نکاتی در مورد بهداشت وسلامتی روان

 

دین ، تضمین کننده ی بهداشت روانی انسانهاست و بهداشت روان نیز ضامن رستگاری آدمی است .

نشانه سلامت روحی وروانی ، ایمان به خدا ،دین داری وآگاهی داشتن وعمل کردن به آموزه های دینی است .

دین با تامین بهداشت روانی ، احساس امنییت ،آرامش وخوشبختی را برای انسانها به ارمغان می آورد .

زنده نگهداشتن ذکر ویاد همیشگی خدا ، مانع از افتادن انسان به دام بیماریهای روحی و روانی می شود واو را به امنییت وسلامت روان رهنمون می سازد .

روح انسان شکر گزار ، به سبب آنکه از غفلت ،غرور وکفران نعمت به دور است ، ازسلامت بهره مند است .

توکل به خدا ، دلهره ها و تهدید های روحی انسان را از میان می برد وبر اثر مقاوم ساختن او در برابر مشکلات ودمیدن روح عزت وبی نیازی دراو ، سلامت روحی اش را تضمین می کند .

                                         هفته سلامت  بهداشت وروان گرامی باد .


مطالب مشابه :


هفته بهداشت روان

هفته بهداشت روان بــه نـام آن خداونــدی که جــان داد بـه انســان قدرت
ترانزیت

روانشناسی سلامت فکر و بهداشت روان درباره وب. سلام معنی اش را از دست می دهد، شعر می شود نه
نکاتی در مورد بهداشت وسلامتی روان

دین ، تضمین کننده ی بهداشت روانی انسانهاست و بهداشت روان دین با تامین بهداشت درباره
هفته بهداشت روان

هفته بهداشت روان درباره وب. اين زمان شعر شيدا
بهداشت روان

بهداشت روان درباره وب. پژوهش را مي آموزد و زندگي كردن و شعر سبز ارتباط سراسر عشق را مي
برچسب :