مقايسه ي عملكرد تحصيلي مدارس غير انتفاعي و دولتي

مقايسه ي عملكرد تحصيلي مدارس غير انتفاعي و دولتي

 

از ديدگاه اولياي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي ناحيه 2 ( با رويكرد سيستمي ) شهر زنجان

 

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

سليمان دويران فرد

كارشناسي ارشدمديريت آموزش و پژوهش

 

چكيده تحقيق :

آموزش وپرورش به عنوان يك نهاد اجتماعي به منظور ارضاي نيازهاي جامعه پديد آمده است ومدارس به عنوان يك سيستم ونهاد اجتماعي ، كانون اصلي وسرچشمه ي پيشرفت ها وياعقب ماندگي ها دريك جامعه است .

يكي از اساسي ترين نهادها كه در سرنوشت هر جامعه اي نقش تعيين كننده دارد ، آموزش و پرورش آن جامعه است . آموزش و پرورش عهده دار تربيت انسانهاي شايسته ومطابق وموافق با آن نيازهاي هر كشور است ، به نحوي كه بتواندحافظ ارزشهاي اخلاقي ، انساني وگرداننده ي چرخ هاي اقتصادي ، اجتماعي وسياسي كشورشان باشد .

درمعناي وسيع تر آموزش و پرورش مكانيزم رسمي جامعه براي حفظ وانتقال فرهنگ است . آموزش و پرورش از طرفي ارزشهاي فرهنگي جامعه را به نسلهاي جديد انتقال مي دهد و آنان را براساس معيارهاي فرهنگي واخلاقي تربيت مي كند واز طرف ديگر درجهت تغيير ونو آوري ، با ايجاد زمينه براي تقويت ابتكار ونوآوري موجب پيشرفت مادي واقتصادي جامعه را فراهم مي آورد وكشور را به سمت استقلال اقتصادي وخود كفايي رهنمون مي سازد .

پژوهش حاضر به منظور مقايسه ي عملكرد تحصيلي مدارس غير انتفاعي ودولتي از ديدگاه اولياي دانش آموزان درمقطع ابتدايي ناحيه 2 ( بارويكرد سيستمي ) شهرزنجان درسال83 82 انجام گرفته است .

اين تحقيق از نوع توصيفي وبه شكل ميداني انجام گرفته است جامعه آماري شامل تمام اولياي دانش آموزان مدارس دولتي وغير انتفاعي كلاس پنجم مشغول به تحصيل دردوره ابتدايي ناحيه 2 شهر زنجان است كه نمونه آماري 494 نفر از اولياي دانش آموزان كلاس پنجم كه از اين تعداد 154 نفر اولياي مدارس غير انتفاعي و340 نفر اولياي مدارس دولتي كه نمونه ها به صورت تصادفي انتخاب شده اند . كه براي گرد آوري اطلاعات بوسيله پرسشنامه و اسناد ومدارك ( ليست ريز نمرات ) وبراي تجزيه وتحليل داده ها از شاخص هاي آمار توصيفي وآمار استنباطي از آزمون   t-test  وآلفاي كرونباخ با بهره گيري از نرم افزار spss تحليل وتفسير شده اند .

براي تحقيق حاضر سؤالات زير مطرح بود :

1-   آيا بين عملكرد تحصيلي دانش آموزان مدارس غير انتفاعي ودولتي تفاوت معناداري وجود دارد ؟

2-  آيا وضعيت اقتصادي اجتماعي دانش آموزان درمدارس دولتي وغير انتفاعي بر عملكرد تحصيلي آنان به گونه اي متفاوت اثر گذاشته است ؟

3-   آيا در مدارس غير انتفاعي والدين رضايت مندي بيشتري نسبت به مدارس دولتي دارند ؟

4-   آيا ورودي هاي مدارس غير انتفاعي و دولتي متفاوتند ؟

5-   آيا ستاده مدارس غير انتفاعي و دولتي از ديدگاه عملكرد تحصيلي تفاوت معنا دار وجود دارند ؟

6-   آيا فرايند مدارس غير انتفاعي و دولتي متفاوتند؟

7-   آيا تفاوت عملكرد تحصيلي ناشي از ورودي يا فرآيند يا بازخورد يا هرسه و يا كدام عناصر سيستمي است ؟

يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه با احتمال بيشتر از 99 درصد اطمينان بين عملكرد تحصيلي مدارس دولتي و غير انتفاعي تفاوت معناداري وجود دارد. بنابراين عملكرد تحصيلي مدارس غير انتفاعي نسبت به مدارس دولتي بيشتر است 

همچنين مشخص شد كه با احتمال بيشتر از 99درصد اطمينان رضايت مندي والدين مدارس غير انتفاعي ومدارس دولتي تفاوت معناداري وجود دارد . پس رضايت مندي مدارس دولتي نسبت به رضايت مندي والدين مدارس  غير انتفاعي بيشتر است .

