تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري

فصل اول ـ مقررات عمومي

ماده 1- دستمزد كارشناسان پس از گزارش و اظهارنظـر كارشـناسـي در حدود صلاحيت آنها از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي طبق مقررات اين تعرفه محاسبه و پرداخت مي‌گردد.
ماده 2- مراجع قضائي، وزارتخانه‌ها، سازمانهاي دولتي و ارگانها و نهادها و شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به آنها در تعيين دستمزد كارشناس براساس مقررات اين تعرفه عمل نمايند.
تبصره 1- در مواردي كه مرجع قضائي براي كشف جرم و تعيين علت و علل و مشخص نمودن واقعيت اقدام به تعيين كارشناس مي‌نمايد تعيين دستمزد متناسب با كميت و كيفيت كار با همان مرجع مي‌باشد.
تبصره 2- در صـورت عدم استـطاعت مالي اشـخاص حقيـقي يا حقوقي متقاضي كارشناسي به تشخيص قاضي پرونده از پرداخت حق‌الزحمه كارشناسي معاف‌شده يا حق‌الزحمه كارشناسي تا ميزان معينه به‌وسيله دادگاه كاهش مي‌يابد ولي در هرحال پرداخت هزينه‌ها يا وسيله اجراي قرار كارشناسي مانند اياب و ذهاب كارشناس به عهده متقاضي است.
تبصره 3- هر كارشناس حداقل موظف به ارائه 3 مورد كارشناسي مجاني يا كاهش يافته در هر سال مي‌باشد.
ماده 3- دستمزد تأمين دليل با توجه به كميت و كيفيت خدمات كارشناسي موردنياز از طرف دادگاه مربوطه تعيين مي‌شود و حداقل آن مبلغ 250.000 ريال مي‌باشد.
ماده 4- در كارشناسي‌ها چنانچه موضوع كارشناسي مربوط به جزئي از كل بوده ولي اظهارنظر كارشناسي مستلزم بررسي در كل كار مربوطه باشد، دستمزد كارشناس بر مبناي كل كار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ماده 5- در مواردي كه موضوع كارشناسي توسط چند كارشناس رسمي انجام مي‌شود به هريك از كارشناسان بخشي از دستمزد كامل كارشناسي در يك پرونده پرداخت مي‌شود به شرط اينكه كمتر از حداقل دستمزد كارشناسي براي يك نفر نباشد.
ماده 6- كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي مكلفند در صورت درخواست كارشناس يا كارشناسان مربوطه، دستمزد كارشناسي را طبق اين تعرفه و در صورتي كه قبلاً قابل برآورد نباشد بطور علي‌الحساب به حساب مخصوص توديع و قبض آن را در پرونده مربوطه پيوست نمايند در اين صورت كارشناسان رسمي مكلفند پس از توديع دستمزد نسبت به انجام كارشناسي اقدام نمايند.
ماده 7- در صورتي كه كارشناس اقدام به انجام كار كارشناسي نموده ولي به‌علت يا دليلي كه خارج از حيطـه اختيـار وي باشد اجراي كارشناسي منتفي گردد، محق به دريافت بخشي از دستمزد متناسب با كارهاي انجام شده و يا وقت صرف شده خواهد بود بشرط اينكه از حداقل مقرر در اين تعرفه بيشتر نباشد بعلاوه چنانچه در اين رابطه به محل كار مسافرت نموده باشد هزينه سفر، اقامت و فوق‌العاده روزانه وي بر مبناي ضوابط اين تعرفه پرداخت مي‌شود.
ماده 8- در صورتي كه اجراي قرار كارشناسي مستلزم عزيمت به خارج از حوزه فعاليت و محل اقامت كارشناس باشد، تأمين وسيله اياب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضي بوده و علاوه بر دستمزد كارشناسي، فوق‌العاده مـأموريت كارشناس براي هر روز مسـافرت به مأخذ روزانه به مبلـغ 125.000 ريال به كارشناس پرداخت خواهد شد. چـنانچه متقاضي از تأمين وسيله اياب و ذهاب و اقامت خودداري نمايد و كارشناس براي انجام كارشناسي رأساً و به هزينه خود نسبت به تهيه موارد فوق‌الذكر اقدام نمايد علاوه بر دستمزد و فوق‌العاده مأموريت، هزينـه‌هاي مربوطه مورد مطـالبـه در حد متعـارف در وجه كارشنـاس پرداخت خواهد شد.
تبصره 1- در صورتي كه انجام كارشناسي مستلزم عزيمت به خارج از كشور باشد، اخذ رواديد و هزينه‌هاي مربوط اعم از پرداخت عوارض خروج از كشور و تهيه بليط هواپيما، هزينه اقامت و همچنين ساير هزينه‌هاي سفر و پرداخت فوق‌العاده روزانه (برابر مصوبه هيأت دولت هم‌رديف كارشناسان) به عهده متقاضي مي‌باشد.
تبصره 2- در صـورتي كه مبلـغ مورد رسيـدگي به ارز باشـد پس از تسعير آن به ريال براساس نرخ واريزنامه رسمي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر طبق جدول رشته مربوطه محاسبه خواهد گرديد.
ماده 9- هزينه انجام كليه آزمايش‌ها و تهيه نمونه‌هاي لازم و گمانه‌زني كه طبق نظر كارشناس ضروري باشد، به عهده متقاضي است و در صورت اختلاف در ضرورت انجام اين اقدامات نظر كانون كارشناسان رسمي كه توسط رياست آن اعلام مي‌شود معتبر است.
ماده 10- در مواردي كه براي بعضي از امور كارشناسي در اين تعرفه دستمزد تعيين نشده باشد دستمزد آن حسب مورد توسط دادگاه يا كميسيون موضوع ماده 15 تعرفه تعيين مي‌شود و حداقل دستمزد 250.000 ريال خواهد بود.
تبصره 1- دادگاهها حسب استطاعت مالي افراد مي‌توانند نسبت به معافيت متقاضي و تعديل دستمزد كارشناسي اقدام نمايند.
ماده 10 مكرر- بمنظور عدالت در امر كارشناسي كميسيوني مركب از 3 عضو: 1- نماينده كانون كارشناسان رسمي دادگستري 2- نماينده مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء، كارشناسان قوه قضائيه 3- نماينده رياست قوه قضائيه تشكيل مي‌شود تا نسبت به توزيع امور ارجاعي اقدام نمايند.
ماده 11- كارشناسان فقط از يك رديف تعرفه دستمزد استفاده خواهند كرد مگر در مواردي كه عمل كارشناسي از دو يا چند نوع خدمات كارشناسي و يا چند محل مختلف تركيب شده باشد كه در آن صورت براي هر قسمت يا محل از تعرفه مربوط به خود بطور جداگانه استفاده خواهد شد.
تبصره- در مواردي كه موضوع كارشناسي مربوط به سال‌هاي قبل از تاريخ انجام كارشناسي باشد، دستمزد طبق قيمت روز بر اساس اين تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اينكه علت تأخير در انجام كارشناسي ناشي از اقدام كارشناس رسمي باشد.
ماده 12- دستمزد ارزيابي كالا، اشياء، قطعات يدكي، ابزارآلات، محصولات و مواد اوليه، به شرح زير است:
1- تا 10.000.000 ريال 5/2 درصد و حداقل 200.000 ريال.
2- از 10.000.000 ريال تا 50.000.000 ريال نسبت به مازاد يك درصد.
3- از 50.000.000 ريال تا 250.000.000 ريال نسبت به مازاد چهار در هزار.
4- از 250.000.000 ريال تا 750.000.000 ريال نسبت به مازاد 5/2 در هزار.
5- از 750.000.000 ريال به بالا نسبت به مازاد يك در هزار تا حداكثر مبلغ 10.000.000 ريال.
ماده 13- در مـورد ارزيابي و كارشنـاسي اموال و املاكي كه در پلاك‌هاي ثبتي و آدرسهاي متفاوت واقع شده‌اند دستمزد بطور جداگانه محاسبه مي‌گردد.
ماده 14- در صورتي كه رسيـدگي به مستنـدات و مدارك مربوط به كارشناسي به زبان خارجي باشد علاوه ‌بر تعرفه قانوني در هر رشته هزينه ترجمه رسمي بر اساس آئين‌نامه تعرفه مترجمين رسمي، بنابر تشخيص قاضي يا رضايت متقاضي اضافه مي‌شود.
ماده 15- در صورت بروز اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد، تفسير موادي از اين تعرفه و همچنين به ‌منظور تعديل و ايجاد تناسب ميان ميزان و نوع كار كارشناس با حق‌الزحمه، مقرر است چنانچه حق‌الزحمه قانوني كارشناسي وفق آئين‌نامه و تعرفه بيش از ده ميليون ريال باشد موضوع در كميسيون مقرر در ماده 13 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 مطرح گردد تا درخصوص ميزان حق‌الزحمه كارشناسي اظهار نظر نمايد. نظريه اكثريت كميسيون مذكور به شرطي كه متضمن نظر حداقل دو نفر از اعضاء حقوقدان منتخب رئيس محترم قوه قضائيه خواهد بود قطعي و براي متقاضي انجام كارشناسي و كارشناس منتخب لازم‌الاتباع است. وزارتخانه‌ها و سازمانها و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها و نهادها و مؤسسات عمومي مجاز به پرداخت وجهي بيش از آنچه در كميسيون مذكور تعيين شده نخواهند بود و با متخلف از اين امر وفق موازين قانوني برخورد خواهد شد.

