال8-اجرای طرح تلاش آفرین به صورت تقدیر از دانش آموزانی که به حد نصاب امتیاز درسی رسیده باشند9-برگزاری نماز جماعت در مدرسه 10-راه اندازی وبلاگ مدرسه-  

 

تامین هزینه ها

از محل سرانه آموزشگاه و کمکهای مردمی

 

محدوده زمانی

 

درطول سال تحصیلی

تجهیزات وامکانات

درحدامکان وسایل مورد نیاز از محل مدیریت آموزش وپرورش وسپس سرانه مدرسه تهیه گردد واز وسایل نهایت استفاده شود

 

مسئول ومجری برنامه

 

مدیر ، مربی پرورشی ، دبیران و دانش آموزان

ارزیابی

 

 

عوامل موفقیت و عدم موفقیت طرح شناسایی شود. عوامل تاثیر گذار بر علاقه مند شدن دانش آموزان شناسایی و بررسی گردد

 

  

نمونه برنامه سالانه مدرسه

 

عنوان طرح

طرح تلاش‌آفرین مدرسه

ضرورت‌های اجرای طرح

بالابردن كیفیت آموزشی دانش‌آموزان - ایجاد حس رقابت سالم بین دانش‌آموزان - تلاش دانش‌آموزان ضعیف جهت كیفیت‌بخشی به وضعیت درسی - تكریم اولیا و دانش‌آموزان

اهداف طرح

1- ایجاد حس رقابت سالم بین دانش‌آموزان 2- ایجاد انگیزه در دانش‌آموزان ضعیف 3- بالابردن كیفیت آموزشی مدرسه 4- توجه به تفاوت‌های فردی دانش‌آموزان

امكانات یا منابع موجود

تقدیرنامه - كارت تشویق

مجری طرح

مدیر مدرسه - معاونان - انجمن اولیا و مربیان

زمان اجرای طرح

در طول سال تحصیلی

بودجه‌ی مورد نیاز

به اندازه‌ی تهیه‌ی تقدیرنامه و كارت تشویق - جوایز كوچك - پذیرایی از اولیا

شیوه‌ی نظارت و كنترل

گرفتن نمرات دانش‌آموزان ضعیف درسی به صورت هفته‌ای از دبیران - كنترل وضعیت درسی دانش‌آموزان توسط اولیای آنان - كنترل وضعیت درسی دانش‌آموزان ضعیف هر جلسه توسط مشاور مدرسه

انتظارات مورد نظر

بهبود وضعیت درسی دانش‌آموزان ضعیف - بالا رفتن سطح آموزشی مدرسه - تقویت روحیه‌ی دانش‌آموزان

 

عنوان طرح

 

برگزاری آزمون‌های اختصاصی

ضرورت‌های اجرای طرح

 

این آزمون در هر مرحله در سطح مدرسه انجام می‌شود. از قبل به دبیران و دانش‌آموزان اطلاع‌رسانی می‌شود و در روز مقرر با سؤالاتی كه از دبیران گرفته شده و به صورت دفترچه آماده شده آزمون گرفته می‌شود (از هر درس 10 سؤال تستی) ریاضی، علوم، زبان، ادبیّات، علوم اجتماعی، عربی و پس از تصحیح به نفرات برتر هر پایه جوایزی اهدا می‌گردد.

اهداف طرح

کیفی

تقویت بنیه‌ی علمی - آشنایی با سؤالات تستی - ایجاد رقابت

کمی

شركت كلیه‌ی دانش‌آموزان سه پایه

امكانات یا منابع موجود

 

طراحی سؤالات توسط دبیران و تكثیر آن توسط معاونین

مجری طرح

 

مدیر و معاونین و دبیران

زمان اجرای طرح

 

دی‌ماه - اردی‌بهشت ماه

بودجه‌ی مورد نیاز

 

از سرانه‌ی مدرسه خرید كاغذ جهت تكثیر و خرید جوایز

شیوه‌ی نظارت و كنترل

 

توسط دبیران

انتظارات مورد نظر

 

مطالعه‌ی دروس و آمادگی علمی جهت امتحانات ترم - ارسال به موقع نتایج به اولیاء - اهداء جوایز

 

عنوان طرح

 

طرح همیاری معاون در مدرسه

ضرورت‌های اجرای طرح

 

ایجاد نظم و انضباط بیشتر در آموزشگاه، ایجاد حس همكاری در دانش‌آموزان و شناسایی دانش‌آموزان ضعیف درسی و اخلاقی در آموزشگاه و كمك به حل مشكلات آنان توسط همیاران معاون، آشنا نمودن دانش‌آموزان با روش‌های حل مشكلات ایجاد شده، شناسایی دانش‌آموزان مستعد درسی و الگوی برتر اخلاقی از طریق همسالان، تقویت روحیه‌ی اعتماد به نفس و درك متقابل و ایجاد روحیه‌ی همیاری بین دانش‌آموزان، تقویت حس پذیرش و مقبولیت اجتماعی و عزت نفس دانش‌آموزان از طرف كادر اجرایی آموزشگاه (معاون)

اهداف طرح

کیفی

پیشگیری نسبی از ایجاد ناهنجاری‌های اخلاقی، انضباطی و درسی دانش‌آموزان و كمك به برقراری ارتباط با دانش‌آموزان ناهنجار اخلاقی و درسی - همكاری صمیمانه با معاونین آموزشگاه و گسترش فرهنگ تعاون و همكاری در سطح آموزشگاه - كمك به معاون در فرضیه‌ی شكافت مشكلات دانش‌آموزان


مطالب مشابه :


نمونه تقدیرنامه های اهدایی به دانش آموزان فعال نماز

نمونه تقدیرنامه های اهدایی به دانش آموزشگاه و شركت در نماز جماعت باعث رونق بخشيدن
تقدیر نامه از اعضا هیئت

هئیت عاشقان اهل بیت (ع) کرمان - تقدیر نامه از اعضا هیئت - مسجد امام سجاد(ع) توکل آباد , salehon.ir
مسابقه بزرگ دعوت به نماز

تسبیح گوی-وبلاگ تخصصی نماز سکه بهار آزادی و تقدیرنامه وزارتی تقدیم می شود.
متن تقدیرنامه های اداری

تبــــــیان - متن تقدیرنامه های اداری - علی فیروزان نوشته شده در چهارشنبه دوازدهم
تقویم اجرایی و برنامه سالانه

دانش آموزي ،اقامه نماز، انجمن علمي و باعلاقه شركت دارند. تقدیرنامه - كارت
مسابقه نماز

سرگرمی های آموزگار چند پایه میان جلگه - مسابقه نماز - آموزشی ریاضی - سرگرمی های آموزگار چند
مسابقه بزرگ دعوت به نماز ویژه فرهنگیان و دانشجومعلمان

مسابقه بزرگ دعوت به نماز ویژه فرهنگیان و سکه بهار آزادی و تقدیرنامه وزارتی تقدیم می شود.
برچسب :