پاسخ فعالیت های نوشتاری درس های ۱ تا ۱۷ درس فارسی سوم راهنمایی

پاسخ نوشتن های درس اول

- برای هر یک از واژه های زیر یک معادل بنویسید

رسول ( پیامبر)                                                                     خصلت(خوی)

مظلوم (ستم دیده)                                                               آبشخور(آبخور)

گنجینه (مخزن)                                                                     سعادت(خوش بختی)

 

-هم خانواده ی کلمات زیر را بنویسید.

متعال(تعالی)                                                                         ظاهر(مظهر)

ظالم(مظلوم-ظلم)                                                                 نصرت(منصور-ناصر)

مسلمان (مسلم-سلام)

۳-نام اجزای مشخص شده ی جمله های زیر را بنویسید.

-هم نشین نیک، بهتر از تنهایی است.(نهاد)،(مسند)

-انقلاب اسلامی ، پرتو امیدی را در دل مردم تاباند. (نهاد)،(مفعول)،(فعل غیر ربطی)

-ما باید مظلوم را یاری کنیم.(نهاد)،(مفعول)

جواب نوشتن درس دوم

 

یک تشبیه و دو تشخیص از درس بیابید و بنویسید

تشبیه:هم تو گل های این باغ را می شناسی                       هم تمام شهیدان تو را می شناسند

تشخیص:چشمه های خروشان تو را می شناسند                  موج های پریشان تو را می شناسند

قافیه و ردیف شعر دوم درس را پیدا کنید و بنویسید

ردیف: آمد                                               قافیه: جا ن – می کشان – جان- آسمان- جهان

 جدول را کامل کنید

دروازه ی آن در درس سوم آمده است:آسمان

 یکی از پیشوند ها:با

 مشق میان تهی:مق

نشانه ی مفعول :را

 بخشی از نام فصل کتاب های دوم راهنمایی:انقلاب اسلامی

 اگر بر عکس بخوانید کتابتان با آن آغاز می شود:شیاتس

 فصلی که سر آمد:غریبی

 مترادف اصحاب:یاران

 جهت:سو

نام یکی از سوره های قرآن که از آن به نام قلب قرآن یاد شده است:یس

یکی از ضمایر:او

گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند       جوانان سعادتمند پند پیر دانا را:نصیحت

بقیه در ادامه مطلب

 


جواب نوشتن درس سوم

 

درمتن زیر،فعل های قابل حذف رامشخص ومتن رابازنویسی کنید. .

جبهه هاسرشارازایمان بودوعشق بود.رزمندگان نمازمی خواندندوقرآنمی خواندند.شبهای جبهه برگونه هااشک می نشست وبرلب هازمزمه ی دعامی نشست.

بازنویسی:جبهه هاسرشارازایمان بودوعشق.رزمندگان نمازمی خواندندوقرآن.شبهای جبهه برگونه هااشک می نشست وبرلب هازمزمه ی دعا .

- نمونه ای از " گفتگوباخود" و "گفتگو بادیگران" رابنویسید .

گفتگوباخود:به هر جا می‌نگرم، درختی رنگین می‌بینم که چون شاهزاده‌خانمی آینه به دست، محو تماشای خودش ایستاده.

گفتگوبادیگران: وقتی به یکی نگاه می کنی,

باید پنجاه درصد از چیزی که هستش رو ببینی

و اینکه بخوای بقیه اش رو بدونی

همه چیز رو نابود کردی

 

جواب نوشتن درس چهارم

 

-فرهنگ (جمله ی نهی) :مبادا با اعمال خویش پایمان را بر فرهنگ دیرینه ی کشور خود بگذاریم.

-انحطاط(جمله ی پرسشی) :چراگاهی اوقات بااعمال زشت وغفلتهایما ن مملکت خویش را به انحطاط میکشانیم ؟

-شرارت امیز(جمله عاطفی) :آهو با آن چشمان شرارت آمیز خودچه زیبا مرا به خویش جذب میکند !

-مقهور(جمله ی خبری) :درجهان هستی تمامی آفرینش های پروردگار مقهور عظمت وزیبایی اوست.

-سه جمله مثال بزنید که درآنهافعل مضارع درمعنای فعل ماضی به کارر فته باشد .

اول:حضرت علی (ع)میفرماید:گناه نکردن آسانتراست ازتوبه کردن .

دوم: :حضرت علی (ع)میفرماید:ازنادانی همین بس توراکه به دانشت ببالی .