فصل دوم- تعرفه دستمزد كارشناسان
قسمت اول- تعرفه دستمزد كارشناسان
گروه 1ـ مهندسي آب شامل رشته‌هاي (آب ـ فلزات ـ معادن) رشته مهندسي آب

 دستمزد اندازه‌گيري آب چاهها، چشمه‌ها، قنوات، کانالها و انهار و زهكش‌ها و رودخانه‌ها به شرح زير خواهد بود:
ماده 16- دستمزد اندازه‌گيري آب:
1- تا 100 ليتر در ثانيه مقطوعاً 250.000 ريال.
2- مازاد 100 ليتر تا يك‌هزار ليتر در ثانيه به ازاء هر ليتر 500 ريال.
3- مازاد يك‌هزار ليتر به ازاء هر ليتر در ثانيه 100 ريال تا حداكثر مبلغ 5.000.000 ريال.
ماده 17- دستمزد تعيين كيفيت شيميائي و آلودگي آب با توجه به مسائل زيست محيطي:
1- براي اظهارنظر نسبت به نتايج آزمايش شيميايي آب به لحاظ كارپذيري، بهداشتي، زراعي و صنعتي مقطوعاً 250.000 ريال.
2- براي بررسي آلودگي آب از نقطه نظر مواد آلوده‌كننده و اظهارنظر نسبت به آن مقطوعاً 250.000 ريال
ماده 18- دستمزد بررسي مشخصات سفره آب اعم از آب‌گذاري، تراوش يا نفوذ در آب و فاضلاب و تعيين حريم ضرري منابع استحصال آب روي يكديگر مقطوعاً 300.000 ريال.
تبصره- در صورتي كه انجام امر كارشناسي مستلزم عمليات نقشه‌برداري باشد دستمزد آن طبق تعرفه قسمت هفتم پرداخت خواهد شد.
ماده 19- دستمزد ارزيابي قنوات، چاهها و منصوبات آن، شبكه‌هاي آبياري و زهكشي آب و فاضلاب به شرح زير خواهد بود:
1- تا ده ميليون ريال 250.000 ريال.
2- مازاد بر ده ميليون ريال تا يكصدميليون ريال 2 در هزار.
3- مازاد بر يكصد ميليون ريال يك در هزار حداكثر تا مبلغ 3.000.000 ريال.
ماده 20- دستمزد اندازه‌گيري و تشخيص حقابه‌ها معادل دستمزد اندازه‌گيري آب، به اضافه ده درصد خواهد بود.
ماده 21- تعيين نوع و بررسي كيفيت حفاري چاهها و قنوات و بهسازي چشمه‌ها مقطوعاً 400.000 ريال.
ماده 22- دستمزد رسيدگي به اختلاف مهندسين مشاور و پيمانكاران و كارفرمايان در رابطه با امور تخصصي آب طبق تعرفه قسمتهاي 8 و 9 تعيين مي‌گردد.
ماده 23- دستمزد رسيدگي به اختلافات مربوط به حريم و بستر رودخانه‌ها و کانالها و انهار به شرح زير تعيين مي‌گردد:
1- حريم کانالها و انهار تا عرض بستر 12 متر از قرار هر كيلومتر 250.000 ريال حداكثر تا مبلغ 3.000.000 ريال.
2- حريم رودخانه‌ها و کانالهاي با عرض بستر بيش از 12 متر از قرار هر كيلومتر 350.000 ريال حداكثر تا مبلغ 5.000.000 ريال.
ماده 24- دستمزد رسيدگي به وضع فاضلاب به لحاظ تشخيص بار آلودگي بر حسب كميت و كيفيت مقطوعاً 350.000 ريال.
ماده 25- دستمزد برآورد خسارات وارده به تجهيزات منابع استحصال آب و تأسيسـات تبعـي آن تا ده ميلـيون ريال مقطوعاً 250.000 ريال نسبت به مازاد ده ميليون ريال دو در هزار حداكثر تا مبلغ 3.000.000 ريال.
ماده 26- دستمزد رسيدگي و تهيه صورت وضعيت حفاري چاهها و قنوات و بهسازي چشمه‌ها و کانالهاي آب‌رساني و انهار طبق دستمزد قسمتهاي هشتم و نهم اين تعرفه تعيين مي‌گردد.