ونيز شاخص هاي انتخاب شده درمدارس غير انتفاعي ودولتي مورد مقايسه قرار گرفته اند واين شاخص ها به تفكيك سه جزء اصلي سيستم مدارس به شرح ذيل بوده است :

-    در زمينه درون داد مدارس تفاوتهاي معنا داري بدست آمده است كه بااحتمال بيشتر از  99 درصد اطمينان شامل وضعيت اقتصادي ـ اجتماعي ، سطح تحصيلات اوليا مدارس غير انتفاعي در عملكرد تحصيلي آنان نسبت به مدارس دولتي بيشتر است  وبا احتمال 95 درصد اطمينان آموزش هاي ضمن خدمت معلمان ونسبت شاگرد به كلاس مدارس غير انتفاعي نسبت به مدارس دولتي كمتر است .

-    درزمينه فرايند نظام مدارس از شاخص هاي تعيين شده (‌ يافته هاي پژوهش <?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />) گويه هاي پرسشنامه نشان مي دهد  كه ميزان تحقق هدف ، جلسات ارتباط با اولياء ومربيان ، كلاس هاي فوق برنامه ، نحوه رفتار فرزندان با همسالان خود وكنترل ونظارت اولياي مدرسه به امور آموزشي وپروشي مدارس دولتي نسبت به مدارس غير انتفاعي بيشتر است .

-    درزمينه برون داد مدارس شاخص هاي نمرات تحصيلي دانش آموزان ( ميانگين معدل عملكرد ) وميزان رضايت اولياي دانش آموزان تفاوتهاي معناداري بدست آمده است كه با احتمال بيشتر از 99 درصد اطمينان ميانگين معدل عملكرد مدارس غير انتفاعي نسبت به ميانگين معدل عملكرد مدارس دولتي بيشتر است ونيز با احتمال بيشتر از  99 درصد اطمينان ميزان رضايت مندي والدين دانش آموزان مدارس دولتي نسبت به مدارس غير انتفاعي بيشتر است .

در يك عبارت از تحليل سيستمي متوجه مي شويم كه مدارس غير انتفاعي و دولتي هر دو سيستم آموزش اند اما با محيط متفاوت ،ورودي متفاوت ، فرآيند متفاوت و خروجي متفاوت و جالب آنكه خروجي ها همواره برتري يكي را نشان نمي دهد .


مطالب مشابه :


جدول ظرفیت پذیرش مدارس راهنمایی تحصیلی نمونه دولتی شهرستان ها

جدول ظرفیت پذیرش مدارس راهنمایی تحصیلی نمونه دولتی شهرستان نحوه ثبت نام مدارس نمونه
بررسی ومقایسه امکانات بودجه ونیروی انسانی تربیت بدنی در دبیرستانه ی چسرانه دولتی وغیر انتفاعی شهرستا

انتفاعي شهرستان كرج بوده است . نمونه آماري شامل 33 مدارس دولتي و غير انتفاعي
اعلام نتايج آزمون مدارس سمپاد و نمونه دولتي تا 10 تيرماه

اعلام نتايج آزمون مدارس سمپاد و نمونه دولتي تا اطلاعات كرج; مدارس سمپاد و نمونه
مقايسه ي عملكرد تحصيلي مدارس غير انتفاعي و دولتي

دانش آموزان مدارس دولتي وغير انتفاعي و340 نفر اولياي مدارس دولتي كه نمونه ها به
ليست هنرستان هاي فنــي و حرفــــه اي و کاردانش(پسرانه و دخترانه منطقه 5 تهران)

ليست هنرستان هاي فنــي و حرفــــه اي دولتي و غير (نمونه دولتي کلنیکها و مدارس
اطلاعیه سازمان سنجش در باره زمان دریافت کارت ورود به جلسه و سایر شرایط کنکور دوره های فراگیر کلیه مق

شرایط مدارس نمونه و شرایط آیین نامه مدارس كرج- حصارك
دستگاههاي برتر معرفي شده در سيزدهمين جشنواره شهيد رجايي استان تهران

گروه شركتهاي دولتي: - اداره كل نوسازي مدارس استان فرمانداريهاي نمونه:- فرمانداري كرج
محل دریافت کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد سال92 دولتی و محل رفع نقص و ویرایش کارت ارشد

شرایط مدارس نمونه و (موسسات غير انتفاعي غير دولتي)) (تربيت معلم) كرج.
شرايط ساماندهي نيروي انساني

گرفتن حذف سرويسها از كليه مناطق تابع سازمان به نواحي چهارگانه كرج مدارس نمونه دولتي
برچسب :