سوم: رسول اکرم (ص)میفرماید:هیچ چیز در نامه ی اعمال سنگین ترازخو.ش اخلاقی نیست

نوشتن درس پنجم

 

۱-یکی از تشبیهات شعر اوحدی مراغه ای را بنویسید ، عناصر تشبیه را مشخص کنید و رابطه های

آن ها را توضیح دهید.

نیست آب حیات جز دانش نیست باب نجات جز دانش

دانش(مشبه)همچون(ادات تشبیه) آب حیات(مشبه به) زندگی بخش است(وجه شبه)

دانش(مشبه) مانند(ادات تشبیه) باب نجات(مشبه به) رهایی بخش است(وجه شبه)

۲-شکل دوم کلمات زیر را بیابید.

آشیانه : آشیان جاروب:جارو میهمان: مهمان

نوشتن درس ششم

۱- چند کلمه ی هم معنا در درس پیدا کنید و بنویسید.

بلا: مشقت نمایان : پدیدار نیت: حاجت

شاد : شادکامی آفت : بلا خرد:فراست

۲- جدول زیر را کامل کنید.

ماضی استمراری (امروز): می گفتم ، می سپردند، می نهاد ، می نوشتند

ماضی استمراری (قدیم): گفتمی ، سپردندی ، بنهادی ، نوشتندی

نوشتن درس هفتم

۱- ترکیب های وصفی و اضافی شعر را بنویسید.

ترکیب اضافی:دامن صحرا - تماشای بهار - خداوند دل - گوی سعادت - مرغان سحر - خواب جهالت -

سر غفلت - حقه یاقوت - شکر انعام - گل صد برگ - تقدیر عزیز(منظور خداست)

ترکیب وصفی: خوشه ی زرین - میوه ی الوان - نقش عجب

۲-مفرد جمع های مکسر "مواعظ ، الوان ، اسرار "چیست ؟

مواعظ :موعظه الوان : لون اسرار : سر

۳-واژه های متضاد درس را پیدا کنید و در کنار هم بنویسید.

لیل و نهار-خواب و بیدار-راست و کج-گل و خار

۴-از زبان بلبلی که بر شاخسار با خدای خود راز و نیاز می کند یک بند بنویسید.

خداوندا کمکم کن تا در مقابل ناتوانی هایم توانا شوم از بلا ها دورم نگه دار ، من جثه ای کوچک دارم ،

ولی دلی بزرگ به اندازه ی دریا که مهر تو در آن وجود دارد

۵-مفهوم "ما اکثر العبر و اقل الاعتبار"با کدام بیت پیوند معنایی دارد؟ توضیح دهید.

عبرت ها زیاد است و عبرت پذیران اندک . بابیت سوم این بیت نشان می دهد که با وجود شگفتی های

فراوان در جهان هستی کسانی که عبرت پذیر هستند بسیار اندک اند.

نوشتن درس هشتم

 

۱-با توجه به آن چه در کتاب علوم دوره ی دوم راهنمایی درباره ی زمین خوانده اید ، یک بند درباره ی شگفتی های آفرینش در زمین بنویسید.

زمین ، که خداوند متعال آن را در شش روز ساخته است لایه لایه است و مرکز آن بسیار گرم و داغ است برخی از مواد درون زمین خمیری شکل هستند تا به حال فکر کرده اید که چگونه خداوند متعال از زمین سخت ، دانه ای می رویاند؟و چگونه جویبار های آبی از زمین روان کرده است که هرکدام نشانه ی حیات اوست.

۲.-متن کهن زیر را به نثر امروزی برگردانید.

باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده. (گلستان سعدی)

نعمت های فراوان خدا مانند باران شامل خال همه شده و سفره ی نعمت بی پایانش همه جا پهن شده است.

بزرگی را پرسیدند که دل کی خوش بود ؟ گفت: آن وقت که او در دل ما بود.

از بزرگی پرسیدند کی انسان شادو خوشحال و سرزنده است؟ گفت آن زمان که ما به یاد خدا باشیم

نوشتن درس نهم

 

۱- سه جمله ی غیر ساده از متن بیابید و بنویسید.

۱-این ارتباط وابسته به نیاز درونی است که به نوجوان کمک می کند تا به خود شناسی برسد

۲- دیگران زبان نقد او و پنجره هایی هستند که در برابر دیدگان پرسشگر وی گشوده شده اند.