تعرفه دستمزد كارشناسان رشته فلزات و معادن
ماده27- تعرفـه دستمزد كارشنـاسان رسمي رشته فلزات طبق تعرفه دستمزد كارشناسان گروه7 صنعت و فن و تعرفه دستمزد كارشناسان رشته معادن مربوط به‌ارزيابي ذخائر معدني (احتمالي ـ ممكن ـ قطعي) را حسب مورد قاضي يا كميسيون ماده 15 تعرفه تعيين مي‌نمايند.

قسمت دوم- تعرفه دستمزد كارشناسان
گروه2- اموال منقول و نفقه شامل رشته‌هاي:
(اشياء نفيسه، عتيقه و احجاركريمه، تعيين نفقه، ساعت و جواهرات، فرش، لوازم خانگي و اداري)

ماده28- دستمزد كارشناسي رشته‌هاي فوق به شرح زير مي‌باشد:
1- حداقل دستمزد كارشناسي تا مبلغ ده ميليون ريال مقطوعاً 000/250 ريال و در حومه شهر 000/300 ريال
2- از ده ميليون ريال تا 100 ميليون ريال نسبت به مازاد 8 در هزار
3- از 100ميليون ريال به بالا نسبت به مازاد۴ درهزارحداكثر تامبلغ 000/000/5 ريال
ماده 29- دستمزد تعيين نفقه با توافق مقام ارجاع كننده تعيين مي‌شود و حداقل مبلغ 000/250 ريال و حداكثر تا مبلغ000/000/2 ريال تعيين مي‌شود.

قسمت سوم- تعرفه دستمزد كارشناسان
گروه3- امور پزشكي داروئي و غذائي شامل رشته‌هاي:
(پزشكي و پيراپزشكي، داروسازي و سم شناسي، مواد غذائي و مسموميتهاي ناشي از آن)

ماده 30- دسـتمزد كارشـناسي رشته‌هاي فوق بر حـسب اهميت و حساسيت و پيچيدگي موضوع و با توجه به كميت و كيفيت حسب مورد توسط قاضي يا كميسيون ماده 15 همين تعرفه تعيين مي‌شود.
تبصره- كليه هزينه‌هاي آزمايشگاهي نمونه برداري (بيوپسي) راديوگرافي و نظائر آن به عهده متقاضي (شاكي) مي‌باشد.

قسمت چهارم- تعرفه دستمزد كارشناسان
گروه 4- رشته‌ حسابداري و حسابرسي

ماده 31- دستمزد كارشناسي امور حسابداري و حسابرسي نسبت به جمع ارقام حسابهاي مورد رسيدگي بر اساس جدول زير تعيين مي‌گردد:
- تا ده ميليون ريال مقطوعاً 000/250 ريال.
- از ده ميليون ريال تا 50 ميليون ريال نسبت به مازاد سي در هزار.
- از 50 ميليون ريال تا 100 ميليون ريال نسبت به مازاد ده در هزار.
- از 100 ميليون ريال تا 300 ميليون ريال نسبت به مازاد پنج در هزار.
- از 300 ميليون ريال تا 500 ميليون ريال نسبت به مازاد سه در هزار.
- از 500 ميليون ريال تا 10 ميليارد ريال نسبت به مازاد دو در هزار.
- از 10ميليارد ريال به بالا نسبت به مازاد نيم در هزار تا حداكثر مبلغ 000/000/50 ريال.
تبصره- در صورتي كه رسيدگي مربوط به حساب‌هاي فاقد دفاتر قانوني يا توليدي و صنعتي يا سياق بوده باشد براي هريك از موارد در قسمت مربوطه 15% به دستمزد كارشناسي اضافه مي‌شود.
ماده 32- دستمزد كارشناسي امور ذيل به شرح زير پرداخت مي‌گردد:
1- درخصوص ارزش سهام و سهم‌الشركه مجموع دارائي‌هاي جاري و بدهي‌ها و ذخائر ارزيابي شده به اضافه قيمت تمام شده دفتري دارائي‌هاي ثابت به شرح جدول فوق.
تبصره- علاوه بر دارائي‌هاي ثابت ساير دارائي‌هايي كه توسط كارشناسان رسمي رشتـه مربوطه ارزيابي مي‌شـود فقط قيـمت دفتري آن در محاسـبه دستمزد اين رشته منظور مي‌شود.
2- درخصوص رسيدگي و حسابرسي ترازنامه و حساب سود و زيان و امور توقف و ورشكستگي مجموع اقلام ترازنامه به شرح جدول فوق.
3- درخصوص تعيين قيمت تمام شده كالا ارقام تشكيل دهنده قيمت تمام شده به شرح جدول فوق.

قسمت پنجم- تعرفه دستمزد كارشناسان
گروه5 ـ امور وسائط نقليه شامل رشته‌هاي:
(وسائط نقليه هوائي، وسائط نقليه دريائي و غواصي، وسائط نقليه موتوري زميني و ريلي)

(دستمزد كارشناسي رشته‌هاي وسائط نقليه هوايي و ريلي وفق ماده 10 مقررات عمومي خواهدبود).
ماده 33- دستمزد كارشناسي رشته وسائط نقليه موتوري زميني براي هريك از امور تشخيص اصالت خودرو، تعيين ميزان سوخت، اظهارنظر فني، تعيين اجاره بها و اجرت المثل به شرح ذيل مي‌باشد:
ـ براي هر دستگاه مقطوعاً 000/150 ريال و چنانچه خارج از شهر باشد طبق تعرفه عمومي هزينه اياب و ذهاب و فوق‌العاده مأموريت محاسبه و دريافت خواهدشد.
تبصره- در مورد وسايط نقليه بدون موتور مقطوعاً 000/100 ريال.
ماده 34- دستمزد رسيدگي به تشخيص علت تصادف و تعيين خسارت:
- هر مورد مقطوعاً 000/150 ريال در داخل شهر و براي حومه 000/200 ريال.
ماده 35- دستمزد ارزيابي:
1- به ازاي هر دستگاه تا ده ميليون ريال 000/120 ريال.
2- از ده ميليون ريال به بالا نسبت به مازاد، يك در هزار حداكثر تا مبلغ 00۰/000/2 ريال.
تبصره- براي وسائط نقليه كمتر از چهار چرخ به ميزان 50% تعرفه فوق.

تعرفه رشته وسائط نقليه دريايي و غواصي

1- براي دعاوي مربوط به حمل و نقل (مسئوليت صادر كننده اسناد حمل)
ميزان خواسته به ريال ميزان دستمزد به ريال
تا 5 ميليون حداقل دويست و پنجاه هزار
از 5 ميليون تا 50 ميليون نسبت به مازاد ده در هزار
از 50 ميليون تا 150 ميليون نسبت به مازاد پنج در هزار
از 150 ميليون تا 500 ميليون نسبت به مازاد سه در هزار
از 500 ميليون به بالا، نسبت به مازاد يك درهزار حداكثر تا مبلغ000/000/5 ريال
تبصره- تعيين ميزان خسارت وارده به كالا به عهده كارشناس ذيربط طبق تعرفه مربوطه مي‌باشد.

2- تعيين ارزش وسائط نقليه آبي
ارزش وسيله نقليه آبي به ريال ميزان تعرفه كارشناسي
تا يكصد ميليون ده در هزار
از يكصد ميليون تا پانصد ميليون نسبت به مازاد پنج در هزار
از پانصد ميليون تا دو ميليارد نسبت به مازاد سه در هزار
از دو ميليارد به بالا نسبت به مازاد يك در هزارحداكثرتامبلغ 000/500/7 ريال

3- تعيين مقصر در تصادم دريائي يا تصادم در آبهاي داخلي
الف- در صورت تصادم بين قايقهاي تفريحي و مسافري در آبهاي داخلي:
حداقل 000/250 ريال و حداكثر 1000.000 ريال
ب- در صورت تصادم بين دو يا چند فروند شناور در دريا.
- براي شناورهاي با ظرفيت كمتر از 500 تن (ظرفيت ناخالص يا GT): يك و نيم ميليون ريال
ـ براي شناورهاي با ظرفيت بالاتر از 500 تن (ظرفيت ناخالص يا GT): دو ميليون ريال
تبصره- منظور از « شناور» هر وسيله نقليه آبي اعم از مسافري يا باربر است كه در آب، روي آب يا زير آب تردد نمايد.
پ- در صورت تصادم شناور با تأسيسات دريائي.
- براي شناورهاي با ظرفيت كمتر از 500 تن (ظرفيت ناخالص يا GT): يك ميليون ريال
- براي شناورهاي با ظرفيت بالاتر از 500 تن (ظرفيت ناخالص يا GT): يك و نيم ميليون ريال
تبصره 1- منظور از تأسيسات دريائي هر نوع تأسيسات از جمله اسكله، بويه، لوله‌هاي كف دريا و سكوهاي دريائي مي‌باشد.
تبصره2- ظرفيت ناخالص هر فروند شناور طبق كنوانسيون بين‌المللي ظرفيت سال 1966 اندازه‌گيري گرديده و در گواهينامه ثبت شناور درج مي‌گردد.
توجه: ظرفيت‌هاي مذكور در اين قسمت به ازاء هر «تن» برابر با يكصد فوت مكعب مي‌باشد.

4- تعيين ميزان خسارت وارده در تصادم
ميزان خسارت وارده به ريال ميزان تعرفه كارشناسي به ريال
تا 50 ميليون حداقل پانصد هزار
از 50 ميليون تا 200 ميليون نسبت به مازاد ده در هزار
از 200 ميليون تا 500 ميليون نسبت به مازاد پنج در هزار
از 500 ميليون تا يك ميليارد نسبت به مازاد سه در هزار
از يك ميليارد به بالا نسبت به مازاد يك در هزار حداكثر تا مبلغ۰۰۰/000/5 ريال

5- تعيين مقصر براي حوادث مربوط به صدمه يا اتلاف جان اشخاص در دريا و آبهاي داخلي
الف- در آبهاي داخلي: حداقل دويست و پنجاه هزار ريال.
ب- در دريا: حداقل يك ميليون ريال و حداكثر تا سه ميليون ريال.

6- در مورد غواصي و عمليات زيرآبي، ماده 10 مقررات عمومي جداول تعرفه دستمزد كارشناس رسمي دادگستري ملاك عمل مي‌باشد.

قسمت ششم ـ تعرفه دستمزد كارشناسان
گروه6 - راه و ساختمان و نقشه‌برداري شامل رشته‌هاي:
(راه و ساختمان و نقشه‌برداري- معماري و شهرسازي- معماري داخلي و تزئينات
مهندسي ترافيك و مهندسي محيط زيست- ابنيه و آثار باستاني امور ثبتي- برنامه‌ريزي شهري)

ماده 36- دستمزد ارزيابي اراضي غير مزروعي و ابنيه و مصالح ساختماني و تعيين حقوق كسب و پيشه و تجارت و سرقفلي.
1- تا پنجاه ميليون ريالي مقطوعاً 000/250 ريال.
2- از 50 ميليون ريال تا 500 ميليون ريال نسبت به مازاد، 5/1 در هزار.
3- از 500 ميلـيون ريال به بالا، نسـبت به مازاد، 1 در هـزار و حداكثـر تا مبلغ 000/500/7 ريال.
ماده 37- دستمزد تعيين اجاره بها براي هر واحد يا مجموعه مستقل:
1- تا پانصد هزار ريال ماهانه مقطوعاً 250.000 ريال.
2- از پانصد هزار ريال به بالا ماهانه، نسبت به مازاد، ده درصد و حداكثر تا مبلغ سه ميليون ريال.
تبصره- دستمزد تعيين اجرت‌المثل و يا اجور گذشته بر مبناي ماده فوق به اضافه 25% خواهد بود.
ماده 38- دستمزد تشخيص علت خسارت:
- دستمزد تشخيص علت خسارت حداقل مبلغ 000/250 ريال و در صورتي كه كميت و كيفيت كار ايجاب نمايد دستمزد با نظر قاضي (يا كميسيون ماده 15 تعرفه) تعيين مي‌شود.
ماده 39- تعيين مبلغ خسارت و برآورد هزينه تعميرات:
1- تا 5 ميليون ريال مقطوعاً دويست هزار ريال.
2- از 5 ميليون ريال تا 100 ميليون ريال نسبت به مازاد، چهار در هزار.
3- از 100 ميليون ريال به بالا، نسبت به مازاد، دو در هزار حداكثر تا مبلغ دو ميليون ريال.
تبصره- در صورتي كه تشخيص و تعيين مبلغ خسارت و برآورد هزينه تعميرات هر دو، موضـوع كارشـناسي باشد هر دستمزد جداگانه محاسبه و مجموع آن پرداخت خواهدشد.
ماده 40- دستمزد رسيدگي و تهيه صورت وضعيت:
الف- دستمزد رسيدگي به مقادير كار و صورت وضعيت ساختمان:
1- تا ده ميليون ريال، دو درصد (بيست در هزار).
2- از ده ميليون ريال تا پانصد ميليون ريال نسبت به مازاد، ده در هزار.
3- از پانصد ميليون ريال به بالا، 5 در هزار تا حداكثر مبلغ 000/500/7 ريال.
ب- دستمزد تهيه مقادير و صورت وضعيت بر مبناي نرخ‌هاي بند (الف) اين ماده به‌اضافه بيست درصد محاسبه مي‌گردد.
پ- در مورد رسيدگي و تهيه مقادير كار و صورت وضعيت مربوط به عمليات راه‌سازي، خيابان‌سازي و كـانال‌سازي دستـمزد مربوطه 50 درصد نرخ‌هاي مذكور در بندهاي (الف) و (ب) اين ماده خواهدبود.
ت- دستـمزد بررسي و تعـيين كيفيت آسفالت و بتن بر اساس 30% هزينه‌هاي آزمايشگاهي مربوط محاسبه و پرداخت خواهد شد و حداقل 000/500 (پانصد هزار) ريال و حداكثر تا مبلغ 000/000/3 ريال خواهدبود.
ث- در صورتي كه براي رسيدگي يا تهيه مقادير كار نياز به تطبيق كار انجام شده با نقشه‌ها و مشخصات باشد به دستمزدهاي رديف (الف) و (ب) برابر ده درصد اضافه خواهد شد.
ج- براي ساختمانهاي تكراري (بلوك مجزا) در مورد بندهاي (الف) و (ب) به ازاء هر واحد تكراري فقط ده درصد دستمزد يك واحد تعلق مي‌گيرد.
ماده 41- دستمزد تطبيق نقشه‌هاي ساختماني با وضعيت محل و بنا:
براي هر متر مربع مساحت زير بنا 1000 (يكهزار) ريال و حداقل 150.000 (يكصد وپنجاه هزار) ريال و حداكثر تا 3000.000 ريال.
ماده 42- دستمزد تطبيق مشخصات قراردادي ساختمان‌ها با وضعيت محل و بنا:
براي هر متر مربع مساحت زير بنا 1500 (يكهزار و پانصد) ريال و حداقل 000/200 (دويست هزار) ريال و حداكثر تا مبلغ 4000.000 ريال.
ماده 43- دستمزد تهيه نقشه‌هاي معماري، سازه يا برق و تأسيسات از ساختمان موجود:
1- معماري كلي هر متر مربع 750 ريال حداكثر تا مبلغ 7.500.000 ريال.
2- سازه هر متر مربع 1000 ريال حداكثر تا مبلغ 10000.000 ريال.
3- برق و تأسيسات هر متر مربع 500 ريال حداكثر تا مبلغ 000/000/5 ريال.
تبصره 1- در موارديكه طبقات همانند باشند دستمزد طبقه اول به ميزان مقرر در بندهاي (1) و (2) محسوب و براي طبقات مشابه 10% دستمزد مربوطه پرداخت خواهدشد.
تبصره 2- چنانچه به جاي نقشه‌هاي كامل معمول رديفهاي فوق، مقدار كمتري نقشه موردنياز باشد و يا ساختمان از پيچيدگي خاصي برخوردار باشد دستمزد را كميسيون ماده 15 تعرفه تعيين مي‌كند.