 

۳- دوستان واقعی راه نیک بختی را به ما نشان می دهند و همراهان خوبی هستند.

۲- مترادف وا‍‍ژه های زیر را از درس بیابید

غرور (خوسپندی) سعادت (نیک بختی ) غوغا(هیاهو - پرتب و تاب)

عیب (خطا-عار) نصیحت (پند) صبر (بردباری)

۳-پنج واژه ی ساده از درس بیابید و با آن ها درباره ی نوجوانی یک بند بنویسید.

نوجوانی دوره ای پر تب و تاب است. تولدی دوباره برای انسان . نوجوان در این دوره نیاز به دوستان خوب دارد و معاشرت با دوستان ناباب صدماتی غیر قابل جبران وارد می کند. نوجوان باید برای آینده اش برنامه ریزی کند و نهایت اسژتفاده را از فرصت جوانی ببرد تا در سابه ی تلاش به نیک بختی برسد.

 

نوشتن درس یازدهم

۱-مترادف کلمات زیر را بنویسید.

معاش:زندگی متعالی : بلند مرتبه معصیت : گناه

مصر : پافشاری طریقت : راه و روش

۲- مفرد و جمع واژه های زیر را بنویسید.

اصحاب : صاحب لحظات : لحظه مصائب : مصیبت

تصویر : تصاویر خصال :خصلت عاقل : عقلا

تجربه : تجارب فایده : فواید خلق : اخلاق

خلق : خلایق

۳-بیت زیر را با رعایت انسجام مطالب در یک بند توصیف کنید.

"دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد ابری که در بیابان بر تشنه ای ببارد."

دیدار با دوست قدیمی که سالهاست او را ندیده ای مانند گنجی است که بعد از سال ها پیدا کرده ای و از خوشحالی همانند کسی هستی که در بیابان یکی به او آب داده است تا می توانی سعی و تلاش کن که بعد از این یک دوست خوب باشی و دیگر او را از دست ندهی زیرا دیگر همچون فرصتی به آن خوبی به دست نخواهد آمد.

نوشتن درس دوازدهم

 

۱- پنج نمونه از واژه های غیر ساده را از متن درس بیابید و آن ها را به اجزایشان تقسیم کنید .

عاقبت اندیش : عاقبت + اندیش خبر دار:خبر + دار

همرهان : هم + ره + ان دور اندیش : دور+ اندیش

همسال : هم + سال

۲- با واژه های زیر یک بند بنویسید.

دانایی ، توانایی ، سربلندی ، چاره اندیشی

دانشمندان ایرانی با دانایی و چاره اندیشی خود بعد از سال ها تلاش و پشتکار وساخت نیروگاه های اتمی در چند شهر مهم کشور موفق به کشف انرژی هسته ای شدند و با توانایی که از خودشان نشان دادند باعث سربلندی ایران و ایرانی گردیدند.

جواب نوشتن درس سیزدهم

-درجمله های زیر معنای واژه وعبارات مشخص شده را بنویسید.

الف)شرنخواهی،بدی بگذار.( یعنی بدی نکن)

ب)رسول خدامیفرماید:"حلال نیست ازبرادر مسلمان بیش از سه روز زبان باز گرفتن". (یعنی صحبت نمکردن-قهرکردن)

پ)ازگفتارخیره پرهیزکن.(یعنی گفتاربیهوده)

ت)درمحاوره ای که به حضوراومیان دوکس رود،خوض ننماید.(یعنی اندیشه نکند)

-پیام بیت زیر وارتباط آن با درس را در یک بندتوضیح دهید.

به اندازه ی بودبایدنمود خجالت نبردآنکه ننمودوبود

پیام این بیت کم گویی وبه اندازه سخن گفتن است وبابنداول درس ارتباط معنایی داردکه معنی آن خوب سخن گفتن،راستگویی وآداب پسندیده ی دیگر است.

-برای هریک ازواژه های زیر دوهم خانواده بنویسید.

شغل:شاغل،اشتغال قادر:قدیر،قدر،اقتدار جماعت:اجتماع،جمیع

نصر:ناصر،منصور

نوشتن درس چهاردهم

1-چهار بیت تخلص از چهار شاعر بنویسید.

سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز مرده آنست که نامش به نکویی نبرند

حافظا ترک جهان گفتن طریق خوش دلیست تا نپنداری که احوال جهانداران خوش است

ای سنایی خواجه جانی غلام تن مباش ای سنایی عاشقی را درد باید درد کو ؟

شمس تبریز در آن صبح که تو در یابی روز روشن شود از روی چو ماهت شب تار

۲-چند نمونه از شبه جمله ها را از درس های قبلی بیابید و بنویسید

حافظا در کنج فقر و خلوت شب های تار تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور

هان مشو نومید چون واقف نه ای از سر غیب باشد اندر پرده بازی های پنهان غم مخور

همه کار ایام درس است و پند دریغا که شاگرد هوشیار نیست

سعدیا راست روان گوی سعادت بردند راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار

۳-دو نمونه ضرب المثل از درس بیابید و آن ها را بنویسید.

۱- یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور کلبه ی احزان شود روزی گلستان غم مخور

۲-هان مشو نومید چون واقف نه ای از سر غیب باشد اندر پرده بازی های پنهان غم مخور

۴-دربارهی امید و امیدواری یک بند بنویسید

امید مایه ی رحمت است اگر نور امید در دل ها نبود هیچ مادری فرزند خود را شیر نمی داد و هیچ

باغبانی نهالی نمی کاشت .

پیامبر اکرم (ص)

درنا امیدی بسی امید است پایاین شب سیه سپید است

 

نوشتن درس شانزدهم

۱- متن مادر حسنک را به نثر امروزی باز گردانی کنید.

پس از این که امیر حسنک وزیر را به دار آویختند حسنک نزدیک به هفت سال بر دار آویز ماند آن چنان که پاهای او هیچ گوشت و هیچ پوستی بر آن نداشت و افتاد و هیچ اثری از او نماند. تا این که به دستور شخصی بدن او را جمع کردند و به خاک سپردند.آن چنان که هیچ کس ندانست که سر و صورتش کجا قرار دارد و مادر حسنک زنی بسیار شجاع بود چنان که شنیدم این واقعه را تا دو سه ماه از او پنهان داشتند.هنگامی که شنید بی تابی نکرد همانند زنان . وبه درد خود گریه کرد چنان که اطرافیان به حال او خون گریه می کردند.پس گفت این مرد بزرگ پسرم بود که پادشاهی چون محمود به او زندگی داد و پادشاهی همچمو مسعود به او جهان آخرت داد و برای پسر عزایی نیکو گرفتند و هر عاقلی که شنید پسندیده و شایسته دانست.

۲-معادل فارسی کلمه ها و واژه های زیر را بنویسید.

الا ( جز - مگر ) طرار (دزد - راهزن) علی الصباح (صبح زود - در صبح )

نوشتن درس هفدهم

- جدول را کامل کنید.

جمله

نهاد

مفعول

متمم

مسند

قید

فعل

ایرانیان مردمی پاک نهاد و سخت کوش هستند

ایرانیان

-

-

پاک نهاد و سخت کوش

-

هستند

فردوسی بزرگ ، شاهنامه را در طول بیست و پنج سال سرود

فردوسی بزرگ

شاهنامه

طول بیست و پنج سال

-

بیست و پنج سال

سرود

فردای ایران را با توکل و تلاش می سازیم

ما

فردای ایران

توکل و تلاش

-

فردا(زمان) توکل و تلاش (کیفیت)

می سازیم

 

۲- با استفاده از شیوه های پرورش متن یک بند در باره خلیج فارس بنویسید.

خلیج فارس مروارید ایران است . دل مردم است و آیینه های شفاف دارد همچون مادری مهربان ماهی ها را در آغوش می گیرد و آن ها را پرورش می دهد . همانند انگشتری زیباست که نگین هایش جزیرههای زیبا هستندو همچون دامنی بلند بر پای ایران افتاده است


مطالب مشابه :


همسایگان ایران

پرتال سرویسهای پرسنلی جمعه
پاسخ فعالیت های نوشتاری درس های ۱ تا ۱۷ درس فارسی سوم راهنمایی

پرتال سرویسهای پرسنلی آموزش و
دانش های زبانی و ادبی درس فارسی هفتم

پرتال سرویسهای پرسنلی آموزش و
خواص انگور و مشتقات آن از نگاه امام رضا (ع)

پرتال سرویسهای پرسنلی جمعه
نظریه‏های شناختی-اجتماعی

پرتال سرویسهای پرسنلی جمعه
ساخت وسایل کمک آموزشی ریاضی ابتدایی-گنجینه فیلم های جشنواره رشد

پرتال سرویسهای پرسنلی جمعه
برچسب :