قسمت هفتم- دستمزد كارشناسي نقشه‌برداري

ماده 44- پياده كردن محدوده املاك بر روي نقشه‌ هوائي:
1- پياده كردن هر پلاك ثبتي در داخل مناطق شهري كه گذربندي‌هاي موجود منطقه در نقشه‌ هوائي مشخص باشد تا مساحت 1000 متر مربع مقطوعاً مبلغ 000/450 ريال (چهارصد و پنجاه هزار ريال) براي مساحت بيش از هزار متر مربع نسبت به مازاد هر مترمربع 60 ريال (شصت ريال) تا حداكثر 000/000/10 ريال.
2- پياده كردن هر پلاك ثبتي در مناطقي كه گذربندي‌ها در نقشه‌هاي هوائي مشخص نباشد تا مساحت 1000 متر مربع مقطوعاً مبلغ 000/600 ريال (ششصد هزار ريال) و از 1000 مـتر مربع نسبت به مـازاد هر مـتر مربـع 100 (يكصـد) ريال تا حداكثر مبلغ 000/000/10 ريال.
ماده 45- نقشه‌برداري اراضي به مقياس: 500/1
1- نقشه‌برداري در اراضي دشت و كم عارضه با منحني ميزان 25 سانتيمتر تا يك هكتار مقطوعاً 000/500 ريال (پانصد هزار ريال) و براي هر هكتار اضافه بعدي تا پنج هكتار 000/120 ريال (يكصد و بيست هزار ريال) و از 5 هكتار به بالا نسبت به مازاد، هر هكتار 000/60 ريال (شصت هزار ريال) تا حداكثر مبلغ 000/000/10 ريال.
2- در نقـشه‌برداري از اراضـي تـپه ماهور و عـوارض متوسـط با منحـني ميـزان 50 سانتيمتر، پنجاه درصد و از اراضي پر عارضه و مناطق كوهستاني با نقاط ارتفاعي و برداشت عوارض با منحني ميزان حداقل 2 متر، صد در صد به ارقام فوق اضافه مي‌شود.
3- دستمزد نقشه‌برداري بدون برداشت منحني ميزان (مسطحاتي) پنجاه درصد ارقام فوق مي‌باشد.
ماده 46- دستمـزد نقشه‌برداري از اراضي بيـش از يـك هـكتار در مقيـاس‌هاي 1000/1 و 2000/1 با مشخصات فوق به ترتيب هركدام 20% و 40% از تعرفه‌هاي بند فوق كمتر خواهدبود.
تبصره- در مناطق جنگلي و باغات به علت محدوديت ديد 30% به ارقام مواد 42و43و44 اضافه مي‌گردد.
ماده47- برداشت و تهيه مقاطع و محاسبات مربوط به حجم عمليات خاكي:
- تا ميزان هزار متر مكعب 000/250 ريال مازاد بر آن به ازاي هر متر مكعب 50 ريال حداكثر تا مبلغ 000/000/5 ريال.
ماده48- تفسير عكس‌هاي هوائي:
تفسير عكس هوائي براي هر پلاك ثبتي و تعيين موقعيت آن از روي عكسهاي هوائي سنوات مختلف براي يك سند مقطوعاً 000/500 (پانصد هزار) ريال.
تبصره1- در صورتيكه پلاك متعدد و متصل به هم باشند به ازاء هر پلاك اضافي، به دستمزد متعلق به پلاك اول 20% اضافه خواهد شد.
تبصره2- براي سنوات مختلف به ازاي هر سند 20% اضافه خواهد شد.
ماده 49- دستمزد تشخيص حدود ثبتي و رسيدگي به اختلافات ثبتي:
- دستمزد مطالعه پرونده ثبتي و پياده نمودن پلاك مورد نظر و تشخيص حدود آن در املاك تا هزار متر مربع حداقل 000/500 ريال و در مواردي كه مساحت ملك بيش از يك هزار متر مربع باشد براي هر مترمربع اضافه دويست ريال به دستمزد فوق اضافه خواهدشد و حداكثر از مبلغ 000/000/10 ريال تجاوز نمي‌نمايد.
تبصره- در صورتي كه نياز به نقشه‌برداري و تهيه نقشه از محل مورد اختلاف باشد حق‌الزحمه نقشه‌برداري برابر تعرفه نقشه‌برداري موضوع مواد قسمت هفتم به اين رديف اضافه خواهد شد.
ماده 50- دستمزد افراز و قطعه‌بندي (مستلزم تهيه نقشه دقيق قطعات ‌افرازي و صورت ارزيابي آنها- طرح قطعات مفروزه بطور واضح و روشن) به شرح زير است:
1- دستمزد افراز امـلاك و مستـغلات براسـاس تعـرفه ارزيـابي موضوع ماده (36) به اضافه 50% خواهد بود. در مواردي كه موضـوع كارشـناسي تقسيم تركـه باشـد، 40% به دستمزد ارزيابي افزوده مي‌شود.
2- درصورتي‌كه نقشه ملك مورد افراز تهيه نشده باشد هزينه تهيه نقشه براساس تعرفه نقشه‌برداري مربوطه علاوه بر دستمزد رديف يك محاسبه شود.
ماده 51- دستمزد نقشه‌برداري و تهيه نقشه موقعيت قنوات و مسير آنهار وکانالها و رودخانه‌ها به شرح زير است:
- نقشه‌برداري و تهيه نقشه موقعيت قنوات با مقياس 1000/1 به صورت پيمايش با تعيين محل چاه‌ها، حق‌الزحمه مربوط با توافق تعيين مي‌گردد و حداقل آن مبلغ 000/300 ريال مي‌باشد.
ماده 52- حق‌الزحمه پياده كردن و ميخكوبي و برداشت براي هركيلومتر از مسير:
1- دردشت: پانصد هزار ريال.
2- در تپه ماهور 50% به حق‌الزحمه رديف يك اضافه مي‌گردد.
3- در كوهستان 100% به حق‌الزحمه رديف يك اضافه مي‌گردد.
4- برداشت مسير در بهسازي راه‌ها هر كيلومتر 000/500 ريال و حداكثر تا مبلغ 000/000/5 ريال.

قسمت هشتم- تعرفه دستمزد كارشناسي
براي رسيدگي به موارد اختلاف بين كارفرمايان و پيمانكاران

3- دستمزد كارشناسي تشخيص موجه يا غير موجه بودن فسخ قرارداد:
ماده 53- دستمزد موجه يا غير موجه بودن فسخ قرارداد:
1- براي قراردادهائي كه مبلغ ابلاغ شده آنها تا يكصد ميليون ريال باشد، مقطوعاً 000/750 ريال.
2- براي قراردادهائي كه مبلغ ابلاغ شده آنها از يكصد ميليون ريال تا يك ميليارد ريال ‌باشد، نسبت به مازاد، يك و نيم در هزار.
3- براي قراردادهائي كه مبلغ ابلاغ شده آنها از يك ميليارد ريال تا پنج ميليارد ريال باشد، نيم در هزار نسبت به مازاد.
4- براي قراردادهايي كه مبلغ ابلاغ شده آنها از پنج ميليارد ريال بيشتر باشد نيم در هزار نسبت به مازاد تا حداكثر مبلغ 000/000/5 ريال.
ماده 54- دستمزد كارشناسي تعيين ميزان خسارت وارده:
دستمزد تعيين ميزان خسارت وارده از عدم انجام تعهدات طرفين قرارداد تا مبلغ بيست ميليون ريـال، مقـطوعاً 000/500 ريال و از بيــست ميليون ريال به بـالا، نسبت به مازاد دو در هزار تا حداكثر مبلغ 000/000/5 ريال.

قسمت نهم- تعرفه دستمزد كارشناسي
براي رسيدگي به اختلاف بين كارفرمايان و مهندسان مشاور

ماده 55- الف- دستمزد كارشناسي رسيدگي به اختلافات در قراردادهايي كه مبلغ كل حق‌الزحمه مهندس مشاور كمتر از 000/000/200 ريال باشد:
1- دستمزد رسيدگي به اضافه شدن مدت قرارداد و تشخيص موجه يا غير موجه بودن تأخيرات مهندس مشاور 4 درصد حق‌الزحمه مهندس مشاور در مرحله مربوطه و حداقل مبلغ 000/000/1 ريال.
2- دستمزد تشخيص موجه يا غير موجه بودن فسخ قرارداد مهندس مشاور2 درصد حق‌الزحمه مشاور تا مقطع فسخ قرارداد.
3- دستمزد تعيين حق‌الزحمه مهندس مشاور نسبت به امور مورد اختلافي كه حق‌الزحمه مربوطه در قرارداد تصريح نشده باشد 2 درصد حق‌الزحمه موارد اختلاف.
4- دستمزد تعيين حق‌الزحمه مهندس مشاور براي خدمات انجام شده تا تاريخ فسخ يا خاتمه دادن به قرارداد 2 درصد حق‌الزحمه موارد اختلاف.
5- دستمزد بررسي مطالعات و گزارش و طرح‌هاي تهيه شده بوسيله مهندس مشاور 5 درصد حق‌الزحمه مهندس مشاور در مرحله مربوطه.
ب- در قراردادهائي كه مبلغ كل حق‌الزحمه مهندس مشاور از دويست ميليون ريال به بالا باشد دستمزد كارشناسي نسبت به مازاد دويست ميليون ريال برابر 20 درصد دستمزد بند الف خواهد بود.

قسمت دهم- تعرفه دستمزد كارشناسان
گروه 7- صنعت و فن شامل رشته‌هاي:
(الكتروشيمي و پتروشيمي- فرآورده‌هاي شيميايي- امور انرژي هسته‌اي- صنايع نفت-
برق (الكترونيك و مخابرات)- برق (ماشين و تاسيسات كارخانجات)- تأسيسات ساختماني- كامپيوتر (رايانه)-
صنايع گاز و گازرساني- مهندسي پزشكي (لوازم و تجهيزات پزشكي)- مهندسي هوافضا- نساجي و رنگرزي)

ماده 56- دستمزد كارشناسي رشته‌هاي فوق به شرح ذيل مي‌باشد:
1- ارزيابي
1-1- تا سی ميليون ريال مقطوعاً 000/250 ريال.
1-2- از سي ميليون تا يكصد پنجاه ميليون ريال، نسبت به مازاد، 4 در هزار.
1-3- از يكصد و پنجاه ميليون ريال تا پانصد ميليون ريال، نسبت به مازاد 5/2 در هزار.
1-4- از پانصد ميليون ريال به بالا نسبت به مازاد 1 در هزار و حداكثر تا مبلغ 000/000/7 ريال.
تبصره- کارشناس موظف است ارزش كليه اقـلام را ضمن تهيه مشخصـات فني به تفكيك تعيين نمايد.
حق‌الزحمه براساس مجموع ارزش‌هاي تعيين شده براي هر كارخانه و يا واحد صنعتي يا غير صنعتي در هر محل بطور يكجا محاسبه خواهد شد.
ماده 57- دستمزد تعيين اجاره ‌بها و اجرت ‌المثل ماهانه ماشين آلات، تاسيسات فني دستگاههاي برقي الكترونيكي و ماشين‌آلات كارخانجات و موارد مختلف در رابطه با اين گروه:
1- تا ده ميليون ريال 000/200 ريال.
2- از ده ميليون ريال به بالا، نسبت به مازاد براي اجاره بهاي ماهانه هر كارخانه يا كارگاه، 15 درصد تا حداكثر مبلغ 000/000/3 ريال.
ماده 58- دستمزد رسيدگي يا تهيه صورت وضعيت نسبت به امور تأسيسات آب، برق، گاز، مخابرات، آسانسور و موارد مختلف در رابطه با اين گروه براساس تعرفه مربوطه در ماده 40 محاسبه خواهد شد.
ماده 59- دستمزد رسيدگي به امـور مهندسين مشـاور بر طبق تعـرفه رسيـدگي به موارد اختلاف بين كارفرمايان، مهندسيـن مشاور و پيمانـكاران براساس تعرفه مربـوط به قسمتهاي 8 و 9 محاسبه خواهد شد.

قسمت يازدهم- تعرفه دستمزد كارشناسان
گروه8- فني و هنري شامل رشته‌هاي:
(امور ورزشي- شعر و سرود- تئاتر و سينما و هنرهاي نمايشي- موسيقي-
تشخيص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت- چاپ و چاپخانه- تمبر- چيني و سراميك- كاشي-
سفالگري- طراحي عمومي و گرافيك- فيلم و عكاسي- تأليفات- صنايع دستي)

ماده 60- دستمزد كارشناسي رشته‌هاي گروه 8 بجز رشته عكاسي و امور سينمائي كه جداگانه در ذيل آمده بشرح ذيل است:
الف- دستمـزد كارشناسي رشته‌هاي گـروه 8 در پرونده‌ هاي غير مالي و در هر مورد بررسي (هر مستند) حداقل 000/200 ريال در صورتي كه كم و كيف كار ايجاب نمايد با توافق قاضي يا متقاضي با كارشناس و حداكثر 000/000/3 ريال.
ب- دستمزد كارشناسي رشته‌هاي فوق در پرونده مالي:
1- تا ده ميليون ريال مقطوعاً دويست هزار ريال.
2- از ده ميليون ريال تا يكصد ميليون ريال نسبت به مازاد پنج در هزار.
3- از يكصد ميليون ريال به بالا نسبت به مازاد يك در هزار تا حداكثر مبلغ 000/000/3 ريال.
ماده 61- دستمزد كارشناسي مربوط به عكاسي و امور سينمايي.
الف ـ امور مربوط به عكاسي و سينمايي.
دستمزد رسيدگي به مسائل فني عكس و فيلم شامل: اختلاف رنگها ـ شرايط نوري ـ كمپوزيسيون «تركيب‌بندي» ـ پرسپكتيو ـ ظهور و چاپ حداقل دويست هزار ريال و حداكثر تا 000/000/2 ريال.
ب ـ امور مربوط به فيلمبرداري و سينما.
دستمزد رسيدگي به موارد اختلاف فيمابين كارفرمايان و تهيه كنندگان اعم از نويسنده- كارگردان- تصويربردار- تدوين‌كننده- لابراتوار و صدابردار شامل:
1- برنامه‌هاي كوتاه مدت و مستند اعم از فيلم و يا ويدئو (به استثناي انيميشن) حداقل دويست هزار ريال در صورتي كه كم و كيف كار ايجاب نمايد و يا براي برنامه‌هاي بلند مدت سينمايي حداكثر تا مبلغ 000/500/1 ريال.
2- برنامه‌هاي انيميشن با توجه به حجم و ميزان و نوع كار براساس ماده59 خواهد بود.
پ- دستمزد ارزيابي فيلم- وسائل و لوازم عكاسـي و فيلمبرداري و سينما و ويدئو به شرح زير است:
1- تا ده ميليون ريال مقطوعاً دويست هزار ريال.
2- از ده ميليون ريال تا يكصد ميليون ريال نسبت به مازاد سه در هزار.
3- از يكصد ميليون ريال به بالا نسبت به مازاد يك در هزار و حداكثر تا مبلغ سه ميليون ريال.
ت- هزينه‌هاي مربوط به آزمايشگاه- استفاده از لوازم مونتاژ- دستگاه‌هاي نمايش جهت بازديد فيلم و تصاوير تابع ماده 9 فصل اول مقررات عمومي خواهد بود.

قسمت دوازدهم- تعرفه دستمزد كارشناسان
گروه 9- كشاورزي شامل رشته‌هاي:
(كشاورزي و منابع طبيعي، دامپروري و دامپزشكي، آبزيان و شيلات، سم و سم‌شناسي،
گياه پزشكي، صنايع چوب، محصولات دامي (پوست و چرم، سالامبور و روده) و محيط زيست طبيعي)

ماده 62- دستمزد ارزيابي املاك مزروعي، باغها، جنگلها، مراتع و اراضي جنگلي، اراضي باير، ساختما‌نهاي روستايي به شرح زير است:
1- تا مبلغ بيست ميليون ريال مقطوعاً 000/200 ريال.
2- از مبلغ بيست ميليون ريال تا پانصد ميليون ريال نسبت به مازاد 5/1 درهزار.
3- از پانصد ميليون ريال تا يك ميليارد ريال نسبت به مازاد يك در هزار.
4- از يك ميليارد ريال به بالا نسبت به مازاد نيم در هزار و حداكثر تا مبلغ 000/000/5 ريال.
ماده 63- دستمزد ارزيابي محصولات و فرآورده‌هاي كشاورزي و جنگلي و مراتع و دامي و شيلات بر مبناي ارقام بالا به اضافه 20% مي‌باشد.
تبصره 1- دام شامل اغنام و احشام و چهارپايان- طيور- زنبور عسل و كرم ابريشم مي‌باشد.
تبصره 2- دستمزد كارشناسي و ارزيابي و تعيين مال‌الاجاره و اجرت المثل ماشين‌آلات و تجهيزات و تأسيسات كشاورزي- دامـپروري و دامپـزشكي- دام، آبزيان و شيلات به شرح مواد 56 و 57 حسب مورد مي‌باشد.
ماده 64- دستمزد تعيين اجاره بهاي سالانه املاك مزروعي، باغها، مراتع و جنگلها به شرح زير است:
1- تا مبلغ ده ميليون ريال 000/200 ريال.
2- از مبلغ ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال نسبت به مازاد 15 در هزار.
3- از مبلغ پنجاه ميليون ريال به بالا نسبت به مازاد 5 در هزار حداكثر تا مبلغ 000/000/3 ريال.
ماده 65- دستمزد تعيين حق آباداني و حق ريشه و زراعت و نسق زارعانه و تعيين هزينه احياء و اصلاح تسطيح زمينهاي كشاورزي و باغات و حق غارسي به شرح زير مي‌باشد:
1- تا مبلغ 5 ميليون ريال 000/200 ريال.
2- از پنج ميليون ريال تا ده ميليون ريال نسبت به مازاد 15 درهزار
3- از ده ميليون ريال به بالا نسبت به مازاد 5 در هزار حداكثر تا مبلغ 000/000/1 ريال.
ماده 66- دستمزد نمونه‌ برداري بمنظور تعيين كيفيت و طبقه‌بندي محصولات زراعي، باغي، دامي، آبزيان، خوراك دام، مكمل و داروهاي مصرفي دامي با توافق قاضي يا متقاضي با كارشناس و حداكثر يك ميليون ريال.
ماده67- دستمزد تشخيص اراضي (داير و باير و موات) تا مساحت 1000 مترمربع 000/200 ريال و براي هر يك هزار مترمربع اضافه 10درصد به دستمزد فوق اضافه مي‌شود.
ماده 68- دستمزد تشخيـص علـت و برآورد خسـارت نـاشي از زيـان‌هـاي وارده به مزارع و باغها- جنگلها- مراتع- شيلات- شبكه‌هاي آبياري و زهكشي و آبياري تحت فشار- دام و محصولات و فرآورده‌هاي كشاورزي و دامي و تأسيسات كشاورزي و دامپروري و شيلات و تجهيزات كشاورزي و خسارات ناشي از آفات نباتي و حيواني- مصرف مواد شيميايي و داروئي نامناسب- آلودگي آب و خاك و مواد غذايي به شرح زير است:
الف- تشخيص علت خسارت 000/200 ريال.
ب- برآورد خسارت تا ده ميليون ريال 000/200 ريال.
پ- از ده ميليون ريال به بالا نسبت به مازاد 2 در هزار تا حداكثر 000/500/1 ريال.
ماده69- دستمزد افراز املاك كشاورزي براساس تعـرفه ارزيابي موضـوع ماده 62 به اضافه سي درصد خواهد بود در مواردي كه موضوع افراز املاك كشاورزي تقسيم تركه باشد بيست درصد به دستمزد ارزيابي مربوطه افزوده مي‌گردد.
ماده 70- در صورتي كه انجام امر كارشناسي مستلزم تهيه نقشه باشد دستمزد نقشه‌برداري بر طبق تعرفه مربوطه محاسبه خواهد شد.
ماده 71- دستمزد ارزيابي تجهيزات و مواد اوليه و محصولات و فرآورده‌هاي كشاورزي و دامي و جنگلي و شيلات و غيره موجود در انبارها براساس تعرفه ماده 12 محاسبه خواهد شد.
ماده 72- دستمزد كارشناسي در امور مهندسين مشاور و پيمانكاران در اين گروه كارشناسان براساس تعرفه رسيدگي به موارد اختلاف بين كارفرمايان و پيمانكاران و مهندسين مشاور تعيين مي‌شود.
ماده 73- دستمزد تشخيص حدود ثبتي و رسيدگي به اختلافات آن املاك خارج از محدوده شهرها:
- دستمزد مطالعه پرونده ثبتي و پياده نمودن پلاك مورد نظر و تشخيص حدود آن در املاك مزروعي حداقل پانصد هزار ريال.
- در مواردي كه مساحت ملك بيش از يك هكتار باشد به ازاي هر هكتار مازاد 000/100 ريال حداكثر تا سه ميليون ريال.
ماده 74- دستمزد آزمايشات مربوط به خاك‌شناسي و تهيه نمونه‌هاي مورد لزوم بر مبناي تعرفه مؤسسه تحقيقات خاك و آب (خاك شناسي و حاصلخيزي خاك) و ضوابط مربوطه از طرف متقاضي پرداخت مي‌شود.

قسمت سيزدهم- تعرفه دستمزد كارشناسان
گروه 10- مديريت و خدمات عمومي و اداري شامل رشته‌هاي:
(آمارامور اداري و استخدامي- امور آموزشي- امور گمركي- بيمه- امور كتاب و كتابداري-
ثبت شركتها و علائم تجاري و اختراعات- جهانگردي و ايرانگردي فناوري اطلاعات (ICT/IT)-
امور خبرنگاري و روزنامه نگاري- امور كار و كارگري- مديريت بازرگاني)

ماده 75- دستمزد كارشناسي در مورد كليه رشته‌هاي فوق: با توجه به كم و كيف كار با توافق تعيين مي‌شود و حداقل دستمزد 000/200 ريال و حداكثر سه ميليون ريال مي‌باشد.

قسمت چهاردهم- تعرفه دستمزد كارشناسان
گروه 11- ايمني و حوادث شامل رشته‌هاي: امور آتش‌سوزي و آتش نشاني،
اسلحه شناسي، تأميني و امنيتي، حوادث ناشي از كار، مواد محترقه و منفجره (ناريه)

ماده 76- دستمزد كارشناسي در كليه رشته‌هاي فوق با توجه به كم و كيف كار با توافق تعيين مي‌شود و حداقل دستمزد 000/200 ريال و حداكثر 000/000/3 ريال مي‌باشد.

قسمت پانزدهم- تعرفه دستمزد كارشناسان ساير رشته‌ها

ماده 77- حق‌الزحمه كارشناسان ساير رشته‌هايي كه بعـد از تصويب ايـن تعـرفه به تصويب شوراي عالي كارشناسان رسمي مي‌رسد حسب مورد، براساس تعرفه گروه‌هاي مربوطه يا طبق مفاد ماده 10 تعرفه تعيين خواهد شد.
ماده 78- با توجه به محروميت بعضي از مناطق كشور ارقام تعرفه مورد عمل در مورد مناطق محروم و يا اشخاص حقيقي كه استطاعت كافي ندارند به تشخيص قاضي پرونده يا كانون كارشناسان رسمي دادگستري تا 40% (چهل درصد) كاهش مي‌يابد.
اين تعرفه در اجراي ماده 29 قانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 در تاريخ 23/5/1384 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمي، در سراسر كشور لازم‌الاجراست.

 


مطالب مشابه :


حسابداری حقوق و دستمزد

<-وبلاگ یک مهندس همه چیز و دستمزد بیانگر سهم نیروی کار با نیروگاه اعم از مکانیک,
معرفی شغل مهندس مکانیک

مهندس مکانیک گستره وسیعی از در بخش دولتی میزان حقوق و دستمزد مهندس مکانیک مطابق با قانون
پیش‌بینی رقم دستمزد سال آینده کارگران

<-وبلاگ یک مهندس همه چیز رقم دستمزد سال مطالب مرتبط با نیروگاه اعم از مکانیک,
حداقل دستمزد کارگران براي سال ۱۳۸۹ اعلام شد

بزرگترین سایت خودرو و مکانیک - حداقل دستمزد کارگران براي سال ۱۳۸۹ اعلام شد - مي خواهيد شما هم
تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري

soil&water engineering)مهندسی آب و خاک - به وبلاگ تخصصی مهندس نوراله جلالی کوتنایی در خصوص علوم آب و
استخدام در دبی

من مهندس برق قدرت دارم و حاضر به همکاری در زمینه های ابزار دقیق اتوماسیون مهندس مکانیک
اعتراض جامعه مهندسی عمران و معماری کشور

به قول يكي از مهندسان ناظر ساختمان،نرخ تورم بالا و دستمزد دستمزد و حقوق مهندس مکانیک ؛
نرم افزار محاسبه دستمزد طبق تعرفه

کارشناس رسمی دادگستری | کارشناس دادگستری - نرم افزار محاسبه دستمزد طبق تعرفه - کارشناس رسمی
طبقه بندی هزینه ها

وبلاگ یک مهندس کالا و محصول مصرف و ایجاد می شوند مانند مواد اولیه مصرفی ، هزینه دستمزد و
قوانين ومقررات حاكم برمحيط كسب وكار

<-وبلاگ یک مهندس همه چیز دستمزد عادي ساعتي كارگري در با نیروگاه اعم از مکانیک,
برچسب :